HERB21

Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ

GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 8 d. Nr. D1-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.8 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“:

1. Skelbiu valstybės saugomais gamtos paveldo objektais:

1.1. geologinius objektus – Akmenės Didįjį akmenį, Angelo akmenį, Antakmenės konglomeratą, Brolių akmenį, Bulėnų I akmenį, Bulėnų II akmenį, Didįjį Johampolio akmenį, Durupio akmenį, Genių atodangą, Kalniškės akmenį, Kiršonių akmenį, Klaišių akmenį, Kurklių akmenį, Linartų akmenį, Meironiškių akmenis (2), Muoriškių atodangą, Normainių akmenį, Pagramančio atodangą, Šernų akmenį, Tryškių akmenį, Vasaknų akmenį;

1.2. hidrogeologinius objektus – Knygnešių šaltinį, Likėnų šaltinį, Riklikų šaltinį, Salomėjos šaltinį, Skiručių šaltinį, Šaltinį Laumės Pėda;

1.3. botaninius objektus – Alkūnų pušį, Ąžuolus Dvynius, Barklainių dvaro eglę, Barklainių dvaro liepų alėją, Bernardo Brazdžionio ąžuolą, Bėčiūnų ąžuolą, Bliūdašilio eglę, Brazelių kriaušę, Bučių ąžuolą, Dabravolės daugiakamienę liepą, Dabulevičių maumedį, Dauguviečių maumedį, Daujėnų bažnyčios šventoriaus liepą, Daukšaičių ąžuolą, Didįjį Padubysio miško ąžuolą, Dirvonų kaštoną, Duburių ąžuolą, Genių ąžuolą, Gudlaukio ąžuolą, Imbrado ąžuolą, Jašinsko liepą, Jurgio Bielinio ąžuolą, Kengių liepą, Krakių ąžuolą, Laikrodinės ąžuolą, Laisvučių liepą, Laumių miško keturkamienę eglę, Lenkaičių I ąžuolą, Lenkaičių II ąžuolą, Lenkaičių III ąžuolą, Lenkaičių IV ąžuolą, Liškiavos liepą, Miškinių ąžuolą, Mykolo Oginskio liepą, Montrimų ąžuolą, Mukulių II ąžuolą, Mukulių III ąžuolą, Mukulių IV ąžuolą, Mukulių tuopą, Naujamiesčio ąžuolą, Paežerių dvaro ąžuolą, Pajiešmenių parko ąžuolą, Panūdžių maumedį, Paparčių juodalksnį, Pažibų liepų alėją, Plungės dvaro parko aukštąjį ąžuolą, Pumpurų ąžuolą, Rudaičių ąžuolą, Santakos gluosnį, Skaborų I ąžuolą, Skaborų II ąžuolą, Stirbiškės ąžuolą, Šilo miško ąžuolą, Tervydžių kaimo dendrologinį rinkinį, Veprių ąžuolą, Vėžalaukio ąžuolą, Žagarės šermukšnį, Žudiškių ąžuolą, Žukų ąžuolą.

2. Tvirtinu pridedamus valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus (schemas):

2.1. Akmenės Didžiojo akmens;

2.2. Alkūnų pušies;

2.3. Angelo akmens;

2.4. Antakmenės konglomerato;

2.5. Ąžuolų Dvynių;

2.6. Barklainių dvaro eglės;

2.7. Barklainių dvaro liepų alėjos;

2.8. Bernardo Brazdžionio ąžuolo;

2.9. Bėčiūnų ąžuolo;

2.10. Bliūdašilio eglės;

2.11. Brazelių kriaušės;

2.12. Brolių akmens;

2.13. Bučių ąžuolo;

2.14. Bulėnų I akmens;

2.15. Bulėnų II akmens;

2.16. Dabravolės daugiakamienės liepos;

2.17. Dabulevičių maumedžio;

2.18. Dauguviečių maumedžio;

2.19. Daujėnų bažnyčios šventoriaus liepos;

2.20. Daukšaičių ąžuolo;

2.21. Dirvonų kaštono;

2.22. Genių atodangos;

2.23. Genių ąžuolo;

2.24. Gudlaukio ąžuolo;

2.25. Jašinsko liepos;

2.26. Kalniškės akmens;

2.27. Kengių liepos;

2.28. Kiršonių akmens;

2.29. Klaišių akmens;

2.30. Knygnešių šaltinio;

2.31. Krakių ąžuolo;

2.32. Kurklių akmens;

2.33. Laikrodinės ąžuolo;

2.34. Laisvučių liepos;

2.35. Laumės Pėdos šaltinio;

2.36. Laumių miško keturkamienės eglės;

2.37. Lenkaičių I ąžuolo;

2.38. Lenkaičių II ąžuolo;

2.39. Lenkaičių III ąžuolo;

2.40. Lenkaičių IV ąžuolo;

2.41. Likėnų šaltinio;

2.42. Linartų akmens;

2.43. Liškiavos liepos;

2.44. Meironiškių akmenų (2);

2.45. Mykolo Oginskio liepos;

2.46. Montrimų ąžuolo;

2.47. Mukulių II ąžuolo;

2.48. Mukulių III ąžuolo;

2.49. Mukulių IV ąžuolo;

2.50. Mukulių tuopos;

2.51. Muoriškių atodangos;

2.52. Naujamiesčio ąžuolo;

2.53. Normainių akmens;

2.54. Paežerių dvaro ąžuolo;

2.55. Pagramančio atodangos;

2.56. Pajiešmenių parko ąžuolo;

2.57. Panūdžių maumedžio;

2.58. Paparčių juodalksnio;

2.59. Pažibų liepų alėjos;

2.60. Plungės dvaro parko aukštojo ąžuolo;

2.61. Pumpurų ąžuolo;

2.62. Riklikų šaltinio;

2.63. Rudaičių ąžuolo;

2.64. Salomėjos šaltinio;

2.65. Santakos gluosnio;

2.66. Skaborų I ąžuolo;

2.67. Skaborų II ąžuolo;

2.68. Skiručių šaltinio;

2.69. Stirbiškės ąžuolo;

2.70. Šernų akmens;

2.71. Šilo miško ąžuolo;

2.72. Tervydžių kaimo dendrologinio rinkinio;

2.73. Tryškių akmens;

2.74. Veprių ąžuolo;

2.75. Vėžalaukio ąžuolo;

2.76. Žagarės šermukšnio;

2.77. Žudiškių ąžuolo;

2.78. Žukų ąžuolo.

3. Išbraukiu iš Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo:

3.1. sunykusius geologinius gamtos paveldo objektus: Akmenį Valiūną ir Liškiavos atodangą;

3.2. neatitinkančius kriterijų geologinius gamtos paveldo objektus: Adomo Mickevičiaus akmenį, Akmenį Baravyką, Akmenį Stabo kūlį, Akmenį Moką (Šalčininkų r. sav.) ir Napoleono akmenį;

3.3. sunykusius botaninius gamtos paveldo objektus: Drevėtąją pušį (Čepkelių rezervato (1 kv., 13 skl.) teritorija), Drevėtąją pušį (Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (197 kv., 32 skl.) teritorija, Marcinkonių k.), Drevėtąją pušį (Druskininkų miškų urėdijos Musteikos g-jos (269 kv., 14 skl.) teritorija), Kretuonių pirmąjį ąžuolą, Špokų vinkšną, Veisiejų dvaro parko alksnį.

4. Pakeičiu Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

5.1. skelbti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.vstt.lt);

5.2. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ribų planus atitinkamoms savivaldybių administracijoms, regionų aplinkos apsaugos departamentams ir agentūroms, valstybinių parkų direkcijoms, žemės ar miško savininkams, valdytojams ar naudotojams.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 652

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-88 redakcija)

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Geologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

1. Akmenės Didysis akmuo

rieduliai

Akmenės r. sav.

Akmenės sen.

Akmenės m., Mažeikių miškų urėdijos Naujosios Akmenės g-jos (512 kv., 7 skl.) teritorija

 

2. Jurakalnio griovos atodanga ir atragis

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Daubiškių k., Rimšių k., Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (612 kv., 1 skl.) teritorija

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

3. Klaišių akmuo

rieduliai

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Klaišių k.

 

4. Papilės atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl., Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (640 kv., 1 skl.) teritorija

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

5. Purvių atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Viekšnių sen.

Viliošių k., Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (502 kv., 40, 43, 45 skl.) teritorija

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

6. Raudonskardžio atodanga

atodangos

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl., Mažeikių miškų urėdijos Papilės g-jos (640 kv., 4, 5 skl.) teritorija

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

7. Alovės atodanga

atodangos

Alytaus r. sav.

Alovės sen.

Kaniūkų k., Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (20 kv., 8 skl.; 47 kv., 40, 42, 44, 45 skl.) teritorija

 

8. Didysis Dzūkijos akmuo

rieduliai

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Vangelonių k., Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (512 kv., 13 skl.) teritorija

 

9. Dūdiškių akmuo

rieduliai

Alytaus r. sav.

Butrimonių sen.

Dūdiškių k., Alytaus miškų urėdijos Kalesnykų g-jos (177 kv., 11 skl.) teritorija

 

10. Nemunaičio atodangos

atodangos

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Nemunaičio k., Alytaus miškų urėdijos Sudvajų g-jos (39 kv., 6, 12, 20 skl.) teritorija, Nemunaičio miškas

 

11. Raudonasis akmuo

rieduliai

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Balkasodžio k., Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių

g-jos (44 kv., 22 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

12. Abromiškio atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Abromiškio k., Anykščių miškų urėdijos Kavarsko

g-jos (1274 kv., 9 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas

13. Akmuo Puntukas

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Dvaronių k.

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

14. Akmuo Puntuko Brolis

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Šeimyniškių k., Anykščių miškų urėdijos Kavarsko

g-jos (578 kv., 16 skl.) teritorija, Penionių miškas

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

15. Barboros akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav.

Troškūnų sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (516 kv., 8 skl.) teritorija

 

16. Daumantų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Daumantų k., Anykščių miškų urėdijos Kavarsko

g-jos (1290 kv., 98-102, 104, 105 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas

17. Pavarių akmuo

rieduliai

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Pavarių II k., Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (861 kv., 24 skl.) teritorija, Pavarių miškas

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

18. Šlavės atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Katlėrių k., Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (874 kv., 7 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

19. Variaus atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Pavarių II k., Anykščių miškų urėdijos Pavarių g-jos (1495 kv., 20, 21 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas, Variaus hidrografinis draustinis

20. Vetygalos atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Vetygalos k., Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (1290 kv., 19, 29, 31 skl.) teritorija

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

21. Vildžiūnų atodanga

atodangos

Anykščių r. sav.

Kurklių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (584 kv., 15, 18 skl.) teritorija, Pavirinčių miškas

Anykščių regioninis parkas, Virintos kraštovaizdžio draustinis

22. Siponių atodanga

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Siponių k., Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (66 kv., 3, 4, 5, 9 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas

23. Škėvonių atodanga

atodangos

Birštono sav.

Birštono sen.

Birštono m., Prienų miškų urėdijos Birštono g-jos (77 kv., 45-50, 63 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Škėvonių geomorfologinis draustinis

24. Ievos duobė

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Kaunelių vs.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

25. Jaronio duobė

smegduobės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Kirdonių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

26. Karvės Ola

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

27. Kiršonių akmuo

rieduliai

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Kiršonių k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

28. Lapės Ola

smegduobės

Biržų r. sav.

Širvėnos sen.

Karajimiškio k.

Biržų regioninis parkas, Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis

29. Muoriškių atodanga

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Muoriškių k., Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (406 kv., 2-4 skl.) teritorija

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

30. Tabokinės atodanga

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Tabokinės k., Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (407 kv., 1 skl.; 408 kv., 1 skl.) teritorija

Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis

31. Velniapilio uola

atodangos

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų miškų urėdijos Biržų g-jos (631 kv., 53 skl.) teritorija

 

32. Snaigupėlės atodanga

atodangos

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

Gailiūnų k., Veisiejų miškų urėdijos Baltašiškės g-jos (817 kv., 21 skl.) teritorija, Gailiūnų k.

 

33. Velnio akmuo

rieduliai

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Švendubrės k.

Raigardo valstybinis kraštovaizdžio draustinis

34. Ausiutiškių konglomeratas

konglomeratai

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (40 kv., 13 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis

35. Bražuolės akmuo

rieduliai

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Joteliūnų k.

Neries regioninis parkas, Bražuolės botaninis draustinis

36. Bražuolės tufų atodanga

atodangos

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Kragžlių vs., Joteliūnų k., Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (68 kv., 20, 21 skl.; 72 kv., 14 skl.; 823 kv., 96 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Bražuolės botaninis draustinis

37. Antakmenės konglomeratas

konglomeratai

Ignalinos r. sav.

Kazitiškio sen.

Antakmenės k., Ignalinos miškų urėdijos Daugėliškio g-jos (2449 kv., 11 skl.) teritorija

 

38. Mykoliškių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Neries upė ties Mykoliškių ir Batėgalos kaimų riba

 

39. Normainių akmuo

rieduliai

Jonavos r. sav.

Žeimių sen.

Normainių I k.

 

40. Žinėnų atodanga

atodangos

Jonavos r. sav.

Kulvos sen.

Mažųjų Žinėnų k., Jonavos miškų urėdijos Girelės

g-jos (535 kv., 19, 20 skl.) teritorija

Kulvos valstybinis geomorfologinis draustinis

41. Brolių akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Veršių k.

 

42. Švėtės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Švedlaukio k., Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 5 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas, Švėtės botaninis draustinis

43. Tyrelio akmuo

rieduliai

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Joniškio miškų urėdijos Mikaičių g-jos (69 kv., 14 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis

44. Žagarės atodanga

atodangos

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m.

Žagarės regioninis parkas

45. Dovainonių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (373 kv., 28, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 47, 52 skl.; 374 kv., 1, 2, 4, 6, 9, 12 skl.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas

46. Gastilionių atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (362 kv., 1, 15-17, 23-25 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

47. Kovaičių akmenys (2)

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Kovaičių k.

 

48. Lašinių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Lašinių k., Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių

g-jos (378 kv., 3 skl.) teritorija, Strėvos miškas

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

49. Lašinių konglomeratų atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Lašinių k., Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių

g-jos (378 kv., 3, 4 skl.) teritorija, Strėvos miškas

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

50. Strėvos atodanga

atodangos

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Lašinių k., Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių

g-jos (377 kv., 4, 5, 7, 8 skl.; 378 kv., 2 skl.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas, Strėvos kraštovaizdžio draustinis

51. Totoriškių akmuo

rieduliai

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Totoriškių k.

 

52. Rokų atodanga

atodangos

Kauno m. sav.

Panemunės sen.

Rokai, Kauno miesto miškų (70 kv., 28, 34, 49 skl.) teritorija

Jiesios valstybinis kraštovaizdžio draustinis

53. Akmuo Gaidelis

rieduliai

Kauno r. sav.

Lapių sen.

Neries upė ties Stavidvario ir Drąseikių kaimų riba

 

54. Kalniškių konglomeratų atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Žiegždrių k., Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (9 kv., 5 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

55. Karalgirio akmuo

rieduliai

Kauno r. sav.

Babtų sen.

Karalgirio k.

 

56. Stavidvario atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Lapių sen.

Stavidvario k., Andruškonių k., Kauno miškų urėdijos Vytėnų g-jos (138 kv., 17, 28, 29, 39, 44 skl.) teritorija

 

57. Žiegždrių atodanga

atodangos

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Žiegždrių k., Laumėnų k., Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (8 kv., 2, 5-7, 16, 22, 23 skl.) teritorija, Žiegždrių miškas

Kauno marių regioninis parkas

58. Akmenų ruožas Velniakelis

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Pažerio k., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (503 kv., 1, 10-12, 19-20 skl.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

59. Didysis Johampolio akmuo

rieduliai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Budriūnų k.

 

60. Durupio akmuo

rieduliai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Padurupių k., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų

g-jos (499 kv., 6 skl.) teritorija, Durupio upelio vaga

 

61. Kriaučiaus akmuo

rieduliai

Kelmės r. sav.

Pakražančio sen.

Vileikių k.

 

62. Oreliškės akmuo

rieduliai

Kelmės r. sav.

Vaiguvos sen.

Galinių k.

 

63. Pašimšės akmuo

rieduliai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Pašimšės k., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (458 kv., 14 skl.) teritorija

 

64. Tučkinės akmenų ruožas

riedulynai

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Žilaičių k., Šimšos k., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (131 kv., 27, 28, 30 skl.; 132 kv., 6, 7, 16-18 skl.; 133 kv., 4-14 skl.; 495 kv., 1-4, 6 skl; 496 kv., 10, 11 skl.) teritorija, Šimšos miškas

Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

65. Meironiškių akmenys (2)

rieduliai

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Meironiškių k.

 

66. Pilsupių atodanga

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Pilsupių k., Kėdainių miškų urėdijos Ąžuoloto g-jos (442 kv., 4 skl.) teritorija

 

67. Siponių Ožakmenis

rieduliai

Kėdainių r. sav.

Dotnuvos sen.

Siponių k.

 

68. Vosbučių atodanga

atodangos

Kėdainių r. sav.

Krakių sen.

Vosbučių k., Guptilčių k., Kėdainių miškų urėdijos Pašušvio g-jos (222 kv., 9-11 skl.) teritorija

Kėdainių rajono savivaldybės Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis

69. Kalniškės akmuo

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Kalniškės k.

 

70. Lapiškės akmuo

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Žvelsėnų k., Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių

g-jos (893 kv., 13 skl.) teritorija, Lapiškės miškas

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

71. Olandų kepurės skardis

atodangos

Klaipėdos r. sav.

Kretingalės sen.

Karklės k., Kretingos miškų urėdijos Klaipėdos g-jos (1 kv., 3, 6-7, 12-14 skl.; 2 kv., 1, 3-5, 17 skl.) teritorija, Kukuliškių miškas

Pajūrio regioninis parkas, Olandų kepurės

kraštovaizdžio draustinis

72. Šernų akmuo

rieduliai

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Šernų k., Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Šernų miškas

 

73. Akmuo Būdelė

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Benaičių k.

 

74. Akmuo Daubos kūlis

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Naujosios Įpilties k., Kretingos miškų urėdijos Lenkimų g-jos (511 kv., 10 skl.) teritorija

 

75. Akmuo Laumės Lova

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Auksūdžio k.

 

76. Pelėkių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Laukžemės k.

 

77. Sakuočių akmuo

rieduliai

Kretingos r. sav.

Kartenos sen.

Sakuočių k.

Salantų regioninis parkas, Minijos kraštovaizdžio draustinis

78. Stirniškių atodanga

atodangos

Kupiškio r. sav.

Subačiaus sen.

Stirniškių k., Kupiškio miškų urėdijos Subačiaus g-jos (387 kv., 8 skl.) teritorija

Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis

79. Geidžių akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Tirkšlių sen.

Geidžių k., Mažeikių miškų urėdijos Balėnų g-jos (165 kv., 10 skl.) teritorija

 

80. Juodasis akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Žibikų k., Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (38 kv., 2 skl.) teritorija, Žibikų miškas

Ventos regioninis parkas

81. Skleipių akmuo

rieduliai

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Skleipių k.

Ventos regioninis parkas, Virvytės kraštovaizdžio draustinis

82. Akmuo Valiulis

rieduliai

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Karališkių k., Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (817 kv., 31 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

83. Jurkiškio akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Ciūniškių k., Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (1124 kv., 14 skl.) teritorija, Jurkiškio upelio vaga

Asvejos regioninis parkas, Beržos kraštovaizdžio draustinis

84. Kreiviškių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Dubingių sen.

Kreiviškių k.

 

85. Lakajos akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Inturkės sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos g-jos (145 kv., 9 skl.) teritorija, Juodenėnų miškas

Labanoro regioninis parkas

86. Mindučių akmuo

rieduliai

Molėtų r. sav.

Čiulėnų sen.

Mindučių k.

 

87. Marių mergelio atodanga

atodangos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (238 kv., 23 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Parnidžio kraštovaizdžio draustinis

88. Bulotiškio akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Žeimelio sen.

Aukštadvario k., Pakruojo miškų urėdijos Linkuvos

g-jos (21 kv., 16 skl.) teritorija, Bulotiškio miškas

 

89. Kundročių akmuo

rieduliai

Pakruojo r. sav.

Pakruojo sen.

Kundročių k., Pakruojo miškų urėdijos Pakruojo g-jos (646 kv., 2 skl.) teritorija

 

90. Raudonpamūšio atodanga

atodangos

Pakruojo r. sav.

Guostagalio sen.

Raudonpamūšio k.

 

91. Akmenys Mukolas ir Mukoliukas

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Smilgių sen.

Sujetų k. (prie Naurašilių k.), Panevėžio miškų urėdijos Gustonių g-jos (5 kv., 2 skl.) teritorija

 

92. Akmuo Rapolas

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Švenčiuliškių ir Lazdynėlių kaimų riba, Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (136 kv., 23 skl. ir 812 kv., 2 skl. riba) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upelio vaga

Krekenavos regioninis parkas, Linkavos hidrografinis draustinis

93. Akmuo Velnio Pėda

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Upytės sen.

Ėriškių k.

 

94. Banionių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

Kliuokmaniškio k.

 

95. Barklainių Didysis akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Černiauskynės vs. (prie Barklainių I k.)

 

96. Naujamiesčio akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio k.

 

97. Nauradų akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Mazgaigalio k. (prie Nauradų k.)

 

98. Užkalnių akmuo

rieduliai

Panevėžio r. sav.

Ramygalos sen.

Joskildų k., Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (640 kv., 26 skl.) teritorija

 

99. Petraičių akmuo

rieduliai

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

buv. Petraičių vs.

 

100. Skalių kalno atodanga

atodangos

Pasvalio r. sav.

Joniškėlio apylinkių sen.

Stipinų k.

Pasvalio rajono savivaldybės Mūšos slėnio botaninis draustinis

101. Akmuo Dievo Stalas

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Plikių k., Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (7 kv., 15 skl. ir 8 kv., 9 skl. riba) teritorija, Keturakių miškas

 

102. Akmuo Galąstuvas

rieduliai

Plungės r. sav.

Žlibinų sen.

Plikių k., Telšių miškų urėdijos Žarėnų g-jos (8 kv., 5 skl.) teritorija

 

103. Dyburių atodanga

atodangos

Plungės r. sav.

Šateikių sen.

Dyburių k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (4037 kv., 41 skl.) teritorija

Salantų regioninis parkas, Minijos gamtinis rezervatas

104. Ubagų kalno akmuo

rieduliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių k.

Žemaitijos nacionalinis parkas

105. Atodanga Ožkų Pečius

atodangos

Prienų r. sav.

Jiezno sen.

Žideikonių k., Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (335 kv., 6 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Verknės kraštovaizdžio draustinis

106. Balbieriškio atodanga

atodangos

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl., Prienų miškų urėdijos N. Ūtos

g-jos (34 kv., 30, 34 skl.; 456 kv., 14-19 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas

107. Šiauliškių akmuo

rieduliai

Prienų r. sav.

Ašmintos sen.

Prienų miškų urėdijos Meškapievio g-jos (2 kv., 10 skl.) teritorija, Mačiūnų miškas

 

108. Angelo akmuo

rieduliai

Radviliškio r. sav.

Baisogalos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (25 kv., 8 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

109. Kurklių akmuo

rieduliai

Radviliškio r. sav.

Šeduvos miesto sen.

Kurklių k.

 

110. Velnio akmuo

rieduliai

Radviliškio r. sav.

Baisogalos sen.

Radviliškio miškų urėdijos Baisogalos g-jos (56 kv., 7 skl.) teritorija, Baisogalos miškas

 

111. Akmenės akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Akmenės k.

Tytuvėnų regioninis parkas

112. Dubenuotas akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Naudvario k. (prie Žalpių k.), Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos g-jos (924 kv., 22 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

113. Lelyko atodangos

atodangos

Raseinių r. sav.

Betygalos sen.

Betygalos mstl., Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų

g-jos (421 kv., 47 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Betygalos kraštovaizdžio draustinis

114. Pakalniškių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Pakalniškių k.

 

115. Pašešuvio tufų atodanga

atodangos

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Pašešuvio k., Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (225 kv., 2 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis

116. Rinkšelių akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Šiluvos sen.

Rinkšelių k.

Tytuvėnų regioninis parkas

117. Skirtino akmuo

rieduliai

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Paskirtinio k., Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (214 kv., 57 ir 58 skl. riba) teritorija, Skirtino upelio vaga

 

118. Ožakmenis

rieduliai

Rokiškio r. sav.

Rokiškio kaimiškoji sen.

Rokiškio miškų urėdijos Obelių g-jos (70 kv., 18 skl.) teritorija, Ignotiškio miškas

 

119. Akmuo Šilalės kūlis

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Igarių k., Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (407 kv., 5 skl.) teritorija

Salantų regioninis parkas, Erlos geomorfologinis draustinis

120. Kulalių skaldyklos akmenynas

riedulynai

Skuodo r. sav.

Notėnų sen.

Kulalių k.

Salantų regioninis parkas, Šauklių kraštovaizdžio draustinis

121. Mosėdžio akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Baksčių k.

 

122. Puokės akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Puokės k.

 

123. Šauklių akmuo

rieduliai

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Šauklių k.

Salantų regioninis parkas

124. Cegelnios akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Karalinos ir Švenčiaus kaimų riba, Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (462 kv., 3 skl.) teritorija

 

125. Dailidžių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Šalčininkų miškų urėdijos, Poškonių g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Stalgonių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

126. Kalvių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Kalvių k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

127. Kaniūkų akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Gerviškių sen.

Kaniūkų k., Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios g-jos (455 kv., 23 skl.) teritorija

 

128. Poškonių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Lastaučikų k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Poškonių etnokultūrinis draustinis

129. Rėžių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Butrimonių sen.

Rėžių k.

 

130. Rimašių akmenynas

riedulynai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Grybiškių k.

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

131. Stakų konglomeratų luistai

konglomeratai

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Stakų k., Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių g-jos (548 kv., 2 skl.) teritorija, Stakų miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Stakų kraštovaizdžio draustinis

132. Šaltinių akmuo

rieduliai

Šalčininkų r. sav.

Dieveniškių sen.

Žižmų k., Šalčininkų miškų urėdijos Dieveniškių g-jos (647 kv., 10 skl.) teritorija, Šaltinių miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Dieveniškių geomorfologinis draustinis

133. Bulėnų I akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Bulėnų k., Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (8 kv., 61 skl.) teritorija, Bulėnų miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Bulėnų telmologinis draustinis

134. Bulėnų II akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Bulėnų k., Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (1 kv., 50 skl.) teritorija, Bulėnų miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

135. Laumės akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Likučių k., Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (81 kv., 22 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

136. Linartų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Bubių sen.

Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (16 kv., 13 skl.) teritorija, Žadvainių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Linartų genetinis draustinis

137. Martyno akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Šilkalnio k., Kuršėnų miškų urėdijos Šaukėnų g-jos (10 kv., 53 skl.) teritorija, Skaistgirio miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Šilkalnių geomorfologinis draustinis

138. Urkuvėnų akmuo

rieduliai

Šiaulių r. sav.

Kuršėnų kaimiškoji sen.

Likučių k., Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių g-jos (81 kv., 16 skl.) teritorija, Varputėnų miškas

Varputėnų valstybinis geomorfologinis draustinis

139. Didysis Keberkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Keberkščių k., Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (307 kv., 1 skl.) teritorija

 

140. Didžiųjų Vankių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Laukuvos sen.

Didžiųjų Vankių k.

Varnių regioninis parkas

141. Drobūkščių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Drobūkščių k.

 

142. Gervuogynės akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Kazokų I k., Akmenos upės vaga

 

143. Gudirvių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Gudirvių k.

 

144. Gūvainių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Traksėdžio sen.

Gūvainių k.

 

145. Ilgočio akmenys (2)

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Pailgočio k., Tauragės miškų urėdijos Pajūrio g-jos (308 kv., 29 skl.) teritorija, Ilgočio upelio vaga

 

146. Kunigiškių akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Kunigiškių k.

 

147. Lileikėnų akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Pajūrio sen.

Lileikėnų k.

 

148. Pabremenio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pabremenio k.

 

149. Pakoplyčio akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Upynos sen.

Pakoplyčio ir Paakmenio kaimų riba, Akmenos upės vaga

 

150. Rauško akmuo

rieduliai

Šilalės r. sav.

Kaltinėnų sen.

Prienų k., aukščiausia automagistralės Klaipėda-Kaunas vieta

 

151. Čiobiškio urvas

olos

Širvintų r. sav.

Čiobiškio sen.

Stepanavos k., Ukmergės miškų urėdijos Čiobiškio

g-jos (780 kv., 12 skl.) teritorija, Čiobiškio miškas

 

152. Dūdų akmenys

rieduliai

Širvintų r. sav.

Gelvonų sen.

Kangedų k.

 

153. Janavo akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Strūnaičių sen.

Toleikių k., Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų

g-jos (536 kv., 32 skl.) teritorija, Janavo miškas

 

154. Ožkos akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 34 skl.) teritorija, Baranavos miškas

Labanoro regioninis parkas

155. Šakalių akmuo

rieduliai

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Šakalių k.

 

156. Akmuo Milžinas

rieduliai

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Tamošaičių k., Tauragės miškų urėdijos Pagramančio g-jos (384 kv., 17 skl.) teritorija

Pagramančio regioninis parkas

157. Genių atodanga

atodangos

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Genių k., Tauragės miškų urėdijos Balskų g-jos (29 kv., 1, 3 skl.) teritorija

Pagramančio regioninis parkas

158. Pagramančio atodanga

atodangos

Tauragės r. sav.

Mažonų sen.

Pagramančio mstl., Tauragės miškų urėdijos Ringių

g-jos (506 kv., 14, 15 skl.) teritorija

Pagramančio regioninis parkas, Akmenos kraštovaizdžio draustinis

159. Didysis Jomantų akmuo

rieduliai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Jomantų k., Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (25 kv., 30 skl.) teritorija, Jomantų miškas

Varnių regioninis parkas

160. Tryškių akmuo

rieduliai

Telšių r. sav.

Tryškių sen.

Tryškių mstl.

 

161. Nikronių akmuo

rieduliai

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (60 kv., 15 skl.) teritorija, Babrauninkų miškas

Aukštadvario regioninis parkas

162. Akmenys Mokas ir Moko sūnus

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 19 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

163. Juozapavos akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Veprių sen.

Juozapavos vs.

Šventosios valstybinis ichtiologinis draustinis

164. Šaltupės akmuo

rieduliai

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 3 skl.) teritorija, Šaltupės miškas

 

165. Akmenys Mokas ir Mokiukas

rieduliai

Utenos r. sav.

Tauragnų sen.

Šeimaties k., Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės

g-jos (2700 kv., 42 skl.) teritorija

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Tauragno kraštovaizdžio draustinis

166. Šeimyniškių atodanga ir konglomerato uola

atodangos

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Šeimyniškių k.

 

167. Utenio akmuo

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Viskėnų k.

 

168. Vosgėlių akmuo

rieduliai

Utenos r. sav.

Leliūnų sen.

Vosgėlių k.

 

169. Akmenys (2) su Jaučio Pėda

rieduliai

Varėnos r. sav.

 

Valkininkų sen.

Kuršių k., Valkininkų miškų urėdijos Šalčios g-jos (939 kv., 41 skl.) teritorija

 

170. Akmuo Kiškio Bažnyčia

rieduliai

Varėnos r. sav.

 

Varėnos sen.

Genionių k., Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių

g-jos (71 kv., 29 skl.) teritorija, Šilaičio miškas

 

171. Vištyčio akmuo

rieduliai

Vilkaviškio r. sav.

Vištyčio sen.

Vištyčio mstl.

Vištyčio regioninis parkas

172. Plikakalnio atodanga

atodangos

Vilniaus m. sav.

Karoliniškių sen.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Vingio g-jos (39 kv., 12, 16, 17, 25 skl.) teritorija

Karoliniškių valstybinis kraštovaizdžio draustinis

173. Pučkorių atodanga

atodangos

Vilniaus m. sav.

Naujosios Vilnios sen.

Vilniaus miesto savivaldybės miškų Pavilnių g-jos (27 kv., 4-6, 15-19, 24, 25, 31 skl.) teritorija

Pavilnių regioninis parkas, Pučkorių kraštovaizdžio draustinis

174. Airėnų konglomeratas

konglomeratai

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Airėnų II k., Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos teritorija (309 kv., 16 skl.), Neries upė

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

175. Karmazinų atodanga

atodangos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Karmazinų k., Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (312 kv., 23 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Dūkštų kraštovaizdžio draustinis

176. Skališkių uola

atodangos

Vilniaus r. sav.

Nemenčinės sen.

Liucionių k., Nemenčinės miškų urėdijos Nemenčinės g-jos (25 kv., 34, 35 skl.) teritorija

 

177. Akmuo Raganos Sostas

rieduliai

Zarasų r. sav.

Turmanto sen.

Lapeliškių k.

 

178. Lygumų akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav.

Suvieko sen.

Zarasų miškų urėdijos Zarasų g-jos (9 kv., 10 skl.) teritorija, Lygumų miškas

 

179. Vasaknų akmuo

rieduliai

Zarasų r. sav.

Dusetų sen.

Vasaknų k., Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (419 kv., 31 skl.) teritorija

 

180. Šavašos akmuo su Pėda

rieduliai

Zarasų r. sav.

Degučių sen.

Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (58 kv., 12 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

 

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

181. Druskelės šaltinis

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Balkasodžio k., Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių

g-jos (371 kv., 4 skl.) teritorija, Norūnų miškas

 

182. Nemunaičio mineralinė versmė

šaltiniai, versmės

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Lankų k.

 

183. Kavarsko tufų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Kavarsko m.

 

184. Riklikų šaltinis

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Kavarsko sen.

Svirnų II k., Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (1338 kv., 12, 13 skl.) teritorija

Šventosios valstybinis ichtiologinis draustinis

185. Šaltinis Karalienės liūnas

šaltiniai, versmės

Anykščių r. sav.

Anykščių sen.

Anykščių miškų urėdijos Kavarsko g-jos (581 kv., 3, 4, 9, 10 skl.) teritorija, Anykščių šilelis

Anykščių regioninis parkas, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis

186. Likėnų šaltinis

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Pabiržės mstl.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

187. Salomėjos šaltinis

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Likėnų k.

Biržų regioninis parkas, Tatulos kraštovaizdžio draustinis

188. Smardonės šaltinis

šaltiniai, versmės

Biržų r. sav.

Pabiržės sen.

Pabiržės mstl., Likėnų parkas

Biržų regioninis parkas

189. Švedpolio šaltinis

šaltiniai, versmės

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Švedlaukio k., Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (17 kv., 1 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas

190. Darsūniškio mineralinis šaltinis Liutika

šaltiniai, versmės

Kaišiadorių r. sav.

Kruonio sen.

Darsūniškio k.

 

191. Vyžupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Kalvarijos sav.

Kalvarijos sen.

Tabarų k., Marijampolės miškų urėdijos Kalvarijos

g-jos (427 kv., 34, 36 skl.) teritorija

 

192. Skiručių šaltinis

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav.

Liolių sen.

Skiručių k.

Dubysos regioninis parkas, Dubysos hidrografinis draustinis

193. Svilės šaltiniai

šaltiniai, versmės

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Svilės k., Šiaulių miškų urėdijos Kurtuvėnų g-jos (415 kv., 8, 10 skl.) teritorija

Kurtuvėnų regioninis parkas, Svilės kraštovaizdžio draustinis

194. Vilko šaltinis

šaltiniai, versmės

Lazdijų r. sav.

Veisiejų sen.

Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio g-jos (113 kv., 15 skl.) teritorija, Norkūnų miškas

 

195. Vilktupio šaltinis

šaltiniai, versmės

Panevėžio r. sav.

Karsakiškio sen.

Panevėžio miškų urėdijos Gegužinės g-jos (238 kv., 22 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

 

196. Baltasis šaltinis

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Barklainių k.

 

197. Žalsvasis šaltinis

šaltiniai, versmės

Pasvalio r. sav.

Pasvalio miesto sen.

Pasvalio m.

 

198. Knygnešių šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Paukštakių sen.

Vilkų k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (2022 kv., 9 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

199. Koiskalnio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Paukštakių sen.

Paburgės k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3035 kv., 3, 4, 7, 8 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

200. Pilelio šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen.,

Žemaičių Kalvarijos sen.

Plokščių k., Paplatelės k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (57 kv., 11, 15-19, 22 skl.) teritorija, Paplatelės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

201. Plokščių šaltinis

šaltiniai, versmės

Plungės r. sav.

Platelių sen., Paukštakių sen.

Plokščių k., Paburgės k., Telšių miškų urėdijos Platelių g- jos (3032 kv., 27, 35 skl.; 3033 kv., 45, 46, 48-50 skl.; 3046 kv., 6 skl.; 3047 kv., 3-5 skl.) teritorija, Plokštinės miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Plokštinės gamtinis rezervatas

202. Balbieriškio versmės

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

Nemuno kilpų regioninis parkas

203. Žiupos šaltiniai

šaltiniai, versmės

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Stakliškių k.

 

204. Arimaičių šaltinis

šaltiniai, versmės

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Arimaičių k.

 

205. Šmitos versmė

šaltiniai, versmės

Skuodo r. sav.

Aleksandrijos sen.

Truikinų ir Daujotų kaimų riba, Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (337 kv., 24 skl. ir 343 kv., 9 skl. riba) teritorija

 

206. Lekėčių šaltinis

šaltiniai, versmės

Šakių r. sav.

Lekėčių sen.

Šakių miškų urėdijos Lekėčių g-jos (11 kv., 20 skl.) teritorija, Lekėčių miškas

 

207. Verduklis

šaltiniai, versmės

Šilalės r. sav.

Kvėdarnos sen.

Grimzdų k., Rietavo miškų urėdijos Girėnų g-jos (459 kv., 49 skl.) teritorija

 

208. Lino verdenė

šaltiniai, versmės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Bavainiškės vs., Sėtikio ež. pakrantė

Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis

209. Šaltinis Laumės pėda

šaltiniai, versmės

Telšių r. sav.

Luokės sen.

Biržuvėnų k., Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (6 kv., 17 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas, Biržuvėnų kraštovaizdžio draustinis

210. Saidžių šaltinis

šaltiniai, versmės

Trakų r. sav.

Lentvario sen.

Trakų miškų urėdijos Lentvario g-jos (4 kv., 3 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

211. Lentvorų šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Lentvorų k., Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (597 kv., 10 ir 33 skl. riba) teritorija

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

212. Paduburio šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Kulniškių k.

 

213. Siesarties šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Lyduokių sen.

Siesarties k.

Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis

214. Sugedos šaltinis

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Sukinių k.

 

215. Žuvintės versmė

šaltiniai, versmės

Ukmergės r. sav.

Pabaisko sen.

Sukinių k.

 

216. Lygamiškio šaltinis

šaltiniai, versmės

Utenos r. sav.

Užpalių sen.

Lygamiškio k.

 

217. Skroblaus versmės

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Margionių k., Druskininkų miškų urėdijos Kabelių

g-jos (889 kv., 12 skl.; 890 kv., 17-19 skl.; 898 kv., 14-17 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis

218. Versmė Ūlos akis

šaltiniai, versmės

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Mančiagirės k., Varėnos miškų urėdijos Perlojos g-jos (16 kv., 1 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

219. Mudrių šaltinis

šaltiniai, versmės

Vilkaviškio r. sav.

Bartninkų sen.

Margų k.

 

220. Rudoji versmelė

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Salako sen.

Salako mstl.

 

221. Šveicarkos šaltinis

šaltiniai, versmės

Zarasų r. sav.

Antalieptės sen.

Antalieptės mstl., Zarasų miškų urėdijos Dusetų g-jos (443 kv., 20 skl.) teritorija, Lūžų miškas

Gražutės regioninis parkas, Šavašos kraštovaizdžio draustinis

 

Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

 

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

222. Avižlio atragis

atragiai

Akmenės r. sav.

Ventos sen.

Purvių k., Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (597 kv., 15-17 skl.) teritorija

Ventos regioninis parkas, Purvėnų geomorfologinis draustinis

223. Galvinio gūbrys

kalvos, gūbriai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Lizdų k., Druskininkų k, Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (779 kv., 34, 36, 37 skl.; 780 kv., 3, 4, 7-25, 27, 29, 30 skl.; 783 kv., 1-3, 36 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

224. Panemuninkų skardis

skardžiai

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv., 8, 16, 17, 19, 21, 22 skl.; 37 kv., 9, 13, 15-17 skl.; 38 kv.,

7-12 skl.; 43 kv., 14, 18-21, 24, 25 skl.) teritorija

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

225. Ladakalnis

kalvos, gūbriai

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Papiliakalnės k., Ignalinos miškų urėdijos Minčiagirės g-jos (645 kv., 39-53 skl.; 2742 kv., 16 skl.) teritorija

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis

226. Žagarės ozas

ozai

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m., Žvelgaičių k., Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (19 kv., 8, 23 skl.; 302 kv., 1 skl.) teritorija

Žagarės regioninis parkas, Žagarės urbanistinis draustinis

227. Gastilionių gūbrys

kalvos, gūbriai

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (362-366 kv.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

228. Pustlaukio duobė

daubos

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos (53 kv., 5-12, 17, 18, 25 skl.; 54 kv., 7, 19, 21 skl.) teritorija, Vainagių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Pustlaukio geomorfologinis draustinis

229. Agilos kopa

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Juodkrantės

g-jos (89, 91, 93, 94 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

230. Angių kalnas

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (222, 223, 225, 226 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Angių geomorfologinis draustinis

231. Karvaičių kopa

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (138, 139, 142, 143, 146, 147 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

232. Lydumo ragas

kyšuliai

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Juodkrantės

g-jos (87 kv., 37-40 skl.; 89 kv., 30-35 skl.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

233. Naglių ragas

kyšuliai

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Juodkrantės

g-jos (65, 67 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

234. Raganos kalnas

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Juodkrantės

g-jos (46, 47 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Raganos kalno kraštovaizdžio draustinis

235. Skirpsto kopa

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (116, 117, 119-121, 123, 124 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

236. Urbo kalnas

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (229, 231, 232, 234 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

237. Vecekrugo kopa

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Nidos g-jos (174-176, 179-181 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

238. Vingio kopa

kopos

Neringos sav.

Neringos m., Kretingos miškų urėdijos Juodkrantės

g-jos (79, 81, 83, 85 kv.) teritorija

Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Naglių gamtinis rezervatas

239. Krištopaičio kalnas

ozai

Pakruojo r. sav.

Lygumų sen.

Lapgirio k., Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo g-jos (818 kv., 7, 9 skl.) teritorija

 

240. Prarajos duobė

daubos

Plungės r. sav.

Babrungo sen.

Babrungėnų k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3322 kv., 45 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

241. Pūkštės kalnas

kalvos, gūbriai

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Kruopių k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3 kv., 31, 34, 36-39 skl.; 4 kv., 45, 50-54 skl.; 6 kv., 10-13, 28 skl.; 7 kv., 1-3, 5 skl.) teritorija, Barstyčių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis

242. Strėvos įgriuva

daubos

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (120 kv., 1, 2, 9 skl.) teritorija, Spindžiaus miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis

243. Velnio duobė

daubos

Trakų r. sav.

Aukštadvario sen.

Škilietų k., Trakų miškų urėdijos Aukštadvario g-jos (10 kv., 43-45 skl; 16 kv., 13-15 skl.) teritorija, Kalvių miškas

Aukštadvario regioninis parkas, Mergiškių kraštovaizdžio draustinis

244. Ozas Barzdos kalnas

ozai

Ukmergės r. sav.

Pivonijos sen.

Bartkūnų k., Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų

g-jos (664 kv., 8-12, 15, 16, 19, 20, 25 skl.) teritorija

 

245. Kartuvių kalnas

ozai

Utenos r. sav.

Vyžuonų sen.

Vyžuonų vs., Utenos miškų urėdijos Vyžuonų g-jos (273 kv., 4-10 skl.) teritorija

 

246. Kiškeliuškės griova

griovos, raguvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Jonionių k., Druskininkų miškų urėdijos Merkinės

g-jos (17 kv., 6-8, 14, 17, 25, 26, 33, 34, 37-39 skl.) teritorija, Kibyšių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

247. Krušonių skardis

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Krušonių k., Druskininkų miškų urėdijos Norulių

g-jos (95 kv., 36-39 skl.; 99 kv., 1-12, 15 skl.; 200 kv., 1-3 skl.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

248. Mančiagirės skardžiai

skardžiai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Mančiagirės k., Zervynų k., Varėnos miškų urėdijos Marcinkonių g-jos (43, 53, 59, 60, 928, 932, 936 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

249. Mardasavo skardis

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Mardasavo k., Puvočių k., Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (162 kv., 5-10, 12-15 skl.) teritorija, Kvaraciejiškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Merkio kraštovaizdžio draustinis

250. Rudnios cirkas

cirkai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Rudnios k., Druskininkų miškų urėdijos Norulių g-jos (519 kv., 35-37 skl.; 536 kv., 4-7, 11-28, 35, 36 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

251. Rudnios pietinis kalvaragis

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Rudnios k., Druskininkų miškų urėdijos Norulių g-jos (537 kv., 3, 12-14, 26, 28, 33 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

252. Rudnios šiaurinis kalvaragis

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Rudnios k., Druskininkų miškų urėdijos Norulių g-jos (519 kv., 6, 28-31, 37 skl.; 520 kv., 31-34, 43 skl.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Skroblaus gamtinis rezervatas

253. Sarkajiedų dauba

daubos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Sarkajiedų k., Levūnų k., Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (5 kv., 29, 32-34 skl.; 6 kv., 20 skl.; 7 kv., 20-29, 31-33, 36 skl.) teritorija, Panemunės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

254. Trakiškių kalvagūbris

kalvos, gūbriai

Varėnos r. sav.

Marcinkonių sen.

Trakiškių k., Varėnos miškų urėdijos Perlojos g-jos (858, 1841, 1875 kv.) teritorija, Trakiškių miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Ūlos kraštovaizdžio draustinis

255. Uciekos skardis

skardžiai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Uciekos k., Druskininkų miškų urėdijos Norulių g-jos (135 kv., 5-8, 37, 49 skl.; 200 kv., 14, 15, 18 skl.; 204 kv., 1-4 skl.) teritorija, Makariškės miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Uciekos geomorfologinis draustinis

256. Šeškinės ozas

ozai

Vilniaus m. sav.

Šeškinės sen.

Dalis teritorijos, esančios tarp Gelvonų, Ozo ir Geležinio Vilko g., Vilniaus miesto savivaldybės miškų Vingio g-jos (23 kv., 6-12 skl.) teritorija

 

257. Vilkų duobė

daubos

Vilniaus r. sav.

Dūkštų sen.

Grabijolų k., Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų g-jos (304 kv., 17, 24 skl.) teritorija, Žemaitiškių miškas

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

 

Hidrografiniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

 

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

258. Bedugnis

ežerai

Alytaus r. sav.

Raitininkų sen.

Lizdų k., Druskininkų k., Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (783 kv.) teritorija

Dzūkijos nacionalinis parkas, Lizdų kraštovaizdžio draustinis

259. Panemunės rėva

rėvos

Alytaus r. sav., Raitininkų sen.

Varėnos r. sav., Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Miežionių k. ir Panemunės k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

260. Baluošo Ilgasalė

salos

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (694 kv.,

5-8 skl.) teritorija, Baluošo ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

261. Dringio ragas

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Siūrių k., Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (773 kv., 1-15 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Siūrių telmologinis draustinis

262. Ešerinis (2 ež.)

ežerai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (754 kv.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

263. Ožių ragas

pusiasaliai

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (768 kv., 10-15 skl.) teritorija, Dringio ežeras

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

264. Kaukinės ežeras (Žiedelis)

ežerai

Kaišiadorių r. sav.

Žiežmarių apylinkės sen.

Kaukinės k.

Kaukinės valstybinis botaninis-zoologinis draustinis

265. Auksalės pusiasalis

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3012 kv.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų kraštovaizdžio draustinis

266. Beržoro ežero sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3009 kv., 2, 3 skl.) teritorija, Beržoro ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kraštovaizdžio draustinis

267. Gaidsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3012 kv., 43 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų kraštovaizdžio draustinis

268. Ilgio ežero salos (2)

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3026 kv., 29 skl.) teritorija, Ilgio ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Ilgio botaninis-zoologinis draustinis

269. Kreiviškių pusiasalis

pusiasaliai

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3012 kv., 1-12, 18 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų kraštovaizdžio draustinis

270. Platelių ežero salos: Briedsalė, Veršio, Pilies

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (36 kv., 1-6 skl.; 43 kv., 1-2 skl.; 44 kv., 1-4 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių kraštovaizdžio draustinis

271. Pliksalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3011 kv., 1 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių kraštovaizdžio draustinis

272. Šončelio sala

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių kraštovaizdžio draustinis

273. Ubagsalė

salos

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (33 kv., 5 skl.) teritorija, Platelių ežeras

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių kraštovaizdžio draustinis

274. Aiseto pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv.,

1-10 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis

275. Alnio pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1, 2 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Alnio hidrografinis draustinis

276. Mažųjų Siaurių pusiasalis

pusiasaliai

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4, 5, 6, 13 skl.) teritorija

Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis

277. Aklažeris Vokštelis

ežerai

Telšių r. sav.

Viešvėnų sen.

Jomantų k., Survilų k., Telšių miškų urėdijos Varnių g-jos (24 kv., 31 skl.; 25 kv., 32 skl.) teritorija

Varnių regioninis parkas

278. Bajorės rėva

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimų k. ir Panaros k.

Dzūkijos nacionalinis parkas

279. Netiesų miško ežerėliai

ežerai

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Netiesų k., Rudnios k., Druskininkų miškų urėdijos Merkinės g-jos (736, 789 kv.) teritorija, Netiesų miškas

Dzūkijos nacionalinis parkas, Netiesų hidrografinis draustinis

280. Siuvėjo rėva

rėvos

Varėnos r. sav.

Merkinės sen.

Nemuno upė tarp Maksimonių k. ir Jonionių k.

Dzūkijos nacionalinis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

 

Botaniniai gamtos paveldo objektai

 

Gamtos paveldo objekto pavadinimas

Priklausomybė gamtos paveldo objekto rūšiai

Savivaldybė

 

Seniūnija

Gamtos paveldo objekto buvimo vieta

Saugoma teritorija

281. Dovydžių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Kruopių sen.

Dovydžių k.

 

282. Papilės penkiolikakamienė liepa

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Papilės mstl.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

283. Rudikių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Rudikių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

284. Šiliškių daugiakamienė vinkšna

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiliškių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

285. Šiliškių daugiakamienis uosis

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiliškių k.

Ventos regioninis parkas, Ventos kraštovaizdžio draustinis

286. Šiurkiškių pušys Sesės

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Šiurkiškių k.

Ventos regioninis parkas

287. Užbrasčių ąžuolas

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Baublių k. (buv. Užbrasčių k.)

 

288. Užpelkių pušis

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (38 kv.,

59 skl.) teritorija, Užpelkių miškas

Ventos regioninis parkas

289. Užpelkių vinkšna

medžiai

 

Akmenės r. sav.

Papilės sen.

Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių g-jos (49 kv.,

22 skl.) teritorija, Užpelkių miškas

Ventos regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

290. Norūnų miško eglė (aukščiausia Lietuvos eglė)

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Miroslavo sen.

Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių g-jos (42 kv., 10 skl.) teritorija, Norūnų miškas

Balkasodžio valstybinis botaninis draustinis

291. Punios šilo ąžuolai (4)

medžių grupės

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (32 kv.; 22 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

292. Punios šilo pušis (aukščiausia Lietuvos pušis)

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (3 kv., 11 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo gamtinis rezervatas

293. Senoji Geisčiūnų guoba

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

294. Senoji Geisčiūnų kriaušė

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Nemunaičio sen.

Geisčiūnų k.

 

295. Storasis Punios šilo ąžuolas

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Alytaus sen.

Alytaus miškų urėdijos Punios g-jos (12 kv., 34 skl.) teritorija, Punios šilas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

296. Žvirgždėnų pušis

medžiai

 

Alytaus r. sav.

Daugų sen.

Žvirgždėnų k.

 

297. Dauguviečių maumedis

medžiai

 

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Rigmantiškių k., Biržų miškų urėdijos Latvelių g-jos (411 kv., 5 skl.) teritorija

 

298. Jurgio Bielinio ąžuolas

medžiai

 

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Purviškių I k.

 

299. Sandariškių ąžuolas

medžiai

 

Biržų r. sav.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Sandariškių vs.

 

300. Latežerio ąžuolas

medžiai

 

Druskininkų sav.

Viečiūnų sen.

Latežerio k., Druskininkų miškų urėdijos Latežerio

g-jos (357 kv., 17 skl.) teritorija

 

301. Alkų ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Kazokiškių sen.

Zapalinos vs., Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio g-jos (803 kv., 2 skl.) teritorija

Neries regioninis parkas, Kulio kraštovaizdžio draustinis

302. Paneriškių ąžuolas

medžiai

 

Elektrėnų sav.

Vievio sen.

Paneriškių k.

Neries regioninis parkas, Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

303. Asalnų pušis

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų g-jos (767 kv., 23 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Asalnų hidrografinis draustinis

304. Bėčiūnų ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Bėčiūnų k.

 

305. Labakaršio pušis

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Linkmenų sen.

Simoniškio I k., Ignalinos miškų urėdijos Kaltanėnų g-jos (1063 kv., 25 skl.) teritorija, Kamčiatkos miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

306. Padysnio veimutinė pušis

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Naujojo Daugėliškio sen.

Padysnio II vs.

 

307. Palūšės ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Palūšės k.

Aukštaitijos nacionalinis parkas

308. Trainiškio ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Ignalinos sen.

Trainiškio k., Ignalinos miškų urėdijos Vaišniūnų

g-jos (731 kv., 25 skl.) teritorija, Linkmenų miškas

Aukštaitijos nacionalinis parkas, Baluošo kraštovaizdžio draustinis

309. Tverečiaus ąžuolas

medžiai

 

Ignalinos r. sav.

Tverečiaus sen.

Tverečiaus mstl.

 

310. Šilo miško ąžuolas

medžiai

 

Jonavos r.

Žeimių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (277 kv., 3 skl.) teritorija, miškas Šilas

 

311. Upninkų liepos (2)

medžiai

 

Jonavos r. sav.

Upninkų sen.

Keižonių k.

 

312. Vainių tuopa

medžiai

 

Jonavos r.

Šilų sen.

Vainių k.

 

313. Beržynės ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Endriškių k., Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (14 kv., 24 skl.) teritorija, Beržynės miškas

 

314. Buivydo ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Juodeikių k.

 

315. Gumbuotasis Vaineikių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Satkūnų sen.

Vaineikių k.

 

316. Magnaus Butlerio dvaro liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žvelgaičių k.

 

317. Maldenių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Kyburių k., Joniškio miškų urėdijos Joniškio g-jos (60 kv., 6 skl.) teritorija, Maldenių (Obelynės) miškas

 

318. Raistų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Gaižaičių sen.

Raistų k.

 

319. Reibiniškio miško dvikamienis ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (18 kv., 10 skl.) teritorija, Reibiniškio miškas

 

320. Taučiūnų liepa

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Skaistgirio sen.

Lankaičių k. (prie Taučiūnų k.)

 

321. Veršių ąžuolas

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Veršių k.

 

322. Žagarės miško veimutinė pušis

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Joniškio miškų urėdijos Žagarės g-jos (49 kv., 15 skl.) teritorija, Žagarės miškas

Žagarės regioninis parkas, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis

323. Žagarės šermukšnis

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žagarės m., senosios žydų kapinės

Žagarės regioninis parkas

324. Žeimių vinkšna

medžiai

 

Joniškio r. sav.

Žagarės sen.

Žeimių k., Joniškio miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 18 skl.) teritorija

 

325. Avietiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Avietiškių k.

 

326. Baublio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Stulgių k., Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 39 skl.) teritorija

 

327. Gediminaičio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

328. Gelgaudų ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Skirsnemunės sen.

Pilies I k.

Panemunių regioninis parkas, Pilies kraštovaizdžio draustinis

329. Globio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Stulgių k., Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio g-jos (573 kv., 36 skl.) teritorija

 

330. Graužėnų pušis

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Parevių k. (prie Graužėnų k.), Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (600 kv., 17 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

331. Milaičių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Eržvilko sen.

Milaičių k.

 

332. Papiškių ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Veliuonos sen.

Papiškių k., Jurbarko miškų urėdijos Veliuonos g-jos (618 kv., 5 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas

333. Raudonės juodoji tuopa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

334. Raudonės liepa

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Raudonės sen.

Raudonės mstl.

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

335. Vidkiemio ąžuolų alėja

medžių grupės

Jurbarko r. sav.

Smalininkų sen.

Vidkiemio k., Smalininkų k.

 

336. Žvirblaukio ąžuolas

medžiai

 

Jurbarko r. sav.

Šimkaičių sen.

Žvirblaukio k., Raseinių miškų urėdijos Vadžgirio

g-jos (584 kv., 23 skl.) teritorija

 

337. Borų miško pušis

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Žaslių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Paparčių g-jos (516 kv., 4 skl.) teritorija, Borų miškas

 

338. Gastilionių ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (362 kv., 24 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

339. Grigaliūno liepa

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Antakalnio k.

 

340. Rumšiškių miško ąžuolas

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (369 kv., 5 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

341. Rumšiškių miško pušis

medžiai

 

Kaišiadorių r. sav.

Rumšiškių sen.

Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių g-jos (363 kv., 10 skl.) teritorija, Rumšiškių miškas

Kauno marių regioninis parkas, Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis

342. Lampėdžių liepa Gražuolė

medžiai

 

Kauno m. sav.

Vilijampolės sen.

Lampėdžiai, Romuvos g. 57

 

343. Santakos gluosnis

medžiai

 

Kauno m. sav.

Centro sen.

Kauno m., Santakos parkas

 

344. Senoji Kauno obelis

medžiai

 

Kauno m. sav.

Aleksoto sen.

Kauno m., Senosios Obels g. 18

 

345. Vytauto parko liepa

medžiai

 

Kauno m. sav.

Žaliakalnio sen.

Kauno m., Kauno miesto miškų (46 kv., 1 skl.) teritorija, Centrinio Ąžuolyno parkas

Kauno miesto savivaldybės 1-asis Žaliakalnio kultūrinis draustinis

346. Dubravos arboretumas

dendrologiniai rinkiniai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Girionių k., Vaišvydavos k., Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos, Vaišvydavos g-jos (66 kv., 19, 21-24 skl.; 81 kv.,

7-12, 22, 23, 36 skl.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas

347. Dubravos Dvyniai

suaugę medžiai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (78 kv., 15 skl.) teritorija, Dubravos miškas

 

348. Girionių parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Girionių k., Vaišvydavos k., Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos g-jos (47, 64, 65 kv.) teritorija

Kauno marių regioninis parkas

349. Karvelių ąžuolas

medžiai

 

Kauno r. sav.

Ringaudų sen.

Pyplių k.

 

350. Liepa Motinėlė

medžiai

 

Kauno r. sav.

Zapyškio sen.

Braziūkų k.

 

351. Žiglos maumedis

medžiai

 

Kauno r. sav.

Samylų sen.

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Šilėnų g-jos (33 kv., 13 skl.) teritorija, Viršužiglio miškas

Kauno marių regioninis parkas, Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

352. Didysis Gorainių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

prie Gorainių k., Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (297 kv., 4 skl.) teritorija

 

353. Didysis Padubysio miško ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Dubysos g-jos (1 kv., 6 skl.) teritorija

 

354. Elbarų ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Elbarų k., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų g-jos (478 kv., 11 skl.) teritorija

 

355. Jungirio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Jungirio k., Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (266 kv., 8 skl.) teritorija

 

356. Kiaunorių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų apylinkių sen.

Kiaunorių k.

 

357. Martyno pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (13 kv., 5 skl.) teritorija, Plikšilio miškas

 

358. Miškinių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Miškinių k.

 

359. Napoleono pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Gailiškės k., Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos (97 kv., 15 skl.) teritorija, Vainagių miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas

360. Pakarčemio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Aukštmiškio vs. (prie Pakarčemio k.)

 

361. Panūdžių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

362. Panūdžių maumedis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kelmės apylinkių sen.

Panūdžių k.

 

363. Perkūnkalnio pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Užvenčio sen.

Dvarčiaus k., Tytuvėnų miškų urėdijos Užvenčio g-jos (249 kv., 7 skl.) teritorija, Želvių miškas

 

364. Reibių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kukečių sen.

Reibių k.

 

365. Spunsčio ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Tytuvėnų miškų urėdijos Kražių g-jos (608 kv., 5 skl.) teritorija

 

366. Storoji Tytuvėnų šilo pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Tytuvėnų sen.

Tytuvėnų m., Tytuvėnų miškų urėdijos Tytuvėnų

g-jos (32 kv., 19 skl.) teritorija, Tytuvėnų miškas

Tytuvėnų regioninis parkas

367. Šaukėnų pušis

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Šaukėnų sen.

Giriškių k. (prie Šaukėnų mstl.), Šiaulių miškų urėdijos Vainagių g-jos (10 kv., 1 skl.) teritorija, Juodlės miškas

Kurtuvėnų regioninis parkas, Ilgos kraštovaizdžio draustinis

368. Šventragių ąžuolas

medžiai

 

Kelmės r. sav.

Kražių sen.

Šventragių k.

 

369. Lančiūnavos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Truskavos sen.

Kėdainių miškų urėdijos Lančiūnavos g-jos (23 kv., 6 skl.) teritorija, Lančiūnavos miškas

Lančiūnavos miško biosferos poligonas

370. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Kėdainių miesto sen.

Kėdainių m.

 

371. Nykio vinkšna

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Gudžiūnų sen.

Senkonių k.

Kėdainių rajono savivaldybės Paberžės kraštovaizdžio draustinis

372. Šaravų ąžuolas

medžiai

 

Kėdainių r. sav.

Josvainių sen.

Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio g-jos (43 kv., 1 skl.) teritorija, Šaravų miškas

 

373. Šventybrasčio ąžuolai (4)

medžių grupės

Kėdainių r. sav.

Vilainių sen.

Šventybrasčio k., Kėdainių miškų urėdijos Kėdainių g-jos (351 kv., 29 skl.) teritorija

Kėdainių rajono savivaldybės Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis

374. Rudaičių ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Vėžaičių sen.

Rudaičių k., Kretingos miškų urėdijos Mikoliškių

g-jos (904 kv., 7 skl.) teritorija

Minijos senslėnio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

375. Storoji Klaipėdos liepa

medžiai

 

Klaipėdos m. sav.

Minijos g. (tarp Minijos g. 9, 11, 13)

 

376. Svencelės ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Priekulės sen.

Svencelės k., Šilutės miškų urėdijos Kintų g-jos (256 kv., 18 skl.) teritorija

 

377. Šernų ąžuolas

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Dovilų sen.

Šernų k., Kretingos miškų urėdijos Šernų g-jos (25 kv., 5 skl.) teritorija, Šernų miškas

 

378. Trakių vinkšna

medžiai

 

Klaipėdos r. sav.

Kretingalės sen.

Trakių k.

 

379. Plokščių ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Plokščių k.

 

380. Salantų kaštonas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Salantų miesto sen.

Salantų m.

Salantų regioninis parkas, Salantų urbanistinis draustinis

381. Sauserių ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Sauserių k.

Salantų regioninis parkas

382. Tamožinės miško ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Sauserių k., Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (738 kv., 9 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

383. Tamožinės miško pušis

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Kūlupėnų sen.

Sauserių k., Kretingos miškų urėdijos Kartenos g-jos (733 kv., 9 skl.) teritorija, Tamožinės miškas

Salantų regioninis parkas, Salanto žemupio hidrografinis draustinis

384. Vaineikupio ąžuolas

medžiai

 

Kretingos r. sav.

Darbėnų sen.

Vaineikių k.

 

385. Buivėnų ąžuolas

medžiai

 

Kupiškio r. sav.

Noriūnų sen.

Buivėnų k.

 

386. Didysis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Seirijų sen.

Metelių k., Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 13 skl.) teritorija, Širvinto miškas

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

387. Drevėtasis Širvinto ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Seirijų sen.

Metelių k., Veisiejų miškų urėdijos Seirijų g-jos (4 kv., 13 skl.) teritorija, Širvinto miškas

Metelių regioninis parkas, Metelių kraštovaizdžio draustinis

388. Paveisiejų pušis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Veisiejų sen.

Paveisiejų k.

 

389. Paveisiejų trikamienis ąžuolas

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Veisiejų sen.

Paveisiejų k.

 

390. Taikūnų pušis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Veisiejų sen.

Taikūnų k., Veisiejų miškų urėdijos Kapčiamiesčio

 

g-jos (755 kv., 54 skl.) teritorija

Veisiejų regioninis parkas

391. Vainežerio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

 

Kapčiamiesčio sen.

Vainežerio k., Veisiejų miškų urėdijos Veisiejų g-jos (707 kv., 9-11, 13 skl.) teritorija

Veisiejų regioninis parkas, Ančios kraštovaizdžio draustinis

392. Veisiejų dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Lazdijų r. sav.

 

Veisiejų sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

393. Veisiejų dvaro parko uosis

medžiai

 

Lazdijų r. sav.

 

Veisiejų sen.

Veisiejų m.

Veisiejų regioninis parkas, Veisiejų urbanistinis draustinis

394. Buktos ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (23 kv., 10 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

395. Dovinės vingio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Netičkampio k., Gustaičių k., Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (405 kv., 1-5 skl.) teritorija

 

396. Grįstakelio ąžuolas

medžiai

 

Marijampolės sav.

Liudvinavo sen.

Marijampolės miškų urėdijos Buktos g-jos (56 kv., 6 skl.) teritorija, Buktos miškas

Žuvinto biosferos rezervatas

397. Meškėnų liepa

medžiai

 

Marijampolės sav.

Marijampolės sen.

Meškėnų k.

 

398. Pašešupio parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Marijampolės sav.

Degučių sen.

Marijampolės m.

 

399. Pumpurų ąžuolas

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Mažeikių apylinkės sen.

Pumpurų k., Mažeikių miškų urėdijos Ruzgų g-jos (131 kv., 26 skl.) teritorija

 

400. Renavo eglė (storiausia Lietuvos eglė)

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Sedos sen.

Renavo k., Mažeikių miškų urėdijos Renavo g-jos (260 kv., 38 skl.) teritorija

Varduvos valstybinis kraštovaizdžio draustinis

401. Santeklinės pušis

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Santeklių k., Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (44 kv., 24 skl.) teritorija, Santeklių miškas

Ventos regioninis parkas

402. Santeklių pušis

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Santeklių k., Mažeikių miškų urėdijos Kapėnų g-jos (45 kv., 11 skl.) teritorija, Santeklių miškas

Ventos regioninis parkas

403. Storasis Gargždų ąžuolas

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Mažeikių apylinkės sen.

Gargždų k.

 

404. Žibikų ąžuolas

medžiai

 

Mažeikių r. sav.

Viekšnių sen.

Žibikų k.

 

405. Alkūnų ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Joniškio sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 8 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

406. Alkūnų pušis

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Joniškio sen.

Utenos miškų urėdijos Dubingių g-jos (19 kv., 15 skl.) teritorija, Alkūnų miškas

 

407. Šaukšteliškių ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Luokesos sen.

Šaukšteliškių k., Utenos miškų urėdijos Videniškių

g-jos (1021 kv., 8 skl.) teritorija

 

408. Virintos ąžuolas

medžiai

 

Molėtų r. sav.

Alantos sen.

Utenos miškų urėdijos Videniškių g-jos (794 kv., 38 skl.) teritorija

Virintos valstybinis hidrografinis draustinis

409. Vilkyškių ąžuolų alėja

medžių grupės

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (871 kv., 8 skl.) teritorija

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

410. Raganų eglė

medžiai

 

Pagėgių sav.

Vilkyškių sen.

Šilutės miškų urėdijos Rambyno g-jos (83 kv. 73 skl.) teritorija, Vilkyškių miškas

Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių geomorfologinis draustinis

411. Rozalimo ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Rozalimo sen.

Rozalimo mstl.

 

412. Storasis Klovainių ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Klovainių mstl.

 

413. Storasis Pamūšio ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Pašvitinio sen.

Pamūšio k.

 

414. Šilų ąžuolas

medžiai

 

Pakruojo r. sav.

Klovainių sen.

Pakruojo miškų urėdijos Klovainių g-jos (72 kv., 18 skl.) teritorija

 

415. Bučių ąžuolas

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Bučių k.

 

416. Daniliškio liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Burvelių k. (270 m į PV nuo Daniliškio k. ribos), Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (806 kv., 2 skl.) teritorija

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

417. Kalnelio daugiakamienė pušis

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Kalnelio k.

Krekenavos regioninis parkas

418. Naujamiesčio ąžuolas

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Naujamiesčio mstl.

 

419. Pakuodžiupių kadagys

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Paįstrio sen.

Pakuodžiupių k.

 

420. Pažibų liepų alėja

medžių grupės

Panevėžio r. sav.

Naujamiesčio sen.

Pažibų k.

 

421. Švenčiuliškių pušis

medžiai

 

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Krekenavos mstl.

Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis

422. Barklainių dvaro eglė

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Krinčino sen.

Barklainių k.

 

423. Barklainių dvaro liepų alėja

medžių grupės

Pasvalio r. sav.

Krinčino sen.

Barklainių k.

 

424. Bernardo Brazdžionio ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Stebeikių k.

 

425. Daujėnų bažnyčios šventoriaus liepa

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Daujėnų sen.

Daujėnų mstl.

 

426. Gedučių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Vaškų sen.

Biržų miškų urėdijos Pasvalio g-jos (44 kv., 7 skl.) teritorija, Gedučių miškas (prie Gedučių k. (Pakruojo r. sav.) ribos)

 

427. Girniūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pasvalio apylinkių sen.

Girniūnų k.

 

428. Moliūnų ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Moliūnų k.

 

429. Pajiešmenių parko ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Krinčino sen.

Pajiešmenių k., Biržų miškų urėdijos Pasvalio g-jos (824 kv., 11 skl.) teritorija

 

430. Ramoninės ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Pumpėnų sen.

Ramoninės k.

 

431. Šakarnių pušis

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Biržų miškų urėdijos Pasvalio g-jos (17 kv., 15 skl.) teritorija, Šakarnių miškas

 

432. Žadeikonių ąžuolas

medžiai

 

Pasvalio r. sav.

Saločių sen.

Žadeikonių k.

 

433. Ąžuolai Dvyniai

medžiai

 

Plungės r. sav.

Žemaičių Kalvarijos sen.

Getaučių k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (2237 kv., 1 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

434. Birškaus bukas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Beržoro k.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Beržoro kraštovaizdžio draustinis

435. Eglė Boba

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Stirbaičių k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3307 kv., 10 skl.) teritorija

Žemaitijos nacionalinis parkas

436. Laikrodinės ąžuolas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parkas

 

437. Mingėlos ąžuolas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Nausodžio sen.

Vieštovėnų k.

 

438. Mykolo Oginskio liepa

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parkas

 

439. Perkūno ąžuolas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parkas

 

440. Platelių liepa

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

441. Platelių vinkšna

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

442. Plokščių miško eglė

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Plokščių k., Telšių miškų urėdijos, Platelių g-jos (3013 kv., 14 skl.) teritorija, Plokščių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas, Laumalenkų

kraštovaizdžio draustinis

443. Plungės dvaro parko aukštasis ąžuolas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Plungės miesto sen.

Plungės m., Plungės dvaro (M. Oginskio) parkas

 

444. Raganos uosis

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Platelių mstl.

Žemaitijos nacionalinis parkas, Platelių urbanistinis draustinis

445. Stirbaičių ąžuolas

medžiai

 

Plungės r. sav.

Platelių sen.

Stirbaičių k., Telšių miškų urėdijos Platelių g-jos (3004 kv., 17 skl.) teritorija, Stirbaičių miškas

Žemaitijos nacionalinis parkas

446. Balbieriškio dvaro parkas

dendrologinę vertę turintys parkai

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Balbieriškio mstl.

 

447. Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis)

medžiai

 

Prienų r. sav.

Balbieriškio sen.

Prienų miškų urėdijos N. Ūtos g-jos (29 kv., 1 skl.) teritorija, Degsnės miškas

Nemuno kilpų regioninis parkas, Degsnės botaninis draustinis

448. Gojaus miško ąžuolas

medžiai

 

Prienų r. sav.

Stakliškių sen.

Pakrovų k., Prienų miškų urėdijos Verknės g-jos (24 kv., 15 skl.) teritorija, Gojaus miškas

 

449. Aukštelkų ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Aukštelkų sen.

Aukštelkų k.

 

450. Dapšionių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Sidabravo sen.

Dapšionių k.

 

451. Dvikamienis Radvilonių miško ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (71 kv., 6 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

452. Kurklių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Šeduvos miesto sen.

Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos g-jos (54 kv., 5 skl.) teritorija, Kurklių miškas

 

453. Liaudiškių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Baisogalos sen.

Liaudiškių k., Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos

g-jos (146 kv., 12 skl.) teritorija, Liaudiškių miškas

 

454. Linkaičių ąžuolas

medžiai

Radviliškio r. sav.

Radviliškio sen.

Linkaičių k., Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (23 kv., 3 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

455. Linkaičių pušis

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Radviliškio sen.

Linkaičių k., Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio g-jos (29 kv., 28 skl.) teritorija, Linkaičių miškas

 

456. Radvilonių ąžuolas

medžiai

 

Radviliškio r. sav.

Pakalniškių sen.

Radviliškio miškų urėdijos Aukštelkų g-jos (59 kv., 11 skl.) teritorija, Radvilonių miškas

 

457. Gražusis Plauginių miško ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Raseinių sen.

Raseinių miškų urėdijos Padubysio g-jos (36 kv., 30 skl.) teritorija, Plauginių miškas

Dubysos regioninis parkas, Plauginių botaninis-zoologinis draustinis

458. Julinų dvaro liepų alėja

medžių grupės

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Pužų k., Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (211 kv., 13 skl.) teritorija

Dubysos regioninis parkas, Balčios hidrografinis draustinis

459. Kengių liepa

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Raseinių sen.

Kengių k.

 

460. Mikalojaus Daukšos ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Betygalos sen.

Betygalos mstl.

Dubysos regioninis parkas,

Betygalos kraštovaizdžio draustinis

461. Molavėnų ąžuolas

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Molavėnų k., Raseinių miškų urėdijos Viduklės g-jos (215 kv., 24 skl.) teritorija

Pašešuvio valstybinis kraštovaizdžio draustinis

462. Pšemislo Neveravičiaus uosis

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Nemakščių sen.

Pužų k.

Dubysos regioninis parkas, Balčios hidrografinis draustinis

463. Vienišoji Zvėgių miško pušis

medžiai

 

Raseinių r. sav.

Pagojukų sen.

Tautušių k. (prie Zvėgių k. ribos), Raseinių miškų urėdijos Pikčiūnų g-jos (30 kv., 28 skl.) teritorija, Zvėgių miškas

 

464. Lenkaičių I ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Medingėnų sen.

Lenkaičių k.

 

465. Lenkaičių II ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Medingėnų sen.

Lenkaičių k.

 

466. Lenkaičių III ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Medingėnų sen.

Lenkaičių k., Rietavo miškų urėdijos Tverų g-jos (297 kv., 20 skl.) teritorija

 

467. Lenkaičių IV ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Medingėnų sen.

Lenkaičių k.

 

468. Lėgų ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Rietavo sen.

Rietavo miškų urėdijos Žadvainių g-jos (57 kv., 49 skl.) teritorija (40 m į P nuo Lėgų k. ribos)

 

469. Montrimų ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Medingėnų sen.

Akmenskinės k., Rietavo miškų urėdijos Tverų g-jos (291 kv., 51 skl.) teritorija

 

470. Skaborų I ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Tverų sen.

Skaborų k.

 

471. Skaborų II ąžuolas

medžiai

 

Rietavo sav.

Tverų sen.

Skaborų k.

 

472. Bradesių ąžuolas

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Kriaunų sen.

Bradesių k., Rokiškio miškų urėdijos Obelių g-jos (727 kv., 28 skl.) teritorija

Sartų regioninis parkas

473. Ilzenbergo dvaro ąžuolas

medžiai

Rokiškio r. sav.

Juodupės sen.

Ilzenbergo k.

 

474. Mataučiznos guoba

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Obelių sen.

745 m į V nuo Mataučiznos k. ribos

 

475. Salų tuopa

medžiai

Rokiškio r. sav.

Kamajų sen.

Salų mstl.

 

476. Tervydžių kaimo dendrologinis rinkinys

dendrologiniai rinkiniai

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Tervydžių k.

 

477. Žiūkeliškių ąžuolas

medžiai

 

Rokiškio r. sav.

Jūžintų sen.

Žiūkeliškių k.

Sartų regioninis parkas, Rašų hidrografinis draustinis

478. Krakių ąžuolas

medžiai

 

Skuodo r. sav.

Mosėdžio sen.

Krakių k.

 

479. Laumių miško keturkamienė eglė

medžiai

 

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Laumių k., Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (67 kv., 32 skl.) teritorija

Laumių valstybinis botaninis – zoologinis draustinis

480. Paparčių juodalksnis

medžiai

 

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Paparčių k., Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (447 kv., 44 skl.) teritorija

 

481. Paparčių kaštonas

medžiai

 

Skuodo r. sav.

Barstyčių sen.

Paparčių k., Kretingos miškų urėdijos Skuodo g-jos (447 kv., 42 skl.) teritorija

 

482. Dvikamienė Zyplių miško pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Griškabūdžio sen.

Viktoravos k., Šakių miškų urėdijos Klevinių g-jos (51 kv., 21 skl.) teritorija, Zyplių miškas

 

483. Gelgaudiškio dvaro parko antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

484. Gelgaudiškio dvaro parko pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Gelgaudiškio m.

Panemunių regioninis parkas

485. Gelgaudiškio pušis

medžiai

 

Šakių r. sav.

Gelgaudiškio sen.

Daukantiškių k., Šakių miškų urėdijos Šakių g-jos (102 kv., 38 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Šilupės geomorfologinis draustinis

486. Ilguvos ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Kriūkų sen.

Ilguvos k., Šakių miškų urėdijos Plokščių g-jos (336 kv., 10 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Nykos kraštovaizdžio draustinis

487. Obeliškių antrasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Obeliškių k., Šakių miškų urėdijos Šakių g-jos (111 kv., 5 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

488. Obeliškių pirmasis ąžuolas

medžiai

 

Šakių r. sav.

Plokščių sen.

Obeliškių k., Šakių miškų urėdijos Šakių g-jos (111 kv., 5 skl.) teritorija

Panemunių regioninis parkas, Nemuno kraštovaizdžio draustinis

489. Grybiškių ąžuolas

medžiai

 

Šalčininkų r. sav.

Poškonių sen.

Grybiškių k., Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių

g-jos (578 kv., 4 skl.) teritorija, Nemkamedžio miškas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

490.