STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. spalio 31 d. Nr. SV6-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. SV6-45

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612E14002

Multimedijos technologijos

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

621J50002

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621J50003

Lazerinė technologija

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621J50005

Medžiagų mokslas

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

612J70002

Biotechnologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2022 m. birželio 30 d.

621J70004

Pramoninė biotechnologija

Kauno technologijos universitetas

2022 m. rugsėjo 1 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612M90009

Tarptautinė verslo teisė

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

653N20021

Kultūros ir sporto vadyba

Marijampolės kolegija

2019 m. birželio 30 d.

621N80001

Rekreacijos ir turizmo vadyba

Klaipėdos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

628N80002

Tarptautinių turizmo renginių vadyba

Klaipėdos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653N80006

Ekoturizmas

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

2019 m. birželio 30 d.

621N90001

Turizmo ir sporto vadyba

Lietuvos sporto universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612N90002

Sporto industrijos

Lietuvos sporto universitetas

2022 m. birželio 30 d.

 

 

___________________