LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO
NR. V-926  „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“
09.2.1-ESFA-V-719 PRIEMONĖS „KOKYBĖS KREPŠELIS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. V-2076

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91 punktu,

 

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-926 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Projektu turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio „Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728). Minimali siektina rodiklio reikšmė – 270  mokyklų.“

2.   Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.  Kokybės krepšelio lėšos gali būti numatomos tik toms bendrojo ugdymo mokykloms, kurios atrinktos vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraše numatytomis sąlygomis. Išimtis dėl jungtinių 5–8 klasių  taikoma mokykloms, kurių skyrių (filialų) bendrosiose jungtinėse klasėse integruotai yra ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, ir (arba) mokyklos (jų skyriai ar filialai) turi specialiąsias (jungtines) klases.“

3.   Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

4.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punkte nurodytas reikalavimas taikomas visiems projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                     Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2021 m. lapkričio mėn. 12 d. raštu Nr. SR-4427