LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 3D-585

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.10 papunkčiu,

t v i r t i n u Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Giedrius Surplys

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2018-08-14 raštu Nr. (9.8E-35) 6V-2084

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2018-08-22 raštu Nr. (18)-SD-497

 

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2018-08-22 raštu Nr. B6-(1.19)-2270

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585

 

PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ TAISYKLĖS

 

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), bei Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinių reikalavimų aprašas).

2.       Taisyklės reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos asmenims, kurie siekdami įgyvendinti Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ (toliau – Biologinio saugumo reikalavimai), įsigijo biologinio saugumo priemonių, teikimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką.

3.       Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.    biologinio saugumo priemonės – veterinarinės sanitarijos priemonės, kuriomis užkrečiamosios ligos sukėlėjui užkertamas kelias patekti į gyvūnų laikymo vietą ar medžioklės plotų vienetą arba būti perneštam iš užkrėstos gyvūnų laikymo vietos ar medžioklės plotų vieneto į kitas gyvūnų laikymo vietas ar medžioklės plotų vienetus ir sukelti užkrečiamąją ligą;

3.2.    biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentai – sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie biologinio saugumo priemones, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas;

3.3.    grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su jomis susijusios palūkanos;

3.4.    pagalbos gavėjas – pareiškėjas, kuris atitinka visus reikalavimus gauti pagalbą ir kuriam skiriama pagalba;

3.5.    paraiška gauti pagalbą (toliau – paraiška) – taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo prašoma skirti nereikšmingą (de minimis) pagalbą už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą;

3.6.    pareiškėjaskiaulių laikytojas, taisyklių nustatyta tvarka savivaldybei teikiantis paraišką gauti pagalbą.

4.       Kitos šiose taisyklėse nurodytos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

 

II  SKYRIUS

tinkami pareiškėjai ir pagalbos DYDIS

 

5.       Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (toliau – pagalba) teikiama pareiškėjams, kurie:

5.1.    sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

5.2.    įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;

5.3.    paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

5.4.    nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.       Pagalba pagal taisykles gali būti teikiama tiems kiaulių laikytojams, kurie laiko kiaules rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose arba kiaulėse (informaciją skelbia VMVT).

7.       Pagalba pagal taisykles gali būti teikiama, kai įsigyjamos šios biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės:

7.1.    tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;

7.2.    vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;

7.3.    langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;

7.4.    pašarų terminio apdorojimo įranga;

7.5.    dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;

7.6.    dezinfekciniai purkštuvai;

7.7.    plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;

7.8.    konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;

7.9.    priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);

7.10.  asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;

7.11.  asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

8.       Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo šių taisyklių įsigaliojimo dienos.

9.       Atlyginama iki 90 procentų taisyklių 7 punkte išvardytų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip      1 500 Eur vienam pareiškėjui.

10.     Pareiškėjas turi įsipareigoti neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, kurių įsigijimui pagal šias taisykles skiriama pagalba, vienus metus nuo įsigijimo ir patikros vietoje metu parodyti jas (išskyrus šių taisyklių 7.9 ir 7.10 papunkčiuose išvardytas priemones ir 7.7 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) darbuotojams.

11.     Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

12.     Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

13.     Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems ūkio subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 priede nurodytos nacionalinės ribos.

14.     Jei pareiškėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

15.     Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršytos taisyklių 12 ir (ar) 13 punktuose nurodytos ribos, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

16.     Jei suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą būtų viršijama šių taisyklių 12 ir (arba) 13 punkte nurodyta nereikšmingos (de minimis) apskaičiuota pagalbos suma, negali būti išmokama.  Pagalba, teikiama pagal taisykles, negali būti sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas atitinkamuose valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose arba Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma.

17.     Pagalbos gavėjui mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti pagalbą, pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl teisės į pagalbą perėmimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Savivaldybės administracijos darbuotojas, patvirtinęs pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai.

 

III   SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PAGALBOS SKYRIMAS

 

 

 

18.     Ministerija interneto svetainėje www.zum.lrv.lt skelbia kvietimus teikti paraiškas, nurodydama paraiškų priėmimo terminus, paraiškų pateikimo vietą, informaciją, kur galima rasti pagalbos teikimo tvarką ir paraiškos formą. Taip pat kvietime nurodoma visoms teikiamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma, pagalbos intensyvumas ir kita informacija, nurodyta Pagrindinių reikalavimų apraše.

19.     Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus:

19.1.    asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

19.2.  paraišką (1 priedas);

19.3.  biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.

20.     Pateiktoms paraiškoms įvertinti savivaldybėse sudaroma komisija (toliau – savivaldybės komisija) iš savivaldybės administracijos specialistų, VMVT atstovų ir (ar) kitų kompetentingų institucijų ir organizacijų atstovų.

21.     Savivaldybės komisija patikrina:

21.1.  ar pateikti visi reikalingi dokumentai arba patvirtintos jų kopijos;

21.2.  ar paraiškoje įrašyti rekvizitai yra teisingi;

21.3.  ar VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro CDB įregistruota kiaulių bandos laikymo vieta ir iki paraiškos pateikimo dienos įregistruotų kiaulių skaičių;

21.4.  paraiškoje apskaičiuotą prašomą pagalbos sumą;

21.5.  ar įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės, nurodytos taisyklių 7 punkte.

22.     Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys arba, kad paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjo prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslintus duomenis. Pareiškėjas turi per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslinti duomenis. Pareiškėjui per 5 darbo dienas nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

23.     Paraiškos įvertinamos per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo savivaldybėje dienos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui išsiųstas paklausimas dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo. Gavus atsakymą į paklausimą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų. Įvertinus paraiškas, savivaldybės komisija užpildo Įsigytų biologinio saugumo priemonių duomenų suvestinę (2 priedas) ir pateikia ją Agentūrai (suvedami duomenys į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS). Nesant galimybės suvesti duomenų į ŽŪMIS, jie pateikiami Excel formatu el. paštu [email protected]. Patvirtintos taisyklių 19 punkte išvardytų dokumentų kopijos (ir prie jų pridėti dokumentai, kai pareiškėjas patvirtina, kad yra susijęs su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje, kuriais patvirtinami ryšiai su kitomis įmonėmis) išsiunčiamos Agentūrai paštu. Savivaldybėje lieka paraiškų originalai.

24.     Agentūra, gavusi 23 punkte nurodytus duomenis iš visų savivaldybių, kuriose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose arba kiaulėse:

24.1.  vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, patikrina, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal taisykles apskaičiuotą pagalbos vertę, neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, nurodyto taisyklių 12 ir 13 punktuose;

24.2.    per 15 darbo dienų nuo taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos iš visų savivaldybių, kurioms pareiškėjai teikė paraiškas, priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo;

24.3.    per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nurodant pagalbos neskyrimo motyvus ir apskundimo tvarką. Informacija apie pareiškėjui apskaičiuotą pagalbos sumą bei pritaikytas sankcijas skelbiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt;

24.4.    vadovaudamasi Registro nuostatais per Registro nuostatų nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams skiriamą pagalbą. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka;

24.5.    užsako lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

24.6.    jei bendra visiems pareiškėjams apskaičiuota pagalbos suma viršija bendrą kvietime teikti paraiškas nurodytą pagalbos sumą, apskaičiuota pagalbos suma kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma gali būti mažinama ne daugiau kaip 40 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, nėra išmokama.

25.     Priėmus sprendimą skirti pagalbą, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju.

 

IV   SKYRIUS

KONTROLĖ IR SANKCIJOS

 

 

 

26.       Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai išmokėti skirtų lėšų panaudojimo, Agentūra skelbia pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašus ir skirtas sumas.

27.       Užsakomosios patikros vietoje gali būti atliekamos bet kuriame paramos administravimo etape, remiantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis patikrų atlikimo tvarką, bei Agentūros darbo procedūrų aprašais. Po pagalbos išmokėjimo tikrinama ne mažiau kaip 5 proc. pagalbos gavėjų, siekiant įsitikinti, ar pagalbos gavėjas laikosi 10 punkte nurodyto įsipareigojimo.

28.     Pažeidimų nustatymas ir pagalbos gavėjams neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų pagalbos lėšų susigrąžinimas administruojamas vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

29.     Pagalbos gavėjui nesilaikant paraiškoje ir (ar) šiose taisyklėse nurodytų sąlygų ar jas pažeidžiant numatoma sankcija – pagalbos susigrąžinimas:

29.1.    jei teikdamas paraišką pagalbos gavėjas pateikė neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turėjusią reikšmės priimant sprendimą suteikti pagalbą arba tinkamai kontroliuoti priemonės įgyvendinimą;

29.2.    jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojams neparodomos visos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos paraiškoje nurodytos priemonės (išskyrus šių taisyklių 7.9 ir 7.10 papunkčiuose išvardytas ir 7.7 papunktyje nurodytas plovimo, valymo, dezinfekcijos priemones), kurių įsigijimui pagal šias taisykles buvo skirta pagalba. Pagalbos gavėjas privalo grąžinti pagalbą tik už tas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones, kurių patikros vietoje metu nerandama;

29.3.    jei nustatoma, kad pagalbos gavėjas nesilaikė įsipareigojimo vienus metus nuo įsigijimo neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui įsigytų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, kurioms įsigyti pagal šias taisykles buvo teikiama pagalba;

29.4.    jei per vienus metus nuo pagalbos skyrimo VMVT atstovams atlikus ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą nustatoma, kad pagalbos gavėjas neatitinka Biologinio saugumo reikalavimų. Šiuo atveju VMVT atstovai informuoja Agentūrą dėl nustatytų pažeidimų.

30.     Pagalbos susigrąžinimas vykdomas pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

V  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

31.     Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę pareiškėjai.

32.     Už paraiškų patikrinimą atsako duomenis patvirtinusios savivaldybės komisijos.

33.     Už sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo, lėšų išmokėjimą pagalbos gavėjams, neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą, lėšų apskaitą atsako Agentūra.

34.     Savivaldybė ir Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

35.     Pareiškėjai, gavę pagalbą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto pagalbos gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio

saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti pagalbą forma)

 

(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

Asmens (įmonės) kodas

valdos atpažinties numeris (jeigu turi)                  Telefono Nr.

 

Savivaldybė (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

Kaimas, miestelis ir kt.  (pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

(pagal gyvenamąją/registracijos vietą)

Pašto indeksas

El. paštas

Banko kodas

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

PVM mokėtojo kodas (pildoma, jei pareiškėjas PVM mokėtojas)

 

_________________________ savivaldybei

 

PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ

 

 

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

Kiaulių bandos numeris

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

 

Vnt.

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM (reikiamą pabraukti), Eur

Prašoma kompensuoti pagalbos suma su PVM / be PVM  (reikiamą pabraukti), Eur

1.

Tvora, kiaulių laikymo vietai aptverti

 

 

 

2.

Vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą

 

 

 

3.

Langai, skirti kiaulių laikymo patalpai

 

 

 

4.

Pašarų terminio apdorojimo įranga

 

 

 

5.

Dezinfekciniai barjerai asmenims ir transporto priemonėms

 

 

 

6.

Dezinfekciniai purkštuvai

 

 

 

7.

Plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės

 

 

 

8.

Konteineriai, skirti laikyti gaišenoms

 

 

 

9.

Priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės)

 

 

 

10.

Asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.

 

 

 

11.

Asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga)

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Prie paraiškos pridedami dokumentai:

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių sk.

1.  

Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos

 

2.  

........

 

3.  

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau suteikti pagalbą už biologinio saugumo priemonių įsigijimą _______________________________ Eur.

Patvirtinu, kad visa paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

Patvirtinu, kad susipažinau su šios pagalbos teikimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis ir vykdysiu jose nustatytas sąlygas.

Patvirtinu, kad nesu susijęs (-usi) su kitomis įmonėmis, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje, o jeigu esu susijęs (-usi), pateikiu dokumentus, kuriais patvirtinami ryšiai su kitomis įmonėmis.

Patvirtinu, kad nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka.

Įsipareigoju gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos (jos dalies) grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą pagalbą (jos dalį).

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų, neteksiu teisės į pagalbą.

Esu informuotas, kad jei per vienus metus nuo pagalbos skyrimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikus ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą nustatoma, kad ji neatitinka Biologinio saugumo reikalavimų, VMVT atstovai apie tai informuos Agentūrą ir bus susigrąžinta valstybės pagalba.

Esu informuotas (-a), kad paraiškoje ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

Įsipareigoju 5 metus nuo pagalbos išmokėjimo saugoti visų dokumentų, susijusių su nacionalinės pagalbos gavimu, savivaldybės darbuotojų patvirtintas kopijas.

Įsipareigoju neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui už pagalbos lėšas įsigyto turto (biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių) vienus metus nuo įsigijimo ir patikros vietoje metu parodyti jį Agentūros darbuotojams.

Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano prašomą ir gautą pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida.

 

 

_______________________           _____________________________________

Pareiškėjas (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

 

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių

2 priedas

 

sigytų biologinio saugumo priemonių duomenų suvestinės forma)

_______________________SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

ĮSIGYTŲ biologinio saugumo priemonių DUOMENŲ SUVESTINĖ

(pildo savivaldybės administracija, suvesdama duomenis į Žemės ūkio ministerijos  informacinę sistemą (ŽŪMIS), arba pateikiama Excel formatu el. paštu [email protected])

 

_____________  Nr._________

(data)                    

 

Eil. Nr.

Asmens / įmonės kodas

Asmens vardas

Asmens pavardė / įmonės pavadinimas

Įsigyta biologinio saugumo priemonių skaičius

Pagalbos paraiškoje nurodyta patirtų išlaidų suma su PVM, Eur

Pagalbos paraiškoje nurodyta patirtų išlaidų suma be PVM, Eur

Apskaičiuota pagalbos suma, Eur

Išmokos kodas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Savival-dybės kodas

Gatvės pavadinimas, namo Nr.

Gyvenamosios
vietovės pavadinimas

Seniūnijos pavadinimas

Pašto kodas

 

_____________________________

* Išmokos kodas biologinio saugumo priemonėms įsigyti:

24230 – Tvora, kiaulių laikymo vietai aptverti;

24231 – Vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;

24232 – Langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;

24233 – Pašarų terminio apdorojimo įranga;

24234 – Dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;

24235 – Dezinfekciniai purkštuvai;

24236 – Plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;

24237 – Konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;

24238 – Priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);

24239 – asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.

24240 – asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga