UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. TS-225

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 217, 218, 223 punktais bei atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-344 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17 d. teikimą Nr. (6.23)VD-936 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-276 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-91 redakcija), keitimą (pridedama sprendinių brėžiniai ir aiškinamasis raštas).

2.  Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas