LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS DARBĖNAI–BITĖNAI STATYBA“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO KONCEPCIJAI

 

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 1-234

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarko aprašo patvirtinimo“, 38 punktu, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 28.2 papunkčiu, Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-243 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, 15.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 16 d. raštu Nr. (14)-D8-593, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 m. birželio 10 d. raštu Nr. S2-1563, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. birželio 12 d. raštu Nr. 10-4544, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. birželio 9 d. raštu Nr. (3)-V3-618(7.23) pateiktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas bei į tai, kad pasiūlymų iš visuomenės negauta,

p r i t a r i u Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos IV alternatyvai), kuri paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-00-19-438, dokumento registracijos numeris REG141318).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                           Žygimantas Vaičiūnas