LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 4 D. SPRENDIMO NR. V-1021 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVIKONTROLĘ GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. V-1254

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“:

1.    Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 13.3, 13.4 ir 13.13 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, n u s p r e n d ž i u:“.

2Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įpareigoti organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui ir savikontrolei skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – antigeno testas) (toliau – savikontrolės tyrimas):

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 13.2 papunktyje nenurodytų savivaldybių administracijų direktorius – pasirinktose savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (jų sutikimu, jei jų savininkė yra ne savivaldybė);

1.2. savivaldybių administracijų direktorius – pasirinktose savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose profesinį mokymą ar aukštojo mokslo studijas (jų sutikimu, jei jų savininkė yra ne savivaldybė) (toliau bendrai – mokykla).“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys