Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 438

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Įgalioti:

2.1. Iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlikti šiuo nutarimu patvirtintame Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus.

2.2. Nuo 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atlikti šiuo nutarimu patvirtintame Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus.

3.  Nustatyti, kad lėšos sportininkų valstybės stipendijoms iki 2019 m. rugsėjo 30 d. skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuo 2019 m. spalio 1 d. – skirtų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 438

 

 

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės stipendijų (toliau – stipendijos) sportininkams skyrimo, mokėjimo ir stipendijų skyrimo panaikinimo tvarką.

2. Stipendijų tikslas – sudaryti optimalias sąlygas sportininkui pasirengti ir atstovauti Lietuvos Respublikai aukšto meistriškumo sporto varžybose (toliau – sporto varžybos), nurodytose Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Sporto įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ SPORTININKAMS skyrimas ir mokėjimas

 

4. Stipendijos sportininkams skiriamos, o paskirtos mokamos, stipendijų mokėjimas stabdomas ir atnaujinamas, stipendijų skyrimas naikinamas vadovaujantis Sporto įstatymo 24 straipsnyje ir Apraše nustatytais reikalavimais ir numatytomis sąlygomis.

5. Sportininkai (ar jo įstatyminiai atstovai, jei sportininkai yra nepilnamečiai) arba olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimui Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos ir (ar) sporto šakos federacija (toliau kartu – asmenys) dėl stipendijų skyrimo sportininkams kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją (toliau – Vyriausybės įgaliota institucija) ir pateikia šiuos dokumentus:

5.1. prašymą skirti stipendiją, kuriame nurodoma:

5.1.1. sportininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

5.1.2. tikslus sporto varžybų pavadinimas ir sportininko užimta vieta;

5.2. Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka įformintus sporto varžybų, kuriose buvo iškovota vieta, suteikianti teisę gauti stipendiją, protokolus.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti stipendijos skyrimą, mokėjimą ar stipendijos skyrimo panaikinimą identifikuojant asmenis, kurie turi teisę gauti stipendijas. Vyriausybės įgaliota institucija gautus asmens duomenis saugo 10 metų. Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

7. Aprašo 5 ir 18 punktuose nurodyti dokumentai Vyriausybės įgaliotai institucijai gali būti pateikti tiesiogiai, elektroninių ryšių priemonėmis pasirašyti elektroniniu parašu arba registruotu laišku. Jeigu dokumentuose yra netikslumų arba pateikti ne visi Aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai ar informacija, dokumentus pateikę asmenys apie tai informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo nurodant netikslumų ištaisymo arba trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 20 darbo dienų.

8. Vyriausybės įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreipiasi į:

8.1. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų, ar buvęs sportininkas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

8.2. valstybines pensijas mokančias institucijas – dėl duomenų apie sportininko atitinkamą valstybinę pensiją. Institucijos privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, jeigu šie duomenys nėra teikiami pagal institucijų su Vyriausybės įgaliota institucija sudarytą duomenų teikimo sutartį;

8.3. Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl duomenų apie sportininko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo datą (prireikus).

9. Kreipimosi dėl stipendijos skyrimo diena laikoma ta diena, kurią Vyriausybės įgaliotoje institucijoje gautas Aprašo 5 punkte nurodytų asmenų prašymas skirti stipendiją su visais jame nurodytais dokumentais.

10. Sprendimą dėl stipendijos skyrimo, panaikinimo, mokėjimo sustabdymo ar atnaujinimo priima Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas.

11. Aprašo 10 punkte nurodytų sprendimų projektus, išvadas ir rekomendacijas rengia Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija (toliau – komisija).

12. Komisija sudaroma iš Vyriausybės įgaliotos institucijos 3–5 valstybės tarnautojų.

13. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą dėl stipendijos skyrimo per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pranešama Aprašo 5 punkte nurodytiems asmenims raštu, pridedant Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo sprendimo kopiją. Informuojant Aprašo 5 punkte nurodytus asmenis apie sprendimą, kuriuo atsisakoma skirti stipendiją, nurodoma motyvuota atsisakymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

14. Stipendijos gavėjui mirus, jo įpėdiniams (pagal įstatymą ar testamentą), kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, arba (ir) mirusį stipendijos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui išmokama mirusio stipendijos gavėjo iki mirties dienos (įskaitytinai) priklausiusi stipendija (jeigu ji mirusiam asmeniui neišmokėta). Ši suma išmokama asmeniui, turinčiam teisę gauti iki stipendijos gavėjo mirties dienos priklausiusią stipendiją, pateikus rašytinį prašymą skirti stipendiją, asmens tapatybės dokumentą ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

15. Atsiradus Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1, 8 ir 9 punkte nurodytoms aplinkybėms, priimamas sprendimas dėl stipendijos skyrimo panaikinimo nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo panaikinimo priimamas per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą dėl stipendijos skyrimo panaikinimo Aprašo 5 punkte nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas, nurodant sprendimo dėl skirtos stipendijos skyrimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Nepagrįstai išmokėta stipendija privalo būti grąžinta nuo Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1, 8 ir 9 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės įgaliotai institucijai per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl stipendijos skyrimo panaikinimo priėmimo dienos.

16. Atsiradus Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 5 ir 7 punktuose nurodytoms aplinkybėms, priimamas sprendimas dėl stipendijos skyrimo panaikinimo nuo stipendijos už anuliuotus laimėjimus arba laimėjimus, nurungus mažiau varžovų, nei nurodyta Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 7 punkte, skyrimo dienos. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo panaikinimo priimamas per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą dėl stipendijos skyrimo panaikinimo Aprašo 5 punkte nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas, nurodant sprendimo dėl stipendijos skyrimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Nepagrįstai išmokėta stipendija privalo būti grąžinta nuo stipendijos už anuliuotus laimėjimus arba laimėjimus, nurungus mažiau varžovų, nei nurodyta Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 7 punkte, skyrimo dienos Vyriausybės įgaliotai institucijai per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl stipendijos skyrimo panaikinimo priėmimo dienos.

17. Atsiradus Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytoms aplinkybėms, stipendijos gavėjui skirtos stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Sprendimas dėl stipendijos mokėjimo sustabdymo priimamas per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą dėl stipendijos mokėjimo sustabdymo Aprašo 5 punkte nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas, nurodant stipendijos mokėjimo sustabdymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Nepagrįstai išmokėta stipendija privalo būti grąžinta nuo Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos Vyriausybės įgaliotai institucijai per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl stipendijos mokėjimo sustabdymo priėmimo dienos.

18. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių stipendijos mokėjimas sustabdytas, sportininkas Vyriausybės įgaliotai institucijai turi pateikti prašymą atnaujinti stipendijos mokėjimą (toliau – prašymas). Prašyme turi būti nurodytos aplinkybės, su kurių atsiradimu siejamas teisės į stipendijos mokėjimo atnaujinimą, pagrįstumas. Vyriausybės įgaliota institucija, tikrindama prašyme nurodytas aplinkybes, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į Aprašo 8 punkte nurodytas institucijas dėl Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytų aplinkybių arba į  Aprašo 5 punkte nurodytas nevyriausybines organizacijas ar sporto šakos federacijas dėl Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytų aplinkybių. Sprendimas dėl stipendijos mokėjimo atnaujinimo arba sprendimas dėl atsisakymo atnaujinti stipendijos mokėjimą priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Vyriausybės įgaliotoje institucijoje. Apie sprendimą dėl atsisakymo atnaujinti stipendijos mokėjimą Aprašo 5 punkte nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas, nurodant sprendimo dėl atsisakymo atnaujinti stipendijos mokėjimą priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. Priėmus sprendimą atnaujinti sustabdytos stipendijos mokėjimą, stipendija mokama nuo aplinkybių, dėl kurių stipendijos mokėjimas sustabdytas, išnykimo dienos. Apie sprendimą atnaujinti sustabdytos stipendijos mokėjimą Aprašo 5 punkte nurodyti asmenys informuojami per 3 darbo dienas, pridedant Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo sprendimo kopiją.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Sportininkas privalo pranešti Vyriausybės įgaliotai institucijai apie Sporto įstatymo 24 straipsnio 7 dalyje nurodytas aplinkybes per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo. Jeigu apie šias aplinkybes laiku nepranešama ir dėl to stipendija permokama, permokėtos stipendijos sumą sportininkas privalo grąžinti Vyriausybės įgaliotai institucijai per Aprašo 15, 16 ir 17 punktuose nurodytus terminus, o jos negrąžinus, permokėtos stipendijos suma išieškoma iš stipendijos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

part_525cee2a4b57489eb1cfe059e4234ed8_end