r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

2020 m. balandžio 30 d.   Nr. T-62

Naujoji Akmenė

 

           

 

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-263 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”, 126 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti pridedamoms:

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.

2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai.         

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas