RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-459

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                        Mindaugas Pauliukas

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio  1 d. sprendimu Nr. T-459

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Bendrovės kodas 271278580. Bendrovės buveinės adresas yra Gedimino g. 31A, Radviliškis.

Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Radviliškio rajono savivaldybė.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 220 861,10 Eur, įstatinis kapitalas padalytas į 761 590 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos akcijos pagal suteikiamas teises yra vienodos ir jos priklauso Radviliškio rajono savivaldybei.

Per 2020 m. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ gavo 29 528,24 Eur pajamų.

Per 2020 m. patyrė 24 436,99 Eur išlaidų. Sąnaudas sudaro bendrovės ataskaitinio laikotarpio išlaidos, susijusios su bendrovės administravimu, ilgalaikio turto nusidėvėjimu, žemės nuomos, nekilnojamojo turto  mokesčiais ir kitos.

Bendrovėje dirba du darbuotojai: direktorius ir finansininkas. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, nekilnojamo turto, žemės mokesčius, socialinį draudimo mokestį, pajamų mokestį.

Uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio autobusų parko pagrindinė veikla – keleivių vežimas. Bendrovės veikla ir turtas pagal koncesijos sutartį nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2033 m. išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei „Emtra“. Per metus gaunamas nuomos mokestis  sudaro 6240,00 Eur.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ remonto dirbtuvių 0,335 ha yra subnuomota UAB „Socialiniai sprendimai“ socialinės neįgaliųjų įmonės veiklai organizuoti. Už nuomą per metus gauta 521 Eur pajamų.

Per 2020 m. pastatų ir įrenginių nusidėvėjimo priskaičiuota suma – 4748,64 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. pastatų ir statinių vertės sumą sudarė 192 751,54 Eur, įrangos ir prietaisų – 1 697,70 Eur.

2020 m. sausio mėn. 1 d. nuostolius sudarė 51 036,00 Eur.

2020 m. gautas grynasis pelnas 4327,00 Eur sumažino bendrovės nuostolius, kurie 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. yra  46 708,74  Eur.

Autobusų stotyje gera keleivių aptarnavimo kokybė, veikia bagažo, siuntų skyrius.  Praėję metai  nebuvo dosnūs keleivių srautais ir tarpmiestinių maršrutų skaičiumi. Pandemija  paliko pėdsakus ir mūsų įmonės veikloje. Privalėjome laikytis visų keliamų apsaugai reikalavimų.  Dalis rajono gyventojų liko be viešojo transporto paslaugų. Pagerinta remonto dirbtuvių kiemo būklė. Pasibaigus subnuomos sutarčiai su UAB ,,Socialiniai  sprendimai“ padidės autobusų parkavimui naudojamas teritorijos  plotas.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Vladas Milkonas