LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. rugsėjo 15 d. Nr. D1-739

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje (OL 2013 L 226, p. 1), nuostatas, p a k e i č i u Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 8 punktais ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 16 straipsniu ir įgyvendindamas 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 26) su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1), 2006  m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (kodifikuota redakcija) (OL 2006 L 64, p. 52), 2006 m. lapkričio 11 d. Europos Komisijos rekomendacijų 2006/283/EC dėl cheminių medžiagų dibutilftalato; 3,4-dichloranilino; diizodecilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C9-11-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C10 angliavandenilių; diizononilftalato; 1,2-benzendikarboksirūgšties, di-C8-10-šakotųjų alkilesterių, turinčių daug C9 angliavandenilių; etilendiamintetraacetato; metilacetato; monochloracto rūgšties; pentano; tetranatrio etilendiamintetraacetato rizikos mažinimo priemonių (OL 2006 L 104, p. 45), 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES (OL 2013 L 226, p. 1), 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančios ir panaikinančios Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL 2008 L 348, p. 84), su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES (OL 2013 L 226, p. 1) ir 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/39/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dėl prioritetinių medžiagų vandens politikos srityje (OL 2013 L 226, p. 1), nuostatas:“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

3. Pakeičiu 5.26 papunktį ir išdėstau jį taip:

5.26. vandens terpė – vandens aplinkos komponentas, t. y. vanduo, nuosėdos arba biota;“

4. Papildau 5.27 papunkčiu:

5.27. biotos taksonas – konkretus vandens aplinkos taksonas, kurio taksonominės klasifikacijos rangas yra „potipis“, „klasė“ arba jiems lygiavertis;“

5. Papildau 5.28 papunkčiu:

5.28. kitos šiame įsakyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakyme Nr. D1-844 „Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“

6. Pakeičiu 8.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

8.2. negali būti viršijamas leistinas poveikis nuotekų priimtuvui:

8.2.1. išleidžiamos nuotekos neturi paveikti paviršinio vandens telkinio tiek, kad jame būtų viršyti AKS, nurodyti 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje, ir/arba DLK, nurodytos 2 priedo B dalyje bei kituose teisės aktuose. AKS paviršinio vandens telkiniams taikomi nedarant poveikio 8.21 papunkčio nuostatoms ir laikantis 3 priede nustatytų reikalavimų;

8.2.2. planuojant išleisti nuotekas būtina atsižvelgti į egzistuojančių taršos šaltinių daromą poveikį priimtuvui ir įvertinti, ar naujo taršos šaltinio atsiradimas nepaveiks priimančio paviršinio vandens telkinio tiek, kad bus neįmanoma pasiekti AKS, nurodytų 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje, ir/arba DLK, nurodytų 2 priedo B dalyje (jeigu AKS ir/arba DLK jau viršijami), ir kitų priimtuvui nustatytų vandensaugos tikslų (jeigu jie konkrečiam priimtuvui yra nustatyti). “

 

7. Papildau 8.21 papunkčiu:

8.21. nedarant poveikio Reglamento 11 punkto nuostatoms ir įpareigojimui siekti geros paviršinio vandens cheminės būklės prioritetinių medžiagų ir joms nustatytų AKS atžvilgiu, 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje nustatyti AKS taikomi:

8.21.1. Reglamento 1 priede nurodytų medžiagų: antraceno, bromintų difenileterių, poliaromatinių angliavandenilių ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų: fluoranteno, švino ir jo junginių, naftaleno, nikelio ir jo junginių, kurioms nustatyti peržiūrėti AKS atžvilgiu, nuo 2015 m. gruodžio 22 d., kad ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 22 d. tų medžiagų atžvilgiu būtų pasiekta gera paviršinio vandens cheminė būklė. Šiame papunktyje nurodytų medžiagų, dėl kurių Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės gairės dėl medžiagų stebėsenos strategijų ir analizės metodų 2014 m. gruodžio 22 d. dar nebus patvirtintos, atveju nurodytas 2015 m. gruodžio 22 d. terminas pratęsiamas iki 2018 m. gruodžio 22 d., o geros paviršinio vandens cheminės būklės pasiekimo terminas pratęsiamas iki 2027 m. gruodžio 22 d.;

8.21.2. Reglamento 1 priede nurodytų naujų nustatytų medžiagų: dikofolio, perfluoroktansulfonrūgšties ir jos darinių, chinoksifeno, dioksinų ir dioksinų tipo junginių, heksabromciklododekanų, heptachloro ir heptachloro epoksido ir 2 priedo A dalyje nurodytų naujų nustatytų medžiagų: aklonifeno, bifenokso, cibutrino, cipermetrino, dichlorvoso ir terbutrino atžvilgiu nuo 2018 m. gruodžio 22 d., kad ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 22 d. tų medžiagų atžvilgiu būtų pasiekta gera paviršinio vandens cheminė būklė.“

8. Papildau 8.22 papunkčiu:

8.22. Reglamento 1 priede nurodytoms medžiagoms: bromintiems difenileteriams, heksachlorbenzenui, heksachlorbutadienui, gyvsidabriui ir jo junginiams, poliaromatiniams angliavandeniliams, dikofoliui, perfluoroktansulfonrūgščiai ir jos dariniams, dioksinams ir dioksinų tipo junginiams, heksabromciklododekanams, heptachlorui ir heptachloro epoksidui ir 2 priedo A dalyje nurodytam fluorantenui taikomi atitinkamai 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje nurodyti biotos AKS, kitoms nei šiame papunktyje nurodytoms medžiagoms taikomi Reglamento 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje nurodyti vandens AKS.“

9. Papildau 8.23 papunkčiu:

8.23. jeigu potenciali grėsmė dėl stipraus poveikio vandens aplinkai arba per ją nustatoma išmatavus ar apskaičiavus koncentraciją aplinkoje ar teršalų išleidimą ir kai taikomi biotos arba nuosėdų AKS, turi būti taikomi DLK-AKS paviršinio vandens telkiniams, nurodyti Reglamento 1 priede ir/arba 2 priedo A dalyje, jeigu tokie AKS nustatyti.“

10. Pakeičiu 37 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstau ją taip:

37. Vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programoje turi būti:“

11. Pakeičiu Reglamento 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu Reglamento 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

13. Pakeičiu Reglamento 3 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas

 

 

Nuotekų tvarkymo reglamento

1 priedas

 

 

PRIORITETINIŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK) NUOTEKOSE IR APLINKOS KOKYBĖS STANDARTAI (AKS)

 

Matavimo vienetai:  4-5 ir 7-10 skilčių -  µg/l,

6 skilties - µg/kg drėgno svorio

 

Medžia-gos Nr.

Medžiagos pavadinimas

 

CAS Nr.1

DLK0  į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0  į gamtinę aplinką

AKS Biotoje12

 

MV-AKS2

DLK-AKS3

vidaus paviršiniuose vandenyse4

kituose

paviršiniuose vandenyse

vidaus

paviršiniuose vandenyse4

kituose

paviršiniuose vandenyse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

Gyvsidabris ir jo junginiai

CAS 7439-97-6

10

2

20

-

-

0,07

0,07

2

Kadmis ir jo junginiai5

CAS 7440-43-9

100

40

-

0,08 (1 klasė)

0,08 (2 klasė)

0,09 (3 klasė)

0,15 (4 klasė)

0,25 (5 klasė)

0,2

0,45 (1 klasė)

0,45 (2 klasė)

0,6 (3 klasė)

0,9 (4 klasė)

1,5 (5 klasė)

0,45 (1 klasė)

0,45 (2 klasė)

0,6 (3 klasė)

0,9 (4 klasė)

1,5 (5 klasė)

3

Heksachlorcikloheksanas (HCH)

CAS 608-73-1

40

2

-

0,02

0,002

0,04

0,02

4

Heksachlorbenzenas (HCB)

CAS 118-74-1

12

0,6

10

-

-

0,05

0,05

5

Heksachlorbutadienas (HCBD)

CAS 87-68-3

40

2

55

-

-

0,6

0,6

6

Brominti difenileteriai6

CAS 32534-81-9

-

-

0,0085

-

-

0,14

0,014

7

Tributilalavo junginiai (Tributilalavo katijonas)

(CAS 36643-28-4)

0,4

0,02

-

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

8

Poliaromatiniai angliavandeniliai (PAH)7,8

Benzo(a)pirenas

Benzo(b)fluoroantenas

Benzo (k) fluorantenas

Benzo(g, h, i) perilenas

Indeno(1,2,3-cd) pirenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 50-32-8

20

1

5

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

0,27

0,027

CAS 205-99-2

16

0,8

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

0,017

0,017

CAS 207-08-9

16

0,8

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

0,017

0,017

CAS 191-24-2

12

0,6

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

8,2 x 10-3

8,2 x 10-4

CAS 193-39-5

16

0,8

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

(žr.8 išnašą)

netaikoma

netaikoma

9

Nonilfenoliai9

(4-nonilfenolis)

CAS 84852-15-3

 

400

20

-

0,3

0,3

2,0

2,0

10

Antracenas

CAS 120-12-7

4

0,2

 

0,1

0,1

0,1

0,1

11

C10-13-chloralkanai14

CAS 85535-84-8

40

2

-

0,4

0,4

1,4

1,4

12

Endosulfanas

CAS 115-29-7

-

-

-

0,005

0,0005

0,01

0,004

13

Pentachlorbenzenas

CAS 608-93-5

12

0,6

-

0,007

0,0007

netaikoma

netaikoma

Medžiagos ES mastu nustatytos kaip prioritetinės pavojingos medžiagos 2013 m., kurių išleidimas su nuotekomis turi būti nutrauktas iki 2033 m.

14

Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

CAS 117-81-7

40

2

-

1,3

1,3

netaikoma

netaikoma

15

Trifluralinas

CAS 1582-09-8

40

2

-

0,03

0,03

netaikoma

netaikoma

16

Dikofolis

CAS 115-32-2

-

-

33

1,3 x 10-3

3,2 x 10-5

netaikoma15

netaikoma15

Medžia-gos Nr.

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.1

DLK0  į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0  į gamtinę aplinką

AKS Biotoje12

 

MV-AKS2

DLK-AKS3

vidaus paviršiniuose vandenyse4

kituose

paviršiniuose vandenyse

vidaus

paviršiniuose vandenyse4

kituose

paviršiniuose vandenyse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

17

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

CAS 1763-23-1

-

-

9,1

6,5 x 10-4

1,3 x 10-4

36

7,2

18

Chinoksifenas

CAS 124495–18–7

-

-

-

0,15

0,015

2,7

0,54

19

Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai10

(žr.10 išnašą)

-

-

Suma:

PCDD +PCDF

+ PCB-DL

0,0065 μg.kg –1 TEQ13

-

-

netaikoma

netaikoma

20

Heksabromciklododekanai (HBCDD)11

(žr.11 išnašą)

-

-

167

0,0016

0,0008

0,5

0,05

21

Heptachloras ir heptachloro epoksidas

CAS 76-44-8/1024-57-3

-

-

6,7 x 10-3

2 x 10-7

1 x 10-8

3 x 10-4

3 x 10-5

 

Pastabos:

0 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Šis parametras yra AKS, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė (MV-AKS). Jei nenurodyta kitaip, jis taikomas visų izomerų bendrai koncentracijai.

3 Šis parametras yra aplinkos kokybės standartas, išreikštas kaip didžiausia leidžiama koncentracija (DLK–AKS). Jeigu prie DLK–AKS yra pažymėta „netaikoma“, MV–AKS vertės yra laikomos apsaugančiomis nuo didžiausio trumpalaikės taršos padidėjimo vykstant nuolatiniam išleidimui, nes jos yra daug mažesnės nei vertės, nustatytos remiantis ūmaus toksiškumo duomenimis.               

4 Vidaus paviršiniai vandenys apima upes bei ežerus ir susijusius dirbtinius arba labai pakeistus vandens telkinius.                              

5 Kadmio ir jo junginių AKS vertės priklauso nuo vandens kietumo, kaip apibrėžta penkiose klasių kategorijose (1 klasė: < 40 mg CaCO3/l, 2 klasė: nuo 40 iki < 50 mg CaCO3/l, 3 klasė: nuo 50 iki < 100 mg CaCO3/l, 4 klasė: nuo 100 iki < 200 mg CaCO3/l ir 5 klasė: 200 mg CaCO3/l).

6 Ši medžiagų grupė apima daug atskirų junginių. Kaip prioritetinė pavojinga medžiaga nustatyti tik tetrabromdifenileteris, pentabromdifenileteris, heksabromdifenileteris ir heptabromdifenileteris (CAS Numeris: atitinkamai 40088–47–9, 32534–81–9, 36483–60–0, 68928–80–3). Prioritetinių medžiagų grupės, kurią sudaro brominti difenileteriai, išvardyti Sprendime Nr. 2455/2001/EB, atveju AKS reiškia giminingų medžiagų Nr. 28, 47, 99, 100, 153 ir 154 koncentracijų sumą.

7 Įskaitant benzo(a)pireną (CAS Nr. 50–32–8, ES Nr. 200–028–5), benzo(b)fluoranteną (CAS Nr. 205–99–2, ES Nr. 205–911–9), benzo(g,h,i)perileną (CAS Nr. 191–24–2, ES Nr. 205–883–8), benz(k)fluoranteną (CAS Nr. 207–08–9, ES Nr. 205–916–6), indeno(1,2,3-cd)pireną (CAS Nr. 193–39–5, ES Nr. 205–893–2) ir išskyrus antraceną, fluoranteną ir naftaleną, kurie išvardyti atskirai.

8 Poliaromatinių angliavandenilių prioritetinių medžiagų grupės (PAH) atveju biotos AKS ir atitinkami vandens MV-AKS nurodo benzo(a)pireno, kurio toksiškumu jie grindžiami, koncentraciją. Benzo(a)pirenas gali būti laikomas kitų PAH žymekliu, taigi, reikia stebėti tik benzo(a)pireną lyginant su kitais biotos AKS ar atitinkamais vandens MV–AKS.

9  Nonilfenolis (CAS Nr. 25154–52–3, ES Nr. 246–672–0), įskaitant izomerus 4-nonilfenolį (CAS Nr. 104–40–5, ES Nr. 203–199–4) ir 4-nonilfenolį (šakotąjį) (CAS Nr. 84852–15–3, ES Nr. 284–325–5).

10 Kaip prioretetinė pavojinga medžiaga nustatyti šie junginiai: 7 polichlorinti dibenzo-p-dioksinai (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746–01–6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321–76–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS Nr. 39227–28–6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653–85–7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408–74–3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822–46–9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268–87–9), 10 polichlorinti dibenzofuranai (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207–31–9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–41–6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117–31–4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648–26–9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117–44–9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918–21–9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851–34–5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562–39–4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS Nr. 55673–89–7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001–02–0); 12 dioksinų tipo polichlorinti bifenilai (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598–13–3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362–50–4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598–14–4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472–37–0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508–00–6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510–44–3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS Nr. 57465–28–8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380–08–4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782–90–7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663–72–6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774–16–6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635–31–9).

11 Kaip prioretetinė pavojinga medžiaga nustatyti: 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 25637–99–4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 3194–55–6), α-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 34237–50–6), β-heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–51–7) ir γ- heksabromciklododekanas (CAS Nr. 134237–52–8).

12 Jei nėra nurodyta kitaip, biotos AKS yra susiję su žuvimis. Vietoj to gali būti stebimas alternatyvus biotos taksonas arba kita terpė, jei taikomu AKS suteikiamas lygiavertis apsaugos lygis. PAH atveju, biotos AKS yra susiję su vėžiagyviais ir moliuskais. Cheminės būklės įvertinimo tikslais nėra tinkama vykdyti žuvyse aptinkamų PAH stebėseną. Dioksinų ir dioksinų tipo junginių atveju biotos AKS yra susiję su žuvimis, vėžiagyviais ir moliuskais; pagal 2011 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1259/2011, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, priedo 5.3 skirsnį (OL L 320, 2011 12 3, p. 18).

13 PCDD: polichlorinti dibenzo-p-dioksinai; PCDF: polichlorinti dibenzofuranai; PCB-DL: dioksinų tipo polichlorinti bifenilai; TEQ: toksiškumo ekvivalentai, nustatyti pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 2005 m. toksinio ekvivalentiškumo koeficientus.

14 Šiai medžiagų grupei orientacinių parametrų nenumatyta. Orientaciniai parametrai turi būti nustatomi naudojant analizės metodą.

15 Trūksta informacijos šių medžiagų DLK–AKS nustatyti.

 

 


 

Nuotekų tvarkymo reglamento

2 priedas

 

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK)

 

A DALIS. PRIORITETINIŲ MEDŽIAGŲ IR KAI KURIŲ KITŲ TERŠALŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK) NUOTEKOSE IR APLINKOS KOKYBĖS STANDARTAI (AKS)

 

Šio priedo A dalyje pateikiamas sąrašas prioritetinių medžiagų  (išskyrus prioritetines pavojingas medžiagas, pateiktas Reglamento 1 priede) ir kai kurių kitų teršalų.

 

Matavimo vienetai:  4-5 ir 7-12 skilčių -  µg/l,

6 skilties - µg/kg drėgno svorio

 

Medžia-gos

Nr.

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.1

DLK0 į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0  į gamtinę aplinką

AKS Biotoje9

MV-AKS3

DLK-AKS4

Ribinė koncentra-cija2 į nuotekų surinkimo sistemą

Ribinė koncentra-cija2 į gamtinę aplinką

vidaus paviršiniuose vandenyse5

kituose

paviršiniuose vandenyse

vidaus paviršiniuo-se vandenyse5

kituose

pavirši-niuose vandenyse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Alachloras8

CAS 15972-60-8

-

-

-

0,3

0,3

0,7

0,7

-

-

2

Atrazinas8

CAS 1912-24-9

-

-

-

0,6

0,6

2,0

2,0

-

-

3

Benzenas

CAS 71-43-2

800

40

-

10

8

50

50

160

8

4

Anglies tetrachloridas6 (tetrachlormetanas)

CAS 56-23-5

1500

240

-

12

12

netaikoma

netaikoma

300

48

5

Chlorfenvinfosas8

CAS 470-90-6

-

-

-

0,1

0,1

0,3

0,3

-

-

6

Chlorpyrifosas8

(etilo chlorpirifosas)

CAS 2921-88-2

-

-

-

0,03

0,03

0,1

0,1

-

-

7

Ciklodieno pesticidai8:

Aldrinas6

Dieldrinas6

Endrinas6

Izodrinas6

 

CAS 309-00-2

CAS 60-57-1

CAS 72-20-8

CAS 465-73-6

-

-

-

Σ = 0,01

Σ = 0,005

netaikoma

netaikoma

-

-

8

Visas DDT6, 7

-

-

-

-

0,025

0,025

netaikoma

netaikoma

-

-

Para-para-DDT6

CAS 50-29-3

-

-

-

0,01

0,01

netaikoma

netaikoma

-

-

9

1,2-dichloretanas (EDC)

CAS 107-06-2

200

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

40

40

10

Metilenchloridas (Dichlormetanas)

CAS 75-09-2

4000

200

-

20

20

netaikoma

netaikoma

800

40

11

Diuronas8

CAS 330-54-1

-

-

-

0,2

0,2

1,8

1,8

-

-

12

Fluorantenas

CAS 206-44-0

120

6

30

0,0063

0,0063

0,12

0,12

24

1,2

13

Izoproturonas8

CAS 34123-59-6

-

-

-

0,3

0,3

1,0

1,0

-

-

14

Švinas ir jo junginiai

CAS 7439-92-1

500

100

-

1,210

1,3

14

14

100

20

15

Naftalenas

CAS 91-20-3

400

20

-

2

2

130

130

80

4

16

Nikelis ir jo junginiai

CAS 7440-02-0

500

200

-

410

8,6

34

34

100

40

17

Oktilfenolis11 ((4-(1,1´,3,3´-tetrametilbutil)-fenolis))

CAS 140-66-9

400

20

-

0,1

0,01

netaikoma

netaikoma

80

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

18

Pentachlorfenolis (PCP)

CAS 87-86-5

800

40

-

0,4

0,4

1

1

160

8

19

Simazinas8

CAS 122-34-9

-

-

-

1

1

4

4

-

-

20

Tetrachloretilenas6

CAS 127-18-4

-

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

-

40

21

Trichloretilenas6

CAS 79-01-6

-

200

-

10

10

netaikoma

netaikoma

-

40

22

Trichlorbenzenai

CAS 12002-48-1

100

8

-

0,4

0,4

netaikoma

netaikoma

20

1,6

23

Trichlormetanas (chloroformas)

CAS 67-66-3

1000

200

-

2,5

2,5

netaikoma

netaikoma

200

40

24

Aklonifenas

CAS 74070-46-5

-

-

-

0,12

0,012

0,12

0,012

-

-

25

Bifenoksas

CAS 42576-02-3

-

-

-

0,012

0,0012

0,04

0,004

-

-

26

Cibutrinas

CAS 28159-98-0

-

-

-

0,0025

0,0025

0,016

0,016

-

-

27

Cipermetrinas12

CAS 52315-07-8

-

-

-

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5

-

-

28

Dichlorvosas

CAS 62-73-7

-

-

-

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5

-

-

29

Terbutrinas

CAS 886-50-0

-

-

-

0,065

0,0065

0,34

0,034

-

-

 

Pastabos:

0 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

1 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

3 Šis parametras yra AKS, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė (MV-AKS). Jei nenurodyta kitaip, jis taikomas visų izomerų bendrai koncentracijai.

4 Šis parametras yra aplinkos kokybės standartas, išreikštas kaip didžiausia leidžiama koncentracija (DLK–AKS). Jeigu prie DLK–AKS yra pažymėta „netaikoma“, MV–AKS vertės yra laikomos apsaugančiomis nuo didžiausio trumpalaikės taršos padidėjimo vykstant nuolatiniam išleidimui, nes jos yra žymiai mažesnės nei vertės, nustatytos remiantis ūmaus toksiškumo duomenimis.               

5 Vidaus paviršiniai vandenys apima upes bei ežerus ir susijusius dirbtinius arba labai pakeistus vandens telkinius.

6 Ši medžiaga nėra prioritetinė, tačiau ji priklauso kitiems teršalams, kuriems taikomi AKS identiški nustatytiesiems ES teisės aktuose, taikytinuose iki 2009 m. sausio 13 d.

7 Visą DDT sudaro izomerų 1,1,1-trichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 50–29–3, ES Nr. 200–024–3); (1,1,1-trichloro-2 (o-chlorofenil)-2-(p-chlorofenil)etano (CAS Nr. 789–02–6, ES Nr. 212–332–5); 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etileno (CAS Nr. 72–55–9, ES Nr. 200–784–6) ir 1,1-dichlor-2,2-bis-(p-chlorfenil)etano (CAS Nr. 72–54–8, ES Nr. 200–783–0) suma.

8 Pesticidai paprastai patenka į vandenį iš išsklaidytų taršos šaltinių, dėl to ribinės vertės nuotekose nenustatomos.

9 Jei nėra nurodyta kitaip, biotos AKS yra susiję su žuvimis. Vietoj to gali būti stebimas alternatyvus biotos taksonas arba kita terpė, jei taikomu AKS suteikiamas lygiavertis apsaugos lygis. Fluoranteno atveju, biotos AKS yra susiję su vėžiagyviais ir moliuskais. Cheminės būklės įvertinimo tikslais nėra tinkama vykdyti žuvyse aptinkamo fluoranteno stebėseną.

10 Šie AKS susiję su biologiškai įsisavinamomis šių medžiagų koncentracijomis.

11 Oktilfenolis (CAS Nr. 1806–26–4), įskaitant izomerą 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolį (CAS Nr. 140–66–9).

12 CAS Nr. 52315–07–8 reiškia nuorodą į cipermetrino izomerų mišinį, alfa-cipermetriną (CAS Nr. 67375–30–8), beta-cipermetriną (CAS Nr. 65731–84–2), teta-cipermetriną (CAS Nr. 71697–59–1) ir zeta-cipermetriną (Nr. 52315–07–8).

 

 

 

B DALIS. KITŲ LIETUVOJE KONTROLIUOJAMŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA (DLK)

 

Matavimo vienetai mg/l

 

Medžiagų grupės pavadinimas

Medžiagos pavadinimas

CAS Nr. 1

DLK0 į nuotekų surinkimo sistemą

DLK0 į gamtinę aplinką

DLK0  vandens telkinyje-priimtuve

Ribinė koncentracija2
į nuotekų surinkimo sistemą

Ribinė koncentracija2 į gamtinę aplinką

 

B dalis

Sąrašas B1

Metalai

Chromas-bendras

CAS 7440-47-3

2

0,5

0,01

0,4

0,1

 

 

Chromas-šešiavalentis

 

0,2

0,1

0,001

0,04

0,04

 

 

Varis

CAS 7440-50-8

2

0,5

0,01

0,4

0,1

 

 

Alavas

CAS 2406-52-2

5

1

-

1

0,4

 

 

Cinkas

CAS 7440-66-6

3

0,4

0,1

0,6

0,16

 

 

Vanadis

CAS 7440-62-2

10

2

-

2

0,8

 

 

Aliuminis

CAS 7429-90-5

2

0,5

-

0.4

0,2

 

 

Arsenas

CAS 7440-38-2

0,15

0,05

-

0,03

0,02

 

Kitos medžiagos

Naftos angliavandeniliai (iš viso)

 

25

5

0,2

5

1

 

 

Fenoliai

 

3

0,2

0,001

0,6

0,08

 

 

Monochloracto rūgštis

CAS 79-11-8

-

-

-

-

-

 

 

3,4-dichloranilinas

CAS 95-76-1

-

-

-

-

-

 

 

Dibutilftalatas

CAS 84-74-2

-

-

-

-

-

 

 

Etilendiamintetraacetatas

CAS 60-00-4

-

-

-

-

-

 

 

Tetranatrio etilendiamintetraacetatas

CAS 64-02-8

-

-

-

-

-

 

 

Sulfidai (mineraliniai)3

 

2

0,5

-

0,4

0,2

 

 

Chloras (aktyvusis)

 

0,6

0,1

-

0,12

0,04

 

 

Cianidai

 

0,5

0,1

-

0,1

0,04

 

Sąrašas B2

Kitos medžiagos

Bendras azotas

 

100

30

*

50

12

 

 

Nitritai (NO2-N)/NO2

 

-

0,45/1,5

*

-

0,09/0,3

 

 

Nitratai (NO3-N)/NO3

 

-

23/100

*

-

9/39

 

 

Amonio jonai (NH4-N)/NH4

 

-

5/6,43

*

-

2/2,57

 

 

Bendras fosforas

 

20

4

*

10

1,6

 

 

Fosfatai (PO4-P)/PO4

 

-

-

*

-

-

 

 

Chloridai

 

2000

1000

300

1000

500

 

 

Fluoridai

 

10

8

-

2

3,2

 

 

Sulfatai

 

1000

300

100

300

200

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

 

10

1,5

-

2

0,6

 

 

Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)

 

15

2

-

3

0,8

 

 

Riebalai

 

100

10

-

50

5

 

 

Skendinčiosios medžiagos

 

-

-

-

-

-

 

 

Pastabos:

0 Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

1 CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

2 Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

3 Orientacinės vertės, taikomos po mineralinių sulfidų nustatymo metodikos patvirtinimo.

* Šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases)  nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

 

 

 

Nuotekų tvarkymo reglamento

3 priedas

 

 

1 IR 2 PRIEDUOSE NUSTATYTŲ AKS TAIKYMAS

 

1. Bet kurio paviršinio vandens telkinio atveju MV-AKS taikymas reiškia, kad kiekviename vandens telkinio tipiniame monitoringo taške vienerių metų laikotarpiu skirtingu metu išmatuotos koncentracijos aritmetinis vidurkis neviršija standarto.

Aritmetinio vidurkio skaičiavimas, analitinio metodo taikymas, kai nėra tinkamo analitinio metodo, atitinkančio būtiniausius veikimo kriterijus, AKS taikymo metodas turi atitikti įgyvendinimo aktus dėl cheminės stebėsenos techninių specifikacijų ir analizės rezultatų kokybės pagal Direktyvą 2000/60/EB.

2. Atitinkamo paviršinio vandens telkinio atveju DLK–AKS taikymas reiškia, kad to paviršinio vandens telkinio kiekvienoje reprezentatyvioje stebėsenos vietoje išmatuota koncentracija neviršija standarto.

Pagal Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.3.4 punkto nuostatas gali būti taikomi statistiniai metodai, tokie kaip procentilio skaičiavimas, siekiant užtikrinti priimtiną patikimumo ir tikslumo lygį nustatant, ar laikomasi DLK–AKS. Jeigu tokie statistiniai metodai taikomi, tai jie turi atitikti išsamias taisykles, nustatytas pagal Direktyvos 2008/105/EB 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Šiuose prieduose nustatyti vandens AKS yra išreikšti kaip bendros koncentracijos visame vandens mėginyje.

Kadmio, švino, gyvsidabrio ir nikelio atveju (toliau – Metalai) vandens AKS nurodo tirpinio koncentraciją, t. y. vandens mėginio ištirpusiąją fazę, gaunamą filtruojant 0,45 μm filtru arba taikant bet kurį lygiavertį pradinio apdorojimo būdą, arba, jei konkrečiai nurodyta, biologiškai įsisavinamą koncentraciją.       

Vertinant stebėsenos rezultatus pagal atitinkamus AKS, gali būti atsižvelgiama į:

a) natūralią  foninę Metalų ir jų junginių koncentraciją, kai dėl tokios koncentracijos nėra atitikties atitinkamiems AKS;

b) vandens kietumą, pH, ištirpusią organinę anglį ar kitus vandens kokybės parametrus, kurie daro poveikį Metalų biologiniam įsisavinimui; biologiškai įsisavinama koncentracija nustatoma taikant tinkamą biologinio įsisavinimo modeliavimą.