ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-445 „DĖl PAGALBOS Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO ir PAGALBOS Į NAMUS paslaugos kainos PATVIRTINIMO IR PRITARIMO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGos KAINAI“ PAKEITIMO 

 

2018 m. liepos 26 d. Nr. 1-TS-230

Anykščiai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 14.1 ir 17.1 punktais, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 20 ir 21 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 1-TS-445 „Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainai“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti Anykščių rajono socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainą – 4,50 Eur.“.

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Nustatyti Anykščių rajono socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų vienos valandos kainą – 5,00 Eur.“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                                Kęstutis Tubis