TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T1-285 „DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-230

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Transporto organizavimo paslaugų teikimo ir mokėjimo Telšių rajone tvarkos aprašą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Paslaugas Telšių rajone gali teikti šie Paslaugų teikėjai:

7.1. biudžetinės įstaigos;

7.2. nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos, kurios yra atrinktos viešo pirkimo būdu ir su kuriomis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius yra pasirašęs Paslaugų pirkimo sutartį.“

2. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Telšių rajono savivaldybės taryba tvirtina Paslaugų, kurias teikia biudžetinės įstaigos, kainą.“

3. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Mokestį už Paslaugas skaičiuoja Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į transporto priemonės spidometro parodymus nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki asmens išlaipinimo vietos, įskaitant nuvykimo ir parvykimo atstumą, nepriklausomai nuo to, ar asmuo tik nuvyko, ar tik parvyko.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Petras Kuizinas