LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-517 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. V-434

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ nauja redakcija nedėstoma, 1–5 priedai nekeičiami):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 71:2009 „SOLIARIUMAI. SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.  P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS“.

2.2.    Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS“.

3.  Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

3.1. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59);

3.2. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

3.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3.4. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“;

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

3.10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.“

2.3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS“.

2.4. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:“.

2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Soliariumo paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.4].“

2.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Soliariumo paslaugos gali būti teikiamos tik turint šiai veiklai teisės akto [3.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.“

2.8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Soliariumuose parduodami ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiami kosmetikos gaminiai turi atitikti teisės aktų reikalavimus [3.1, 3.6]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų.“

2.9. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Patalpoms, prietaisams, įrangai valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Paviršiams dezinfekuoti naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai [3.2]. Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi turėti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, kurie laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.“

2.10.  Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Soliariume turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.7].“

2.11.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Soliariumo paslaugų vartotojų patirti nelaimingi atsitikimai (traumos), susiję su soliariumo paslaugų teikimu, turi būti registruojami šios higienos normos 3 priede pateiktos formos Nelaimingų atsitikimų (traumų) registre. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registrai saugomi 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3].

2.12.  Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

SOLIARIUMO PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“.

2.13.  Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.4. tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.8];“.

2.14.  Pakeičiu 19.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.5. iš patalpų kylantis triukšmas su soliariumo patalpomis besiribojančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose (patalpose) bei jų aplinkoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo lygių [3.11].“

2.15.  Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SOLIARIUMO ĮRANGOS REIKALAVIMAI“.

2.16.  Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

SOLIARIUMO ĮRANGOS IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“.

2.17.  Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai registruojami šios higienos normos 4 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3].“

2.18.  Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai registruojami šios higienos normos 5 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre. Jeigu soliariume įrengta daugiau nei viena soliariumo įranga, kiekvienai įrangai pildomas atskiras Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.3].“

2.19.  Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REIKALAVIMAI“.

2.20.  Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.5]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. 048/a) laikoma soliariumo paslaugų teikimo vietoje.“

2.21.  Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus [3.9]. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                             Juras  Požela