LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1225 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO V1 SKYRIUMI

ĮSTATYMAS

 

2014 m. lapkričio 13 d. Nr. XII-1330
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas, savanorių ugniagesių statusą ir veiklą, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Savanoris ugniagesys – fizinis asmuo, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, atitinka jam nustatytus amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra sudaręs rašytinę savanoriškos veiklos sutartį su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriumi.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 12 dalimi:

12. Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba viešoji įstaiga, kurios savininkė ar viena iš dalininkių yra savivaldybės taryba, įsteigtos gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas. Kitu (kitais) dalininku (dalininkais), jeigu steigiama viešoji įstaiga, gali būti viešasis juridinis asmuo (viešieji juridiniai asmenys).“

3. Buvusias 2 straipsnio 11, 12 ir 13 dalis laikyti atitinkamai 13, 14 ir 15 dalimis.

 

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 7 straipsnį nauju 11 punktu:

11) nustato savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimus, suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija, taip pat jų bendrojo fizinio parengtumo reikalavimus, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką;“.

2. Papildyti 7 straipsnį 12 punktu:

12) teikia savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms metodinę pagalbą;“.

3. Papildyti 7 straipsnį 13 punktu:

13) vidaus reikalų ministrui pavedus (įgaliojus) prižiūri, kaip atliekama valstybės perduota savivaldybėms priešgaisrinės saugos funkcija, kaip vykdomi savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyti jų veiklos kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai;“.

4. Papildyti 7 straipsnį 14 punktu:

14) nustato tipinę savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarką;“.

5. Buvusį 7 straipsnio 11 punktą laikyti 15 punktu.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Savivaldybių institucijos ir įstaigos ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos

1. Savivaldybių institucijos ir įstaigos, įgyvendindamos šį Įstatymą:

1) turi teisę pagal kompetenciją nustatyti savivaldybės teritorijoje griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

2) dalyvauja vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;

3) teikia valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir pagalbą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;

4) organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;

5) skatina savivaldybės gyventojų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje;

6) pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir kitų gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

2. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos įgyvendina priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gaisrų prevencijos priemones, vykdo visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje, gesina gaisrus, atlieka pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) dalyvauti užtikrinant priešgaisrinę saugą, tapti savanoriais ugniagesiais, taip pat kurti savanoriškas ugniagesių organizacijas ir į jas vienytis.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 11 straipsnio 2 dalį 5 punktu:

5) deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams.“

2. Pripažinti netekusiu galios 11 straipsnio 3 dalies 16 punktą.

3. Papildyti 11 straipsnio 3 dalį 17 punktu:

17) atleisti savanorius ugniagesius nuo tarnybos, darbo ar studijų, jeigu jie yra kviečiami dalyvauti gesinti gaisrą ar atlikti gelbėjimo darbus, sudaryti sąlygas savanoriams ugniagesiams tarnybos, darbo ar studijų metu dalyvauti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus surengtuose planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose).“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) nustatant teritorijose, kuriose susidarė ekstremalioji situacija, griežtesnius priešgaisrinės saugos reikalavimus, negu nustatyta priešgaisrinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kad būtų išvengta gaisrų;“.

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas sudaro Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, žinybinės priešgaisrinės pajėgos ir savanoriškos ugniagesių organizacijos.“

2. Papildyti 16 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus, atliekanti žmonių ir turto gelbėjimo darbus ir steigiama Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centruose ir gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, kai sudaromos sutartys su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu.“

3. Buvusias 16 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

4. Pripažinti netekusia galios 16 straipsnio 4 dalį.

 

9 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kai gaisras perauga į ekstremaliąją situaciją, gaisrui gesinti ir jo padariniams šalinti Civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pasitelkiamos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos, kariuomenė, specialistai iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijos ir panaudojami jiems priklausantys ištekliai. Sprendimus dėl gaisro priskyrimo ekstremaliajai situacijai priima gaisro gesinimo vadovas.“

 

10 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaisro gesinimui tiesiogiai vadovauja gaisro gesinimo vadovas, kuris yra Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas, turintis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suteiktą operacinio vadovavimo teisę, išskyrus šio straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatytus atvejus. Kai į gaisravietę pirmosios atvyksta kitos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, tol, kol atvyks Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, gaisro gesinimui vadovauja tam įgaliotas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, žinybinių priešgaisrinių pajėgų ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos valstybės tarnautojas arba darbuotojas.“

2. Papildyti 18 straipsnį 6 dalimi:

6. Miškų gaisrų gesinimui vadovauja miškų urėdijos vadovo paskirti atsakingi asmenys. Kuršių nerijos miškų gaisrų gesinimui vadovauja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos vadovo paskirti atsakingi asmenys, iki atvyksta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos paskirtas statutinis valstybės tarnautojas, atsakingas už vadovavimą gaisro gesinimui.“

3. Papildyti 18 straipsnį 7 dalimi:

7. Laivo gaisro gesinimui vadovauja laivo kapitonas arba jį pavaduojantis asmuo.“

4. Papildyti 18 straipsnį 8 dalimi:

8. Gaisrų tarptautiniuose oro uostuose gesinimui vadovauja šių oro uostų tarnybų atsakingi darbuotojai.“

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas V1 skyriumi

Papildyti Įstatymą V1 skyriumi:

 

V1 SKYRIUS

SAVANORIAI UGNIAGESIAI IR JŲ VEIKLOS ORGANIZATORIAI

 

181 straipsnis. Savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių veiklos teisiniai pagrindai

1. Savanorių ugniagesių ir jų veiklos organizatorių – savivaldybių priešgaisrinių tarnybų – statusas, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos nustatomi, taip pat jų veikla organizuojama vadovaujantis šiuo Įstatymu ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo (toliau – Savanoriškos veiklos įstatymas) nuostatos savanoriams ugniagesiams ir jų veiklos organizatoriams taikomos tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.

2. Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašą, parengtą vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tipine tvarka, tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija.

 

182 straipsnis. Asmenų priėmimas į savanorius ugniagesius ir išbraukimas iš savanorių ugniagesių sąrašo

1. Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gesinant gaisrus, gali tapti ne jaunesni kaip 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.

2. Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gesinant gaisrus, tačiau vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje ir kitą veiklą savanorių ugniagesių rinktinėje, gali tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai.

3. Savanoriais ugniagesiais negali būti teismo tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, taip pat kiti asmenys, kuriems užsiimti tokia veikla draudžia įstatymai. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanorių ugniagesių savanoriškoje veikloje gali dalyvauti, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.

4. Asmuo, pretenduojantis tapti savanoriu ugniagesiu, pateikia prašymą savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovui. Prašyme pretendentas įsipareigoja vykdyti savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, nustatytus šiame Įstatyme ir rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje.

5. Prieš priimant (įrašant) asmenį savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, tikrinama, ar pretendentas atitinka savanoriams ugniagesiams teisės aktuose nustatytus sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus šio Įstatymo nustatytus reikalavimus. Pretendentui, kuris atitinka šiuos savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, organizuojami įvadiniai mokymai. Įvadinius mokymus baigęs pretendentas laiko egzaminą.

6. Asmuo, kuris atitinka savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus ir baigęs įvadinius mokymus sėkmingai išlaikė egzaminą (taikoma pretendentui į savanorius ugniagesius, dalyvaujančius gesinant gaisrus), priimamas (įrašomas) į savanorius ugniagesius savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo įsakymu ir pasirašo savanoriškos veiklos sutartį 4 metams. Su asmeniu, jaunesniu kaip 18 metų ar vyresniu kaip 65 metai, kuris atitinka savanoriui ugniagesiui, nedalyvaujančiam gesinant gaisrus, keliamus reikalavimus, savanoriškos veiklos sutartis gali būti pasirašoma iki 4 metų. Šioje sutartyje savanoris ugniagesys raštu pasižada vykdyti savanorio ugniagesio funkcijas, įgyja teises ir pareigas šiame Įstatyme ir Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir pagrindais. Pasibaigus savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui, savanoriškos veiklos sutarties galiojimas gali būti pratęstas kitiems 4 metams, jeigu savanoris ugniagesys atitinka savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus, aktyviai ir be pažeidimų vykdė jam keliamas užduotis ir yra sėkmingai baigęs kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) (pastarasis reikalavimas taikomas savanoriui ugniagesiui, dalyvaujančiam gesinant gaisrus). Apie atsisakymą su asmeniu sudaryti ar pratęsti savanoriškos veiklos sutartį per teisės aktuose nustatytą terminą pranešama pareiškėjui, nurodant priežastis.

7. Savanorių ugniagesių įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) organizuoja savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ar kitas šios savanoriškos veiklos srities organizatorius. Pretendentas į savanorius ugniagesius, dalyvaujantis gesinant gaisrus, išklauso įvadinio mokymo kursą ir išlaiko egzaminą. Tai netaikoma esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Savanoriams ugniagesiams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka ir periodiškumu organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai (mokymai ir (ar) pratybos).

8. Savanoriai ugniagesiai įgyvendina šiuos uždavinius:

1) padeda savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ir kitoms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms gesinti gaisrus, atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat įgyvendinti gaisrų prevencijos priemones;

2) telkia savivaldybės vietos gyventojus aktyviau dalyvauti įgyvendinant gaisrų prevencijos priemones, saugant nuo gaisrų žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir aplinką;

3) vykdo savivaldybės vietos gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje, organizuoja fiziniams ir juridiniams asmenims mokymus apie priešgaisrinę saugą, aiškina gaisrų priežastis ir supažindina su priešgaisrinės saugos reikalavimais.

9. Savanorio ugniagesio funkcijos, teisės ir pareigos nustatomos rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanoriškos veiklos srities organizatoriumi.

10. Savanoriui ugniagesiui išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas. Jų formą ir nešiojimo tvarką nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Iš savanorių ugniagesių sąrašo išbraukto savanorio ugniagesio pažymėjimas ir atpažinimo ženklas turi būti grąžinti.

11. Savanoris ugniagesys savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo įsakymu išbraukiamas iš savanorių ugniagesių sąrašo:

1) paties prašymu;

2) jeigu nevykdo rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje nustatytų savanorio ugniagesio funkcijų ir pareigų, taip pat dėl savanorio ugniagesio vardo diskreditavimo;

3) jeigu rašytinė savanoriškos veiklos sutartis su juo nepratęsiama naujam 4 metų terminui (su savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, ne ilgiau, iki jam sukaks 65 metai) ar nesudaroma nauja sutartis.

12. Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito šios savanoriškos veiklos srities organizatoriaus vadovo sprendimas dėl savanorio ugniagesio išbraukimo iš savanorių ugniagesių sąrašo gali būti apskųstas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui.

13. Savanoriai ugniagesiai savo bendriems interesams tenkinti gali jungtis į savanorių ugniagesių asociacijas.

 

183 straipsnis. Savanorių ugniagesių socialinės ir kitos garantijos

1. Savanoriui ugniagesiui, kuris jo tarnybos, darbo, mokslo ar studijų laiku nustatyta tvarka yra pakviestas ir dalyvauja gesinant gaisrą ar atlieka gelbėjimo darbus, yra išsaugoma tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vieta.

2. Jeigu savanoris ugniagesys dalyvauja planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose) ir pateikia tai patvirtinančią savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus vadovo išduotą pažymą, įstaigos, įmonės ar organizacijos, kurioje savanoris ugniagesys tarnauja, dirba ar mokosi (studijuoja), vadovas privalo jį išleisti į planinius kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) ir išsaugoti jam tarnybos, darbo, mokslo ar studijų vietą, tačiau ne daugiau kaip 10 tarnybos, darbo, mokslo ar studijų dienų per metus.

3. Gesinantiems gaisrus ar atliekantiems gelbėjimo darbus, dalyvaujantiems planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), atliekantiems kitas užduotis, nustatytas rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse, savanoriams ugniagesiams mokamas ne didesnis kaip 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas už kiekvieną savanorio ugniagesio sugaištą valandą. Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

4. Savanoriams ugniagesiams kompensuojamos su savanorio ugniagesio atlikta veikla susijusios išlaidos. Savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėtį, jų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius savanorius ugniagesius turi aprūpinti jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis ir darbo apranga.

6. Savanoriškos veiklos organizatoriai draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

7. Savanoriai ugniagesiai, dalyvaujantys gaisrų gesinimo darbuose, turi teisę į nemokamus periodinius sveikatos patikrinimus vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

 

184 straipsnis. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius

1. Savanorių ugniagesių veiklos organizatorius – savivaldybės priešgaisrinė tarnyba atlieka šias funkcijas:

1) priima nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, taip pat išbraukia iš  savanorių ugniagesių sąrašo, tvarko savanorių ugniagesių ir jų sugaišto laiko, atliekant rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytą veiklą, apskaitą, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą;

2) organizuoja ir (ar) vykdo savanorių ugniagesių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimo kursus (mokymus ir (ar) pratybas) nustatyto lygio kompetencijai ir bendrajam fiziniam parengtumui įgyti ir palaikyti;

3) draudžia savanorius ugniagesius (jų sveikatą ir gyvybę) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, moka jiems atlyginimą už rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytos veiklos atlikimą, taip pat kompensuoja su jų savanoriška veikla susijusias išlaidas, organizuoja periodinius savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, sveikatos patikrinimus;

4) nustato vietoves, kuriose savanoriai ugniagesiai atliks savo veiklą, aprūpina jų veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, darbo apranga;

5) pasitelkia savanorius ugniagesius kilus gaisrui ar prireikus vykdyti gelbėjimo darbus, sudaro sąlygas vykdyti kitus jų uždavinius;

6) bendrauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirba, mokosi ar studijuoja savanoriai ugniagesiai, vadovais ir jų įgaliotais asmenimis dėl klausimų, susijusių su savanorių ugniagesių veikla ir garantijomis;

7) atlieka kitas šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2. Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriais gali būti ir kiti Savanoriškos veiklos įstatyme nurodyti subjektai. Jų teisės ir pareigos nustatomos, taip pat veikla organizuojama vadovaujantis Savanoriškos veiklos įstatymu ir kitais teisės aktais.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius ir savivaldybės iki 2015 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. gegužės 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų projektus, kuriais būtų nustatytos biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą sąlygos ir tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė