KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PASTATŲ SAVININKAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BEI UŽ GRUPINIŲ IR INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T-344

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vaclovas Andrulis

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-344

 

 

KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PASTATŲ SAVININKAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BEI UŽ GRUPINIŲ IR INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų, siekiančių pasinaudoti (gauti) kompensacija, paraiškų teikimo, vertinimo, lėšų skyrimo tvarką.

2.    Gyventojų įrengiami grupiniai ir individualūs nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Nuotekų tvarkymo reglamente patvirtintus reikalavimus.

3.    Kompensacijos mokamos iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra iki 2000 gyventojų.

4.    Grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimas finansuojamas tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

5.    Atsiradus centralizuotiems nuotekų surinkimo tinklams, nepriklausomai nuo įsirengtų grupinių ar individualių valymo įrenginių, privaloma ne vėliau kaip per 1 metus prisijungti prie bendros infrastruktūros.

6.    Paraiškas finansavimui gauti gali teikti gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Kelmės rajono savivaldybėje (toliau – Pareiškėjai), planuojantys einamaisiais metais prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (kurie nėra atvesti iki sklypo ribos) ar įsirengti grupinius ar individualius nuotekų valymo įrenginius.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

7.    Paraiškos teikiamos Kelmės rajono savivaldybės administracijai.

8.    Su paraiška pateikiami dokumentai:

8.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopija;

8.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams;

8.3. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma nuomojamoje žemėje).

9.    Paraiškas vertina Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

10Komisija kreipiasi į UAB „Kelmės vanduo“ dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti).

11Darbai turi būti atlikti ir objektas pradėtas eksploatuoti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

12Paraiškų pirmumo vertinimo kriterijai:

12.1. jungimasis prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos;

12.2. grupinių nuotekų valymo įrenginių įrengimas:

12.2.1. sutartis su nuotekų valymo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu.

13. Apie Komisijos sprendimą skirti (neskirti) lėšas Pareiškėjai informuojami per 20 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pasibaigimo. Paraiškos vertinamos ir eilė sudaroma einamiesiems metams.

14Pareiškėjai po paraiškos patvirtinimo iki darbų pradžios privalo pateikti techninį projektą.

15Kompensuojama (apmokama) iki 50 procentų atliktų darbų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) Eur įrenginiams įrengti.

16. Tinkamos finansuoti išlaidos:

16.1. projekto parengimo išlaidos;

16.2. medžiagos, reikalingos numatytiems darbams atlikti;

16.3. darbų atlikimo išlaidos.

17Išlaidos kompensuojamos (apmokamos), Pareiškėjui įvykdžius paraiškoje numatytus darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.:

17.1.   įsirengus geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklus ir pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, t. y. su UAB „Kelmės vanduo“;

17.2.   įsirengus grupinius ar individualius nuotekų valymo įrenginius, pristačius objekto perdavimo–priėmimo aktą ir sutartį su nuotekų valymo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu.

18Lėšos skiriamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir pervedamos Pareiškėjui į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19Kompensacijos pastatų savininkams skiriamos Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymą.

20Nustačius, kad pareiškėjas pateikė neteisingus, melagingus duomenis ir dėl to nepagrįstai buvo suteikta kompensacija, lėšos iš Pareiškėjo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22Aprašas keičiamas ar naikinamas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________________

 

Kompensacijų skyrimo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei už grupinių ir individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą tvarkos aprašo

Priedas

 

 

PARAIŠKA

DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PASTATŲ SAVININKAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS BEI UŽ GRUPINIŲ IR INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMĄ

_____________

(pateikimo data)

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Direktoriui

 

 

Aš, ______________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

 

 

20____ metais adresu ______________________________________________________________

 

Numatau (pasirinkti vieną):

prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų;

prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų;

įsirengti nuotekų valymo įrenginius (individualius, grupinius).

 

prašau skirti                 eur finansinę paramą.

 

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopiją.

2Žemės sklypo savininko sutikimą (taikoma, jei yra ne vienas žemės sklypo savininkas).

3Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma nuomojamoje žemėje).

4Kitus dokumentus:

 

 


5Banko sąskaitos Nr. _____________________________________________________

 

 

Pareiškėjas                          _____________                     ________________________________                                                  (parašas)                                   (vardas, pavardė)