LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 7 d. Nr. A1-260

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Užimtumo tarybos veiklos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                              Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m. gegužės 7 d. įsakymu

Nr. A1-260

 

 

UŽIMTUMO TARYBOS veiklos NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užimtumo tarybos veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Užimtumo tarybos (toliau – Taryba) sudarymo ir darbo organizavimo tvarką, funkcijas bei teises.

2. Taryba, sudaroma prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), yra dvišalė kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais užimtumo rėmimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, Tarybos darbo reglamentu ir Nuostatais.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Užimtumo įstatyme.

 

II skyrius

TARYBOS SUDARYMO TVARKA

 

5. Tarybą sudaro dvi šalys – valstybės institucijų ir darbdavių atstovai.

6. Taryba sudaroma dvejų metų kadencijai iš dvylikos narių – po šešis atstovus iš kiekvienos šalies.

7. Iš valstybės institucijų dalyvauti Tarybos veikloje po vieną atstovą deleguoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir du atstovus – Užimtumo tarnyba.

8. Šešis atstovus bendru sutarimu deleguoja Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje esančios darbdavių organizacijos.

9. Tarybos sudėtį tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius.

 

III skyrius

tarybos FUNKCIJOS

 

10. Taryba vykdo šias funkcijas:

10.1. svarsto ir teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai dėl Užimtumo tarnybos veiklos organizavimo tobulinimo;

10.2. teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybai dėl jos atskaitomybės visuomenei;

10.3. svarsto priemones, skirtas užimtumo problemoms spręsti, ir teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai dėl užimtumui didinti skirtų priemonių įgyvendinimo.

 

IV skyrius

tarybos TEISĖS

 

11. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. kviesti į posėdžius valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, darbdavių, nevyriausybinių organizacijų atstovus, Užimtumo tarnybos darbuotojus bei ekspertus;

11.2. gauti Užimtumo tarnybos veiklos, valstybės lėšų panaudojimo ataskaitas bei kitą Tarybos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų, darbdavių atstovų.

 

V skyrius

TARYBOS VEIKLOS organizavimas

 

12. Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas, kuris renkamas iš Tarybos narių paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma vienų metų laikotarpiui. Kitai kadencijai renkamas Tarybos narys, atstovaujantis kitai šaliai. Nesant Tarybos pirmininko, Tarybos veiklai vadovauja laikinai Tarybos narių balsų dauguma išrinktas kitas narys.

13. Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

14. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, prireikus rengiamas neeilinis posėdis. Posėdžiai gali būti rengiami apklausos būdu – numatomų svarstyti posėdyje dokumentų projektai ir medžiaga bei Tarybos narių nuomonė pateikiami elektroniniu paštu.

15. Tarybos sekretorius yra Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtas Užimtumo tarnybos darbuotojas.

16. Tarybą techniškai aptarnauja Užimtumo tarnyba. Numatomų svarstyti posėdyje dokumentų projektus ir medžiagą bei posėdžio darbotvarkę Užimtumo tarnyba pateikia Tarybos nariams likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki posėdžio.

17. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip po 4 valstybės institucijų ir darbdavių atstovus.

18. Tarybos išvados ir pasiūlymai priimami atviru balsavimu paprastąja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko arba, jo nesant, Tarybos veiklai vadovaujančio kito jos nario balsas.

19. Tarybos išvados ir pasiūlymai įforminami protokolu. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos posėdžio. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

20. Tarybos veiklos organizavimo išlaidos padengiamos iš Užimtumo tarnybai išlaikyti skirtų lėšų.

21. Tarybos posėdžiams patalpas suteikia Užimtumo tarnyba.

_________________