Kretingos_sav_logo_RGB_BW - Copy

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-5 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T2-192

Kretinga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-137 redakcija):

1.1. pakeisti 11.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.1. ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėje – 1,64 Eur.“;

1.2. pakeisti 11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.2. specialiojo, ikimokyklinio (3–7 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse –1,90 Eur.“;

1.3. pakeisti 11.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.3. savaitinėje grupėje – 2,30 Eur.“;

1.4. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

14.1. Mokyklos nustatyta tvarka pasirinkti dienos maitinimų skaičių, pateikdami Mokyklos direktoriui prašymą, kuriame nurodoma, kokio maitinimo (pusryčių, vakarienės) jie atsisako;

14.2. vasaros laikotarpiu (birželio–rugpjūčio mėn.) atlyginimą už maitinimo paslaugas mokėti tik už faktines lankytas dienas.“;

1.5. pakeisti 15.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1. pusryčių – 30 proc. (ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėje –  0,50 Eur, specialiojo, ikimokyklinio (3–7 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 0,57 Eur, savaitinėje grupėje – 0,69 Eur);“;

1.6. pakeisti 15.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.2. pietų – 45 proc. (ikimokyklinio lopšelio, (1-3 m. vaikams)  ugdymo grupėje – 0,73 Eur, specialiojo, ikimokyklinio (3–7 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 0,86 Eur, savaitinėje grupėje – 1,04 Eur);

1.7. pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. vakarienės – 25 proc. (ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėje – 0,41 Eur, specialiojo, ikimokyklinio (3–7 m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 0,47 Eur, savaitinėje grupėje – 0,57 Eur)“.

1.8. pakeisti 19.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

19.1. socialinę riziką patiriančios šeimos tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui prašymą ir atleidimui nuo atlyginimo už maitinimo paslaugas pritarus Paramos teikimo komisijai;“;

1.9. pakeisti 19.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

19.3. gautas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Vaiko gerovės komisijos siūlymas dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo vaikui skyrimo;“;

1.10. pakeisti 21.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

21.4. Savivaldybės Paramos teikimo komisijos protokolo išrašą, kad socialinę riziką patirianti ar socialiai remiama šeima atleista nuo atlyginimo už maitinimo paslaugas;“;

1.11. pakeisti 21.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

21.6. šeimos sudėtį ir vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir/ar vyresni, jeigu jie lanko bendrojo lavinimo mokyklą arba mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje);“.

2. Teisės aktą skelbti Teisės aktų registre (TAR) ir savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Kalnius