LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSEPAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-844

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtintas Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainas (18 priedas), ir II skyrių išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PASLAUGAS, APMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Kaina

(balais)

1

Gydytojo specialisto

9,13“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga