ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL ASMENS APGYVENDINIMO DEBEIKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 26 d. Nr. 1-TS-231

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 21.3 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 20 punktu, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl asmens apgyvendinimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Nustatyti apgyvendinimo Debeikių savarankiško gyvenimo namuose vieno mėnesio paslaugos kainą – 225,00 Eur.“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                                Kęstutis Tubis