LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-546

Vilnius

 

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti patentiniais patikėtiniais, pripažinimą patentiniu patikėtiniu, patentinių patikėtinių veiklos sustabdymą ir nutraukimą, patentinių patikėtinių profesinės veiklos ir savivaldos sąlygas, patentinių patikėtinių profesines teises ir pareigas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, teikiantis paslaugas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje pagal šį įstatymą.

2. Patentinių patikėtinių institutas (toliau – Institutas) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis patentinius patikėtinius ir įgyvendinantis jų profesinę savivaldą. Instituto teisinė forma yra asociacija.

 

3 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinė veikla

1. Patentinis patikėtinis yra nepriklausomas kliento patarėjas ir atstovas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

2. Patentiniai patikėtiniai teikia paslaugas (teikia konsultacijas, rengia dokumentus, atstovauja klientams) pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Patentiniai patikėtiniai turi teisę teikti paslaugas kitose intelektinės nuosavybės apsaugos srityse, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

 

4 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinės veiklos principai

Pagrindiniai patentinių patikėtinių profesinės veiklos principai:

1) profesinės veiklos laisvė ir nepriklausomumas;

2) patentinių patikėtinių tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga konkurencija;

3) profesinės veiklos teisėtumas;

4) profesinės paslapties neatskleidimas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į PATENTINIUS PATIKĖTINIUS

 

5 straipsnis. Reikalavimai asmenims, siekiantiems tapti patentiniais patikėtiniais

Asmuo, siekiantis tapti patentiniu patikėtiniu, privalo:

1) turėti bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį arba kompetentingos institucijos pripažintą kaip jam lygiavertį išsilavinimą fizinių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų srityse;

2) turėti ne mažesnį kaip dvejų metų praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje. Praktinio darbo stažu pramoninės nuosavybės apsaugos srityje laikomas nuolatinių funkcijų atlikimas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje po to, kai asmuo, siekiantis tapti patentiniu patikėtiniu, įgijo šio straipsnio 1 punkte nurodytą išsilavinimą;

3) būti nepriekaištingos reputacijos;

4) išlaikyti patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą.

 

6 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

1. Asmuo, siekiantis tapti patentiniu patikėtiniu, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jis yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ir pramoninei nuosavybei, elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, valdymo tvarkai, taip pat su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu susijusio nusikaltimo valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje baudžiamojo proceso tvarka jam atimta teisė verstis patentinių patikėtinių veikla;

3) jis yra atleistas iš darbo, pareigų ar netekęs teisės verstis tam tikra veikla dėl to, kad neatitinka keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, arba yra atleistas iš darbo ar pareigų už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis tam tikra veikla netekimo nepraėjo treji metai;

4) jis yra išbrauktas iš Patentinių patikėtinių sąrašo dėl drausminės nuobaudos – teisės teikti patentinių patikėtinių paslaugas atėmimo ir nuo šios nuobaudos paskyrimo nepraėjo treji metai;

5) jis piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

2. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – Valstybinis patentų biuras), siekdamas nustatyti, ar asmenys atitinka šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, turi teisę gauti duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro.

 

7 straipsnis. Patentinių patikėtinių kvalifikacinis egzaminas

1. Patentinių patikėtinių kvalifikacinį egzaminą (toliau – egzaminas) organizuoja Valstybinis patentų biuras, jį vykdo patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino komisija (toliau – egzamino komisija). Egzamino programą ir egzamino organizavimo ir laikymo tvarką, suderinęs su Institutu, nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau – teisingumo ministras).

2. Egzaminą gali laikyti asmenys, atitinkantys šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

3. Egzamino metu patikrinamos asmens žinios pramoninės nuosavybės, intelektinės nuosavybės, civilinės teisės ir civilinio proceso teisės srityse, taip pat profesinės etikos žinios. Egzamino metu taip pat patikrinamas sugebėjimas taikyti praktines žinias, įgytas rengiant patento, prekių ženklo, dizaino, puslaidininkių gaminių topografijos paraiškas ir vykdant kitas pramoninės nuosavybės apsaugos procedūras. Egzaminas laikomas valstybine kalba.

4. Egzaminas rengiamas ne rečiau kaip kartą per metus, išskyrus atvejus, kai negauta prašymų laikyti egzaminą. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

 

8 straipsnis. Egzamino komisija

1. Egzamino komisija sudaroma iš septynių narių. Po tris narius teikia Institutas ir Valstybinis patentų biuras, vieną narį – teisingumo ministras. Egzamino komisijoje negali būti daugiau kaip trys patentiniai patikėtiniai.

2. Egzamino komisiją ir Instituto teikimu iš jos narių pirmininką trejiems metams tvirtina teisingumo ministras.

3. Teisingumo ministras nustato egzamino komisijos darbo tvarką, ją suderinęs su Institutu. Egzamino komisiją techniškai aptarnauja Valstybinis patentų biuras. Už dalyvavimą egzamino komisijos veikloje neatlyginama.

4. Egzamino komisija Valstybinio patentų biuro nustatyta tvarka pripažįsta praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

5. Egzamino komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIPAŽINIMAS PATENTINIU PATIKĖTINIU. PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ VEIKLOS SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

9 straipsnis. Pripažinimas patentiniu patikėtiniu

1. Asmuo, atitinkantis šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu nuo patentinio patikėtinio kvalifikacinio egzamino išlaikymo nepraėjo daugiau negu penkeri metai, prieš pradėdamas teikti patentinių patikėtinių paslaugas, privalo pateikti Institutui prašymą pripažinti jį patentiniu patikėtiniu.

2. Asmuo kartu su prašymu pripažinti jį patentiniu patikėtiniu turi pateikti:

1) dokumentą, patvirtinantį patentinio patikėtinio profesinės civilinės atsakomybės draudimą, atitinkantį šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai patentinis patikėtinis veikia sudaręs darbo sutartį ir jo darbdavys neteikia pramoninės nuosavybės apsaugos paslaugų tretiesiems asmenims, šio dokumento nereikalaujama;

2) deklaraciją dėl pasirinktos veiklos formos, nurodytos šio įstatymo 12 straipsnyje.

3. Sprendimą dėl asmens pripažinimo patentiniu patikėtiniu priima Institutas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šiame straipsnyje nurodyto prašymo ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

4. Institutas gali priimti motyvuotą sprendimą atsisakyti pripažinti asmenį patentiniu patikėtiniu, jeigu paaiškėja, kad asmuo neatitinka šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

5. Apie priimtą Instituto sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

6. Asmuo yra laikomas patentiniu patikėtiniu nuo sprendimo pripažinti jį patentiniu patikėtiniu priėmimo dienos.

7. Valstybinis patentų biuras teikia Institutui informaciją apie patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino išlaikymą ir kitą informaciją dėl patentinių patikėtinių. Informacijos pateikimo tvarką nustato Valstybinis patentų biuras, suderinęs su Institutu.

 

 

10 straipsnis. Patentinių patikėtinių sąrašas

1. Institutas sudaro ir tvarko Patentinių patikėtinių sąrašą. Visi asmenys, pripažinti patentiniais patikėtiniais, įrašomi į Patentinių patikėtinių sąrašą. Patentiniai patikėtiniai į Patentinių patikėtinių sąrašą įrašomi sprendimo pripažinti asmenį patentiniu patikėtiniu priėmimo dieną.

2. Patentinių patikėtinių sąraše nurodomi šie patentinio patikėtinio duomenys: vardas, pavardė, unikalus jam suteiktas registracijos numeris, sprendimas dėl šio asmens pripažinimo patentiniu patikėtiniu, veiklos forma, kontaktiniai duomenys (adresas Lietuvos Respublikoje, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kiti patentinio patikėtinio nurodyti duomenys), informacija apie patentinio patikėtinio veiklos sustabdymą ir jos atnaujinimą, veiklos nutraukimą.

3. Patentinių patikėtinių sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisykles tvirtina Institutas, suderinęs su Valstybiniu patentų biuru.

4. Patentinių patikėtinių sąrašas skelbiamas Instituto ir Valstybinio patentų biuro interneto svetainėse.

5. Patentiniai patikėtiniai privalo raštu pranešti Institutui apie Patentinių patikėtinių sąraše nurodytų duomenų pasikeitimą.

 

11 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Patentinių patikėtinių profesinė civilinė atsakomybė už vykdant patentinių patikėtinių veiklą fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, viršijančią 200 eurų, turi būti apdrausta privalomuoju draudimu. Kai patentinis patikėtinis veikia sudaręs darbo sutartį ir jo darbdavys neteikia pramoninės nuosavybės apsaugos paslaugų tretiesiems asmenims, patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės draudimas neprivalomas.

2. Patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra patentinio patikėtinio civilinė atsakomybė už patentinio patikėtinio neteisėtais veiksmais vykdant patentinių patikėtinių veiklą padarytą žalą.

3. Draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti patentinio patikėtinio neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas), kurie yra žalos atsiradimo pagrindas.

4. Patentiniai patikėtiniai profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžiami sudarant patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis. Vieno patentinio patikėtinio profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimali draudimo suma yra 20 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui.

5. Patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6. Patentiniai patikėtiniai privalo pateikti Institutui patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopijas.

7. Patentinio patikėtinio neteisėtais veiksmais vykdant patentinių patikėtinių veiklą padarytą žalą atlygina draudikas išmokėdamas draudimo sumos neviršijančią draudimo išmoką. Jeigu draudimo išmokos nepakanka visai žalai atlyginti, žalą padaręs patentinis patikėtinis, o kai patentinis patikėtinis veikia sudaręs darbo sutartį ir jo darbdavys teikia pramoninės nuosavybės apsaugos paslaugas tretiesiems asmenims, patentinio patikėtinio darbdavys atlygina faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos skirtumą.

8. Patentiniai patikėtiniai gali papildomai draustis patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės už vykdant patentinių patikėtinių veiklą fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą draudimu.

 

12 straipsnis. Patentinių patikėtinių veiklos formos

1. Patentiniai patikėtiniai gali veikti:

1) individualiai;

2) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytomis formomis – patentiniai patikėtiniai, kurie yra advokatai;

3) sudarę darbo sutartį, kurioje nurodyta darbo funkcija – pramoninės nuosavybės apsauga;

4) pasirinkdami kitas teisėtas veiklos formas.

2. Patentinis patikėtinis gali veikti pasirinkęs vienos ar kelių formų veiklą, taip pat keisti veiklos formą.

 

13 straipsnis. Patentinių patikėtinių veiklos sustabdymas ir atnaujinimas

1. Patentinio patikėtinio veikla sustabdoma:

1) patentiniam patikėtiniui pateikus Institutui pareiškimą dėl veiklos sustabdymo;

2) paskyrus drausminę nuobaudą – patentinio patikėtinio profesinės veiklos sustabdymą.

2. Patentinis patikėtinis, norėdamas atnaujinti patentinio patikėtinio profesinę veiklą, kai ji buvo sustabdyta šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju, pateikia Institutui pareiškimą dėl veiklos atnaujinimo kartu su šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais.

3. Patentinio patikėtinio veikla, sustabdyta pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą daugiau negu penkeriems metams, gali būti atnaujinta šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka išlaikius egzaminą ir patikrinus atitiktį šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

 

14 straipsnis. Patentinių patikėtinių veiklos nutraukimas

1. Patentinių patikėtinių veikla nutraukiama, jeigu:

1) patentinis patikėtinis pateikia Institutui pareiškimą dėl veiklos nutraukimo;

2) teismas priėmė sprendimą atimti specialiąją teisę verstis patentinių patikėtinių veikla;

3) paaiškėja, kad asmuo neatitinka šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

4) sustabdžius patentinio patikėtinio veiklą, asmuo ją tęsia;

5) patentinis patikėtinis verčiasi veikla neapsidraudęs patentinių patikėtinių profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir dėl to yra gavęs drausminę nuobaudą;

6) priimtas sprendimas paskirti drausminę nuobaudą – teisės teikti patentinių patikėtinių paslaugas atėmimą;

7) patentinis patikėtinis mirė arba yra paskelbtas mirusiu ar nežinia kur esančiu.

2. Institutas priima motyvuotus sprendimus dėl patentinių patikėtinių veiklos nutraukimo, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais atvejais motyvuotus sprendimus dėl patentinių patikėtinių veiklos nutraukimo priima Valstybinis patentų biuras.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ PROFESINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

15 straipsnis. Patentinių patikėtinių veiklos apribojimai

1. Patentinis patikėtinis negali priimti kliento pavedimo, kuris yra susijęs su tuo pačiu pramoninės nuosavybės objektu, dėl kurio jis konsultavo kitus klientus, turinčius priešingų interesų, ar rengė jiems dokumentus, ar jiems atstovavo, išskyrus atvejus, kai gaunamas visų šių klientų sutikimas.

2. Šiame straipsnyje nurodytas apribojimas taikomas ir patentinių patikėtinių darbdaviams.

 

16 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinės pareigos

Patentiniai patikėtiniai privalo:

1) sąžiningai atlikti savo profesines pareigas;

2) laikytis Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso;

3) naudoti tik teisėtas priemones ir būdus gindami savo klientų interesus;

4) saugoti profesinę paslaptį ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo teikdami paslaugas, ir jos neatskleisti, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

5) tvarkyti ir saugoti patentinių patikėtinių veiklos dokumentus;

6) nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją Instituto nustatyta tvarka ir kas penkerius metus pranešti Institutui apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

7) teikti Valstybiniam patentų biurui ir (ar) Institutui informaciją, reikalingą šio įstatymo nustatytoms funkcijoms įgyvendinti;

8) nedelsiant pranešti klientams apie savo kaip patentinio patikėtinio veiklos sustabdymą ar nutraukimą;

9) mokėti įmokas, skirtas Instituto veiklai finansuoti.

 

17 straipsnis. Profesinės paslapties apsauga

1. Patentinio patikėtinio profesinę paslaptį sudaro kreipimosi į patentinį patikėtinį faktas, sutarties su klientu sąlygos, kliento suteikta informacija ir pateikti duomenys, konsultacijos pobūdis ir pagal kliento pavedimą patentinio patikėtinio surinkti duomenys, išskyrus informaciją ir duomenis, kuriuos paskelbė pats klientas arba dėl kurių paskelbimo pats klientas aiškiai išreiškė savo sutikimą.

2. Patentiniai patikėtiniai privalo saugoti profesinę paslaptį nuo trečiųjų asmenų, taip pat užtikrinti, kad ją saugotų ir kiti asmenys, kuriuos patentiniai patikėtiniai pasitelkia teikdami paslaugas, ir už tai atsako.

 

18 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinės teisės

Patentiniai patikėtiniai turi teisę teikti konsultacijas pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais ir atstovauti fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims Valstybiniame patentų biure, taip pat šiems palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, t. y.:

1) rengti ir teikti patento, prekių ženklo, dizaino, puslaidininkių gaminių topografijos ir kitų pramoninės nuosavybės objektų registracijos paraiškas, prašymus, apeliacijas, protestus ir kitus dokumentus;

2) atstovauti klientams Valstybiniame patentų biure gaunant išradimo, prekių ženklo, dizaino, puslaidininkių gaminių topografijos ir kitų pramoninės nuosavybės objektų apsaugos dokumentus;

3) atstovauti klientų interesams sudarant ir registruojant licencines, pramoninės nuosavybės objektų teisių perdavimo ir kitas sutartis;

4) atstovauti klientų interesams dėl pramoninės nuosavybės apsaugos importuojant, eksportuojant prekes;

5) atstovauti klientų interesams teismuose kartu su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 3 dalyje nurodytais asmenimis;

6) atstovauti klientų interesams tarptautinėse pramoninės nuosavybės apsaugos institucijose;

7) prašyti iš fizinių ir juridinių asmenų dokumentų ar jų nuorašų, reikalingų paslaugoms, susijusioms su pramoninės nuosavybės teisine apsauga, teikti;

8) teisėtomis priemonėmis rinkti ir teikti įrodymus, tvirtinti su pramoninės nuosavybės teisine apsauga susijusių dokumentų nuorašus, teikiamus Valstybiniam patentų biurui, teismui ar kitoms institucijoms ar įstaigoms;

9) pasirinkti specializaciją.

 

19 straipsnis. Kliento ir patentinio patikėtinio santykiai

1. Patentinį patikėtinį pasirenka klientas ar jo atstovas.

2. Patentinis patikėtinis teikia paslaugas klientui sutarties arba įgaliojimo pagrindu. Be to, sutartis gali būti sudaroma su patentinio patikėtinio darbdaviu.

 

20 straipsnis. Užmokestis už patentinių patikėtinių teikiamas paslaugas

Užmokesčio už patentinių patikėtinių teikiamas paslaugas dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma patentinio patikėtinio ar jo darbdavio ir kliento ar jo atstovo susitarimu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ SAVIVALDA

 

21 straipsnis. Institutas ir jo funkcijos

1. Lietuvos patentiniai patikėtiniai vienijasi į Institutą.

2. Institutas savo veikloje vadovaujasi šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, kitais teisės aktais ir Instituto įstatais.

3. Kiekvienas patentinis patikėtinis, įrašytas į Patentinių patikėtinių sąrašą, yra Instituto narys.

4. Institutas:

1) koordinuoja patentinių patikėtinių veiklą;

2) atstovauja patentinių patikėtinių interesams valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose;

3) teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų patentinių patikėtinių veiklos ir pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

4) prižiūri, kaip patentiniai patikėtiniai laikosi šio įstatymo ir Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso reikalavimų;

5) organizuoja ir įgyvendina patentinių patikėtinių kvalifikacijos tobulinimą;

6) priima sprendimus dėl drausminių nuobaudų skyrimo patentiniams patikėtiniams;

7) sudaro ir tvarko Patentinių patikėtinių sąrašą;

8) atlieka kitas Instituto įstatuose nustatytas funkcijas.

 

22 straipsnis. Instituto organai

1. Instituto organai yra:

1) visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas;

2) Instituto valdyba;

3) Instituto pirmininkas;

4) Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija;

5) kiti organai, nustatyti Instituto įstatuose.

2. Tas pats asmuo vienu metu gali būti tik vieno renkamo Instituto organo narys, išskyrus Instituto pirmininką, kuris yra ir Instituto valdybos pirmininkas. To paties Instituto organo nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

3. Instituto organų sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

23 straipsnis. Visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas

1. Visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas yra aukščiausiasis Instituto organas.

2. Visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus Instituto įstatuose nustatyta tvarka. Neeilinis visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas turi būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip pusė Instituto narių.

3. Visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas:

1) tvirtina Instituto įstatus;

2) renka ir atšaukia Instituto pirmininką, kitus valdybos narius, prireikus – Instituto pirmininko pavaduotoją;

3) nustato Instituto valdybos narių skaičių;

4) renka ir atšaukia Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisijos ir kitų Instituto organų narius;

5) nustato patentinių patikėtinių įmokų, skirtų Instituto veiklai finansuoti, dydį;

6) tvirtina Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodeksą;

7) tvirtina Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisijos darbo tvarkos aprašą;

8) sprendžia kitus Instituto įstatuose nurodytus klausimus.

4. Visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų patentinių patikėtinių. Visuotinio patentinių patikėtinių susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių patentinių patikėtinių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Instituto pirmininko balsas.

 

24 straipsnis. Instituto valdyba

1. Instituto valdyba yra Instituto valdymo organas. Instituto valdybos nariais gali būti patentiniai patikėtiniai, turintys ne trumpesnį kaip trejų metų patentinio patikėtinio veiklos stažą. Instituto valdybos nariai renkami trejiems metams. Instituto valdybai vadovauja Instituto pirmininkas.

2. Instituto valdybos posėdžiai šaukiami Instituto įstatuose nustatyta tvarka. Instituto valdybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Instituto valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Instituto pirmininko balsas.

3. Instituto valdyba:

1) teikia tris patentinius patikėtinius į egzamino komisiją;

2) priima sprendimus dėl asmenų pripažinimo patentiniais patikėtiniais, patentinių patikėtinių veiklos sustabdymo ir atnaujinimo, patentinių patikėtinių veiklos nutraukimo, išskyrus atvejus, kai patentinių patikėtinių veikla nutraukiama teismo ar Valstybinio patentų biuro sprendimu arba Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija priima sprendimą paskirti drausminę nuobaudą – teisės teikti patentinių patikėtinių paslaugas atėmimą;

3) tvarko Patentinių patikėtinių sąrašą;

4) šaukia visuotinį patentinių patikėtinių susirinkimą, sudaro jo darbotvarkę ir rengia sprendimų projektus;

5) priima sprendimą iškelti patentinio patikėtinio drausmės bylą;

6) vykdo kitas Instituto įstatuose nustatytas funkcijas.

 

25 straipsnis. Instituto pirmininkas

1. Instituto pirmininkas vadovauja Instituto valdybai.

2. Instituto pirmininkas:

1) atstovauja Institutui palaikant santykius su kitais asmenimis;

2) Instituto vardu sudaro sutartis su kitais asmenimis;

3) šaukia Instituto valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

4) vykdo kitas Instituto įstatuose nustatytas funkcijas.

3. Jeigu yra išrinktas Instituto pirmininko pavaduotojas, jis prireikus gali atlikti Instituto pirmininko pareigas.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ

 

26 straipsnis. Patentinių patikėtinių drausminė atsakomybė

1. Patentiniam patikėtiniui už šio įstatymo ir Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso pažeidimus gali būti keliama drausmės byla.

2. Sprendimą iškelti drausmės bylą priima Instituto valdyba arba Valstybinio patentų biuro direktorius.

3. Sprendžiant klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo ir ją nagrinėjant, teisę dalyvauti turi asmuo, kuris kreipėsi dėl drausmės bylos iškėlimo, ir patentinis patikėtinis, dėl kurio drausmės bylos iškėlimo sprendžiama ar kurio drausmės byla nagrinėjama.

4. Patentinių patikėtinių drausmės bylas nagrinėja Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija.

5. Patentinių patikėtinių drausmės bylų nagrinėjimo tvarka nustatyta Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisijos darbo tvarkos apraše.

6. Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija, išnagrinėjusi drausmės bylą, už šio įstatymo ir Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso pažeidimus patentiniam patikėtiniui gali skirti šias drausmines nuobaudas:

1) įspėjimą;

2) patentinio patikėtinio veiklos sustabdymą nuo vieno iki trijų mėnesių;

3) teisės teikti patentinių patikėtinių paslaugas atėmimą.

7. Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija, išnagrinėjusi drausmės bylą, gali apsiriboti drausmės bylos svarstymu.

 

27 straipsnis. Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija ir Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodeksas

1. Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisija sudaroma iš penkių narių. Tris Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisijos narius renka visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas, du narius skiria teisingumo ministras. Patentinių patikėtinių profesinės etikos komisiją ir iš jos narių pirmininką trejiems metams tvirtina teisingumo ministras.

2. Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodeksą tvirtina visuotinis patentinių patikėtinių susirinkimas. Patentinių patikėtinių profesinės etikos kodeksas skelbiamas Instituto ir Valstybinio patentų biuro interneto svetainėse.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KITOSE VALSTYBĖSE PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ ĮGIJUSIŲ PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ TEISĖ TEIKTI PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

28 straipsnis. Kitose valstybėse profesinę kvalifikaciją įgijusių patentinių patikėtinių teisė teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje

Kitose valstybėse profesinę kvalifikaciją įgiję patentiniai patikėtiniai turi teisę teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą ir teisės aktus, reglamentuojančius trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Kompetentingos institucijos, pripažįstančios kitose valstybėse įgytą patentinių patikėtinių profesinę kvalifikaciją, funkcijas atlieka Institutas. Patentinių patikėtinių profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato Valstybinis patentų biuras.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2. Patentinių patikėtinių asociacija iki 2018 m. sausio 1 d. pakeičia savo pavadinimą į pavadinimą – Patentinių patikėtinių institutas ir pakeičia Asociacijos įstatus pagal šio įstatymo nuostatas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teisingumo ministras, Valstybinis patentų biuras ir Institutas iki 2018 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Patentiniai patikėtiniai, įrašyti į Patentinių patikėtinių registrą iki šio įstatymo įsigaliojimo, laikomi patentiniais patikėtiniais ir įrašomi į Patentinių patikėtinių sąrašą, jeigu jie iki 2018 m. balandžio 30 d. pateikia Institutui šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus. Prieš įrašydamas į Patentinių patikėtinių sąrašą, Institutas patikrina, ar šie asmenys atitinka šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5. Sprendimai dėl prašymų laikyti patentinių patikėtinių egzaminą, pateiktų iki šio įstatymo įsigaliojimo, priimami teisės aktų, galiojusių iki šio įstatymo įsigaliojimo, nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė