LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 248, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2511 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. XIII-2800

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 248 straipsnio pakeitimas

Papildyti 248 straipsnį 9 dalimi:

9. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose

užtraukia įspėjimą arba baudą pakuočių pardavėjams ir (ar) platintojams fiziniams asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą pakuočių pardavėjų ir (ar) platintojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 2511 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2511 straipsniu:

2511 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytų su laivo perdirbimu susijusių reikalavimų laivų perdirbimo bendrovėms pažeidimas

1. Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

3. Laivo perdirbimas nepranešus Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai apie pasirengimą pradėti laivo perdirbimą ir (ar) po laivo perdirbimo nepateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai perdirbimo užbaigimo pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų laivo perdirbimo pažymoje pateikimas,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano pateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai kompetentingai institucijai, ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo perdirbimo plano

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

7. Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato kopijos

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 2511, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 straipsniuose, 276 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 306, 307, 308, 3081, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346 straipsniuose, 369 straipsnio 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dalyse, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų, o aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – ir dėl šio kodekso 491 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Papildyti Kodekso priedą 821 punktu:

821. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda