INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO NR. T-119 „DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.    rugpjūčio 13 d. Nr. TE-83(2020)

Vilnius

 

P a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPŽINYBINĖS DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1.   Tvirtinu Tarpžinybinės duomenų saugyklos nuostatus (pridedama).

2.     N u s t a t a u, kad kituose Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymuose vartojamas valstybės informacinės sistemos pavadinimas „Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla“ atitinka pavadinimą „Tarpžinybinė duomenų saugykla“.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Gintautas Mežetis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministerijos

2020-08-10 raštu Nr. 3-3203

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2020-07-17 raštu Nr. 2R-3638 (3.33.E)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020-07-20 raštu Nr. ((11.4E)-5K-2012086)-6K-2004169

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020-07-17 raštu Nr. R-3432

 

SUDERINTA

Migracijos departamento  prie Vidaus reikalų

ministerijos

2020-07-22 raštu Nr. 10K-20204

 

SUDERINTA

Lietuvos Statistikos departamento

2020-07-24 raštu Nr. SD-359

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2020-07-30 raštu Nr. (1.59E) I-5152

 

SUDERINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos

2020-07-16 raštu Nr. 2D-9539

 

SUDERINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio

ministerijos

2020-07-17 raštu Nr. BR6-5056

 

SUDERINTA

Valstybės įmonės Registrų centras

2020-07-20 raštu Nr. S-61969 (1.10 E)

 

SUDERINTA

Valstybės įmonės Regitra

2020-07-23 raštu Nr. (1.15)-S-7992

 

 

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T-119

(Informacinės visuomenės plėtros komiteto

direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo

Nr. TE-83(2020) redakcija)

 

TARPŽINYBINĖS DUOMENŲ SAUGYKLOS nuostatai

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Tarpžinybinės duomenų saugyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Tarpžinybinės duomenų saugyklos (toliau – TDS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę, funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. TDS steigimo teisinis pagrindas – Ministro pirmininko 2006 m. spalio 3 d. pavedimas Nr. 32-6240 „Dėl tarpžinybinės duomenų saugyklos perkėlimo ir nepertraukiamo darbo užtikrinimo“.

3. TDS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas)“;

3.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

3.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

3.4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

3.5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

3.6. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu;

3.7. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;

3.8. Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu;

3.9. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu;

3.10. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu;

3.11. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

3.12. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektorinės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

3.13. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.14. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

3.15. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-28 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Saugos nuostatai);

3.16.  Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo veiklos tęstinumo valdymo planu ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2020 m. balandžio  20 d. įsakymu Nr. TE-37(2020) „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai);

3.17. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

3.18. Šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. TDS duomenų vitrina (toliau - duomenų vitrina) –  TDS duomenų objektų rinkinys suskirstytas į klases pagal pavadinimus ir informacijos tipą;

4.2. tipinio pjūvio ataskaita (toliau - ataskaita) – duomenų vitrinos pagrindu TDS tvarkytojo parengtas informacijos rinkinys (tekstas, grafikai ir lentelės), kurio duomenys automatiškai atnaujinami prisijungus prie TDS;

4.3. TDS naudotojai - pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turintys teisę naudotis TDS duomenimis ir ataskaitomis pagal suteiktas prieigos teises;

4.4. duomenų vitrinos eksponavimas – TDS tvarkytojo veiksmai, kuriais TDS naudotojui sudaromos sąlygos matyti duomenų vitrinos objektus, užklausti ir gauti teikiamus iš TDS duomenis bei jais naudotis vadovaujantis TDS tvarkytojo sutartimi su TDS duomenų gavėju dėl TDS duomenų naudojimo (toliau vadinama – sutartis dėl TDS naudojimo);

4.5.  agreguoti duomenys - nauji išvestiniai duomenys, parengti iš pradinių duomenų;

5. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka šių Nuostatų 3 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. TDS tikslas – centralizuotai sudaryti sąlygas duomenų analizei atlikti įrodymais grįstiems sprendimams priimti.

7. TDS uždavinys – suformuoti ir plėtoti tarpinstitucinių duomenų bazę ir rengti priemones duomenų analizei vykdyti atsižvelgiant į TDS naudotojų poreikius.

8. Pagrindinės TDS funkcijos:

8.1. rinkti duomenis iš šiuos duomenis kaupiančių valstybės institucijų, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, surinktus duomenis apdoroti, agreguoti ir kaupti vienoje vietoje;

8.2. formuoti ataskaitas sukauptų duomenų pagrindu;

8.3. automatiškai teikti agreguotus duomenis TDS duomenų gavėjams (toliau – duomenų gavėjai).

9. Asmens duomenų tvarkymo TDS tikslas - nustatyti TDS naudotojų tapatybę  ir suteikti jiems prieigos teises  prie tam tikrų  duomenų vitrinų ir  ataskaitų, vykdyti TDS naudojimo stebėseną.

 

 

II SKYRIUS

TDS Organizacinė struktūra

 

10. TDS valdytojas bei tvarkytojas ir TDS asmens duomenų valdytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas. TDS valdytojas ir tvarkytojas atlieka Informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas. TDS valdytojas teisės aktuose nustatyta tvarka gali pirkti konkrečias TDS aptarnavimo, tobulinimo ir plėtros bei kitas, susijusias su TDS, paslaugas. Tokiu atveju TDS valdytojas sudaro minėtas paslaugas teikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims sąlygas atlikti užsakomus darbus, kartu užtikrindamas TDS duomenų saugą.

11. TDS asmens duomenų valdytojas turi Reglamente nustatytas pareigas.

12. Duomenų į TDS teikėjai (toliau – duomenų teikėjai), teikiantys duomenis iš valstybės informacinių sistemų ar registrų:

12.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) teikia Mokesčių mokėtojų registro (toliau – MMR) (valdytojas - VMI), Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau –MAIS) (valdytojas – VMI), Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos (toliau -  PVM informacijos mainams tarp ES valstybių skirta IS) (valdytojas – VMI), Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) (valdytojas – VMI), Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruotos mokesčių informacinės sistemos (toliau - IMIS) (valdytojas – VMI), Valstybinės mokesčių inspekcijos Duomenų saugyklos informacinės sistemos (toliau – Duomenų saugyklos IS) (valdytojas – VMI) duomenis;

12.2.  Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Muitinės departamentas) teikia Integruotos muitinės informacinės sistemos (valdytojas – Muitinės departamentas) duomenis;

12.3. Valstybės įmonė „Registrų centras“ teikia Juridinių asmenų registro (valdytojas - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) duomenis;

12.4. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) teikia mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus, išduotų paskolų ir garantijų, Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (valdytojas – FM) 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemio duomenis;

12.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (toliau – SODRA IS) (valdytojas – SODRA) duomenis;

12.6. Lietuvos statistikos departamentas (toliau - Statistikos departamentas) teikia Integruotos statistikos informacinės sistemos (valdytojas - Statistikos departamentas) duomenis;

12.7. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikia Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos (toliau – SIDA IS) (valdytojas - Užimtumo tarnyba) duomenis ir Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos duomenis;

12.8. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia Lietuvos migracijos informacinės sistemos (toliau – MIGRIS) (valdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM)) duomenis;

12.9. Valstybės įmonė „Regitra“ teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (valdytojas – VRM) duomenis;

12.10. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI) teikia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (valdytojas – VTPSI) duomenis;

12.11. Viešoji įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“ teikia  2014 – 2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos (toliau – NORIS) (valdytojas - FM) duomenis;

12.12. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) teikia Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos (valdytojas – NMA) duomenis.

13.  TDS nėra kaupiami fizinių asmenų duomenys, išskyrus TDS naudotojų duomenys, nurodyti Nuostatų 15.36 papunktyje, kuriuos teikia TDS duomenų gavėjai. Į TDS gali būti teikiami nuasmeninti duomenys arba agreguoti duomenys, pagal kuriuos negalima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretų fizinį asmenį.

14. TDS naudotojai turi šias teises ir pareigas:

14.1. prisijungti prie TDS, atlikti teikiamų iš TDS duomenų užklausas, gauti parengtas ataskaitas;

14.2. išsaugoti parengtus TDS duomenis kituose formatuose ir juos analizuoti kitomis programinėmis priemonėmis tiek, kiek reikia teisės aktų nustatytoms jų funkcijoms atlikti;

14.3. TDS duomenų vitrinose matyti visus TDS tvarkytojo ir duomenų teikėjų nustatytus duomenų įtartinumo (klaidingumo) požymius;

14.4. gauti konsultacijas visais TDS naudojimo ir TDS duomenų naudojimo klausimais;

14.5. teikti TDS tvarkytojui pageidavimus ir siūlymus dėl TDS duomenų vitrinų ir ataskaitų tobulinimo ar sukūrimo;

14.6. atsakyti už teisingą TDS duomenų interpretavimą rengiant informaciją iš TDS duomenų.

 

III  SKYRIUS

TDS Informacinė struktūra

 

15. TDS tvarkomi duomenys:

15.1. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios FM bei suvestiniai (susumuoti) VMI, Muitinės departamento ir FM duomenys;

15.2. FM išduotų paskolų ir garantijų duomenys (su detaliais juridinių asmenų duomenimis be asmens duomenų);

15.3. MMR sukaupti duomenys apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis;

15.4. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, Forma 1-VP;

15.5.  mokėjimai į VMI surenkamąsias sąskaitas ir operacijos su įmokomis. Detalūs pagal operacijos laiką, vietą ir mokesčių rūšis duomenys apie sumokėtas mokesčių sumas, atliktus permokų grąžinimus mokesčių mokėtojams, mokesčių išskaitas ir užskaitas. Detalūs pagal mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal mokesčių mokėtojus – fizinius asmenis;

15.6. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenys (formos FR0600): detalūs pagal mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis bei mokestinį laikotarpį ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis;

15.7. prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes ataskaitų duomenys  (forma FR0564): detalūs pagal juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis;

15.8. akcizų deklaracijų duomenys (akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, šalis, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį);

15.9. pelno mokesčio deklaracijų duomenys (pagrindiniai ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų metinės pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, formos FR0475): detalūs pagal juridinius asmenis be fizinių asmenų duomenų;

15.10. duomenys apie laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimo ir statuso netekimo datas;

15.11. duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus (detalūs pagal juridinius asmenis);

15.12. avansinio pelno mokesčio deklaracijos (FR0430 duomenys, einamųjų mokestinių metų ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos, mokestinių metų avansinis pelno mokestis pagal  numatomą pelno mokesčio sumą);

15.13. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Mėnesiniai Muitinės departamento duomenys, detalūs pagal Formą 1-VP;

15.14. muitinės importo ir eksporto procedūros. Pagal muitinės deklaracijas parengti duomenys apie atliktas muitinės importo ir eksporto procedūras (detalūs pagal prekes, mokesčių rūšis ir be asmens duomenų);

15.15. pagrindiniai draudėjų faktai. Teikiami ketvirtiniai duomenys: ataskaitinio ketvirčio darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, vidutinis apdraustųjų skaičius, atskirai per pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ketvirtį, metus priskaičiuotos ir pervestos SODRA draudimo įmokų sumos;

15.16. mėnesiniai pranešimų duomenys apie draudimo pradžios ir pabaigos skaičių pas draudėjus pagal pateikimo priežastis. Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD) išėjusių iš darbo darbuotojų skaičius pagal EVR, pagal atleidimo pagrindus;

15.17. statistiniams tyrimams skirti Statistikos departamento parengti duomenys apie veikiančių įmonių pagrindines ekonomines veiklos rūšis (EVRK 2 red.) bei institucinius sektorius einamaisiais ir ateinančiais metais;

15.18. struktūrizuoti metinių finansinių ataskaitų duomenys (detalūs juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų);

15.19. duomenys apie įmonėms išduotus statybą leidžiančius dokumentus: juridinio asmens pavadinimas, kodas, statybą leidžiančio dokumento numeris ir data;

15.20. duomenys apie įmones, turinčias socialinės įmonės statusą: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta, socialinės įmonės statuso įgijimo data, socialinės įmonės statuso netekimo data (jei statuso neteko per ketvirtį), statuso sustabdymo / atnaujinimo data;

15.21. duomenys apie įmones, gavusias subsidijas (paramą) darbo vietoms steigti: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta (adresas), subsidijos (paramos) suteikimo / nutraukimo data;

15.22. duomenys apie įmones, gavusias subsidijas remiamojo įdarbinimo priemonėms įgyvendinti: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta (adresas), subsidijos (paramos) suteikimo / nutraukimo data;

15.23. duomenys apie įmones, įdarbinusias užsieniečius, gavusius leidimą dirbti sezoninį darbą / aukštos kvalifikacijos darbus: skaičius suteiktų leidimų įdarbinti užsieniečius sezoniniams darbams, skaičius suteiktų leidimų įdarbinti užsieniečius aukštos kvalifikacijos darbams, įmonės, įdarbinusios užsieniečius, juridinio asmens kodas, pavadinimas, veiklos vieta (adresas), šalis(-ys), iš kurios(-ių) užsieniečiai atvyko;

15.24. asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitų (FR0528) duomenys (detalūs juridinių asmenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.25. apskaitos kortelės juridinių asmenų duomenys (permokos suma, nepriemokos suma, apskaičiuotų delspinigių suma);

15.26. ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438) duomenys (juridinių asmenų be asmens duomenų);

15.27. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų KIT711 duomenys (detalūs pagal juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis);

15.28. dividendų pelno mokesčio deklaracijų (FR0640) duomenys;

15.29. duomenys apie draudžiamuosius ir apdraustuosius asmenis pagal įmonę. Teikiami duomenys apie bendrą visų įmonės darbuotojų draudžiamąjį laikotarpį toje įmonėje, įmonėje 1 metus ar trumpiau dirbančių darbuotojų skaičių, jaunesnių nei 29 metų darbuotojų skaičių įmonėje, jaunų asmenų (darbuotojų) iki 18 metų skaičius įmonėje, skaičių įmonės darbuotojų, kuriems darbas įmonėje yra pirmasis darbas ir jie dirba mažiau nei 2 metus, skaičių įmonės darbuotojų, kurių draudžiamosios pajamos pas tą draudėją yra lygios minimaliai mėnesio algai arba mažesnės už ją, skaičius įmonės darbuotojų, kurių draudžiamosios pajamos mažesnės už minimalią mėnesio algą, dirbančių / priimtų į darbą darbuotojų skaičių pagal darbo sutarčių rūšis;

15.30. duomenys apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014-2020 metų programų projektus pagal juridinius asmenis be asmens duomenų;

15.31. duomenys apie 2014 - 2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektus pagal juridinius asmenis be asmens duomenų;

15.32. duomenys apie Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, žuvininkystei programas pagal juridinius asmenis be asmens duomenų ir nuasmenintus fizinių asmenų;

15.33. duomenys apie leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotus darbo pagrindu (sprendimų išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje/atsisakyti išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius pagal įmones (kvietėjus) ir užsieniečių pilietybę);

15.34. duomenys apie uždarąsias akcines bendroves ir akcines bendroves: įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

15.35. duomenys apie kelių transporto priemonių parką (detalūs juridinių asmenų be asmens duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.36. TDS naudotojų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas (vidinis ar išorinis), valstybės tarnautojo (ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pažymėjimo numeris, TDS naudotojui leidžiamų eksponuoti TDS duomenų vitrinų ir ataskaitų sąrašas;

16. Iš duomenų teikėjų gaunami duomenys:

16.1. iš MMR gaunami Nuostatų 15.3 papunktyje nurodyti duomenys;

16.2. iš MAIS gaunami Nuostatų 15.4, 15.5, 15.25 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.3. iš PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos IS gaunami Nuostatų 15.6 ir 15.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.4. iš IMIS gaunami Nuostatų 15.9, 15.12, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.5. iš AIS gaunami Nuostatų 15.8 papunktyje nurodyti duomenys;

16.6. iš Duomenų saugyklos IS gaunami Nuostatų 15.11 papunktyje nurodyti duomenys;

16.7. iš Integruotos muitinės informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.13, 15.14 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.8. iš SODRA IS gaunami Nuostatų 15.15, 15.16, 15.29 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.9. iš Integruotos statistikos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.17 papunktyje nurodyti duomenys;

16.10. iš Juridinių asmenų registro gaunami Nuostatų 15.10, 15.18, 15.34 papunktyje nurodyti duomenys;

16.11. iš SIDA IS gaunami Nuostatų 15.20 papunktyje nurodyti duomenys;

16.12. iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014 – 2020 metų  ES struktūrinių fondų posistemio gaunami Nuostatų 15.30 papunktyje nurodyti duomenys;

16.13. iš NORIS gaunami Nuostatų 15.31 papunktyje nurodyti duomenys;

16.14. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.32. papunktyje nurodyti duomenys;

16.15. iš FM gaunami Nuostatų 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.16. iš MIGRIS gaunami Nuostatų 15.33. papunktyje nurodyti duomenys;

16.17. iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro gaunami Nuostatų 15.35 papunktyje nurodyti duomenys;

16.18. iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ gaunami Nuostatų 15.19 papunktyje nurodyti duomenys;

16.19. iš Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.21, 15.22 ir 15.23 papunkčiuose nurodyti duomenys.

 

IV SKYRIUS

TDS funkcinė struktūra

 

17. Funkcinę TDS struktūrą sudaro:

17.1. Duomenų valdymo posistemis, kurį sudaro šie moduliai:

17.1.1. Duomenų integravimo ir transformavimo modulis, kurio funkcijos yra atlikti duomenų transformacijas, integruoti ir pakrauti duomenis į pagrindinę duomenų saugyklą;

17.1.2. Duomenų nuasmeninimo modulis, kurio funkcijos yra nuasmeninti duomenų rinkmenas pagal nustatytus duomenų nuasmeninimo kriterijus. Naudojamas mokymams ir teikiamiems iš TDS juridinių asmenų duomenims nuasmeninti, jeigu duomenų gavėjas neturi teisės gauti detalių juridinių asmenų duomenų;

17.1.3. Duomenų kokybės kontrolės modulis, kurio funkcijos yra pagal patvirtintus kokybės kriterijus identifikuoti galimus duomenų kokybės trūkumus, tikrinti įrašus apie nekokybiškus duomenis, formuoti tikrinamų duomenų kokybės statistines ataskaitas;

17.1.4. Duomenų saugyklos modulis, kurio funkcijos yra TDS naudotojų analitinių užklausų duomenų surinkimas ir pateikimas, TDS naudotojams parengtų duomenų vitrinų eksponavimas;

17.1.5. Tarpinės duomenų saugyklos modulis, kurio funkcijos yra į TDS teikiamų duomenų priėmimas ir jų parengimas sukėlimui į duomenų vitrinas.

17.2. Analitikos priemonių posistemis, kurį sudaro šie moduliai:

17.2.1. Veiklos analitikos modulis, kurio funkcijos yra ataskaitų formavimas ir teikimas;

17.2.2. Analizės, modeliavimo ir prognozavimo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra formuoti įvairias statistines analizes, modeliavimą ir prognozavimą;

17.2.3. Analizės rezultatų publikavimo ir atvaizdavimo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra publikuoti ir atvaizduoti pasirinktus analizės rezultatus;

17.2.4. Duomenų katalogo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra vykdyti duomenų ir metaduomenų paiešką ir peržiūrą.

17.3. TDS valdymo posistemis, kurį sudaro:

17.3.1. TDS naudotojų ir prieigos teisių valdymo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra registruoti ir administruoti visus TDS naudotojus;

17.3.2. TDS veiklos stebėsenos ir audito funkcinis modulis, kurio funkcijos yra sekti ir fiksuoti naudotojų prisijungimus ir veiksmus;

17.3.3. TDS internetinės svetainės turinio valdymo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra naujinti svetainės turinį;

17.3.4. TDS mokymų posistemės turinio valdymo funkcinis modulis, kurio funkcijos yra naujinti mokymams skirtos posistemės turinį.

17.4. Duomenų mainų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais funkcinis modulis. Šio funkcinio komponento funkcijos – vykdyti duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais, teikti TDS duomenis automatiniu būdu;

17.5. TDS interneto svetainė. Jos funkcijos – informuoti apie TDS, konsultuoti TDS naudotojus, rinkti TDS naudotojų poreikius ir atsiliepimus. TDS interneto svetainėje skelbiama tik susijusi su TDS informacija, kurios paviešinimas nėra ribojamas teisės aktais;

17.6. TDS mokymų posistemė. Jos funkcijos – mokymų posistemės naudotojų identifikavimas, savarankiškų mokymų apie TDS publikavimas.

 

V SKYRIUS

TDS duomenų teikimas ir naudojimas

 

18. Duomenų gavėjais, gaunančiais TDS duomenis, pagal kuriuos galima tiksliai nustatyti juridinį asmenį, išskyrus TDS naudotojų tapatybei nustatyti ir suteikti jiems prieigos teises  prie tam tikrų duomenų ir  ataskaitų, vykdyti TDS naudojimo stebėseną naudojamus asmens duomenis, gali būti valstybės institucijos ar įstaigos, savivaldybės institucijos ar įstaigos, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos, įgaliotos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atlikti viešąjį administravimą ir atitinkančios Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

19. Duomenų gavėjais, kuriems teikiami TDS duomenys, pagal kuriuos negalima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretų juridinį asmenį, gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems TDS duomenys reikalingi vykdyti duomenų analizę. TDS duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio asmens negalima, gali būti publikuojami kiekvienoje TDS darbo vietoje ir traukiami į visas duomenų vitrinas ir ataskaitas.

20. TDS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

21. TDS duomenys yra teikiami duomenų gavėjams, turintiems teisės aktų nustatytą teisę juos gauti. TDS duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretų juridinį asmenį, teikiami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pasirašant sutartį dėl TDS naudojimo, ir tik tokios apimties, kuri būtina teisės aktais nustatytoms konkretaus duomenų gavėjo funkcijoms atlikti.

22. TDS duomenys teikiami neatlygintinai.

23. Pagal sutartis dėl TDS naudojimo TDS duomenys teikiami leidžiamosios kreipties būdu.

24. Sutartis dėl TDS naudojimo yra dvišalė ir sudaroma tarp duomenų gavėjo ir TDS tvarkytojo.

25. TDS duomenys, išskyrus asmens duomenis TDS naudotojų tapatybei nustatyti ir suteikti prieigos teises prie tam tikrų duomenų vitrinų ir ataskaitų, teikiami pagal sutartis dėl TDS naudojimo (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atvejais), pateikiamus elektroninėmis priemonėmis.

26. Kai TDS duomenys teikiami pagal sutartį dėl TDS naudojimo, sutartyje turi būti nustatyta išsami teikiamų TDS duomenų apimtis (prie kokių duomenų vitrinų ir ataskaitų galėtų būti suteiktos prieigos teisės), prašomų TDS duomenų gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, TDS duomenų teikimo būdas, teikiamų TDS duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka (sutarties pavyzdinę formą tvirtina TDS tvarkytojas).

27. Sutartį dėl TDS naudojimo inicijuoja duomenų gavėjas elektroninėmis priemonėmis pateikdamas kreipimąsi su šių Nuostatų 26 punkte nurodytais duomenimis. Sutartį dėl TDS naudojimo rengia ir derina TDS tvarkytojas. Sutartyje dėl TDS naudojimo nustatoma ir duomenų gavėjo teikiamų TDS naudotojų tapatybei nustatyti ir suteikti prieigos teises prie tam tikrų duomenų ir ataskaitų asmens duomenų apimtis, pateikimo ir naudojimo tvarka.

28. Kai TDS duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų TDS duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

29. Bendrą visų galimų eksponuoti TDS naudotojams duomenų vitrinų ir ataskaitų aprašą sudaro ir tvirtina TDS tvarkytojas.

30. TDS duomenų teikimas duomenų gavėjams (išskyrus TDS tvarkomus asmens duomenis, skirtus TDS naudotojų  tapatybei nustatyti ir suteikti jiems prieigos teises prie tam tikrų duomenų vitrinų ir ataskaitų bei vykdyti TDS naudojimo stebėseną) realizuojamas sudarant duomenų gavėjų TDS naudotojams galimybes TDS darbo vietose atlikti norimų TDS duomenų užklausas, analizuoti ir išsaugoti parengtus TDS duomenis, kurti savo ataskaitas bei dokumentus, taip pat reguliariai teikiant jiems pagal TDS duomenis parengtas ataskaitas, kurias gauti turi  teisę  TDS naudotojai.

31. Duomenų gavėjai, duomenų teikėjai ir susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojai, turi teisę raštu reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys. Gavęs tokį reikalavimą iš duomenų teikėjų, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojų, TDS tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas ištaisyti netikslumus. Gavęs reikalavimą ištaisyti netikslumus iš duomenų gavėjų, TDS tvarkytojas per 2 darbo dienas persiunčia šį reikalavimą su jame nurodytus faktus patvirtinančiais dokumentais atitinkamiems duomenų teikėjams ir susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, raštu apie tai informuodamas reikalavimą ištaisyti nurodytus netikslumus pateikusį subjektą. TDS tvarkytojas  informuoja duomenų teikėjus ir susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, duomenų gavėjus apie netikslių duomenų ištaisymą.

32. Kiekvienas duomenų gavėjas įsipareigoja:

32.1. naudoti TDS duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo gauti;

32.2. savo lėšomis įsirengti TDS darbo vietas ir jas prižiūrėti;

32.3. pasirašius sutartį dėl TDS naudojimo paskirti duomenų gavėjo TDS naudotojus pateikiant kiekvieno jų 15.36 papunktyje nurodytus duomenis;

32.4. užtikrinti gaunamų TDS duomenų saugą;

32.5. nedelsiant elektroninėmis priemonėmis informuoti TDS tvarkytoją apie pastebėtas TDS duomenų klaidas, netikslumus ir TDS darbo trūkumus;

32.6. užtikrinti, kad suteikta prieiga prie TDS naudotųsi tik TDS naudotojai;

32.7. informuoti elektroniniu paštu TDS tvarkytoją apie TDS darbo vietų vidinių IP adresų (jei TDS darbo vietos vidinis IP adresas matomas išorėje) arba TDS naudotojo išorinio IP adreso pakeitimą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamų pakeitimų;

32.8. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka viešinant informaciją iš TDS, nurodyti pirminį TDS duomenų, kuriais paremta informacija iš TDS, šaltinį ir jų pateikimo į TDS datą.

 

VI  SKYRIUS

TDS duomenų sauga

 

33. TDS duomenų saugą reglamentuoja TDS valdytojo tvirtinami Saugos nuostatai, Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai,  kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka. Siekiant užtikrinti TDS duomenų saugą, vadovaujamasi:

33.1. Reglamentu;

33.2. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

33.3. Kibernetinio saugumo įstatymu;

33.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

33.5. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

33.6. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001, apibūdinančiais informacijos saugos valdymo sistemą;

33.7. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

34. Už elektroninės informacijos saugą atsako TDS valdytojas ir tvarkytojas.

35. TDS duomenys saugomi 10 metų, išskyrus Nuostatų 15.36 papunktyje nurodytus TDS naudotojų asmens duomenis. Pasibaigus TDS duomenų saugojimo laikui, TDS duomenys yra sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

36. TDS naudotojų asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 15.36 papunktyje, saugomi visą jų naudojimosi TDS laikotarpį ir 2 (dvejus) metus nuo paskutinio jų prisijungimo dienos. Pasibaigus šiam 2 (dvejų) metų laikotarpiui šie asmens duomenys yra sunaikinami.

 

VII SKYRIUS

TDS FINANSAVIMAS

 

37. TDS kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos lėšas.

 

VIII SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38. TDS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

39. Jei TDS likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir TDS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

40. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenys tvarkomi TDS, teisių  įgyvendinimo tvarką nustato TDS valdytojas.  

___________________________________