LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministerijAI

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PLANAVIMO IR PaSKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BEI SAVIVALDYBIŲ ATSISKAITYMO UŽ ŠIAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1443

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 37 punkto įgyvendinimą:

1. T v i r t i n u Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. V-1443

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ, SKIRIAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministerijAI

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO FUNKCIJAI ATLIKTI, PLANAVIMO IR PaSKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BEI SAVIVALDYBIŲ ATSISKAITYMO UŽ ŠIAS LĖŠAS TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTatos

 

1. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti (toliau – specialiosios tikslinės dotacijos), planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą tvarką.

2. Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos savivaldybėms Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos veiklai apmokėti.

 

II SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBĖMS POREIKIO PLANAVIMAS

 

3. Savivaldybės ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. Ministerijai pateikia:

3.1. informaciją apie specialiųjų tikslinių dotacijų poreikį ateinantiems biudžetiniams metams pagal nustatytą formą (Aprašo 1 priedas) ir aiškinamąjį raštą papildomam lėšų poreikiui pagrįsti; 

3.2. vertinimo kriterijų reikšmes (n–1)-ųjų ir (n–n + 2)-iesiems metams pagal nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).

4. Specialiųjų tikslinių dotacijų poreikis apskaičiuojamas vadovaujantis Lėšų neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-1066 „Dėl Lėšų neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

5. Ministerija, įvertinusi savivaldybių specialiųjų tikslinių dotacijų poreikį, įtraukia jį į atitinkamų metų Ministerijos strateginio veiklos plano projektą.

6. Ministerija į atitinkamų metų Ministerijos strateginio veiklos plano projektą gali įtraukti mažesnį nei savivaldybių pateiktą ateinantiems biudžetiniams metams planuojamų specialiųjų tikslinių dotacijų poreikį, jeigu papildomas poreikis nėra pagrįstas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBĖMS PASKIRSTYMAS 

 

7. Ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas atitinkamų metų maksimalių specialiųjų tikslinių dotacijų sumas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais paskirsto ir raštu praneša savivaldybėms ateinantiems metams planuojamų skirti specialiųjų tikslinių dotacijų dydį.

8. Neskyrus Ministerijai pagal poreikį apskaičiuotų specialių tikslinių dotacijų, savivaldybėms lėšos yra mažinamos proporcingai.   

9. Savivaldybės ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie maksimalių specialiųjų tikslinių dotacijų limitus gavimo dienos pateikia Ministerijai valstybės biudžeto projektinės programos sąmatas, parengtas pagal formą BF-5, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1K-194 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formų patvirtinimo“, neviršydamos numatytų specialiųjų tikslinių dotacijų limitų dydžio.

10. Specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymas savivaldybėms tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytu terminu apie tai raštu informuojamos savivaldybės.

11. Informacija apie specialiųjų tikslinių dotacijų paskirstymą kiekvienai savivaldybei skelbiama Ministerijos interneto svetainėje www.sam.lrv.lt.

12. Savivaldybės per 5 darbo dienas nuo šio aprašo 10 punkte nurodytos informacijos pranešimo gavimo dienos Ministerijai pateikia:

12.1. savivaldybės rekvizitus (banko pavadinimas, sąskaitos Nr.);

12.2. valstybės biudžeto programos sąmatas (forma BFP-1 ir BFP-5), patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“ (dviem egzemplioriais), neviršydamos numatytų specialiųjų tikslinių dotacijų limitų dydžio.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ PERVEDIMAS SAVIVALDYBĖMS

 

13. Specialiųjų tikslinių dotacijų sumas savivaldybėms pagal patvirtintas valstybės biudžeto programos sąmatas Ministerija perveda savivaldybei į jos nurodytą sąskaitą kas ketvirtį:

13.1. 1/12 metinių specialiųjų tikslinių dotacijų dydžio sumą – ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 15 d., likusią I ketvirčio specialiųjų tikslinių dotacijų sumą – iki einamųjų metų kovo 1 d.;

13.2. II–IV ketvirčių specialiųjų tikslinių dotacijų sumas – kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. 

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ ATSISKAITYMas UŽ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

14. Savivaldybės už specialiųjų tikslinių dotacijų naudojimą Ministerijai atsiskaito pateikdamos:

14.1. ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, o metams pasibaigus ne vėliau kaip iki sausio 10 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2 „Metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. __________ d. ataskaita“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“; 

14.2. ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pažymą apie finansavimo sumas;

14.3. pusmečiui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki liepos 20 d., vertinimo kriterijų pusmetinę vykdymo ataskaitą, o metams pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki sausio 20 d., vertinimo kriterijų metinę vykdymo ataskaitą pagal nustatytą formą (Aprašas 3 priedas).

15. Savivaldybės, teikdamos Ministerijai 14.1 papunktyje nurodytas ataskaitas, kartu pateikia aiškinamąjį raštą apie nepanaudotas specialiąsias tikslines dotacijas, kuriame nurodyta specialiosios tikslinės dotacijos suma ir nepanaudojimo priežastys, o esant specialiųjų tikslinių dotacijų trūkumui – pagrindžiančią informaciją.

16. Metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki sausio 5 d., savivaldybės privalo grąžinti nepanaudotas specialiąsias tikslines dotacijas į Ministerijos sąskaitą                                                 Nr. LT81 7300 0100 0245 5511, esančią AB „Swedbank“, o Ministerija – į valstybės biudžetą. 

17. Pasikeitus 12.1 papunktyje nurodytiems rekvizitams, savivaldybės nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie rekvizitų pakeitimus turi raštu informuoti Ministeriją.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Ministerija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, susijusios su specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimu.

19. Savivaldybėms skirtos specialiosios tikslinės dotacijos turi būti naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal tikslinę paskirtį.

 

 

_________________________

 

 

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo

1 priedas

 

 


(savivaldybės pavadinimas)

 

LĖŠŲ POREIKIO NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO FUNKCIJAI ATLIKTI APSKAIČIAVIMAS

 

1. Lėšų poreikis savivaldybėje sudarytos (-ų) Komisijos (-ų) narių vykdomai veiklai:

 

Komisijos narių bendras skaičius

Planuojamas metinis posėdžių skaičius

Planuojama vidutinė vieno posėdžio trukmė (val.)

Komisijos nario valandų skaičiaus suma per metus

Lėšų poreikis metams

(tūkst. Eur)

Lėšų poreikis Komisijos pirmininkui už darbą Komisijos posėdyje papildomai apmokėti

Lėšų poreikis (iš viso)  Komisijos narių vykdomai veiklai apmokėti (tūkst. Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lėšų poreikis Komisijos sekretoriato funkcijų vykdymui:

 

2.1. Jei Komisijos sekretoriato funkcijoms vykdyti įsteigta konkreti pareigybė (pareigybės)

2.2. Jei Komisijos sekretoriato funkcijas pavedama vykdyti savivaldybės administracijoje dirbančiam darbuotojui (papildomos funkcijos vykdymas)

Darbuotojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pavesta vykdyti Komisijos sekretoriato funkciją, pareigybių skaičius

Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis su socialinio draudimo įmokomis, Eur

Lėšų poreikis metams (tūkst. Eur)

Darbuotojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pavesta vykdyti Komisijos sekretoriato funkciją, pareigybių skaičius

Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis** su socialinio draudimo įmokomis, Eur

Darbo užmokesčio  priedas  (ne didesnis                           kaip 50 proc.)     

Lėšų poreikis metams (tūkst. Eur)

proc.

suma Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lėšų poreikis kitoms funkcijai tinkamai atlikti būtinoms išlaidoms (tūkst. Eur)

 

 

4. Iš viso lėšų poreikis (tūkst. Eur)

 

 

 

  

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo

2 priedas

 

 


(savivaldybės pavadinimas)

 

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO FUNKCIJOS VYKDYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

(n-1)-ųjų

n-ųjų

(n+1)-ųjų

(n+2)-ųjų

1.

Išnagrinėtų bylų dalis nuo visų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičiaus (proc.)

 

 

 

 

2.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.)

 

 

 

 

3.

Išnagrinėtų Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.)

 

 

 

 

4.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

  

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 


(savivaldybės pavadinimas)

 

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO FUNKCIJOS VYKDYMO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

_______________________ (laikotarpis)

 

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijų pavadinimas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Nurodomos priežastys, dėl kurių nepasiektos arba viršytos vertinimo kriterijų reikšmės

Planas

Įvykdyta

Įvykdymo procentas

(%)