LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LITUANISTIKOS DUOMENYNO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-413

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsniu, 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 11 punktu:

1. T v i r t i n u Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos  nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondui per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos paskirti Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

 

 

 

Pirmininko pavaduotoja                                                     Justina Poškienė

 

 

 

SUDERINTA                                                                     SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų                                 Informacinės visuomenės plėtros komiteto

ministerijos                                                                        prie Susisiekimo ministerijos

2018 m. sausio 8 d. raštu Nr. 1D-102                                2018 m. birželio 21 d. raštu Nr. S-477

 

SUDERINTA                                                                    

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos                     

2018 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 2R-4762 (3.33.E)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-413

 

LITUANISTIKOS duomenyno INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos (toliau – LISDAS) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato LISDAS steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, reglamentuoja duomenų teikimą ir naudojimą, duomenų saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. LISDAS steigiama įgyvendinant:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ patvirtintų Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių 17.4. papunktį;

3. LISDAS kūrimą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

3.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

3.3. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 306 „Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos patvirtinimo“;

3.4. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0002), kuriam finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“;

3.5. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

3.6. 2013 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.7. 2014 m. vasario 25 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymas Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

3.8. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

3.9. Bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (toliau – asmens duomenys), LISDAS tvarkoma vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų tvarkymą.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Nuostatų 3 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. Asmens duomenų tvarkymo LISDAS tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, naudojamus LISDAS funkcijų įgyvendinimo procese ir susijusius su viešųjų elektroninių paslaugų teikimu.

6. LISDAS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis surinkti ir pateikti lituanistikos dokumentus (spausdintus ar elektroninėje erdvėje paskelbtus mokslo kūrinius, kurių objektas – lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatai) ir / ar jų metaduomenis, citavimo informaciją, rengti statistinius ir analitinius duomenis apie sukautus lituanistikos dokumentus ir / ar jų metaduomenis, lituanistikos dokumentų ekspertavimo (kokybinis lituanistikos dokumentų įvertinimo pagal Lietuvos mokslo tarybos nustatytą metodiką (toliau – ekspertavimas)) ir su juo susijusius duomenis, ataskaitas.

7. LISDAS uždaviniai:

7.1. visų LISDAS duomenų tvarkymas;

7.2. elektroninių paslaugų, susijusių su LISDAS duomenims, teikimas:

7.2.1. lituanistikos dokumentų ir jų metaduomenų surinkimo ir kaupimo paslauga;

7.2.2. viešų LISDAS duomenų teikimo duomenų gavėjams paslauga.

7.3. ekspertavimo ir su juo susijusių procesų automatizavimas.

8. LISDAS pagrindinės funkcijos:

8.1. rinkti lituanistikos dokumentus;

8.2. parengti lituanistikos dokumentų metaduomenis

8.3. vykdyti paiešką ir pateikti lituanistikos dokumentus (jei yra licencinė sutartis su leidėju) ir / arba jų metaduomenis;

8.4. formuoti lituanistikos dokumentų ekspertavimo ir su juo susijusius duomenis, juos analizuoti ir teikti ataskaitas;

8.5. formuoti lituanistikos dokumentų citavimo duomenis (bibliografiniai duomenys apie lituanistikos dokumentuose cituotus (naudotus) kitus dokumentus. Duomenys naudojami įvairioms citavimo ataskaitoms rengti (toliau – citavimo duomenys)), juos analizuoti ir teikti ataskaitas;

8.6. teikti informaciją apie sukauptus lituanistikos dokumentus ir metaduomenis.

 

II SKYRIUS

LISDAS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. LISDAS valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT). LISDAS valdytojas ir tvarkytojas yra ir asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenų valdytojo atliekamas funkcijas, turimas teises ir pareigas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

10. LMT, kaip LISDAS valdytojas ir tvarkytojas, vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

11. LMT, kaip LISDAS valdytojas ir tvarkytojas, turi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas teises ir pareigas ir atlieka šiame įstatyme nustatytas valdytojo ir tvarkytojo funkcijas.

12. LISDAS duomenų teikėjai:

12.1. Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tyrėjai, studentai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, teikiantys lituanistikos mokslinius tyrimus.

13. LISDAS duomenų teikėjų teisės:

13.1. Duomenų teikėjai turi teisę susipažinti su visais savo LISDAS paskelbtais duomenimis ir, radę juose netikslumų, reikalauti LISDAS tvarkytojo juos ištaisyti.

13.2. Duomenų teikėjai turi teisę reikalauti, kad jų pateikti asmens duomenys būtų saugomi vadovaujantis Reglamentu.

14. LISDAS duomenų teikėjų pareigos:

14.1. Duomenų teikėjai, teikdami lituanistikos dokumentų tekstus į LISDAS, privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.

14.2. Visi duomenų teikėjų teikiami duomenys privalo būti teisingi.

 

III SKYRIUS

LISDAS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

15. Dokumentų metaduomenų bazė, kurioje kaupiami bibliografiniai lituanistikos dokumentų metaduomenys:

15.1 identifikatoriai (įrašų sistemos numeriai, DOI vardai, ISBN, ISSN) ir klasifikatorių (autorių, rengėjų ir sudarytojų, institucijų, kalbų, katalogavimo įstaigų, kūrinių žanrų, mokslo krypčių, mokslo šakų) reikšmės;

15.2. autoriai, rengėjai, sudarytojai (vardas, pavardė);

15.3. antraštės;

15.4. pastabos, santraukos, anotacijos;

15.5. reikšminiai žodžiai;

15.6. publikavimo duomenys (leidėjo pavadinimas, leidimo metai, leidimo vieta);

15.7. susijusių dokumentų metaduomenys (antraštė, identifikatoriai (įrašo sistemos numeris, DOI vardas, ISBN, ISSN), publikavimo duomenys (leidėjo pavadinimas, leidimo metai, leidimo vieta);

15.8. URL adresai.

16. Ekspertinio vertinimo duomenų bazė, kurioje kaupiami į lituanistikos dokumentų metaduomenų bazę patenkančių dokumentų ekspertavimo rezultatai ir ekspertų duomenys. Ekspertavimo duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys:

16.1. duomenys apie lituanistikos dokumento ekspertinį vertinimą: eksperto vardas, pavardė, asmens kodas (tik darbo sutartims sudaryti ir viešai neskelbiamas), vertinimo data, sutarties numeris, lituanistikos dokumento identifikacinis numeris, apimtis autoriniais lankais, trumpas bibliografinis aprašas, žanras, mokslo kryptis, mokslo šakos, reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis, išvadų kodai (dėl lietuviškos ir angliškos santraukų, dėl mokslinio tyrimo atitikimo lituanistikos sampratai, dėl tyrimo tinkamumo lituanistikos duomenynui) ir mokslinio tyrimo įvertinimo balai (įvertinantys mokslinio tyrimo problemą, aktualumą, pagrįstumą, dėstymo ypatybes, naujumą, originalumą, parengimo sudėtingumą, mokslinio sisteminimo pagrįstumą ir papildomus mokslinio tyrimo vertinimo kriterijus), vertinimo komentaras, ekspertinį vertinimą identifikuojantis kodas;

16.2. duomenys apie lituanistikos dokumento tvarkomąjį vertinimą: eksperto vardas, pavardė, asmens kodas (tik darbo sutartims sudaryti ir viešai neskelbiamas), vertinimo data, sutarties numeris, lituanistikos dokumento identifikacinis numeris, apimtis autoriniais lankais, trumpas bibliografinis aprašas, žanras, mokslo kryptis, mokslo šakos, reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis, išvadų kodai (dėl lietuviškos ir angliškos santraukų, dėl mokslinio tyrimo atitikimo lituanistikos sampratai, dėl tyrimo tinkamumo lituanistikos duomenynui) vertinimo komentaras, išvada ar reikalingas ekspertinis vertinimas, tvarkomąjį vertinimą identifikuojantis kodas;

16.3. eksperto sutartims sudaryti reikalingi duomenys: asmens kodas (tik darbo sutartims sudaryti ir viešai neskelbiamas, jeigu užsienio valstybės pilietis neturi asmens kodo – gimimo data), socialinio draudimo pažymėjimo numeris, banko sąskaitos numeris, vidinis identifikatorius, vardas, pavardė, adresas korespondencijai (jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

16.4. ekspertavimui vykdyti reikalingi papildomi eksperto duomenys: mokslo laipsnis, ekspertuotinos mokslo kryptys, ekspertuotinos mokslo šakos, ekspertuojamo teksto kalbos, institucijos, kurių darbuotojų lituanistikos mokslinių tyrimų ekspertuoti negali, po daktaro laipsnio suteikimo paskelbtų publikacijų pavadinimai, išleidimo metai, mokslinių tyrimų pavadinimai ir jų skelbimo metai, šaltinio pavadinimas;

16.5. eksperto sutarčių duomenys: sutarties numeris pradžios, pabaigos ir baigimo datos, autorinių lankų skaičius, vieno autorinio lanko kaina, sutarties kaina, sutarties būsenos kodas, tvarkomų ir sutvarkytų lituanistikos mokslinių tyrimų skaičius, papildomi kodai;

17. Citavimo duomenų bazė, kurioje kaupiami lituanistikos dokumentuose cituotų dokumentų metaduomenys. Citavimo duomenų bazėje tvarkomi šie metaduomenys:

17.1. autoriai (vardas, pavardė),

17.2. antraštės,

17.3. publikavimo duomenys (leidėjo pavadinimas, leidimo metai, leidimo vieta).

18. Elektroninių objektų talpykla, kurioje kaip elektroniniai objektai kaupiami lituanistikos dokumentai ir / arba jų metaduomenys, papildomi metaduomenys ir rinkmenos. Elektroninių objektų talpykloje tvarkomi šie duomenys:

18.1. lituanistikos dokumento visas tekstas;

18.2. lituanistikos dokumento bibliografiniai metaduomenys, kuriuos sudaro metaduomenų grupės, nurodytos 15.1–15.8 papunkčiuose;

18.3. papildomos rinkmenos: lituanistikos dokumento viršelis, turinys, svarbūs priedai;

18.4. lituanistikos dokumento išsaugojimo metaduomenys: formatas, saugojimo veiksmų technologinės aplinkos parametrai (asmens, įrašiusio metaduomenis į duomenų bazę, identifikatorius, metaduomenų įrašo sukūrimo laikas, metaduomenų įrašo paskutinio modifikavimo laikas), ryšiai su kitais elektroniniai objektais, saugomais elektroninių objektų talpykloje;

18.5. prieigos prie lituanistikos dokumento viso teksto duomenys: intelektinės nuosavybės teisių aprašymas, licencinių sutarčių rinkmenos; prieigos prie lituanistikos dokumento viso teksto sąlygos.

19. Mokslininkų profilių duomenų bazė, kurioje kaupiami mokslininkų, vykdančių ir publikuojančių lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatus, duomenys. Mokslininkų profilių duomenų bazėje tvarkomi šie mokslininko duomenys:

19.1. vardas, pavardė;

19.2. išsilavinimas;

19.3. mokslo ir pedagoginiai vardai, jų suteikimo metai;

19.4. interesų sritys;

19.5. svarbiausių publikacijų pavadinimai, jų išleidimo metai, vieta;

19.6. darbovietės pavadinimas, pareigos, jų vykdymo metai;

19.7. kūrybinės, kitos veiklos, susijusios su visuomenine veikla, pavadinimas;

19.8. mokslininko pateikta nuotrauka.

20. Statistikos duomenų bazėje kaupiami, saugomi ir tvarkomi statistiniai duomenys apie LISDAS duomenis – jų įvedimą (objekto ID, sukūrimo data, paskutinio koregavimo laikas, operaciją atlikusio asmens ID), vidinį importą ir eksportą tarp LISDAS posistemių (objekto ID, operacijos laikas, operacijos sėkmingo / nesėkmingo atlikimo požymis), paiešką (paieškos laikas, paieškos frazė) ir, pateikimą (objekto ID, atsisiuntimo data, gavėjo IP adresas). Duomenys Statistikos duomenų bazėje renkami ir kaupiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus.

21. Klasifikatorių duomenų bazė, kurioje kaupiami duomenys apie klasifikatorius, naudojamus lituanistikos dokumentų metaduomenų ir ekspertinio vertinimo duomenų bazėse:

21.1. kūrinių žanrų klasifikatorius (lietuvių ir anglų kalbomis) ir nuoroda į reglamentuojantį dokumentą;

21.2. mokslo krypčių klasifikatorius (lietuvių ir anglų kalbomis) ir nuoroda į reglamentuojantį dokumentą;

21.3. mokslo šakų klasifikatorius (lietuvių ir anglų kalbomis) ir nuoroda į reglamentuojantį dokumentą;

21.4. kalbų klasifikatorius ir nuoroda į reglamentuojantį dokumentą;

21.5. šalių klasifikatorius ir nuoroda į reglamentuojantį dokumentą;

21.6. institucijų klasifikatorius;

21.7. reikšminių žodžių tezauras.

22. LISDAS duomenų teikėjai teikia Nuostatų 15 punkte nurodytus lituanistikos dokumentų metaduomenis ir Nuostatuose apibrėžtus lituanistikos dokumentus).

 

IV SKYRIUS

LISDAS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

23. LISDAS funkcinę struktūrą sudaro šie posistemiai:

23.1. Paieškos ir pateikimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.1.1. vykdyti lituanistikos dokumentų paiešką metaduomenyse ir visame tekste;

23.1.2. tikslinti paieškos rezultatus;

23.1.3. pateikti lituanistikos dokumentus (jei yra licencinė sutartis su teisių turėtoju dėl prieigos prie viso teksto internete) ir / ar jų metaduomenis;

23.1.4. teikti informaciją apie LISDAS viešąsias elektronines paslaugas (neatlygintinai, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip, paslaugų gavėjams jų buvimo vietoje per LISDAS portalą informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis teikiamos viešosios paslaugos, kurias sudaro lituanistikos dokumentų ir / arba jų metaduomenų, autorių paieška ir pateikimas bei citavimo duomenų vizualizacija ir ataskaitų išvedimas).

23.2. Dokumentų ir / ar jų metaduomenų valdymo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.2.1. surinkti, analizuoti, įrašyti, tvarkyti lituanistikos dokumentus ir / ar jų metaduomenis bei generuoti sukauptų duomenų ataskaitas.

23.3. Ekspertavimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.3.1. surinkti ekspertavimo duomenis, juos įrašyti ir formuoti ekspertavimo ataskaitas;

23.3.2. formuoti lituanistikos dokumentų ekspertavimo procesų vykdymo ataskaitas.

23.4. Citavimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.4.1. filtruoti ir surinkti citavimo duomenis;

23.4.2. vykdyti citavimo duomenų analizę;

23.4.3. vizualizuoti citavimo duomenų analizės rezultatus ir formuoti ataskaitas.

23.5. Administravimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.5.1. valdyti visus LISDAS posistemius;

23.5.2. generuoti ir archyvuoti visus surinktus LISDAS duomenis.

23.6. Sistemos naudotojų administravimo posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.6.1. formuoti LISDAS naudotojus ir įrašyti jų veiksmus;

23.6.2. nustatyti naudotojų prieigos prie LISDAS teises;

23.6.3. apsaugoti LISDAS sukauptą informaciją.

23.7. Interneto svetainės (portalo) posistemis, kurio pagrindinės funkcijos:

23.7.1. teikti prieigą prie paieškos ir pateikimo posistemio;

23.7.2. teikti viešąją informaciją apie LISDAS;

23.7.3. teikti viešąją informaciją apie LISDAS kaupiamus lituanistikos dokumentų tekstus;

23.7.4. teikti viešąją informaciją apie socialinių ir humanitarinių mokslų mokslininkus, rašančius lituanistikos tema;

23.7.5. teikti su LISDAS renginiais susijusią viešąją informaciją.

 

V SKYRIUS

LISDAS duomenų teikimas ir naudojimas

 

24. LISDAS duomenys yra vieši.

25. LISDAS duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie institucijoje jau naudojami ir nereikalingi papildomo duomenų apdorojimo.

26. LISDAS kaupiamų lituanistikos dokumentų tekstai teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu.

27. LISDAS kaupiamų lituanistikos dokumentų metaduomenys ir citavimo duomenys teikiami viešai naudojant atviros prieigos iniciatyvos protokolą OAI-PMH (angl. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

28. LISDAS duomenų gavėjai:

28.1. Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tyrėjai, studentai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.

29. LISDAS duomenų gavėjų teisės:

29.1. Neatlygintinai gauti visus LISDAS viešuosius duomenis.

30. LISDAS duomenų gavėjų pareigos:

30.1. Gautus LISDAS duomenis naudoti laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.

31. Duomenų gavėjams duomenys teikiami:

31.1.       automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

31.2.       elektroninių ryšių priemonėmis;

31.3.       peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

32. LISDAS duomenys teikiami neatlygintinai.

33. LISDAS duomenys teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atvejais) arba pagal sutartis (daugkartinio teikimo atvejais). Duomenys teikiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 10 straipsniu per šio įstatymo 14 straipsnyje nurodytus terminus.

34. Atsisakyti teikti duomenis duomenų gavėjui galima Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais. Atsisakymas pateikti dokumentų rinkinius gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

35. LISDAS sudaryti dokumentų rinkiniai (duomenų rinkmenos) teikiami pakartotinai panaudoti bei publikuojami, vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 19–21 straipsnių nuostatomis.

36. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu.

37. Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms duomenys teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

38. Duomenų gavėjai, duomenų subjektai, registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojai, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. LISDAS tvarkytojas, nustatęs pats ar gavęs informacijos apie duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo, patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Ištaisęs duomenų netikslumus, LISDAS tvarkytojas apie tai nedelsdamas raštu informuoja duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, taip pat asmenį, kuris informavo LISDAS tvarkytoją apie duomenų netikslumus.

 

VI SKYRIUS

LISDAS duomenų sauga

 

39. Už elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako LISDAS valdytojas ir LISDAS tvarkytojas. LISDAS duomenų sauga organizuojama vadovaujantis LISDAS duomenų saugos nuostatais ir saugos politikos įgyvendinimo dokumentais, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

40. LISDAS asmens duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir Reglamentu.

41. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Šie asmenys privalo pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenis ir nepažeis Reglamento. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

42. LISDAS duomenų sauga organizuojama vadovaujantis šiais Nuostatais, LISDAS duomenų saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

43. LISDAS duomenys saugomi neterminuotai. Asmens duomenys, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

44. Asmens duomenys LISDAS Ekspertavimo duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo LISDAS datos. Pasibaigus aukščiau numatytam terminui, LISDAS asmens duomenys perkeliami į pasyviąją duomenų bazę (archyvą), kurioje saugomi 3 metus. Asmens duomenys, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigia jų saugojimo terminas, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

45. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu.

 

VII SKYRIUS

LISDAS FINANSAVIMAS

 

46. LISDAS kūrimas, tvarkymas, priežiūra ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos mokslo tarybos, lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

LISDAS MODERnizavimas ir likvidavimas

 

47. LISDAS modernizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

48. Sprendimą dėl LISDAS modernizavimo, techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros priemonių įgyvendinimo ar likvidavimo priima LMT.

49. Likviduojamos LISDAS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. LISDAS duomenys prieinami tik turintiems LISDAS tvarkytojo suteiktas prieigos teises.

51. LISDAS prieigos teisių lygmuo, nustatantis naudojimosi duomenimis apimtį, LISDAS naudotojui nustatomas atsižvelgiant į jo funkcijas.

52. LMT turi prieigą prie visų LISDAS tvarkomų duomenų (duomenų bazių).

53. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

54. Reglamento III skyriuje nurodytos Duomenų subjektų teisės, įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir Asmens duomenų apsaugos politika, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V – 405 „Dėl Asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“.

 

_________________