LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOS PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORO TRANSPORTU MOKYMŲ, VYKDOMŲ KARANTINO METU, TVARKOS NUSTATYMO

 

2021 m. sausio 22 d. Nr. 2BE-26

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2.9.4 papunktį bei atsižvelgdamas į COVID-19 viruso plitimą ir jo keliamą pavojų žmonių gyvybei, vadovaudamasis Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2BE-443 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 12 punktu:

1. S u t e i k i u teisę pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktoriams (toliau – instruktoriai) vykdyti pirminius ir kartotinius pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymus (toliau – mokymai) Aprašo 2 priede nurodytų 1-17, A-C kategorijų darbuotojams nuotoliniu būdu naudojantis elektroninėmis vaizdo ryšio priemonėmis.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. instruktoriai turi užtikrinti, kad mokymai būtų vykdomi tik elektroninėmis vaizdo ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai nuotoliniai mokymai vykdomi kitomis Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) pripažintomis nuotolinėmis mokymo priemonėmis;

2.2. instruktoriai iki mokymų pradžios turi informuoti Administraciją apie rengiamus mokymus ir suteikti nemokamą prieigą prie elektroninėmis vaizdo ryšio priemonėmis vykdomų mokymų;

2.3. šis įsakymas galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ panaikinimo.

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Genius Lukošius