LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2021 m. kovo 24 d. Nr. V-447

Vilnius

 

P a k e i č i u  Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. mokiniui ir buvusiam mokiniui:

17.1.1. pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus, iki birželio 3 dienos, turinčiam patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus;

17.1.2. individualaus ugdymo plano brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus;

17.1.3. pasirinktus ne individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą;“.

2. Pakeičiu 61.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.5. sudaro sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie: brandos egzaminus laikys namie, atskiroje patalpoje, – iki lapkričio 30 dienos; yra atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies, kuriems neleidžiama laikyti brandos egzamino dėl nepatenkinamo to dalyko metinio įvertinimo ir nebaigusių ugdymo proceso mokinių, – iki birželio 3 dienos; kuriems valstybinis ar mokyklinis brandos egzaminas atidėtas, kurie atleisti nuo brandos egzaminų, – per dvi darbo dienas po dalyko brandos egzamino vykdymo dienos;“.

3. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų originalūs darbai ir elektroninės jų kopijos saugomi Nacionalinėje švietimo agentūroje šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus nustatyta tvarka atrinktos kandidatų darbų nuasmenintos elektroninės kopijos vertintojų mokymo tikslais saugomos penkerius metus.“

4. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:

105. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrai yra Nacionalinėje švietimo agentūroje.

5. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Nacionalinė švietimo agentūra kartu su centrų administratoriais užtikrina valstybinių brandos egzaminų gautų vertinti kandidatų darbų ar jų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos įkėlimą į elektroninio vertinimo sistemą ir saugumą. Vertinant elektroniniu būdu, už gautų vertinti kandidatų darbų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos saugumą ir konfidencialumo išsaugojimą atsako vertintojas.

6. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo tvarką nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, su dalyko brandos egzamino vertinimo instrukcija pasirašytinai supažindina vertintojus ir užtikrina jos laikymąsi, konsultuoja vertintojus ir pasirašo rezultatų protokolus.

7. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Koduotą kandidato darbą (originalą, garso įrašą arba darbo kopiją), klausomą tekstą ar pokalbį vertina ne mažiau kaip du vertintojai, vadovaudamiesi dalyko brandos egzamino vertinimo instrukcija. Kai vertinama elektroniniu būdu, vertintojas gautus taškus pažymi elektroninio vertinimo informacinėje sistemoje. Nesutampant pirmojo ir antrojo vertintojų įvertinimams, vertina trečiasis vertintojas. Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vertinimą, kandidatų programavimo dalies atliktys lokaliai patikrinamos sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti neleistiną programinio kodo kopijavimą.

8. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

131. Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų vertinimą organizuoja ir dalykų apeliacines komisijas iš dalykų specialistų sudaro Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai ar jų kopijos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

9. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:

133. Apeliacijų rezultatų protokolus Nacionalinė švietimo agentūra per tris darbo dienas nuo apeliacijų rezultatų paskelbimo išsiunčia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                           Jurgita Šiugždinienė