vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo nr. o3-163 „dėl ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. O3E-131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11  straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 bei 11 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 382 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m. balandžio 24 d. pažymą Nr. O5E-108 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1.         Pakeisti Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

2.         Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                          Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu

Nr. O3-163

 

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2019 m. balandžio 26 d.  nutarimo

Nr. O3-131 redakcija)

 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖ FORMA

 

2019   m.                              d.

Vilnius

 

Šis Elektros įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas (toliau –  Protokolas) yra sudarytas tarp ________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ______________________     (adresas), įmonės kodas________________________ (toliau – Elektros tinklų operatorius), atstovaujamo _____

_________________________________________________________ (v., pavardė, pareigos),

ir elektros energijos gamintojo _________________________________ (įmonės pavadinimas),

buveinė _____________________________________________________________ (adresas),

įmonės kodas ______________________________________________  (toliau – Gamintojas),

atstovaujamo _____________________________________________ .[1](v., pavardė, pareigos)

 

Elektros tinklų operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas), Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

 

1. Ketinimų protokolo dalykas.

 

1.1. Gamintojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr. _______, išduotas 20___ m. ________ ___ d., įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginių (toliau – elektrinė) statybos ar įrengimo darbus tam, kad elektrinė būtų tinkamai parengta prijungti prie elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius – prijungti šio Gamintojo elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų, sudarant elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1.    Gamintojas įsipareigoja pastatyti ___________ kW (nurodoma Gamintojo planuojamų statyti elektrinės galia) įrengtosios galios elektrinę, elektros energijos gamybai naudojančią ________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių rūšis, elektrinių tipas), adresu _____________________________ (nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektrines) prijungiant prie Elektros tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų ______________________________________________________, (nurodoma galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga, ir tinklų plėtra), baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir per ________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) Elektros leidimui gaminti elektros energiją gauti. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

2.2.    Elektros tinklų operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Gamintojui, dalyvaujančiam Komisijos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), arba Gamintojui, nedalyvaujančiam skatinimo kvotų aukcione, elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytai galiai iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3.    Gamintojas įsipareigoja:

2.3.1.   Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti prašymą:

2.3.1.1. Inspekcijai išduoti leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus arba

2.3.1.2. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) dalyvauti aukcione.

2.3.2. Per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos kreiptis į Inspekciją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.

2.4. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja:

2.4.1. Per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį nuo su Elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio elektrinės įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projekto (toliau – techninis projektas) pateikimo dienos, laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Elektros tinklų operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena, parengti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, ir jį pateikti pasirašyti Gamintojui arba;

2.4.2. per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jei techninis projektas planuojamai statyti elektrinei neprivalomas, parengti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį prijungimo sąlygas, ir jį pateikti pasirašyti Gamintojui.

2.5. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį per 1 mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius pateikia elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį:

2.5.1. Šalių suderintą techninį projektą, arba

2.5.2. Elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamai statyti elektrinei yra neprivalomas;

2.6. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį kai Gamintojas pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Protokolo 2.11.1 papunktyje, ir leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.7. Gamintojas įsipareigoja:

2.7.1. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatyta tvarka apmokėti faktines elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, kurios yra lygios rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų faktinei kainai (prijungimo įmokai);

2.7.2. teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus (iki nuosavybės su Elektros tinklų operatoriaus tinklais ribos) atlikti pats.

2.8. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką nei paskyrė Elektros tinklų operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.

2.9. Jeigu Elektros tinklų operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Elektros tinklų operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.

2.10Elektros tinklų operatorius įsipareigoja prijungti elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą ir paskirstymą per _____________ mėnesių (Gamintojams, gaminantiems elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) nuo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai Elektros tinklų operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje, ar dėl kitų nuo Elektros tinklų operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektros elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Elektros tinklų operatoriaus ir Gamintojo susitarimu elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

2.11.  Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygos:

2.11.1. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti savo prievolių įvykdymo užtikrinimą _______________________(nurodyti rūšį), kurio dydis ________________________ eurų (dydis apskaičiuojamas numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) dauginant iš 15 eurų už 1 kW) ir kuris galioja vienu mėnesiu ilgiau, nei Protokolas. 

2.11.2. Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Elektros tinklų operatorius, gavęs Gamintojo prašymą,  atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui,  o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.11.3. Jeigu Gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių aukcione, nelaimi šio aukciono arba nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) vertinimo pabaigos atsisako jame dalyvauti, Elektros tinklų operatorius, gavęs Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį visa apimtimi Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.11.4. Visu Protokolo 2.11.1 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Elektros tinklų operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia Elektros tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o Elektros tinklų operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo;

2.11.5. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, Elektros tinklų operatorius pasinaudoja Gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai Gamintojas nutraukia Protokolą, išreikšto dienomis;

2.11.6. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės galios elektrinę, negu buvo įsipareigojęs pagal Protokolą, Elektros tinklų operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams;

2.11.7. Gamintojas, norėdamas pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, turi Elektros tinklų operatoriui pateikti padidintą prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.

2.12. Gamintojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pratęsimo dienos pateikti Elektros tinklų operatoriui leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pratęsimo patvirtintą kopiją.

2.13. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galimi.

2.14. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gauta Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines[2] (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas).

2.15. Gamintojas ir Elektros tinklų operatorius įsipareigoja Šalių sutartu būdu kas ketvirtį keistis informacija apie vykdomo elektrinės statybos projekto eigą ir Protokolo sąlygų vykdymą.

2.16Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir Protokolas netenka galios, o elektros tinklų operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo:

2.16.1. per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Elektros tinklų operatoriui nepateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

2.16.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione arba į Inspekciją su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.16.3. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

2.16.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

2.16.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.16.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą, išskyrus atvejus, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas nepratęsiamas dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.16.7. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų operatoriumi elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;

2.16.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

2.16.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Gamintojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

2.16.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienų nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti Protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

2.16.11. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir elektros energijos gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

2.17. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir elektros tinklų operatoriaus ir asmens, dalyvavusio aukcione, pasirašytam Protokolui netekus galios dėl Protokolo 2.16.2, ir 2.16.4−2.16.7 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, elektros tinklų operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 4 dalyje.

2.18. (Papildomi Šalių įsipareigojimai, nurodyti) __________________________ .

 

3.__ Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. (papildomi pareiškimai ir patvirtinimai, nurodyti) ______________________________.

 

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu.

4.2. (kitos Šalių nustatytos sąlygos, nurodyti) _____________________________________.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja visą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.2. Protokolo galiojimo pabaigos pagrindai nustatyti Protokolo 2.16 papunktyje. 

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. (kitos Šalių sutartos sąlygos, nurodyti).

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra.

7.2. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

7.3. Šalys, esant poreikiui, turi teisę abipusiu sutarimu keisti ar tikslinti Protokolu numatytus įsipareigojimus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

7.4. (kitos Šalių nustatytos sąlygos, nurodyti) __________________________________ .

 

 

Šalių rekvizitai ir parašai:

 

 

Elektros tinklų operatorius:                                                                                         Gamintojas:

 

 [1] Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar su fiziniais asmenimis, nurodomi asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė informacija.

[2] 2.11 papunktis pildomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.