LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo nr. 3d-243 „dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ pakeitimo

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. 3D-427

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ

APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsniu,

t v i r t i n u Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles (pridedama)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2016-07-11 raštas Nr. (18)-SD-506


 

PATVIRTINTA

                                                                        Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3D-427

 

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

 

i skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita yra sudėtinė žemės informacinės sistemos (toliau – ŽIS) dalis, apimanti visumą žinių apie teisinę, geografinę ir ūkinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato duomenų apie valstybinę bei privačią melioruotą žemę, melioracijos statinius, jų vertę, nusidėvėjimą bei būklę rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką.

2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos objektas yra Lietuvos Respublikos valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje esantys melioracijos statiniai. Apskaita tvarkoma pagal kadastro vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus, siurblines, tvenkinių hidrotechnikos statinius.

3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminiai duomenys – kadastro vietovių melioruotos žemės pasų (1992 m. sausio 1 d. būklė) duomenys apie nusausintą plotą, melioracijos statinių skaičių, jų įsigijimo vertę, nusidėvėjimą, melioruotų plotų kartografinė medžiaga (spausdintiniai melioracijos projektai M 1:2000, taip pat nuskenuoti ir su LKS-94 koordinačių sistema susieti melioracijos projektai M 1:2000 (toliau - skaitmeniniai planai) ir kadastro vietovių melioruotos žemės planai M 1:10 000 su melioracijos projektų ribomis, melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis).

4. Pakeitimai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje daromi remiantis melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktais, nurašymo bei inventorizavimo aktais. Duomenys apie melioruotos žemės ploto pasikeitimus derinami su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

5. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja ir saugo institucijos, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius – savivaldybės.

6. VĮ Valstybės žemės fondas vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas, atsako už duomenų tikslumą bei patikimumą.

7. Žemės ūkio ministerija koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą, metodiškai vadovauja apskaitos programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei kompiuterizuotų darbo vietų kūrimui savivaldybėse, teikia joms metodinę paramą melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymo klausimais.

8. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys, reikalingi valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, teikiami nemokamai.

 

II SKYRIUS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2 000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinIO Mel_DR2LT TVARKYMAS

 

9. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinyje Mel_DR2LT (toliau - Mel_DR2LT).

10. Mel_DR2LT sudaro ir tvarko savivaldybės pagal VĮ Valstybės žemės fondo direktoriaus įsakymu patvirtintą specifikaciją, suderintą su Žemės ūkio ministerija.

11. Mel_DR2LT atnaujinamas nuolat.

12. Atnaujintą Mel_DR2LT kiekvienais metais iki vasario 1 d. savivaldybės elektroninio ryšio priemonėmis arba kompiuterinėse laikmenose perduoda VĮ Valstybės žemės fondui.

13. VĮ Valstybės žemės fondas kiekvienais metais iki vasario 15 d. atnaujintą Mel_DR2LT paskelbia ŽIS.

14. VĮ Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1p-(1.3.)-295 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atnaujina Mel_DR2LT metaduomenis ir pateikia juos į Lietuvos erdvinės informacijos portalą.

Naudodamas Mel_DR2LT duomenis VĮ Valstybės žemės fondas gali rengti trijų lygmenų melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis: vietinio (M 1:2000 ir M 1:10000), regioninio ir rajoninio (M 1:50000) bei nacionalinio (M 1:200000, M 1:300000).

 

III SKYRIUS

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TURINYS

 

15. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal nuosavybės formą (informaciją apie nuosavybės formą pateikia savivaldybės) nurodoma: melioruotos žemės plotas, melioracijos statiniai ir jų vertė, statinių planinė padėtis 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir statinius apibūdinanti atributinė informacija (M 1:10000 ir M 1:2000).

16. Melioruota žemė apskaitoma kiekine išraiška hektarais pagal tokius rodiklius:

16.1. nusausinta žemė (iš viso);

iš jos drenažu;

16.2. nusausintos žemės ūkio naudmenos;

16.3. grioviais užimta nusausinta žemė;

iš jos drenuota žemė;

16.4. drėkinama žemė.

17. Kiekine ir vertine išraiška apskaitomi šie melioracijos statiniai:

17.1. reguliatoriai;

17.2. tiltai;

17.3. vandens pralaidos;

17.4. kiti hidrotechniniai statiniai;

17.5. magistraliniai grioviai;

17.6. apsauginiai grioviai;

17.7. pylimai;

17.8. uždaras sausinimo tinklas;

17.9. sausinimo siurblinės;

17.10. drėkinimo siurblinės;

17.11. drėkinamojo tinklo vamzdynas;

17.12. tvenkinių hidrotechniniai statiniai;

18. Taip pat atliekama drenažo rinktuvų ir sausintuvų ilgio, smulkių drenažo statinių (žiočių, vandens nuleistuvų, šulinių), sausinimo ir drėkinimo siurblių kiekinė apskaita.

 

 

IV SKYRIUS

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ

FORMUOTOJŲ FUNKCIJOS

 

19. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja savivaldybės. Duomenys ir metinės duomenų suvestinės formuojamos pagal nuosavybės formą.

20. Savivaldybės:

20.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai tvarkyti sukuria kompiuterizuotas darbo vietas ir organizuoja elektroninį ryšį su centriniu melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banku;

20.2. saugo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų dokumentus, dalyvauja rengiant melioracijos statinių statybos ir rekonstrukcijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus; teisės aktų nustatyta tvarka rengia melioruotos žemės ir melioracijos statinių nurašymo, inventorizavimo dokumentus ir jų pagrindu daro pakeitimus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal kadastro vietoves;

20.3. organizuoja skaitmeninių planų rengimą. Parengtus skaitmeninius planus kompiuterinėse laikmenose perduoda į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką per mėnesį nuo šių darbų atlikimo;

20.4. iki kiekvieno mėnesio 5 d. VĮ Valstybės žemės fondui elektroniniu būdu perduoda žinias apie iš valstybės biudžeto lėšų savivaldybės teritorijoje per praėjusį mėnesį atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus (skaičiuojant nuo metų pradžios) pagal šių taisyklių priedo formą;

20.5. kiekvienais metais iki vasario 1 dienos elektroniniu būdu arba kompiuterinėse laikmenose pateikia centriniam melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bankui suvestinius duomenis pagal kadastro vietoves ir pagal savivaldybės teritoriją;

20.6. parengia duomenis apie pasikeitusią melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę pagal kadastro vietoves ir per mėnesį nuo šių darbų atlikimo kompiuterinėse laikmenose perduoda juos į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką;

20.7. užtikrina ir atsako, kad į centrinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką duomenys būtų perduodami laiku ir būtų tikslūs;

20.8. teikia informaciją apie melioruotas žemes ir melioracijos statinius valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

20.9. užtikrina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių ir kitų duomenų saugojimą;

20.10. derina nusausintos ir drėkinamos žemės plotus su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

 

 

V SKYRIUS

CENTRINIO MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ BANKO FUNKCIJOS

 

21. Centriniame melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banke kaupiami, tvarkomi, sisteminami, atnaujinami ir saugomi pagrindiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos ir Mel_DR2LT duomenys.

22. VĮ Valstybės žemės fondas:

22.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai naudoja erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos galima būtų susieti su ŽIS ir kitų valstybės registrų, kadastrų ir informacinių sistemų erdvinių duomenų rinkiniais;

22.2. iki kiekvieno mėnesio 10 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias apie savivaldybių teritorijose iš valstybės biudžeto lėšų atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus;

22.3. kiekvieną mėnesį atnaujina suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal kadastro vietoves, rajonus (savivaldybių teritorijas). Šalies mastu atnaujintus suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis kartą per metus ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai. Savivaldybių administracijoms duomenys pateikiami iki kito mėnesio 12 dienos;

22.4. teikia duomenis valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms;

22.5. kuria ir tobulina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos eksploatavimo programinę įrangą;

22.6. koordinuoja ir kontroliuoja skaitmeninių planų ir Mel_DR2LT rengimo eigą;

22.7. užtikrina centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko duomenų apsaugą.

 

VI SKYRIUS

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ APSAUGA

 

23. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų apsauga įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos centrinio duomenų banko apsaugą atsako VĮ Valstybės žemės fondas.

25. Savivaldybės yra atsakingos už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų su apskaita susijusių dokumentų saugumą.

 

VII SKYRIUS

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TVARKYMO FINANSAVIMAS

 

26. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymas, centrinio duomenų banko eksploatavimas ir tobulinimas yra finansuojami iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį, pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus prioritetus bei įkainius.

______________

 

 

                                                                                    Melioruotos žemės ir melioracijos statinių

                                                                                    apskaitos taisyklių priedas

 

 

 

(Atliktų melioracijos ir polderių priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų ataskaitos forma)

 

ATLIKTŲ MELIORACIJOS IR POLDERIŲ REKONSTRAVIMO, REMONTO, PRIEŽIŪROS DARBŲ BEI ŠIŲ DARBŲ FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

 

201....M. ............................... MĖN. ...... D. ............................................... SAVIVALDYBĖJE

ATASKAITA

                                                                                                                                              

Eil. Nr.   Pavadinimas                                                                                           Mato vnt.          Skaičius

1.            Metinis finansavimo limitas:                                                                 Eur       

1.1.         investicijoms, iš viso                                                                                Eur        

1.2.         išlaidoms, iš viso                                                                                      Eur        

2.            Atlikta darbų, iš viso:                                                                            Eur       

2.1.         iš jų   iš investicijoms skirtų lėšų                                                              Eur        

2.1.1.                iš jų   melioracijai                                                                           Eur        

2.1.2.                         polderiams                                                                            Eur        

2.2.                   išlaidoms skirtų lėšų                                                                       Eur        

2.2.1.                iš jų   melioracijai                                                                           Eur        

2.2.2.                         polderiams                                                                            Eur        

3.            Gauta lėšų:                                                                                             Eur       

3.1.         investicijoms                                                                                            Eur        

3.2.         išlaidoms                                                                                                  Eur        

4.            Apmokėta už atliktus darbus:                                                              Eur       

4.1.         iš investicijoms skirtų lėšų                                                                       Eur        

4.2.         iš išlaidoms skirtų lėšų                                                                             Eur        

5.             Priimta naudoti pajėgumų:                                                                   x             x

5.1.         suremontuota sausinimo sistemų                                                             ha          

5.2.         rekonstruota sausinimo sistemų                                                               ha          

5.3.          Suremontuota ir rekonstruota:                                                             x             x

5.3.1.      drenažo linijų                                                                                           km         

5.3.2.      reguliatorių                                                                                               vnt.        

5.3.3.      tiltų                                                                                                          vnt.        

5.3.4.      pralaidų, greitviečių                                                                                 vnt.        

5.3.4.1.   iš jų   suremontuota                                                                                 vnt.        

5.3.4.2.             rekonstruota                                                                                   vnt.        

5.3.5.      kitų statinių:                                                                                             vnt.        

5.3.5.1.   iš jų   lieptų                                                                                              vnt.        

5.3.5.2.             kontrolinių šulinių                                                                          vnt.        

5.3.5.3.             vandens nuleistuvų                                                                        vnt.        

5.3.5.4.             drenažo žiočių                                                                                vnt.        

5.3.6.      griovių                                                                                                      km         

5.3.7.      pylimų                                                                                                      km         

5.3.8.      siurblinių                                                                                                  vnt.        

5.3.9.      tvenkinių hidrotechniniai statiniai                                                           vnt.        

6.             Griovių priežiūros darbai:                                                                    x             x

6.1.         augalų šalinimas iš griovio vagos                                                             km         

6.2.         žiočių tvarkymas                                                                                      vnt.        

6.3.         krūmų šalinimas                                                                                       ha          

6.4.         šienavimas                                                                                                "             

7.            Tvenkinių hidrotechninių statinių šienavimas                                     ha          

8.             Prašymų skaičius savivaldybėje *:                                                       x             x

8.1.         valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui                             vnt.        

8.1.1.      iš jų patenkintų                                                                                        vnt.        

*nepatenkinti prašymai einamųjų metų pradžioje pridedami prie naujai gautų.

 

                                                                                                                                               

............................................. savivaldybės administracijos

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė)