LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS Kiaulių LAIKYTOJAMS MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA                                     

Lietuvos Respublikos                             

žemės ūkio ministro                                

2020 m. liepos 27 d.                               

įsakymu Nr. 3D-557                               

 

LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS Kiaulių LAIKYTOJAMS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais (toliau – Komunikatas) specialiaisiais reikalavimais, nurodytais 3.1 skirsnyje, ir bendraisiais reikalavimais, nurodytais 4 skyriuje, Europos Komisijos sprendimu Nr. SA.57823(2020/N) dėl valstybės pagalbos schemos patvirtinimo, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais ir atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės).

2.      Taisyklių tikslas – palengvinti sunkumus (iš dalies kompensuoti prarastas pajamas), su kuriais susiduria pirmine žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantys kiaulių laikytojai dėl COVID-19 viruso protrūkio 2020 m. balandžio–lapkričio mėn., ir nustatyti laikinosios valstybės pagalbos (toliau – pagalba) kiaulių laikytojams, pardavusiems rinkai kiaules ir patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos situacijos, administravimo ir mokėjimo tvarką. Šiose taisyklėse terminas „parduotas rinkai“ (toliau – parduotas) suprantamas tik kaip susijęs su pirmuoju pardavimu iš pirminio gamintojo įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui. Pagal šias taisykles neteikiama pagalba, kai ūkininkas pats parduoda savo kiaulių mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams (tiesioginiai pardavimai), ir parduodant kiaules iš ūkio į ūkį, t. y. kai ūkininkas parduoda kiaules kitam ūkininkui veisimui arba reguliariai pirminiam mėsos gaminimui ir pan.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR REIKALAVIMAI PAGALBAI GAUTI

 

3.       Pagalbos dydis atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus – 30 eurų už vieną kiaulę.

4.       Pagalba mokama kiaulių laikytojams, atitinkantiems taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, trimis etapais:

4.1.    už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

4.2.    už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

4.3.    už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

5.       Pagalba mokama kiaulių laikytojams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

5.1.    yra užregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d.;

5.2.    laikė kiaules ir pardavė jas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. taisyklių 4 punkte nurodytais pagalbos teikimo etapais (toliau – pagalbos teikimo etapai);

5.3.    nėra paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

5.4.    pateikė paraišką laikinajai pagalbai gauti (1 priedas) (toliau – paraiška) pagal taisyklių 9, 10 ir 11 punktus;

5.5.    2019 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo laikomi sunkumus patiriančia įmone, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 punkte.

6.       Pagalba Lietuvos kiaulių laikytojams (pareiškėjams) mokama tik tada, jeigu 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo ir spalio–lapkričio mėnesių (kiekvieno atskirai taisyklių 4 punkte nurodytų pagalbos teikimo etapų) bendros vidutinės Lietuvos kiaulių laikytojų (pareiškėjų), pardavusių kiaules, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–kovo mėnesių bendros Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinės pajamos.

7.       Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Komunikato nuostatomis, suma vienam kiaulių laikytojui negali viršyti 100 000 Eur. Jeigu apskaičiavus pagalbą būtų viršytas šis maksimalus leistinas pagalbos dydis, prieš priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalbos suma sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Komunikato reikalavimas (vertinant, ar neviršijama 100 000 Eur riba, įskaičiuojamos ir kitos anksčiau pagal Komunikato nuostatas išmokėtos valstybės pagalbos sumos pagal kitas priemones).

8.       Pagal taisykles suteikta pagalba sumuojama su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ir didžiausia pagalbos suma.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

9.       Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kiaulių laikytojo valda, savivaldybės administracijai (toliau – savivaldybė):

9.1.    nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

9.2.    nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 15 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

9.3.    nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;

9.4.    teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, kiaulių laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu kiaulių laikytojas tais etapais planuoja parduoti kiaules.

10.     Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga ar liga), gali ją pateikti:

10.1.  iki 2020 m. spalio 30 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per pirmuosius pagalbos teikimo etapus (nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.);

10.2.  iki 2020 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai) – už kiaules, parduotas per paskutinį pagalbos teikimo etapą (nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.).

11.     Paraiškos, pateiktos po 10 punkte nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

12.     Skerdykla, esanti Lietuvos teritorijoje:

12.1.  registruoja duomenis apie visas atvežtas ir joje paskerstas kiaules bei duomenis suveda į Ūkinių gyvūnų registrą (toliau – ŪGR) pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ūkinių gyvūnų apskaitos tvarkos aprašas) reikalavimus;

12.2.  ne trumpiau kaip 5 metus saugo visus dokumentus, susijusius su informacija apie kiaules, jų laikytojus.

13.     VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras):

13.1.  iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. ŪGR sukuria elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą;

13.2pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui apskaičiuoja 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo ir spalio–lapkričio mėnesių (pagalbos teikimo etapų) bendras Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutines pajamas ir jas palygina su 2020 metų sausio–kovo mėnesių laikotarpio bendromis Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinėmis pajamomis. Šią informaciją Centras paskelbia įmonės tinklalapyje adresu https://www.vic.lt/zumpris/rengiama-vadovaujantis-europos-statistikos-praktikos-kodekso-reikalavimais/mesos-sektorius-vidaus-rinka-du/ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui (atitinkamai iki rugpjūčio 13 d., spalio 5 d. ir gruodžio 3 d. imtinai). Atitinkamų laikotarpių bendrosioms Lietuvos kiaulių laikytojų, pardavusių kiaules, vidutinėms vertėms apskaičiuoti naudojami Lietuvos skerdimo įmonių, superkančių kiaules, duomenys, teikiami Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinei sistemai;

13.3.  pasibaigus kiekvienam 9 punkte nurodytam paraiškų teikimo terminui, pagal Savivaldybės ŪGR pateiktą informaciją:

13.3.1. įvertina kiaulių laikytojų (pareiškėjų) tinkamumą pagalbai gauti pagal šių taisyklių 5.1–5.4 papunkčių reikalavimus ir, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustato, ar suteikus pagalbą pagal taisykles nebus pažeisti taisyklių 7–8 punktuose nustatyti reikalavimai, ir atitinkamai pasibaigus pagalbos teikimo etapams ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 4 d., spalio 30 d. ir gruodžio 9 d. priima sprendimą dėl pagalbos pagal taisykles skyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo pareiškėjas tampa pagalbos gavėju;

13.3.2. Registro nuostatuose nustatyta tvarka pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie kiaulių laikytojams suteiktą valstybės pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

13.3.3. vadovaudamasis Komunikato nuostatomis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus pagalbos teikimo etapui pateikia Žemės ūkio ministerijai 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede nurodytą informaciją apie tuos pagalbos skyrimo atvejus, kai pagalbos gavėjui skirta pagalba viršijo 10 000 Eur.

13.4pasibaigus pagalbos teikimo etapui atitinkamai pagal etapus – iki rugsėjo 4 d., spalio 30 d. ir gruodžio 9 d. elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta pagalbos suma duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pagal 2 priede nurodytą formą;

13.5.  ne vėliau kaip iki gruodžio 9 d. papildomai įtraukia informaciją apie pagalbos gavėjus, kurie pagal taisyklių 19 punktą kreipėsi į Centrą su prašymais ir kuriems priklauso pagalba, ir elektroniniu būdu perduoda pagalbos gavėjų su jiems skirta ir apskaičiuota pagalbos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

13.6elektroniniu būdu savivaldybėms pateikia kiaulių laikytojams (pareiškėjams) apskaičiuotas paramos sumas.

14.     Savivaldybė:

14.1.  pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui, pasinaudojusi informacija pagal taisyklių 13.2 papunktį iš Centro, kad 6 punkte nurodyta sąlyga už praėjusį pagalbos teikimo etapą netenkinama, nedelsdama paraiškų priėmimą nutraukia, o pateikusius paraiškas kiaulių laikytojus (pareiškėjus) informuoja, kad pagalba už tą pagalbos teikimo etapą nebus mokama; 

14.2.  pagal pareiškėjo pateiktą 2019 m. balansą ir Juridinių asmenų registro duomenis įvertina kiaulių laikytojo (pareiškėjo) tinkamumą gauti pagalbą pagal 5.5 papunktyje nurodytą sąlygą:

14.2.1. jei 5.5 papunkčio sąlyga tenkinama – savivaldybė suveda duomenis į ŪGR elektroninę paraiškos formą, pažymi paraiškos pateikimo faktą ir išspausdina du paramos paraiškos egzempliorius. Kiaulių laikytojas (pareiškėjas) ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas saugomas savivaldybėje;

14.2.2. jei 5.5 papunktyje nurodyta sąlyga netenkinama – savivaldybė neįveda duomenų į ŪGR elektroninę paraiškos formą ir nepriima paraiškos;

14.3.  gavusi iš Centro informaciją apie kiaulių laikytojams (pareiškėjams) apskaičiuotas paramos sumas, informuoja kiaulių laikytojus (pareiškėjus), jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę.

15.     Agentūra:

15.1.  iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Centrui informaciją apie patvirtintus paramos gavėjus pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

15.2.  elektroniniu būdu iš Centro gavusi visus duomenis už praėjusį pagalbos teikimo etapą apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą pagalbos sumą, užsako pagalbos lėšas ir išmoka jas kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

15.3.  po kiekvieno pagalbos teikimo etapo (atitinkamai iki 2020 m. rugsėjo 4 d., 2020 m. lapkričio 30 d. ir 2021 m. sausio 10 d.) Žemės ūkio ministerijai raštu pateikia informaciją apie pagal taisykles išmokėtą bendrą pagalbos sumą ir kiaulių laikytojų (pagalbos gavėjų) skaičių;

15.4.  teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.     Kiaulių laikytojų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kaip nurodyta taisyklių 10 punkte, administruojamos šia tvarka:

16.1.  savivaldybės kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip iki 10 punkte nurodytų datų, atlieka veiksmus, nurodytus 14.2 papunktyje;

16.2.  Centras pagal savivaldybės ŪGR pateiktą informaciją per 1 mėnesį, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d., už pirmuosius pagalbos teikimo etapus, o už trečiąjį pagalbos teikimo etapą – iki gruodžio 9 d., patikrina kiaulių laikytojus (pareiškėjus), kaip nurodyta 13.3 papunktyje, priima sprendimą dėl pagalbos suteikimo bei elektroniniu būdu perduoda kiaulių laikytojų (pagalbos gavėjų) su jiems skirta ir apskaičiuota pagalbos suma duomenis Agentūrai pagal 2 priede nurodytą formą;

16.3.  Agentūra, gavusi iš Centro duomenis apie kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) skirtą valstybės pagalbą, užsako pagalbos lėšas ir išmoka apskaičiuotą bendrą pagalbos sumą kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka (per 10 darbo dienų nuo duomenų iš Centro gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2020 gruodžio 31 d.).

17.     Pagalba kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams) pradedama mokėti: už pirmąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. rugsėjo 18 d., už antrąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. lapkričio 23 d., už trečiąjį pagalbos teikimo etapą – nuo 2020 m. gruodžio 21 d. Visa pagalba turi būti išmokėta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

18.     Žemės ūkio ministerija, gavusi 13.3.3 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

19.     Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), negavęs pagalbos, per 10 darbo dienų nuo tokių faktų paaiškėjimo, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 4 d., gali raštu kreiptis į Centrą, kad ne dėl jo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta parama.

20.     Kiaulių laikytojui (pareiškėjui), pateikusiam paraišką ir atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, bet dar negavusiam pagalbos, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.), iki 2021m. lapkričio 1 d. pateikia savivaldybei pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl pagalbos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijas, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės darbuotojas, patvirtinęs pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai. Po 2021 m. lapkričio 1 d. pateikti prašymai nepriimami, o pareiškėjui skirta pagalba anuliuojama.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.     Savivaldybė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

22.     Informacija apie kiaulių laikytojus (pagalbos gavėjus) ir jiems skirtą pagalbą viešinama Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

23.     Pasikeitus taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

24.     Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems kiaulių laikytojams (pagalbos gavėjams), išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme numatyta kitaip.

25.     Kiaulių laikytojai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai privalo saugoti kiaulių laikytojų (pareiškėjų / paramos gavėjų) komercines paslaptis, kurias jie sužino, vykdydami taisyklėse nurodytas funkcijas, ir kiaulių laikytojų (pareiškėjų / paramos gavėjų) sutikimu privalo jas naudoti tik tiems tikslams, dėl kurių jos buvo pateiktos. Agentūra, Centras, savivaldybės ir jų darbuotojai, atskleidę komercines paslaptis, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

27.     Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

 

Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti forma)

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

 

 

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas)

 

(savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr., pašto indeksas)

 

(telefono Nr., el. paštas)

 

 

(banko kodas)

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA LAIKINAJAI VALSTYBĖS PAGALBAI GAUTI

_____________

(data)

 

Prašau suteikti laikinąją valstybės pagalbą už parduotas kiaules nuo:

Turi būti pažymėta „ü

2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Aš, pasirašydamas šią paraišką ir pretenduodamas gauti valstybės pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisykles (toliau – Taisyklės):

1. Patvirtinu, kad:

1.1. visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. mano ūkis (įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone*, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau –Reglamentas (ES) Nr. 702/2014), 2 straipsnio 14 punkte**.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. Savivaldybė, Centras, Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse ir kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Savivaldybei, Centrui, Agentūrai laiku;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.3. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

2.4. duomenų valdytoja yra Agentūra;

2.5. paraiškoje valstybės pagalbai gauti ir kituose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su valstybės pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais;

2.6. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.7. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.8. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių nuostatas, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais specialiuosius reikalavimus, nurodytus 3.1 skirsnyje, ir bendruosius reikalavimus, nurodytus 4 skyriuje, 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. (C (2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo, Reglamento (ES) Nr. 702/2014, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

3. Įsipareigoju:

3.1. gavęs Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl išmokėtos pagalbos sumos grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą pagalbą ir (ar) sumokėti palūkanas;

3.2. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paramos išmokėjimo saugoti visus dokumentus, susijusius su nacionalinės pagalbos gavimu.

 

(Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Sutikrinta ir pateikta ___________

(data)

 

 

(Savivaldybės darbuotojo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* įmone vadinamas bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas.

**Sunkumų patirianti įmonė – įmonė, kuri susiduria su bent viena iš šių aplinkybių:

a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, t. y. akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio kapitalo;

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių;

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

e) įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: i) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir ii) įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

_________________________________

 

Laikinosios pagalbos kiaulių laikytojams                    

mokėjimo taisyklių                                                       

2 priedas                                                                       

 

DUOMENŲ APIE Kiaulių LAIKYTOJAMS APSKAIČIUOTĄ PAGALBĄ SUVESTINĖ

UŽ ---------------------------------------------------------------------------PAGALBOS TEIKIMO ETAPĄ

 

Eil. Nr.

Kiaulių laikytojo vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas

Kiaulių laikytojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos kodas

Kiaulių laikytojo / įmonės banko kodas

Kiaulių laikytojo / įmonės banko sąskaitos numeris

Savivaldybė

Seniūnija

Vietovė

Apskaičiuota pagalbos suma, Eur

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________