LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. D1-394

Vilnius

 

 

Pakeičiu Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, ir 43 punktą išdėstau taip:

43. Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai, einamųjų metų veiklos dokumentus teikiantys naudodamiesi GPAIS, sistemai sutrikus ar dėl atitinkamos GPAIS dalies, posistemės, funkcionalumo neveikimo, ar veikimo iš dalies, apie kurį paskelbta tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, negalintys pateikti einamųjų metų veiklos dokumentų, atėjus teisės aktuose nustatytam šių dokumentų pateikimo terminui, einamųjų metų veiklos dokumentų duomenis pildo laisva forma elektroniniame formate ir naudodamiesi elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) šias užpildytas formas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Mažeika