isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. T-292

Pakruojis

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2020 metų strateginio veiklos plano 1 priedą „Pakruojo rajono savivaldybės efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis