ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ERDVĖS PRITAIKYMO INTEGRUOTAM GAMTOS MOKSLŲ UGDYMUI IR ŠIAULIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS ŠVIETIMUI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI KONKURSO IR FINANSAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 9 d. Nr. A-131

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos patvirtinimo“ 2 punktą,

tvirtinu Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programai įgyvendinti konkurso ir finansavimo aprašą (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Antanas Bartulis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. vasario 9 d.

įsakymu Nr. A-131

 

 

ERDVĖS PRITAIKYMO INTEGRUOTAM GAMTOS MOKSLŲ UGDYMUI IR ŠIAULIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS ŠVIETIMUI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI KONKURSO IR FINANSAVIMO APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programai (toliau – Programa) įgyvendinti konkurso ir finansavimo (toliau – Konkursas) aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamos Programos įgyvendinimo konkurso, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą, kontrolės, atsakomybės ir ginčų sprendimo tvarką.

2.Paraiškas Programai įgyvendinti gali teikti Šiaulių mieste švietimo paslaugas ne mažiau kaip 3 (tris) metus teikiantys juridiniai asmenys (toliau – Programos vykdytojas).

3. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius).

4. Konkurso tikslas – atrinkti Programos vykdytoją, kuris įgyvendins Programą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-490 „Dėl Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui  programos patvirtinimo, ir 3 metams užtikrinti dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

5. Paraiškų vertinimo tikslu tvarkomi šie asmenų duomenys: juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; Programos viešinimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vaizdo medžiaga apie dalyvius.

6. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TVARKA

 

8. Programos vykdytojo užpildyta paraiška įgyvendinti Programą (1 priedas) priimama Savivaldybės administracijai paskelbus informaciją (skelbimą) apie jų priėmimą Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

9. Skelbime nurodoma:

9.1. paraiškų priėmimo laikotarpis;

9.2. paraiškų pateikimo adresas ir būdai;

9.3. kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

9.4. kita reikalinga informacija.

10. Kartu su paraiška privaloma pateikti:

10.1. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

10.2. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją.

11. Paraiška nesvarstoma, jei neatitinka 2 punkto reikalavimų ir nepateikti  dokumentai, nurodyti Aprašo 10 punkte.

12. Savivaldybės administracijos direktorius sudaro paraiškų vertinimo komisiją (toliau – komisija).

13. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai, užpildydami paraiškos vertinimo lapą (2 priedas).

14. Programos vykdytojo pateikta paraiška Programai įgyvendinti yra tinkama finansuoti, jeigu atitinka visus edukacinės erdvės charakteristikos ir Programos rezultato vertinimo kriterijus ir įvertinta ne mažiau kaip 20 balų.

15. Komisija, atsižvelgdama į Programai įgyvendinti numatytas lėšas ir vertinimą, teikia siūlymą Savivaldybės Administracijos direktoriui dėl Programos finansavimo.

16. Informacija apie Konkurso rezultatus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

17. Didžiausia  Programos įgyvendinimui galima skirti suma – 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų) vieniems metams.

18. Savivaldybės administracijos direktorius dėl lėšų skyrimo Programai įgyvendinti priima sprendimą, kuris įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

19. Programai įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos savivaldybės biudžeto lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentų viso Programos poreikio. Šią lėšų dalį turi padengti Programos vykdytojas.

20. Su Programos vykdytoju sudaroma sutartis dėl Programos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Sutartis). Programos vykdytojas, kurio įgyvendinamai Programai skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, po Savivaldybės administracijos sprendimo skirti finansavimą priėmimo dienos, pateikia Savivaldybės administracijai Sutarčiai parengti būtinus dokumentus.

21. Lėšas, skirtas Programai įgyvendinti, Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius perveda į Programos vykdytojo sąskaitą, pagal jo pateiktas paraiškas lėšoms gauti, suderintas su Švietimo skyriumi, ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo.

22. Programos vykdytojas savivaldybės biudžeto lėšas gali naudoti tik Sutartyje nurodytai programai pagal patvirtintą lėšų naudojimo sąmatą. Tinkamos išlaidos yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su Programoje numatytomis veiklomis, ir būtinos Programai įgyvendinti.

23. Programos vykdytojas gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsiskaito pagal Programos vykdytojo ir Savivaldybės administracijos sudarytą sutartį.

24. Programos išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

24.1. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos Programos vykdymo laikotarpiu, numatytu Sutartyje, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į Programos vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir Programos sąsajas;

24.2. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

24.3. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu Programos vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija.

25. Programai skirtos lėšos negali būti naudojamos:

25.1. dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti;

25.2. kitiems projektams įgyvendinti.

26. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

26.1. yra pasiekti paraiškoje ir Sutartyje nurodyti projekto rezultatai;

26.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms Programos išlaidoms apmokėti.

27. Su Švietimo skyriumi suderintos lėšų panaudojimo ataskaitos Apskaitos skyriui turi būti teikiamos kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos pagal patvirtintas ataskaitų formas.

28. Nepateikus ketvirčio lėšų panaudojimo ataskaitos, Programos vykdytojui lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti nepervedamos.

29. Nepanaudotos Programai įgyvendinti skirtos lėšos einamaisiais metais turi būti grąžintos į Sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.

30. Programai vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

 

IV SKYRIUS

KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

31. Programos vykdytojas visiškai atsako už Programos įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą.

32. Programos vykdytojas privalo raštu informuoti Švietimo skyrių apie Programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimo ar sustabdymo. Gavęs tokį pranešimą, Švietimo skyrius sustabdo savivaldybės biudžeto lėšų pervedimą Programos vykdytojui. Programos vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Švietimo skyriui, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas.

33. Programos vykdytojas veiklos ataskaitą turi pateikti Švietimo skyriui iki kiekvienų metų gruodžio 20 d. Švietimo skyrius, išanalizavęs ataskaitą ir nustatęs, kad neįvykdyta dalis veiklų, apie tai raštu informuoja Programos vykdytoją ir nustato Programos vykdytojui protingą terminą veikloms įvykdyti. Programos vykdytojas, gavęs Švietimo skyriaus raštą, privalo per nustatytą terminą veiklas įvykdyti.

34. Švietimo skyriui ar Apskaitos skyriui pareikalavus, Programos vykdytojas privalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) tinkamai patvirtintas kopijas, prašomą informaciją apie Programos vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą.

35. Nustačius, kad Programos vykdytojas, Programai įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo ne pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį, Savivaldybės administracija nustato terminą, per kurį turi būti grąžinamos visos arba dalis Programai įgyvendinti skirtų lėšų. Per nustatytą terminą negrąžintos lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Programos vykdytojas praranda teisę dalyvauti Konkurse, jei, ankstesniais metais gavęs Savivaldybės finansavimą dėl Programos įgyvendinimo, neatsiskaitė už lėšų, gautų iš Savivaldybės, panaudojimą Sutartyje ar atitinkamo kito Savivaldybės organizuoto konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka ir nuo pažeidimo pašalinimo ar panaikinimo nepraėjo 3 metai.

37. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Aprašas gali būti keičiamas ar naikinamas Švietimo skyriaus teikimu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

39. Informacija apie finansuotos Programos vykdymą, t. y. ataskaitos ir kita aktuali informacija, susijusi su finansuojamos Programos vykdymu iš savivaldybės biudžeto lėšų, skelbiama Programos vykdytojo interneto svetainėse ar socialinių tinklų paskyrose.

_____________________________________