LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2020 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3-332 „DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KELIAMS, VEDANTIEMS Į TERITORIJAS, KURIOSE KURIAMOS DARBO VIETOS, REMONTUOTI IR REKONSTRUOTI“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 22 d. Nr. 3-339

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO

(COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ

PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KELIAMS, VEDANTIEMS Į TERITORIJAS, KURIOSE KURIAMOS DARBO VIETOS,

REMONTUOTI IR REKONSTRUOTI

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 19 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos sudarymo“, 2020 m. gegužės 13 d. posėdyje priimtus sprendimus (2020 m. gegužės 13 d. protokolas Nr. 6-1660) bei teikimą dėl konkrečių kelių projektų:

1.  P a s k i r s t a u  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšas pagal Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą veiklą atrankos komisijos atrinktiems keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti (pridedama);

2Lėšos numatomos iš valstybės biudžeto programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ (programos kodas 01.009) priemonės „Finansuoti iš KPPP vietinės reikšmės kelių priežiūrą“ (programos priemonės kodas 01.009.01.01.02) finansavimo šaltinio „Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas“ (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5) išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ (valstybės funkcijos kodas 04.05.01.02) ekonominės klasifikacijos straipsnių „Dotacijos savivaldybėms einamiems tikslams“ (straipsnio kodas 2.5.3.1.1.02) arba „Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti“ (straipsnio kodas 2.5.3.2.1.02).“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-332

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-339

redakcija)

 

 

EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO

(COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ

PLANO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KELIAMS, VEDANTIEMS Į TERITORIJAS, KURIOSE KURIAMOS DARBO VIETOS, REMONTUOTI IR REKONSTRUOTI Paskirstymo SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

 

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti,

iš šiai veiklai numatytų lėšų:

5 284,9

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Varėnos rajono

Valkininkų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėštarė kapitališkai remontuoti

247,4

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno rajono

Karmėlavos seniūnijos Ramučių kaimo K. Bielinio gatvei (Nr. kr-43g) rekonstruoti

250,0

2.2.

Raseinių

rajono

Ariogalos seniūnijos Plikių kaimo vietinės reikšmės keliui
Nr. 1v151 Plikiai–Padubysys (Sodo gatvė) kapitališkai remontuoti

364,0

Raseinių miesto vietinės reikšmės keliui Nr. 7v16 „Privažiavimas prie Stonų nuo kelio 3512“ (Molynės gatvė) kapitališkai remontuoti

155,0

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Kretingos

rajono

Kretingos seniūnijos Padvarių kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. KT0668 „Privažiuojamasis kelias prie Klibių nuo kelio 2303 Kretinga–Kūlupėnai“ (Vilties gatvė) kapitališkai remontuoti

178,0

projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai, kuriam Kretingoje suteikti miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus gatvės pavadinimai, ruožo nuo 0,0 iki 0,922 km ir nuo 1,050 iki 1,408 km  rekonstravimas“ savivaldybės daliai finansuoti

370,0

3.2.

Šilutės rajono

Šilutės seniūnijos Traksėdžių kaimo Lapalių gatvei
(Nr. 1V54) rekonstruoti

500,0

Saugų seniūnijos Vilkyčių kaimo vietinės reikšmės keliui Sakūtėliai–Lankupiai (Žolynų gatvė) (Nr. 7v31) taisyti (remontuoti)

200,0

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kazlų Rūdos

Kazlų Rūdos seniūnijos Jūrės kaimo Medelyno gatvei
(Nr. KR7005) taisyti (remontuoti)

55,0

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Panevėžio miesto J. Janonio gatvei (Nr. Pnv-095) taisyti (remontuoti)

819,3

Panevėžio miesto Pramonės gatvei (Nr. Pnv-218) taisyti (remontuoti)

524,2

6.

TAURAGĖS APSKRITIS

6.1.

Pagėgių

Lumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PG3010 Lumpėnai–Bardėnai kapitališkai remontuoti

134,9

6.2.

Tauragės rajono

Tauragės miesto Gaurės gatvei (Nr. TR7406) taisyti (remontuoti) 

75,0

Tauragės miesto vietinės reikšmės keliui Nr. TR0340 „Privažiuojamasis kelias prie TIP nuo kelio TR7431“ taisyti (remontuoti)

75,0

Tauragės miesto vietinės reikšmės keliui Nr. TR0419 „Privažiuojamasis kelias prie pramonės rajono nuo kelio 4505 Tauragė–Vališkiai–Sakalinė“ taisyti (remontuoti)

72,0

Tauragės miesto Sandėlių gatvei (Nr. TR7526) taisyti (remontuoti)

75,0

7.

TELŠIŲ APSKRITIS

7.1.

Telšių rajono

Telšių miesto Geležinkelio gatvei (nuo Parko gatvės iki Pramonės gatvės) ir Degaičių seniūnijos Dimaičių kaimo Parko gatvei Nr. Dg-50) (nuo taško pagal koordinates 6208684, 392463 iki sankirtos su Geležinkelio g.) kapitališkai remontuoti

377,0

8.

UTENOS APSKRITIS


8.1.

Zarasų rajono

Zarasų miesto Valstiečių gatvei (Nr. ZR7405) taisyti (remontuoti)

40,3

9.

VILNIAUS APSKRITIS

9.1.

Šalčininkų

rajono

Jašiūnų seniūnijos Sakalų kaimo vietinės reikšmės keliams Nr. JA-1 „Kelias Jašiūnai–Turgeliai–Merkio šiltnamiai“ ir
Nr. JA-2 „Merkio šiltnamiai“ taisyti (remontuoti)

190,0


9.2.

Trakų rajono

Senųjų Trakų seniūnijos Guopstų kaimo vietinės reikšmės keliui Nr. STSV29 „Privažiuojamasis kelias prie Guopstų nuo kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas“ (Pramonės gatvė) kapitališkai remontuoti

291,2

Lentvario seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. LSV001 Kariotiškės–Moluvėnai (Transporto gatvė) kapitališkai remontuoti

291,6

 

______________________________