RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMU NR. T-179, PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T-987

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758  „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-179 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą:

1.   Pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. NVŠ lėšos skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

2.   Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei visu savivaldybės nustatytu NVŠ krepšelio dydžiu mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis/paslaugos kaina asmeniui už neformalųjį vaikų švietimą.

3.   Pakeisti 28 punktą ir išdėstyti jį taip:

28. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas mokymo sutartį (Aprašo 3 priedas). Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

4. Papildyti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedo 16 punktą „NVŠ programos turinys ir ugdymo priemonės (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys).“ 

3. Laikyti netekusiais galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2, 13, 28 punktus, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedo 16 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Čepononis

 

Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo

lėšų skyrimo ir panaudojimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS

Sutarties sudarymo data:.........................................

 

 

Registracijos data: ..........................

Sutarties sudarymo vieta: ........................................

Registracijos numeris: .................

 

Paslaugos gavėjas (mokinys) [vardas, pavardė], asmens kodas [.............], [„atstovaujamas [Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė],“ arba „turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) [Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė] sutikimą,“ arba ištrinti visą tekstą, jeigu pasirašo mokinys nuo 18 m.]

toliau vadinamas Paslaugos gavėju, ir [Paslaugos teikėjo pavadinimas], teikėjo kodas [...........], atstovaujamas (-a) [Pareigos] [vardas ir pavardė], veikiančio pagal [...............................................................................], toliau vadinamas Paslaugos teikėju, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

I.          Sutarties objektas

1.    Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje [Pavadinimas] (toliau – NVŠ programa) pagal iš anksto su Paslaugos gavėju suderintą grafiką.

 

II.        Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.    Paslaugos kaina (iš viso): ..... Eur už vieną paslaugos teikimo mėnesį.

3.    NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui: ..... Eur per mėnesį.

4.    Paslaugų kaina pritaikius NVŠ tikslines Europos Sąjungos fondų / valstybės lėšas: ...Eur už vieną paslaugų teikimo mėnesį.

5.    NVŠ programos finansavimas tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis skiriamas savivaldybės sprendime (-uose) nustatytais terminais.

6.    Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ programoje tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos taikomos kito NVŠ teikėjo programai vykdyti, NVŠ programos vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti Paslaugos teikėjui.

7.    [Apibrėžti, kaip Paslaugos gavėjas atsiskaito su Paslaugos teikėju. Kai užpildytas tik 2 punktas, nurodyti: „Paslaugos kaina mažinama NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma“].

 

III.       Įsipareigojimai

8.    Paslaugų gavėjas patvirtina, kad:

8.1. NVŠ programoje dalyvaujantis vaikas yra besimokantis bendrojo ugdymo mokykloje (pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą);

8.2. pasirenka tik šią vieną Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą, kuriai bus skiriamos tikslinės NVŠ valstybės / Europos Sąjungos lėšos;

8.3. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kontaktus NVŠ programų tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

9.    Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

9.1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjui, kaip tai apibrėžta Sutartyje pagal pasirinktą NVŠ programą;

9.2. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant tam būtiną įrangą ir priemones;

9.3. užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo mokytojai;

9.5. pateikti [Savivaldybės pavadinimas] savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kontaktus, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) būtų suteiktos tikslinės valstybės / Europos Sąjungos NVŠ lėšos dalyvauti NVŠ programoje;

9.6. naudoti NVŠ programos vykdymo tikslines valstybės / Europos Sąjungos lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

10.  Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

10.1.  užtikrinti Mokinio punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Paslaugos teikėją apie Mokinio nedalyvavimo užsiėmimuose priežastis;

10.2. bendradarbiauti su Paslaugos teikėju sprendžiant Mokinio ugdymosi ir elgesio klausimus;

10.3. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Mokinio padarytą žalą Paslaugos teikėjui;

10.4. raštu informuoti apie Mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjas;

10.5. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įmokėti mokestį už Paslaugos teikėjo teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.

 

IV.       Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka

11.  Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki NVŠ programos pabaigos, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.

12.  Paslaugos teikėjui nebegalint užtikrinti NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis, Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu. Sutarties šalims priėmus sprendimą nenutraukti Sutarties, Paslaugos gavėjas įsipareigoja mokėti Sutarties 2 punkte nurodytą paslaugos kainą likusį laikotarpį.

13.  Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš X dienų ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.

14.  Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei įspėjus Paslaugos gavėją jo nurodytu el. paštu prieš X dienų apie bet kurio Sutarties 10.1–10.5 papunkčio pažeidimą šis pažeidimas per Paslaugos teikėjo nustatytą terminą yra nepašalinamas.

 

V.        Baigiamosios nuostatos

15.  [Nurodyti NVŠ programos baigimo formą].

16.  Bet kokie papildomi susitarimai tarp Paslaugos gavėjo ir Paslaugos teikėjo gali būti sudaromi atskiru susitarimu.

17.  Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.

18.  Pasikeitus  adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

19.  Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20.  Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

Paslaugos gavėjas

Paslaugos teikėjas

[Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo tėvas / globėjas arba Mokinio vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo mokinys nuo 14 m.]

[Pavadinimas]

 

______________________

 

________________________

Parašas

 

Parašas

[Pareigos] [vardas ir pavardė]

[Gyvenamosios vietos adresas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas]

[El. paštas]

[Telefonas, faksas]

[El. paštas]

 

 

Jeigu sutartį pasirašė mokinys nuo 14 iki 18 metų:

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis (-ė) dalyvautų Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje ir pasirašytų Sutartį.

[Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė]

_________________

Parašas

 

 

Sutartis nutraukta: [data, nuo kada sutartis nutraukiama]

[Nutraukimo priežastis, pagrindas]

Paslaugos gavėjas                                                          Paslaugos teikėjas

[vardas, pavardė]                                                                                [Pareigos] [vardas ir pavardė]

_______________                                                                              _______________

Parašas                                                                          Parašas