LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1034  

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo įvedus eurą Lietuvos Respublikoje“:

1. P a k e i č i u Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 1,91 balo. Vieno balo vertė lygi 0,93 euro.“

1.2. Pakeičiu 26.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, dalydama 1/3 einamojo ketvirčio sumos, numatytos slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti, iš sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos (ši suma apskaičiuojama 26.2 papunktyje nustatyta tvarka). Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 0,93 euro.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                        Rimantė Šalaševičiūtė