Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 7 d. Nr. T-304

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymais Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-296 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-212 Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. T-385 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-304

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlyginimo dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą nustatymą, atlyginimo lengvatų taikymo miesto savivaldybės švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko išlaikymą) tvarką.

2.  Aprašas yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir maitinimo organizavimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

4.  Už vaiko išlaikymą įstaigoje tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nustatyto dydžio atlyginimą.

5.  Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimą. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimą įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

6Vienos dienos atlyginimą už maitinimą sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.

7. Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. 

8. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).

9. Mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą nemokamas dėl įstaigos uždarymo Lietuvos Respublikoje kilus epidemijai, paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją, privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir priežiūros procesą švietimo įstaigoje.

10. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (https://www.siauliai.lt/index.php?352516160) ir švietimo įstaigų interneto svetainėse, Teisės aktų registre.

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

 

11. Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 10 Eur.

12. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimą:

12.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

12.2. už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba vakarienė)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

4

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,61

1,24

1,85

2,47

2,80

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70

1,50*

2,20*

2,90*

3,24*  

 

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

 

13. Švietimo įstaigos darbuotojai, kurie maitinasi švietimo įstaigoje pagamintu maistu, už maitinimąsi, vadovaujantis Aprašo 12 punktu, atsiskaito švietimo įstaigoje nustatyta tvarka.

14. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas per dieną maitinamas savo iš namų atsineštu maistu). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

15. Aprašo 11 ir 12 punktų nuostatos netaikomos bendrojo ugdymo mokyklose dirbančioms priešmokyklinio ugdymo grupėms, organizuojančioms veiklą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus modelius: I modelį (grupės veiklos trukmė  per dieną – 4 val.) ir II modelį (grupės veiklos trukmė  per dieną – 6 val. 36 min.). 

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

 

16. Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

17. Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

17.1. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

17.2.  jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;

17.3. jei vaikui nustatytas neįgalumas;

17.4. jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

18. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

18.1. jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;

18.2. jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

18.3. jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

18.4. jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;

18.5. jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:

18.5.1. dėl ligos;

18.5.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;

18.5.3. vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;

18.5.4. mokinių atostogų metu;

18.5.5. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

18.5.6. kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;

18.5.7. kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;

18.5.8. kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;

18.5.9. kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

19. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) atlyginimo lengvatos gali būti taikomos ir kitais Apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

20. Jei priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniui paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto lėšų, lengvata Aprašo 16 punkte, 18.2 ir 18.3 papunkčiuose nurodytais atvejais taikoma tik už kitus pasirinktus maitinimus.

21. Prašymai, kurių pagrindu taikomos Aprašo 17 ir 18 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui priimant vaiką į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), ir įstaigos nustatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmos kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

23. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie  pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) įspėjami raštu ir įpareigojami  perskaičiuotą atlyginimą sumokėti per mėnesį ne ginčo tvarka.

24. Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba, – tai šeima, kurioje auga vaikas iki 18 metų, kuriam nustatytas pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis ar vaiko apsaugos poreikis, ir kurioje pasireiškia socialinės rizikos veiksniai ir organizuojama bei teikiama kompleksinė pagalba.

25. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.

26. Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Už tai, kad atlyginimas už vaiko išlaikymą būtų surinktas laiku, yra atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

28. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus).

29. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

30. Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

31. Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Kiekviena švietimo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, vadovaudamasi Aprašo III skyriaus nuostatomis, parengia vidaus tvarkos aprašą dėl  lengvatų taikymo.

33. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

34. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

35. Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė ir materialinė atsakomybė.

36. Aprašo įgyvendinimo kontrolę ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos skyriai pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________

 

part_bf276c4eb8214f00822c86d767ac49c2_end