2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

 

 

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 302298484

 

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 


2020-02-04 Nr. 1 (data)


 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais


 

 

Eil. Nr.

 

 

Straipsniai

 

 

Pastabos

Nr.

 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

99,666.63

124,146.79

I.

Nematerialusis turtas

3.1

0.00

0.00

I.1

Plėtros darbai

 

 

 

I.2

Programinė įranga ir jos licencijos

 

 

 

I.3

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

I.5

Prestižas

 

 

 

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

3.2

99,666.63

124,146.79

II.1

Žemė

 

 

 

II.2

Pastatai

 

 

 

II.3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

 

II.4

Nekilnojamosios  kultūros vertybės

 

 

 

II.5

Mašinos ir įrenginiai

 

69,717.91

81,445.88

II.6

Transporto priemonės

 

23,266.70

34,899.26

II.7

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

II.8

Baldai ir biuro įranga

 

3,154.46

3,187.12

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

3,527.56

4,614.53

II.10

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

IV.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

B.

BIOLOGINIS TURTAS

 

 

 

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

135,159.50

107,022.51

I.

Atsargos

3.3

3,202.62

3,307.75

I.1

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

 

 

 

I.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

 

3,202.62

3,307.75

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

 

 

 

I.5

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

 

 

 

II.

Išankstiniai apmokėjimai

3.4

1,826.95

1,764.25

III.

Per vienus metus gautinos sumos

3.5

46,265.35

42,778.07

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

 

 

 

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 

 

 

III.3

Gautinos finansavimo sumos

 

 

 

III.4

Gautinos sumos turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

 

46,265.35

42,778.07

III.5

Sukauptos gautinos sumos

 

 

 

III.6

Kitos gautinos sumos

 

 

 

IV.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3.6

83,864.58

59,172.44

 

VISO TURTO:

 

234,826.13

231,169.30

D.

FINANSAVIMO  SUMOS

3.7

3,632.78

3,600.56

I.

valstybės biudžeto

 

 

 

II.

savivaldybės biudžeto

 

2,929.40

3,249.28


 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Straipsniai

 

 

Pastabos

Nr.

 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

III.

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

 

 

 

IV.

kitų šaltinių

 

703.38

351.28

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22,237.10

20,364.08

I.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

 

 

 

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.8

22,237.10

20,364.08

II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

 

 

 

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

 

 

 

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

II.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

 

 

 

II.5

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

 

 

 

II.6

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

 

 

 

II.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

 

 

 

II.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

 

 

 

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

 

 

 

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir permokos

 

 

 

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

 

4,253.14

4,822.55

II.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

0.00

0.00

II.11

Sukauptos mokėtinos sumos

 

17,983.96

15,541.53

II.12

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

F.

GRYNASIS TURTAS

3.9

208,956.25

207,204.66

I.

Dalininkų kapitalas

 

72,283.36

72,283.36

II.

Rezervai

 

 

 

II.1

Tikrosios vertės rezervas

 

 

 

II.2

Kiti rezervai

 

 

 

III.

Nuosavybės metodo įtaka

 

 

 

IV.

Sukauptas perviršis ar deficitas

 

136,672.89

134,921.30

IV.1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

 

1,751.59

1,461.93

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

 

134,921.30

133,459.37

G.

MAŽUMOS DALIS

 

 

 

 

VISO FINANSAVIMO  SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR

MAŽUMOS DALIES:

 

 

234,826.13

 

231,169.30

 


Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos                               (parašas)

vadovas)


Justinas Stašys

(vardas ir pavardė)


 


Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))                                                                                             (parašas)


Jovita Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)


3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

 

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 302298484

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,  kodas, adresas)

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


 

2020-02-04 Nr. 2 (data)


 

 

 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais  ir centais


 

 

Eil. Nr.

 

Straipsniai

 

Pastabos Nr.

 

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

525,612.78

497,283.67

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

3.10

345.92

600.17

I.1.

valstybės biudžeto

 

 

 

I.2.

savivaldybių biudžetų

 

319.88

367.80

I.3.

ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

 

 

 

I.4.

kitų finansavimo šaltinių

 

26.04

232.37

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

 

 

 

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

3.11

525,266.86

496,683.50

III.1.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

 

525,266.86

496,683.50

III.2.

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

3.12

-523,861.19

-495,821.74

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

 

-407,233.83

-370,045.54

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

 

-25,242.85

-27,953.29

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

 

-6,937.77

-6,147.72

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

 

-180.00

-51.90

V.

TRANSPORTO

 

-59,956.20

-65,241.61

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

 

-2,121.00

-1,695.00

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

 

-5,084.42

-11,195.36

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

 

 

 

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

 

-9,670.41

-7,844.83

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

 

 

 

XI.

NUOMOS

 

 

 

XII.

FINANSAVIMO

 

 

 

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

 

-7,434.71

-5,646.49

XIV.

KITOS

 

 

 

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

1,751.59

1,461.93

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

G.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

 

 

1,751.59

 

1,461.93

I.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

1,751.59

1,461.93

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

 

 

 

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

 

 

 

 


Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


Justinas Stašys

(vardas ir pavardė)


 


Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


Jovita Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)


4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

 

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

 

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 302298484

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

 

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA* PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

2020-02-04 Nr. 3 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

Straipsniai

 

 

 

Pasta- bos Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

 

 

 

 

viso

 

 

 

Mažu- mos dalis

 

 

 

Dalininkų kapitalas

 

 

Tikrosios vertės rezervas

 

 

 

Kiti rezer- vai

 

 

Nuosavybės metodo įtaka

 

 

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.

 

72,283.36

 

 

 

133,459.37

205,742.73

 

 

2.

Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

3.

Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

4.

Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

 

x

 

 

x

 

 

x

5.

Kiti sudaryti rezervai

 

x

x

 

x

 

 

x

6.

Kiti panaudoti rezervai

 

x

x

 

x

 

 

x

7.

Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

 

 

x

x

 

 

0.00

 

8.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

 

x

x

x

 

1,461.93

1,461.93

 

9.

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.

 

72,283.36

 

 

 

134,921.30

207,204.66

 

 

10.

Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas

perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

11.

Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

12.

Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

 

x

 

 

x

 

 

x

13.

Kiti sudaryti rezervai

 

x

x

 

x

 

 

x

14.

Kiti panaudoti rezervai

 

x

x

 

x

 

 

x

15.

Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

 

 

x

x

 

 

 

 

16.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

 

x

x

x

 

1,751.59

1,751.59

 

17.

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.

 

72,283.36

 

 

 

136,672.89

208,956.25

 


*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 

(parašas)


Justinas Stašys

(vardas ir pavardė)


 

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


Jovita Vaičiulienė

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)


5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

 

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus  subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos  forma)

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, į/k 302298484

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio  pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


 

2020-02-04  Nr. 4 (data)


 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais


 

Eil. Nr.

 

 

Straipsniai

 

Pastabos

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis  laikotarpis

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

 

viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

 

viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS  PINIGŲ

SRAUTAI

 

25,455.12

 

25,455.12

-2,314.73

 

-2,314.73

I.

Įplaukos

 

522,157.72

 

522,157.72

366,235.72

 

366,235.72

I.1.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir

atsargoms:

 

378.14

 

378.14

291.14

 

291.14

I.1.1

valstybės biudžeto

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

I.1.2

savivaldybės biudžeto

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

I.1.3

ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

 

 

 

0.00

 

 

0.00

I.1.4

kitų šaltinių

 

378.14

 

378.14

291.14

 

291.14

I.2.

mokesčių

 

 

 

0.00

 

 

0.00

1.3.

socialinių įmokų

 

 

 

0.00

 

 

0.00

I.4.

suteiktas paslaugas pirkėjų

 

520,967.58

 

520,967.58

365,661.20

 

365,661.20

I.5.

suteiktas paslaugas biudžeto

 

 

 

0.00

 

 

0.00

I.6.

Gautos palūkanos

 

 

 

0.00

 

 

0.00

I.7.

Kitos įplaukos

 

812.00

 

812.00

283.38

 

283.38

II.

Pervestos lėšos

 

0.00

 

0.00

0.00

 

0.00

II.1

Į valstybės biudžetą

 

 

 

 

 

 

 

II.2

Į savivaldybių biudžetus

 

 

 

 

 

 

 

II.3.

ES, užsienio valstybėms  ir tarptautinėms

organizacijoms

 

 

 

 

 

 

 

II.4

Į kitus išteklių fondus

 

 

 

0.00

 

 

 

II.5

Viešojo sektoriaus subjektams

 

 

 

0.00

 

 

0.00

II.6

Kitiems subjektams

 

 

 

0.00

 

 

0.00

III.

Išmokos

 

-496,702.60

 

-496,702.60

-368,550.45

 

-368,550.45

III.1

Darbo užmokesčio  ir socialinio draudimo

 

-404,791.40

 

-404,791.40

-270,749.37

 

-270,749.37

III.2

Komunalinių paslaugų ir ryšių

 

-6,884.33

 

-6,884.33

-6,134.62

 

-6,134.62

III.3

Komandiruočių

 

-180.00

 

-180.00

-51.90

 

-51.90

III.4

Transporto

 

-56,162.56

 

-56,162.56

-65,088.45

 

-65,088.45

III.5

Kvalifikacijos kėlimo

 

-2,121.00

 

-2,121.00

-1,695.00

 

-1,695.00

III.6

Paprastojo  remonto ir eksploatavimo

 

-5,209.38

 

-5,209.38

-10,943.32

 

-10,943.32

III.7

Atsargų įsigijimo

 

-10,343.36

 

-10,343.36

-8,362.96

 

-8,362.96

III.8

Socialinių išmokų

 

 

 

0.00

 

 

0.00

III.9

Nuomos

 

-381.60

 

-381.60

 

 

0.00

III.10

Kitų paslaugų įsigijimo

 

-9,580.89

 

-9,580.89

-5,524.83

 

-5,524.83

III.11

Sumokėtos  palūkanos

 

 

 

0.00

 

 

0.00

III.12

Kitos išmokos

 

-1,048.08

 

-1,048.08

 

 

0.00

B.

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ

SRAUTAI

 

-762.98

 

-762.98

-28,243.57

0.00

-28,243.57

I.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir

biologinio turto įsigijimas

 

-762.98

 

-762.98

-28,243.57

 

-28,243.57

II.

Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir

biologinio turto perleidimas

 

 

 

 

 

 

 

III.

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

 

 

 

 

 

 

 

V.

Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)

sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Gauti dividentai

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Kiti investicinės  veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

 

 

 

C.

FINANSINĖS VEIKLOS  PINIGŲ

SRAUTAI

 

 

 

 

 

 

 

I.

Įplaukos gautų paskolų

 

 

 

 

 

 

 

II.

Gautų paskolų grąžinimas

 

 

 

 

 

 

 

III.

Finansinės  nuomos (lizingo) įsipareigojimų

apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir

biologiniam turtui įsigyti:

 

 

 

 

 

 

 

IV.1

valstybės biudžeto

 

 

 

 

 

 

 

IV.2

savivaldybės  biudžeto

 

 

 

 

 

 

 


Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir centais

 

Eil. Nr.

 

 

Straipsniai

 

Pastabos

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis  laikotarpis

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

 

viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

 

viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IV.3

ES, užsienio valstybių ir tarptautinių

organizacijų

 

 

 

 

 

 

 

IV.4

kitų šaltinių

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Grąžintos ir perduotos finansavimo  sumos ilgalaikiam  ir biologiniam  turtui įsigyti

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Gauti dalininko įnašai

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

 

 

 

 

 

 

 

I.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų  padidėjimas

(sumažėjimas)

 

24,692.14

 

24,692.14

-30,558.30

 

-30,558.30

II.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio

laikotarpio  pradžioje

 

59,172.44

 

59,172.44

89,730.74

 

89,730.74

III.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio

laikotarpio  pabaigoje

 

83,864.58

 

83,864.58

59,172.44

 

59,172.44

 


Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


              Justinas Stašys                 (vardas ir pavardė)


 

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 

(parašas)


            Jovita Vaičiulienė              (vardas ir pavardė)


 

          PRIEDAS Nr. 0          

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

 

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

 

Straipsniai

 

 

 

 

Plėtros darbai

 

 

 

 

Programinė įranga ir jos licencijos

 

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

 

Prestiž as

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)

 

 

 

literatūros, mokslo ir meno kūriniai

 

 

 

kitas nematerialusis turtas

 

 

 

nebaigti projektai

 

 

 

išankstiniai apmokėjimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

2.

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

pirkto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

neatlygintinai gauto turto įsigijimo

savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

parduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

perduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

nurašyto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pergrupavimai (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

6.

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

0.00

 

7.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

8.

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

0.00


 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

 

 

Straipsniai

 

 

 

 

Plėtros darbai

 

 

 

 

Programinė įranga ir jos licencijos

 

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

 

Prestiž as

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)

 

 

 

literatūros, mokslo ir meno kūriniai

 

 

 

kitas nematerialusis turtas

 

 

 

nebaigti projektai

 

 

 

išankstiniai apmokėjimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

9.

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir nurašyto

turto amortizacijos suma

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

9.1.

parduoto

X

 

 

X

 

X

X

 

 

9.2.

perduoto

X

 

 

X

 

X

X

 

 

9.3.

nurašyto

X

 

 

X

 

X

X

 

 

10.

Pergrupavimai (+/-)

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

11.

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

 

X

0.00

 

 

X

0.00

 

X

 

X

 

0.00

 

12.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta

nuvertėjimo suma**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto

turto nuvertėjimo suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

parduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

perduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.

nurašyto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Pergrupavimai (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Nematerialiojo turto likutinė vertė

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

20.

Nematerialiojo turto likutinė vertė

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.


PRIEDAS Nr. 1

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

 

VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Straipsniai

 

 

Žemė

Pastatai

 

Infrastru- ktūros ir kiti statiniai

 

Nekilno- jamosios kultūros vertybės

 

 

Mašinos ir įrenginiai

 

Trans- porto priemonės

 

Kilnoja- mosios kultūros vertybės

 

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

Nebaigta statyba

 

Išanksti- niai apmo- kėjimai

 

 

viso

 

Gyvena- mieji

 

Kiti pastatai

 

Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

112819.48

 

136490.41

 

 

8597.87

 

 

15045.51

 

 

 

272953.27

2.

Įsigijimai per ataskaitinį

laikotarpį (2.1+2.2)

 

 

 

 

 

0

0

 

762.98

 

0

 

 

762.98

2.1.

pirkto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

762.98

 

 

 

 

762.98

2.2.

neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

2453.08

 

 

 

2453.08

3.1.

parduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

perduoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

nurašyto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2453.08

 

 

2453.08

4.

Pergrupavimai (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

4)

 

 

 

 

 

 

112819.48

 

136490.41

 

 

9360.85

 

 

12592.43

 

 

 

271263.17

 

6.

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

X

 

 

 

 

 

-31373.6

 

-101591.15

 

 

-5410.75

 

X

 

-10430.98

 

X

 

X

 

-148806.48

 

7.

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

8.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį

 

X

 

 

 

 

 

-11727.97

 

-11632.56