LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 10 d. Nr. 1K-343

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 9 straipsniu,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2017 m. spalio 10 d. įsakymo

Nr. 1K-343 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJA

 

I SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ Pajamų EKONOMINĖ KLASIFIKACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS

 

 

1.                     PAJAMOS

 

1.1.                  Mokesčiai

 

1.1.1.               Pajamų ir pelno mokesčiai

1.1.1.1.            Gyventojų pajamų mokestis

1.1.1.1.1.         Gyventojų pajamų mokestis

1.1.1.1.1.1.      Gyventojų pajamų mokestis

1.1.1.2.            Pelno mokestis

1.1.1.2.1.         Pelno mokestis

1.1.1.2.1.1.      Pelno mokestis

 

1.1.2.               Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai

1.1.2.1.            Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai

1.1.2.1.1.         Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai

1.1.2.1.1.1.      Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai

 

1.1.3.               Turto mokesčiai

1.1.3.1.            Žemės mokestis

1.1.3.1.1.         Žemės mokestis

1.1.3.1.1.1.      Fizinių asmenų žemės mokestis

1.1.3.1.1.2.      Juridinių asmenų žemės mokestis

1.1.3.2.            Paveldimo turto mokestis

1.1.3.2.1.         Paveldimo turto mokestis

1.1.3.2.1.1.      Paveldimo turto mokestis

1.1.3.3.            Nekilnojamojo turto mokestis

1.1.3.3.1.         Nekilnojamojo turto mokestis

1.1.3.3.1.1.      Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis

1.1.3.3.1.2.      Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis

 

1.1.4.               Prekių ir paslaugų mokesčiai

1.1.4.1.            Pridėtinės vertės mokestis

1.1.4.1.1.         Pridėtinės vertės mokestis

1.1.4.1.1.1.      Pridėtinės vertės mokestis, gautas iš importuotojų

1.1.4.1.1.2.      Pridėtinės vertės mokestis, gautas iš kitų asmenų

1.1.4.2.            Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

1.1.4.2.1.         Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

1.1.4.2.1.1.      Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

1.1.4.3.            Akcizai

1.1.4.3.1.         Akcizai

1.1.4.3.1.1.      Akcizai, gauti iš importuotojų

1.1.4.3.1.2.      Akcizai, gauti iš kitų asmenų

1.1.4.4.            Cukraus sektoriaus mokesčiai

1.1.4.4.1.         Cukraus sektoriaus mokesčiai

1.1.4.4.1.1.      Cukraus sektoriaus mokesčiai

1.1.4.5.            Loterijų ir lošimų mokesčiai

1.1.4.5.1.         Loterijų ir lošimų mokesčiai

1.1.4.5.1.1.      Loterijų ir lošimų mokesčiai

1.1.4.6.            Transporto priemonių mokesčiai

1.1.4.6.1.         Transporto priemonių mokesčiai

1.1.4.6.1.1.      Transporto priemonių mokesčiai

1.1.4.7.            Kiti mokesčiai

1.1.4.7.1.         Kiti mokesčiai

1.1.4.7.1.1.      Mokesčiai už aplinkos teršimą

1.1.4.7.1.2.      Kiti mokesčiai

 

1.1.5.               Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

1.1.5.1.            Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

1.1.5.1.1.         Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus

1.1.5.1.1.1.      Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį ir akcizus

1.1.5.1.2.         Eksporto mokesčiai

1.1.5.1.2.1.      Eksporto mokesčiai

1.1.5.1.3.         Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

1.1.5.1.3.1.      Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

 

1.2.                  Socialinės įmokos

 

1.2.1.               Socialinės įmokos

1.2.1.1.            Darbdavių socialinės įmokos

1.2.1.1.1.         Darbdavių socialinės įmokos

1.2.1.1.1.1.      Privalomos darbdavių socialinės įmokos

1.2.1.2.            Dirbančiųjų socialinės įmokos

1.2.1.2.1.         Dirbančiųjų socialinės įmokos

1.2.1.2.1.1.      Privalomos dirbančiųjų socialinės įmokos

1.2.1.2.1.2.      Savanoriškos dirbančiųjų socialinės įmokos

1.2.1.3.            Savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

1.2.1.3.1.         Savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

1.2.1.3.1.1.      Privalomos savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

1.2.1.3.1.2.      Savanoriškos savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

 

1.3.                  Dotacijos

 

1.3.1.               Dotacijos iš užsienio šalių

1.3.1.1.            Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams

1.3.1.1.1.         Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams

1.3.1.1.1.1.      Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams

1.3.1.2.            Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti

1.3.1.2.1.         Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti

1.3.1.2.1.1.      Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti

 

1.3.2.               Dotacijos iš tarptautinių organizacijų

1.3.2.1.            Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams

1.3.2.1.1.         Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams

1.3.2.1.1.1.      Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams

1.3.2.2.            Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti

1.3.2.2.1.         Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti

1.3.2.2.1.1.      Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti

 

1.3.3.               Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.            Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams

1.3.3.1.1.         Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams

1.3.3.1.1.1.      Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams

1.3.3.2.            Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti

1.3.3.2.1.         Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti

1.3.3.2.1.1.      Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti

 

1.3.4.               Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų

1.3.4.1.            Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.         Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.1.      Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.2.      Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybėms einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.3.      Bendroji dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.4.      Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams

1.3.4.1.1.5.      Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

1.3.4.2.            Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti

1.3.4.2.1.         Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti

1.3.4.2.1.1.      Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti

1.3.4.2.1.2.      Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybėms turtui įsigyti

1.3.4.2.1.3.      Bendroji dotacija savivaldybėms turtui įsigyti

1.3.4.2.1.4.      Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti

1.3.4.2.1.5.      Kitos dotacijos turtui įsigyti

 

1.4.                  Kitos pajamos

 

1.4.1.               Turto pajamos

1.4.1.1.            Palūkanos

1.4.1.1.1.         Palūkanos už paskolas

1.4.1.1.1.1.      Palūkanos už paskolas

1.4.1.1.1.2.      Palūkanos už mokestines paskolas

1.4.1.1.1.3.      Palūkanos už kitus atidėtus mokėjimus

1.4.1.1.2.         Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius

1.4.1.1.2.1.      Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius

1.4.1.1.3.         Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)

1.4.1.1.3.1.      Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)

1.4.1.1.4.         Finansinės nuomos (lizingo) palūkanos

1.4.1.1.4.1.      Finansinės nuomos (lizingo) palūkanos

1.4.1.2.            Dividendai ir kitos pelno įmokos

1.4.1.2.1.         Dividendai ir kitos pelno įmokos

1.4.1.2.1.1.      Lietuvos banko pelno įmokos

1.4.1.2.1.2.      Dividendai

1.4.1.2.1.3.      Valstybės įmonių pelno įmokos

1.4.1.3.            Draudimo polisų savininkų pajamos

1.4.1.3.1.         Draudimo polisų savininkų pajamos

1.4.1.3.1.1.      Draudimo polisų savininkų pajamos

1.4.1.4.            Nuomos mokestis už valstybinę žemę

1.4.1.4.1.         Nuomos mokestis už valstybinę žemę

1.4.1.4.1.1.      Fizinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

1.4.1.4.1.2.      Juridinių asmenų nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

1.4.1.5.            Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

1.4.1.5.1.         Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

1.4.1.5.1.1.      Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

1.4.1.5.1.2.      Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

1.4.1.5.1.3.      Angliavandenilių išteklių mokestis

1.4.1.6.            Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

1.4.1.6.1.         Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

1.4.1.6.1.1.      Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

 

1.4.2.               Pajamos už prekes ir paslaugas

1.4.2.1.            Pajamos už prekes ir paslaugas

1.4.2.1.1.         Pajamos už prekes ir paslaugas

1.4.2.1.1.1.      Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

1.4.2.1.2.         Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

1.4.2.1.2.1.      Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

1.4.2.1.3.         Konsulinis mokestis

1.4.2.1.3.1.      Konsulinis mokestis

1.4.2.1.4.         Įmokos

1.4.2.1.4.1.      Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1.4.2.1.5.         Žyminis mokestis

1.4.2.1.5.1.      Žyminis mokestis

1.4.2.1.6.         Rinkliavos

1.4.2.1.6.1.      Valstybės rinkliava

1.4.2.1.6.2.      Vietinė rinkliava

1.4.2.1.7.         Kitos pajamos

1.4.2.1.7.1.      Mokestis už eismo ribojimą

1.4.2.1.7.2.      Kelių naudotojų mokestis

1.4.2.1.7.3.      Iš tabako bendrovių gaunamos lėšos

1.4.2.1.7.4.      Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

 

1.4.3.               Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

1.4.3.1.            Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

1.4.3.1.1.         Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

1.4.3.1.1.1.      Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus

1.4.3.1.1.2.      Pajamos iš baudų už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

1.4.3.1.1.3.      Mokestinės baudos

1.4.3.1.1.4.      Pajamos iš baudų, skiriamų pagal kitus teisės aktus

1.4.3.1.1.5.      Pajamos iš baudų už pavėluotus atsiskaitymus

1.4.3.1.1.6.      Delspinigiai

1.4.3.1.1.7.      Pajamos iš konfiskuoto turto

1.4.3.1.1.8.      Kitos netesybos

1.4.4.               Kitos neišvardytos pajamos

1.4.4.1.            Kitos neišvardytos pajamos

1.4.4.1.1.         Kitos neišvardytos pajamos

1.4.4.1.1.1.      Valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių atlygis

1.4.4.1.1.2.      Kitos neišvardytos pajamos

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, Finansinio turto sumažėjimo IR Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos

 

4.                     SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS

 

4.1.                  Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

 

4.1.1.               Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.1.1.            Žemės realizavimo pajamos

4.1.1.1.1.         Žemės realizavimo pajamos

4.1.1.1.1.1.      Žemės realizavimo pajamos

4.1.1.2.            Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

4.1.1.2.1.         Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

4.1.1.2.1.1.      Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos

4.1.1.2.1.2.      Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos

4.1.1.2.1.3.      Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos

4.1.1.3.            Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos

4.1.1.3.1.         Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos

4.1.1.3.1.1.      Transporto priemonių realizavimo pajamos

4.1.1.3.1.2.      Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos

4.1.1.3.1.3.      Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos

4.1.1.4.            Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos

4.1.1.4.1.         Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos

4.1.1.4.1.1.      Muziejinių vertybių realizavimo pajamos

4.1.1.4.1.2.      Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos

4.1.1.4.1.3.      Kitų vertybių realizavimo pajamos

4.1.1.5.            Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.1.5.1.         Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.1.5.1.1.      Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

 

4.1.2.               Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.2.1.            Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.         Nematerialiojo turto realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.2.      Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.3.      Patentų, licencijų realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.4.      Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos

4.1.2.1.1.5.      Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos

 

4.1.3.               Atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.1.            Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.1.1.         Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.1.1.1.      Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.2.            Kitų atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.         Kitų atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.1.      Žaliavų ir medžiagų realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.2.      Nebaigtos gaminti produkcijos realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.3.      Pagamintos produkcijos realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.4.      Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.5.      Karinių atsargų realizavimo pajamos

4.1.3.2.1.6.      Kitų atsargų realizavimo pajamos

 

4.1.4.               Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos

4.1.4.1.            Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos

4.1.4.1.1.         Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

4.1.4.1.1.1.      Žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

4.1.4.1.1.2.      Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo pajamos

4.1.4.1.1.3.      Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo pajamos

 

4.2.                  Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos)

 

4.2.1.               Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas)

4.2.1.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

4.2.1.1.1.         Grynieji pinigai

4.2.1.1.1.1.      Grynieji pinigai

4.2.1.1.2.         Pervedamieji indėliai

4.2.1.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

4.2.1.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

4.2.1.1.3.         Kiti indėliai

4.2.1.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

4.2.1.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

4.2.1.2.            Vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.1.2.1.         Vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.1.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.1.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.1.3.            Išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.1.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.1.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.1.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.1.4.            Paskolos (surinktos)

4.2.1.4.1.         Paskolos (surinktos)

4.2.1.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (surinktos)

4.2.1.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (surinktos)

4.2.1.5.            Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.1.5.1.         Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.1.5.1.1.      Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.1.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.1.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.1.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.1.7.            Kitos gautinos sumos (surinktos)

4.2.1.7.1.         Kitos gautinos sumos (surinktos)

4.2.1.7.1.1.      Kitos trumpalaikės gautinos sumos (surinktos)

4.2.1.7.1.2.      Kitos ilgalaikės gautinos sumos (surinktos)

 

4.2.2.               Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)

4.2.2.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

4.2.2.1.1.         Grynieji pinigai

4.2.2.1.1.1.      Grynieji pinigai

4.2.2.1.2.         Pervedamieji indėliai

4.2.2.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

4.2.2.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

4.2.2.1.3.         Kiti indėliai

4.2.2.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

4.2.2.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

4.2.2.2.            Vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.2.2.1.         Vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.2.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.2.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (parduoti)

4.2.2.3.            Išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.2.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.2.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.2.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (parduotos)

4.2.2.4.            Paskolos (surinktos)

4.2.2.4.1.         Paskolos (surinktos)

4.2.2.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (surinktos)

4.2.2.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (surinktos)

4.2.2.5.            Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.2.5.1.         Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.2.5.1.1.      Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas

4.2.2.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.2.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.2.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

4.2.2.7.            Kitos gautinos sumos (surinktos)

4.2.2.7.1.         Kitos gautinos sumos (surinktos)

4.2.2.7.1.1.      Kitos trumpalaikės gautinos sumos (surinktos)

4.2.2.7.1.2.      Kitos ilgalaikės gautinos sumos (surinktos)

 

4.3.                  Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)

 

4.3.1.               Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)

4.3.1.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

4.3.1.1.1.         Grynieji pinigai

4.3.1.1.1.1.      Grynieji pinigai

4.3.1.1.2.         Pervedamieji indėliai

4.3.1.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

4.3.1.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

4.3.1.1.3.         Kiti indėliai

4.3.1.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

4.3.1.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

4.3.1.2.            Vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.1.2.1.         Vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.1.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.1.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.1.3.            Išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.1.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.1.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.1.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.1.4.            Paskolos (gautos)

4.3.1.4.1.         Paskolos (gautos)

4.3.1.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (gautos)

4.3.1.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (gautos)

4.3.1.5.            Akcijos (išleistos)

4.3.1.5.1.         Akcijos (išleistos)

4.3.1.5.1.1.      Akcijos (išleistos)

4.3.1.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.1.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.1.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.1.7.            Kitos gautinos sumos (gautos)

4.3.1.7.1.         Kitos gautinos sumos (gautos)

4.3.1.7.1.1.      Kitos trumpalaikės gautinos sumos (gautos)

4.3.1.7.1.2.      Kitos ilgalaikės gautinos sumos (gautos)

 

4.3.2.               Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių  nerezidentų)

4.3.2.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

4.3.2.1.1.         Grynieji pinigai

4.3.2.1.1.1.      Grynieji pinigai

4.3.2.1.2.         Pervedamieji indėliai

4.3.2.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

4.3.2.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

4.3.2.1.3.         Kiti indėliai

4.3.2.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

4.3.2.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

4.3.2.2.            Vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.2.2.1.         Vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.2.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.2.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išleisti)

4.3.2.3.            Išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.2.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.2.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.2.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (gautos)

4.3.2.4.            Paskolos (gautos)

4.3.2.4.1.         Paskolos (gautos)

4.3.2.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (gautos)

4.3.2.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (gautos)

4.3.2.5.            Akcijos (išleistos)

4.3.2.5.1.         Akcijos (išleistos)

4.3.2.5.1.1.      Akcijos (išleistos)

4.3.2.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.2.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.2.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

4.3.2.7.            Kitos gautinos sumos (gautos)

4.3.2.7.1.         Kitos gautinos sumos (gautos)

4.3.2.7.1.1.      Kitos trumpalaikės gautinos sumos (gautos)

4.3.2.7.1.2.      Kitos ilgalaikės gautinos sumos (gautos)


 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDŲ EKONOMINĖ KLASIFIKACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDOS

 

2.                     IŠLAIDOS

 

2.1.                  Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

2.1.1.               Darbo užmokestis

2.1.1.1.            Darbo užmokestis

2.1.1.1.1.         Darbo užmokestis pinigais

2.1.1.1.1.1.      Darbo užmokestis pinigais

2.1.1.1.2          Pajamos natūra

2.1.1.1.2.1.      Pajamos natūra

2.1.2.               Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.            Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.1.         Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.1.1.      Socialinio draudimo įmokos

 

2.2.                  Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

 

2.2.1.               Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

2.2.1.1.            Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

2.2.1.1.1.         Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos

2.2.1.1.1.01.    Mitybos išlaidos

2.2.1.1.1.02.    Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.05.    Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.06.    Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.07.    Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.11.    Komandiruočių išlaidos

2.2.1.1.1.12.    Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos

2.2.1.1.1.14.    Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos

2.2.1.1.1.15.    Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

2.2.1.1.1.16.    Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

2.2.1.1.1.17.    Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.20.    Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.21.    Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.22.    Reprezentacinės išlaidos

2.2.1.1.1.23.    Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.30.    Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

 

2.3.                  Palūkanos

 

2.3.1.               Palūkanos

2.3.1.1.            Palūkanos nerezidentams

2.3.1.1.1.         Palūkanos nerezidentams

2.3.1.1.1.1.      Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos

2.3.1.1.1.2.      Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos

2.3.1.1.1.3.      Savivaldybių sumokėtos palūkanos

2.3.1.2.            Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)

2.3.1.2.1.         Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)

2.3.1.2.1.1.      Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos

2.3.1.2.1.2.      Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos

2.3.1.2.1.3.      Savivaldybių sumokėtos palūkanos

2.3.1.3.            Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.3.1.3.1.         Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.3.1.3.1.1.      Palūkanos valstybės biudžetui

2.3.1.3.1.2.      Palūkanos savivaldybių biudžetams

2.3.1.3.1.3.      Palūkanos nebiudžetiniams fondams

 

2.3.2.               Žemės nuoma

2.3.2.1.            Žemės nuoma

2.3.2.1.1.         Žemės nuoma

2.3.2.1.1.1.      Žemės nuoma

 

2.4.                  Subsidijos

 

2.4.1.               Subsidijos iš biudžeto lėšų

2.4.1.1.            Subsidijos iš biudžeto lėšų

2.4.1.1.1.         Subsidijos iš biudžeto lėšų

2.4.1.1.1.1.      Subsidijos importui

2.4.1.1.1.2.      Subsidijos gaminiams

2.4.1.1.1.3.      Subsidijos gamybai

 

2.5.                  Dotacijos

 

2.5.1.               Dotacijos užsienio valstybėms

2.5.1.1.            Dotacijos užsienio valstybėms

2.5.1.1.1.         Dotacijos užsienio valstybėms

2.5.1.1.1.1.      Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams

2.5.1.1.1.2.      Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti

 

2.5.2.               Dotacijos tarptautinėms organizacijoms

2.5.2.1.            Dotacijos tarptautinėms organizacijoms

2.5.2.1.1.         Dotacijos tarptautinėms organizacijoms

2.5.2.1.1.1.      Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams

2.5.2.1.1.2.      Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti

 

2.5.3.               Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.5.3.1.            Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

2.5.3.1.1.         Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

2.5.3.1.1.1.      Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams

2.5.3.1.1.2.      Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams

2.5.3.2.            Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti

2.5.3.2.1.         Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti

2.5.3.2.1.1.      Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti

2.5.3.2.1.2.      Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti

 

2.6.                  Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą

 

2.6.1.               Tradiciniai nuosavi ištekliai

2.6.1.1.            Tradiciniai nuosavi ištekliai

2.6.1.1.1.         Tradiciniai nuosavi ištekliai

2.6.1.1.1.1.      Muitai

2.6.1.1.1.2.      Cukraus sektoriaus mokesčiai

 

2.6.2.               Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai

2.6.2.1.            Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai

2.6.2.1.1.         Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai

2.6.2.1.1.1.      Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai

 

2.6.3.               Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

2.6.3.1.            Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

2.6.3.1.1.         Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

2.6.3.1.1.1.      Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

 

2.6.4.               Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai

2.6.4.1.            Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai

2.6.4.1.1.         Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai

2.6.4.1.1.1.      Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai

 

2.6.5.               Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos

2.6.5.1.            Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos

2.6.5.1.1.         Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos

2.6.5.1.1.1.      Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos

 

2.7.                  Socialinės išmokos (pašalpos)

 

2.7.1.               Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)

2.7.1.1.            Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)

2.7.1.1.1.         Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)

2.7.1.1.1.1.      Socialinio draudimo išmokos pinigais

2.7.1.1.1.2.      Socialinio draudimo išmokos natūra

 

2.7.2.               Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos

2.7.2.1.            Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)

2.7.2.1.1.         Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)

2.7.2.1.1.1.      Socialinė parama pinigais

2.7.2.1.1.2.      Socialinė parama natūra

2.7.2.2.            Rentos

2.7.2.2.1.         Rentos

2.7.2.2.1.1.      Rentos

 

2.7.3.               Darbdavių socialinė parama

2.7.3.1.            Darbdavių socialinė parama

2.7.3.1.1.         Darbdavių socialinė parama

2.7.3.1.1.1.      Darbdavių socialinė parama pinigais

2.7.3.1.1.2.      Darbdavių socialinė parama natūra

 

2.8.                  Kitos išlaidos

 

2.8.1.               Kitos išlaidos

2.8.1.1.            Kitos išlaidos einamiesiems tikslams

2.8.1.1.1.         Kitos išlaidos einamiesiems tikslams

2.8.1.1.1.1.      Stipendijos

2.8.1.1.1.2.      Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams

2.8.1.1.1.3.      Neigiama valiutos kurso įtaka

2.8.1.2.            Kitos išlaidos turtui įsigyti

2.8.1.2.1.         Kitos išlaidos turtui įsigyti

2.8.1.2.1.1       Kitos išlaidos turtui įsigyti

 

2.9.                  Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

2.9.1.               Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1.            Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1.1.         Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1.1.1.      Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

 

2.9.2.               Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

2.9.2.1.           Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams

2.9.2.1.1.        Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams

2.9.2.1.1.1.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms

2.9.2.1.1.2.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.9.2.1.1.3.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui

2.9.2.2.           Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms

2.9.2.2.1.        Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms

2.9.2.2.1.1.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms

2.9.2.2.1.2.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.9.2.2.1.3.     Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, Finansinio turto padidėjimo IR Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos

 

3.                     Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, Finansinio turto padidėjimo IR Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos

 

3.1.                  Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

3.1.1.               Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos

3.1.1.1.            Žemės įsigijimo išlaidos

3.1.1.1.1.         Žemės įsigijimo išlaidos

3.1.1.1.1.1.      Žemės įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.            Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.1.         Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.1.1.      Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.1.2.      Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos

3.1.1.2.1.3.      Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos

3.1.1.3.            Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

3.1.1.3.1.         Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

3.1.1.3.1.1.      Transporto priemonių įsigijimo išlaidos

3.1.1.3.1.2.      Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos

3.1.1.3.1.3.      Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos

3.1.1.4.            Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos

3.1.1.4.1.         Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos

3.1.1.4.1.1.      Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos

3.1.1.4.1.2.      Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos

3.1.1.4.1.3.      Kitų vertybių įsigijimo išlaidos

3.1.1.5.            Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

3.1.1.5.1.         Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

3.1.1.5.1.1.      Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

3.1.2.               Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.            Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.1.         Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.1.2.      Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.1.3.      Patentų įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.1.4.      Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos

3.1.2.1.1.5.      Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

 

3.1.3.               Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos

3.1.3.1.            Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.1.1.         Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.1.1.1.      Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.            Kitų atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.         Kitų atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.1.      Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.2.      Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.3.      Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.4.      Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.5.      Karinių atsargų įsigijimo išlaidos

3.1.3.2.1.6.      Kitų atsargų įsigijimo išlaidos

 

3.1.4.               Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos

3.1.4.1.            Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos

3.1.4.1.1.         Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos 

3.1.4.1.1.1.      Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos

 

3.1.5.               Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos

3.1.5.1.            Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos

3.1.5.1.1.         Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos

3.1.5.1.1.1.      Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos

3.1.5.1.1.2.      Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos

3.1.5.1.1.3.      Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos

 

3.2.                  Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)

 

3.2.1.               Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)

3.2.1.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

3.2.1.1.1.         Grynieji pinigai

3.2.1.1.1.1.      Grynieji pinigai

3.2.1.1.2.         Pervedamieji indėliai

3.2.1.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

3.2.1.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

3.2.1.1.3.         Kiti indėliai

3.2.1.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

3.2.1.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

3.2.1.2.            Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų)

3.2.1.2.1.         Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų)

3.2.1.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų)

3.2.1.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų)

3.2.1.3.            Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.4.            Paskolos (suteiktos rezidentams)

3.2.1.4.1.         Paskolos (suteiktos rezidentams)

3.2.1.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (suteiktos rezidentams)

3.2.1.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (suteiktos rezidentams)

3.2.1.5.            Akcijos (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.5.1.         Akcijos (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.5.1.1.      Akcijos (įsigytos iš rezidentų)

3.2.1.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.1.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.1.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.1.7.            Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.1.7.1.         Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.1.7.1.1.      Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.1.7.1.2.      Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

 

3.2.2.               Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)

3.2.2.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

3.2.2.1.1.         Grynieji pinigai

3.2.2.1.1.1.      Grynieji pinigai

 

3.2.2.1.2.         Pervedamieji indėliai

3.2.2.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

3.2.2.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

3.2.2.1.3.         Kiti indėliai

3.2.2.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

3.2.2.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

3.2.2.2.            Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų)

3.2.2.2.1.         Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų)

3.2.2.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų)

 

3.2.2.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų)

3.2.2.3.            Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.4.            Paskolos (suteiktos nerezidentams)

3.2.2.4.1.         Paskolos (suteiktos nerezidentams)

3.2.2.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams)

3.2.2.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams)

3.2.2.5.            Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.5.1.         Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.5.1.1.      Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)

3.2.2.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.2.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.2.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

3.2.2.7.            Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.2.7.1.         Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.2.7.1.1.      Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

3.2.2.7.1.2.      Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

 

3.3.                  Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)

 

3.3.1.               Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)

3.3.1.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

3.3.1.1.1.         Grynieji pinigai

3.3.1.1.1.1.      Grynieji pinigai

3.3.1.1.2.         Pervedamieji indėliai

3.3.1.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

3.3.1.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

3.3.1.1.3.         Kiti indėliai

3.3.1.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

3.3.1.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

3.3.1.2.            Vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.1.2.1.         Vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.1.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.1.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.1.3.            Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.1.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.1.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.1.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.1.4.            Paskolos (grąžintos)

3.3.1.4.1.         Paskolos (grąžintos)

3.3.1.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (grąžintos)

3.3.1.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (grąžintos)

3.3.1.5.            Akcijos (išpirktos)

3.3.1.5.1.         Akcijos (išpirktos)

3.3.1.5.1.1.      Akcijos (išpirktos)

3.3.1.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

3.3.1.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

3.3.1.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

 

3.3.1.7.            Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.1.7.1.         Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.1.7.1.1.      Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.1.7.1.2.      Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

 

3.3.2.               Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos)

3.3.2.1.            Grynieji pinigai ir indėliai

3.3.2.1.1.         Grynieji pinigai ir indėliai

3.3.2.1.1.1.      Grynieji pinigai

3.3.2.1.2.         Pervedamieji indėliai

3.3.2.1.2.1.      Trumpalaikiai pervedamieji indėliai

3.3.2.1.2.2.      Ilgalaikiai pervedamieji indėliai

3.3.2.1.3.         Kiti indėliai

3.3.2.1.3.1.      Kiti trumpalaikiai indėliai

3.3.2.1.3.2.      Kiti ilgalaikiai indėliai

3.3.2.2.            Vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.2.2.1.         Vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.2.2.1.1.      Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.2.2.1.2.      Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti)

3.3.2.3.            Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.2.3.1.         Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.2.3.1.1.      Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.2.3.1.2.      Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos)

3.3.2.4.            Paskolos (grąžintos)

3.3.2.4.1.         Paskolos (grąžintos)

3.3.2.4.1.1.      Trumpalaikės paskolos (grąžintos)

3.3.2.4.1.2.      Ilgalaikės paskolos (grąžintos)

3.3.2.5.            Akcijos (išpirktos)

3.3.2.5.1.         Akcijos (išpirktos)

3.3.2.5.1.1.      Akcijos (išpirktos)

3.3.2.6.            Draudimo techniniai atidėjiniai

3.3.2.6.1.         Draudimo techniniai atidėjiniai

3.3.2.6.1.1.      Draudimo techniniai atidėjiniai

3.3.2.7.            Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.2.7.1.         Kitos mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.2.7.1.1.      Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

3.3.2.7.1.2.      Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

 

 


 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJA

 

01.      BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS

 

01.01.             Valstybės valdžios institucijos, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai

 

01.01.01.        Valstybės valdžios institucijos (bendros paslaugos (toliau – BP)

01.01.01.01.   Valstybės valdžios ir juos aptarnaujančios institucijos ir įstaigos

01.01.01.02.   Savivaldos institucijos

01.01.01.03.   Kontrolės ir priežiūros institucijos

01.01.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.01.02.        Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP)

01.01.02.01.   Finansinių ir fiskalinių reikalų bei tarnybų administravimas; valstybės lėšų ir valstybės skolos valdymas; apmokestinimo sistemos veikimas

01.01.02.02.   Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės veikla

01.01.02.03.   Bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie finansinius ir fiskalinius reikalus rengimas ir platinimas

01.01.02.04.   Finansinių nusikaltimų ir pažeidimų atskleidimas ir tyrimas

01.01.02.05.   Mokestinių ginčų nagrinėjimas

01.01.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.01.03.        Užsienio reikalai (BP)

01.01.03.01.   Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas

01.01.03.02.   Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių bei konsulinių atstovybių, esančių užsienyje arba tarptautinėse organizacijose, veikla

01.01.03.03.   Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai tarptautinių organizacijų veiklos išlaidoms padengti

01.01.03.04.   Narystė Europos Sąjungoje

01.01.03.05.   Informacijos ir kultūros tarnybų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos tarnybų veikla arba joms teikiama parama

01.01.03.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.02.             Ekonominė pagalba užsieniui

 

01.02.01.        Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP)

01.02.01.01.   Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis ir pereinamojo laikotarpio šalimis administravimas

01.02.01.02.   Ekonominės pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovybėse, veikla; techninės pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir studentų stipendijų mokėjimo sistemų veikimas ir paramos jiems teikimas

01.02.01.03.   Ekonominė pagalba dotacijomis arba paskolomis

01.02.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.02.02.        Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP)

01.02.02.01.   Ekonominės pagalbos, teikiamos per tarptautines organizacijas, administravimas

01.02.02.02.   Įnašai pinigais arba natūra į tarptautinių, vietos arba kitų daugiašalių organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus

01.02.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.             Bendros paslaugos

 

01.03.01.        Bendros personalo paslaugos (BP)

01.03.01.01.   Bendrų personalo paslaugų administravimo paslaugos, įskaitant bendros personalo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apimantį darbuotojų atrankos, paaukštinimo procedūras, darbo įvertinimo metodų taikymą, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą, valstybės tarnybos nuostatų administravimą ir panašias funkcijas

01.03.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.02.        Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP)

01.03.02.01.   Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo paslaugų, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas

01.03.02.02.   Bendrų statistinių paslaugų, įskaitant bendrų statistinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir priežiūrą, administravimas ir valdymas

01.03.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.03.03.        Kitos bendros paslaugos (BP)

01.03.03.01.   Centralizuotos tiekimo ir pirkimo paslaugos, valstybei nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimas, kompiuterių ir duomenų apdorojimo tarnybų paslaugos

01.03.03.02.   Valstybės registrų ir archyvų išlaikymas ir saugojimas

01.03.03.03.   Kitos bendros paslaugos

01.03.03.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.04.             Pagrindiniai tyrimai

 

01.04.01.        Pagrindiniai tyrimai (BP)

01.04.01.01.   Valstybės įstaigų ir mokslo institucijų, atliekančių pagrindinius tyrimus, administravimas ir veikla

01.04.01.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus

 

01.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje

 

01.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje (BP)

01.05.01.01.   Valstybės įstaigų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis, administravimas ir valdymas

01.05.01.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis

 

01.06.             Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

 

01.06.01.        Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP)

01.06.01.01.   Rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas

01.06.01.02.   Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

01.06.01.03.   Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

01.06.01.04.    Savivaldybių administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa

01.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

01.07.             Palūkanos

 

01.07.01.        Palūkanos (BP)

01.07.01.01.   Palūkanos už valstybės skolą

 

01.08.             Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių

 

01.08.01.        Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP)

01.08.01.01.    Bendrosios dotacijos kompensacija

01.08.01.02.   Kitos savivaldybėms pervedamos lėšos

 

02.      GYNYBA

 

02.01.             Karinė gynyba

 

02.01.01.        Karinė gynyba (BP)

02.01.01.01.   Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas

02.01.01.02.   Gynybos pajėgos ir jų palaikymas

02.01.01.03    Karo lauko ligoninės

02.01.01.04    Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse

02.01.01.05    Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

 

02.02.             Civilinė sauga

 

02.02.01.        Civilinė sauga (BP)

02.02.01.01.   Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas

 

02.03.             Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

 

02.03.01.        Karinė pagalba užsieniui (BP)

02.03.01.01.   Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų arba aljansų, valdymas

02.03.01.02.   Karinė pagalba dotacijomis, paskolomis arba skolinant įrangą

02.03.01.03.   Dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo pajėgose ir kitose tarptautinėse operacijose

 

02.04.             Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje

 

02.04.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP)

02.04.01.01.   Valstybės įstaigų ir institucijų, atliekančių taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą gynybos srityje, administravimas ir valdymas

02.04.01.02.   Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas

 

02.05.             Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

 

02.05.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP)

02.05.01.01.   Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02.05.01.02.   Valstybės sienos apsauga

02.05.01.03.   Vadovybės apsauga

02.05.01.04.   Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

02.05.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

03. VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA

 

03.01.             Policija

 

03.01.01.        Policija (BP)

03.01.01.01.   Policijos įstaigos

03.01.01.02.   Užsieniečių registravimas, darbo ir kelionės dokumentų išdavimas imigrantams

03.01.01.03.   Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija

 

03.02.             Priešgaisrinė sauga

 

03.02.01.        Priešgaisrinė sauga (BP)

03.02.01.01.   Priešgaisrinės tarnybos

 

03.03.             Teismai

 

03.03.01.        Teismai (BP)

03.03.01.01.   Teisėsaugos įstaigos

 

03.04.             Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

 

03.04.01.        Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos (BP)

03.04.01.01.   Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

 

03.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse

 

03.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP)

03.05.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

03.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai

 

03.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP)

03.06.01.01.   Kitos išlaidos (įstatymų įgyvendinimo sistemų pagrindų sukūrimas)

03.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04. EKONOMIKA

 

04.01.             Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

 

04.01.01.        Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP)

04.01.01.01.   Dotacijos ir paskolos arba subsidijos paremiant bendrą ekonominę ir komercinę politiką ir programas

04.01.01.02.   Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinės sistemos plėtra ir eksploatavimas

04.01.01.03.   Standartizacijos darbų, metrologijos ir akreditacijos sistemos koordinavimas, priežiūra ir kontrolė

04.01.01.04.   Vartotojų apsauga

04.01.01.05.   Nacionalinės pramoninės nuosavybės teisinė apsauga

04.01.01.06.   Kiti bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

04.01.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.01.02.        Bendri darbo reikalai (BP)

04.01.02.01.   Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų priežiūra ir reguliavimas; bendrų programų, palengvinančių darbo mobilumą, sumažinančių lyties, amžiaus ir kitą diskriminaciją, nedarbą, kūrimas; darbo biržų valdymas

04.01.02.02.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos bendrai darbo politikai ir programoms paremti

04.01.02.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.02.             Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė

 

04.02.01.        Žemės ūkis (BP)

04.02.01.01.   Žemės priežiūra

04.02.01.02.   Agrarinė reforma, žemėtvarka, žemės kadastras ir geodezija

04.02.01.03.   Valstybės pagalbos priemonės

04.02.01.04.   Žemės ūkio administravimas

04.02.01.05.   Kitos paramos žemės ūkiui priemonės

04.02.01.06.   Kitos žemės ūkio įstaigos ir priemonės

04.02.01.07.   Kompensacijos, dotacijos, paskolos arba subsidijos žemės ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklą

04.02.01.08.    Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos sistemos administravimas

 

04.02.02.        Miškininkystė (BP)

04.02.02.01.   Miškų priežiūra

04.02.02.02.   Miško masyvų želdinimo darbai, kenkėjų ir ligų kontrolė, miško gaisro ir priešgaisrinių tarnybų paslaugų miškų savininkams teikimas

04.02.02.03.   Bendros informacijos, techninių dokumentų ir statistikos apie miškininkystės veiklą ir tarnybas rengimas ir platinimas

04.02.02.04.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti komercinei miškų panaudojimo veiklai

 

04.02.03.         Žvejyba ir medžioklė (BP)

04.02.03.01.   Žvejybos ir medžioklės reikalų ir paslaugų administravimas

04.02.03.02.   Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žvejybos ir medžioklės veiklą rengimas ir platinimas

04.02.03.03.   Dotacijos, paskolos arba subsidijos komercinei žvejybai ir medžioklei, įskaitant žuvininkystės ūkių statybą arba naudojimą, paremti

 

04.02.04.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai

04.02.04.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai

04.02.04.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.03.             Kuras ir energija

 

04.03.01.        Akmens anglys ir kitas kietasis kuras (BP)

04.03.01.01.   Akmens anglys ir kitas kietasis kuras

 

04.03.02.         Nafta ir gamtinės dujos (BP)

04.03.02.01.   Nafta ir gamtinės dujos

 

04.03.03.        Branduolinis kuras (BP)

04.03.03.01.   Branduolinis kuras

 

04.03.04.        Kitas kuras (BP)

04.03.04.01.   Kitas kuras

 

04.03.05.        Elektros energija (BP)

04.03.05.01.   Energetikos rinkos licencijavimas

 

04.03.06.        Ne elektros energija (BP)

04.03.06.01.   Ne elektros energija

 

04.03.07.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai

04.03.07.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai

04.03.07.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.04.             Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba

 

04.04.01.        Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP)

04.04.01.01.   Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba

 

04.04.02.        Apdirbamoji pramonė (BP)

04.04.02.01.   Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas

04.04.02.02.   Pramonės konkurencingumo didinimas

 

04.04.03.        Statyba (BP)

04.04.03.01.   Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra ir koordinavimas

 

04.04.04.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai

04.04.04.01  Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai

04.04.04.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.05.             Transportas

 

04.05.01.        Kelių transportas (BP)

04.05.01.01.   Keleivių vežimo gerinimas

04.05.01.02.   Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra

 

04.05.02.        Vandens transportas (BP)

04.05.02.01.   Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas

 

04.05.03.        Geležinkelių transportas (BP)

04.05.03.01.   Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje

04.05.03.02.   Infrastruktūros renovacija ir plėtra

04.05.03.03.   Geležinkelių transporto saugaus eismo užtikrinimas

04.05.03.04.   Geležinkelių infrastruktūros stebėsena

 

04.05.04.        Oro transportas (BP)

04.05.04.01.    Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas

 

04.05.05.        Vamzdynai ir kitas transportas (BP)

04.05.05.01.   Reikalų ir paslaugų, susijusių su vamzdynų ir kitų transporto sistemų valdymu, naudojimu, statyba ir technine priežiūra, administravimas

 

04.05.06.         Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.01.    Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

04.06.             Ryšiai

 

04.06.01.        Ryšiai (BP)

04.06.01.01.   Ryšių valdymas ir kontrolė

04.06.01.02.   Universalių pašto paslaugų nuostolių dengimas

04.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.07.             Kita ekonominė veikla

 

04.07.01.        Skirstomoji prekyba, prekių laikymas ir sandėliavimas (BP)

04.07.01.01.   Laboratoriniai bandymai atliekant rinkos priežiūrą

 

04.07.02.        Viešbučiai ir restoranai (BP)

04.07.02.01.   Viešbučiai ir restoranai

 

04.07.03.        Turizmas (BP)

04.07.03.01.   Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas

 

04.07.04.        Daugiatiksliai plėtros projektai (BP)

04.07.04.01.   Daugiatiksliai plėtros projektai

 

04.07.05.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai

04.07.05.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai

04.07.05.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

04.08.             Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje

 

04.08.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos, prekybos ir darbo srityse (BP)

04.08.01.01.   Bendra darbinė veikla

 

04.08.02.        Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse (BP)

04.08.02.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse

 

04.08.03.        Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje (BP)

04.08.03.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje

 

04.08.04.        Moksliniai tyrimai ir plėtra išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės ir statybos srityse (BP)

04.08.04.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra mineralinių išteklių gavybos, gamybos ir statybos srityse

 

04.08.05.        Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje (BP)

04.08.05.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje

 

04.08.06.        Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje (BP)

04.08.06.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje

 

04.08.07.        Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse (BP)

04.08.07.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse

 

04.09.             Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

 

04.09.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP)

04.09.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

 

05. APLINKOS APSAUGA

 

05.01.             Atliekų tvarkymas

 

05.01.01.        Atliekų tvarkymas (BP)

05.01.01.01.   Atliekų tvarkymas

05.01.01.02.   Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

 

05.02.             Nutekamojo vandens valymas

 

05.02.01.        Nutekamojo vandens valymas (BP)

05.02.01.01.   Nutekamojo vandens valymas

 

05.03.             Aplinkos teršimo mažinimas

 

05.03.01.        Aplinkos teršimo mažinimas (BP)

05.03.01.01.    Aplinkos teršimo mažinimo priemonės

 

05.04.             Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga

 

05.04.01.        Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP)

05.04.01.01    Bendros aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas

 

05.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje

 

05.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP)

05.05.01.01.   Aplinkos kokybės ir gamtos išteklių stebėjimas ir vertinimas

 

05.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

 

05.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP)

05.06.01.01.    Aplinkos stebėsena ir kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

05.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

06. BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS

 

06.01.             Būsto plėtra

 

06.01.01.        Būsto plėtra (BP)

06.01.01.01.   Gyvenamojo būsto įsigijimas

 

06.02.             Komunalinio ūkio plėtra

 

06.02.01.        Komunalinio ūkio plėtra (BP)

06.02.01.01.   Komunalinio ūkio plėtra

 

06.03.             Vandens tiekimas

 

06.03.01.        Vandens tiekimas (BP)

06.03.01.01. Vandens tiekimas

 

06.04.             Gatvių apšvietimas

 

06.04.01.        Gatvių apšvietimas (BP)

06.04.01.01.   Gatvių apšvietimas

 

06.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse

 

06.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse (BP)

06.05.01.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse

 

06.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

 

06.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP)

06.06.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

06.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

07. SVEIKATOS APSAUGA

 

07.01.             Medikamentai, prietaisai ir įranga

 

07.01.01.        Vaistai (individualios paslaugos (toliau – IP)

07.01.01.01    Vaistų tiekimas, jų tiekimo administravimas ir valdymas

 

07.01.02.        Kiti medicinos produktai (IP)

07.01.02.01.   Kiti medicinos produktai

 

07.01.03.        Terapiniai prietaisai ir įranga (IP)

07.01.03.01.   Terapiniai prietaisai ir įranga

 

07.02.             Ambulatorinės paslaugos

 

07.02.01.        Bendros medicinos paslaugos (IP)

07.02.01.01.   Bendros medicinos paslaugos

 

07.02.02.        Specializuotos medicinos paslaugos (IP)

07.02.02.01.   Karių sveikatos priežiūra

 

07.02.03.        Odontologinės paslaugos (IP)

07.02.03.01.   Odontologinės paslaugos

 

07.02.04.        Viduriniojo medicinos personalo paslaugos (IP)

07.02.04.01.   Viduriniojo medicinos personalo paslaugos

 

07.03.             Ligoninės

 

07.03.01.        Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP)

07.03.01.01.   Bendros paskirties ligoninių paslaugos

 

07.03.02.        Specializuotų ligoninių paslaugos (IP)

07.03.02.01.   Specializuotų ligoninių paslaugos

 

07.03.03.        Medicinos ir motinystės centrų paslaugos (IP)

07.03.03.01.   Medicinos ir motinystės centrų paslaugos

 

07.03.04.        Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos (IP)

07.03.04.01.   Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos

 

07.04.             Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos

 

07.04.01.        Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP)

07.04.01.01.   Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos centrai

07.04.01.02.   Sveikatos priežiūros užtikrinimas

 

07.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje

 

07.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP)

07.05.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

07.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

 

07.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP)

 

07.06.01.01.   Kitos sveikatos priežiūros įstaigos

07.06.01.02.   Kitos sveikatos priežiūros funkcijos

07.06.01.03.   Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas

07.06.01.04.   Valstybės biudžeto asignavimai į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą

07.06.01.05.   Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija

07.06.01.06.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

07.06.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

08. POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA

 

08.01.             Poilsio ir sporto paslaugos

 

08.01.01.        Poilsio ir sporto paslaugos (IP)

08.01.01.01.   Sportininkų rengimo centrai

08.01.01.02.   Poilsio ir sporto priemonės

08.01.01.03.   Kūno kultūros ir sporto plėtros įgyvendinimas

 

08.02.             Kultūros paslaugos

 

08.02.01.        Kultūros paslaugos (IP)

08.02.01.01.   Bibliotekos

08.02.01.02.   Muziejai ir parodų salės

08.02.01.03.   Kino studijos ir kitos kino organizacijos

08.02.01.04.   Teatrai ir muzikiniai kolektyvai

08.02.01.05.   Gyvūnų globa

08.02.01.06.   Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas

08.02.01.07.   Kultūros vertybių apsauga

08.02.01.08.   Kitos kultūros ir meno įstaigos

 

08.03.             Viešosios informacijos tarnybos

 

08.03.01.        Viešosios informacijos tarnybos (BP)

08.03.01.01.   Viešosios informacijos tarnybos

08.03.01.02.   Leidyba

 

08.04.             Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos

 

08.04.01.        Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos (BP)

08.04.01.01.   Nevyriausybinių organizacijų rėmimas

08.04.01.02.   Religinių bendrijų rėmimas

 

08.05.             Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse

08.05.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse (BP)

08.05.01.01.   Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse

 

08.06.             Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

 

08.06.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP)

08.06.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

08.06.01.09.    Institucijos valdymo išlaidos

 

09. ŠVIETIMAS

 

09.01.             Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

 

09.01.01.        Ikimokyklinis ugdymas (IP)

09.01.01.01.   Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

 

09.01.02.        Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP)

09.01.02.01.   Mokyklos, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą

 

09.02.             Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

 

09.02.01.        Pagrindinis ugdymas (IP)

09.02.01.01.   Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui

 

09.02.02.        Vidurinis ugdymas (IP)

09.02.02.01.   Mokyklos, priskiriamos vidurinės mokyklos tipui

 

09.03.             Profesinis mokymas

 

09.03.01.        Profesinis mokymas (IP)

09.03.01.01.   Profesinės mokyklos

 

09.04.             Auštojo mokslo studijos

 

09.04.01.        Koleginės studijos (IP)

09.04.01.01.   Kolegijos

 

09.04.02.        Universitetinės studijos (IP)

09.04.02.01.   Universitetai

 

09.05.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

 

09.05.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP)

09.05.01.01.   Neformalusis vaikų švietimas

09.05.01.02.   Neformalusis suaugusiųjų švietimas

09.05.01.03.   Švietimo pagalba

 

09.06.             Papildomos švietimo paslaugos

09.06.01.        Papildomos švietimo paslaugos (IP)

09.06.01.01.   Papildomos švietimo paslaugos

 

09.07.             Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje

 

09.07.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP)

09.07.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai

 

09.08.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

 

09.08.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP)

09.08.01.01.   Centralizuotos priemonės

09.08.01.02.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.08.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

10. SOCIALINĖ APSAUGA

 

10.01.             Liga ir negalia

 

10.01.01.        Liga (IP)

10.01.01.01    Socialinės paramos teikimas natūra arba pinigais, kai asmuo laikinai nedirba dėl ligos arba sužalojimo

 

10.01.02.         Negalia (IP)

10.01.02.01    Socialinė žmonių su negalia reabilitacija

10.01.02.02.   Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10.01.02.03.   Pensinis aprūpinimas (žmonių su negalia, kuriems nesuėjęs pensinis amžius)

10.01.02.04.   Šalpos išmokos

10.01.02.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.02.             Senatvė

 

10.02.01.        Senatvės socialinės paramos išmokos (IP)

10.02.01.01.   Pareigūnų socialinės garantijos

10.02.01.02.   Senelių globos namai (pensionai)

10.02.01.03.   Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose

10.02.01.04.   Pensinis aprūpinimas

10.02.01.05.   Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos

10.02.01.06.   Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos

10.02.01.07.   Mokslininkų valstybinės pensijos

10.02.01.10.   Personalinės pensijos

10.02.01.11.   Teisėjų valstybinės pensijos

10.02.01.20.   Valstybinės signataro rentos ir signataro našlių ir našlaičių rentos

10.02.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.03.             Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju

 

10.03.01.        Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju (IP)

10.03.01.01.   Socialinės pašalpos pinigais arba natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams ar kitiems artimiesiems)

10.03.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.04.             Šeima ir vaikai

 

10.04.01.        Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP)

10.04.01.01.   Vaikų globos ir rūpybos įstaigos

10.04.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.05.             Nedarbas

 

10.05.01.        Nedarbas (IP)

10.05.01.01.   Gyventojų užimtumo tvarkymas

10.05.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.06.             Būstas

 

10.06.01.        Būstas (IP)

10.06.01.01.   Socialinės paramos teikimas pašalpų forma, siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą

10.06.01.40.   Kitos socialinės paramos išmokos

 

10.07.             Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys

 

10.07.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys (IP)

10.07.01.01.   Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

10.07.01.02.   Įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis

 

10.08.             Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje

 

10.08.01.        Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje (BP)

10.08.01.01.   Mokslinio tyrimo darbai ir mokslo institucijos

 

10.09.             Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

 

10.09.01.        Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP)

10.09.01.01.   Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

10.09.01.09.   Institucijos valdymo išlaidos

 

______________

Pastaba. Šios klasifikacijos paaiškinimai pateikiami 1 priede.

 

 


 

Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir

išlaidų klasifikacijos

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR

IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PAAIŠKINIMAI

 

I SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ Pajamų EKONOMINĖ KLASIFIKACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS

 

1. PAJAMOS

1.1. Mokesčių įmokos. Į jų sumą neįskaitomos su mokesčiais susijusios baudos ir delspinigiai, apskaičiuoti už atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus, taip pat palūkanos už mokesčių atidėjimą.

1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai. Pajamų ir pelno mokesčiai skirstomi į gyventojų pajamų mokestį (1.1.1.1) ir pelno mokestį (1.1.1.2).

1.1.2. Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai. Šią grupę sudaro mokesčiai, kuriuos įmokų administratoriai surenka iš darbdavių arba besiverčiančiųjų individualia veikla, nepriklausomai nuo to, ar tai procentas nuo darbo užmokesčio fondo ar fiksuota suma nuo asmens uždirbtų pajamų.

1.1.3. Turto mokesčiai. Šią grupę sudaro turto naudojimo, nuosavybės (žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, paveldimo turto mokestis) arba turto perdavimo mokesčiai. Jie gali būti mokami periodiškai (tam tikrais intervalais), vieną kartą per metus arba pasikeitus savininkui. Šiai grupei priskiriama: žemės mokestis (1.1.3.1), paveldimo turto mokestis (1.1.3.2), nekilnojamojo turto mokestis (1.1.3.3).

1.1.4. Prekių ir paslaugų mokesčiai. Į šią grupę įtraukiami visi mokesčiai, mokami vykdant prekybos, nuomos, prekių pristatymo, pardavimo, pirkimo arba kitokio prekių nuosavybės pasikeitimo ir paslaugų teikimo sandorius, išskyrus mokesčius, priskiriamus prie tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių.

Prekių ir paslaugų mokesčiai apima:

pridėtinės vertės mokestį (1.1.4.1), kuris mokamas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, atskaitymus iš pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą (1.1.4.2), kuriuos moka miško valdytojai (urėdijos, parkų direkcijos, fiziniai asmenys ir kt.) nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką,

akcizus (1.1.4.3), kurie mokami pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą,

cukraus sektoriaus mokesčius (1.1.4.4), kurie mokami pagal šiuos mokesčius reglamentuojančių įstatymų nuostatas,

loterijų ir lošimų mokesčius (1.1.4.5), kuriuos moka juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymą ir organizuojantys azartinius lošimus pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą.

transporto priemonių mokesčius (1.1.4.6), kuriems priskiriami automobilių naudojimo ir jų įregistravimo mokesčiai, tačiau nepriskiriami mokesčiai už naudojimąsi keliais, tiltais ir tuneliais, kelių naudotojo mokestis (1.4.2.1.7.2).

Į kitus mokesčius (1.1.4.7) įtraukiami mokesčiai: už aplinkos teršimą (1.1.4.7.1.1), kurie mokami už kenksmingų dujų, skysčių arba kitų nuodingų medžiagų išleidimą į aplinką, kiti mokesčiai (1.1.4.7.1.2) – mokesčiai, kurie negali būti priskiriami jokiam kitam ekonominės klasifikacijos kodui, arba nauji mokesčiai, kuriems nėra suteiktas ekonominės klasifikacijos kodas.

1.1.5. Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai. Muitais ir kitais importo mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokesčius (toliau – PVM) ir akcizus (1.1.5.1.1), apmokestinamos importuojamos prekės ir paslaugos tam, kad joms būtų leista laisvai judėti ekonominėje teritorijoje. Į eksporto mokesčių (1.1.5.1.2) kategoriją įtraukiami visi mokesčiai, imami už prekes ir paslaugas, t. y. už prekes, išvežamas iš šalies, arba už paslaugas, rezidentų teikiamas nerezidentams. Į kitų tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių (1.1.5.1.3) kategoriją įtraukiami kiti mokesčiai, kurių objektas gali būti įvairūs tarptautinės prekybos ir sandorių aspektai, pvz., mokesčiai, taikomi kelionėms į užsienį, draudimo arba investicijų į užsienį mokesčiai.

1.2. Socialinės įmokos. Šiai biudžeto pajamų grupei priskiriamos valstybinio socialinio draudimo įmokų administratorių surenkamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos – apdraustųjų asmenų ir (arba) jų draudėjų mokamos įstatymų nustatyto tarifo įmokos.

Socialinės įmokos gali būti savanoriškosios arba privalomosios, mokamos darbdavių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir nedirbančių pagal darbo sutartis. Darbdavių socialines įmokas (1.2.1.1) darbdaviai moka už savo darbuotojus valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, draudimo įmonėms arba pensijų fondams, kad užtikrintų savo darbuotojų teises į socialines išmokas. Socialinėms įmokoms priskiriamos darbdavių ar besiverčiančiųjų individualia veikla įmokos, apskaičiuotos nuo darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio į Garantinį, Privalomąjį sveikatos draudimo, Ilgalaikio darbo išmokų fondus ir kt. Dirbančiųjų socialines įmokas (1.2.1.2) moka patys dirbantieji socialinio draudimo fondams, privačiai finansuojamoms programoms ir programoms, finansuojamoms ne iš fondų. Savarankiškai dirbančių ir nedirbančių asmenų socialines įmokas (1.2.1.3) moka asmenys, nedirbantys pagal darbo sutartis, tai yra individualia veikla besiverčiantys asmenys (darbdaviai arba individualia veikla besiverčiantys asmenys), taip pat asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, nedirbantys asmenys.

1.3. Dotacijos – lėšos einamiesiems tikslams arba turtui įsigyti, kurias gauna valstybės ir (arba) savivaldybių institucijos ir įstaigos iš kitų valstybių (1.3.1), tarptautinių organizacijų (1.3.2), Europos Sąjungos (1.3.3) arba kitų valdžios sektoriaus subjektų (1.3.4). Prie valdžios sektoriaus priskiriami valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, nebiudžetiniai fondai (pvz. Rezervinis (stabilizavimo) fondas, Indėlių draudimo fondas), socialinio draudimo fondai (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Garantinis fondas, Ilgalaikio darbo išmokų fondas), valstybės įmonė Turto bankas, kitos valstybės, savivaldybės įmonės, viešosios gydymo įstaigos, aukštosios mokyklos.

Dotacijos einamiesiems tikslams – gautos dotacijos, skiriamos padengti einamosioms išlaidoms ir nesusijusios su gavėjo turto įsigijimu.

Dotacijos turtui įsigyti – dotacijos, skirtos turtui įsigyti, gautos pinigais, kai tikimasi arba reikalaujama, kad pinigų gavėjas panaudotų pinigus turtui (išskyrus atsargas) įsigyti, arba perduodant turtą (išskyrus trumpalaikį materialųjį turtą).

1.3.4. Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms (1.3.4.1.1.1 ir 1.3.4.2.1.1) – į savivaldybių biudžetus iš valstybės biudžeto valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti ir Seimo, Vyriausybės patvirtintoms programoms ar priimtiems sprendimams vykdyti gautos lėšos.

Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybėms (1.3.4.1.1.2 ir 1.3.4.2.1.2) – į savivaldybių biudžetus iš valstybės biudžeto dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų sprendimų atsirandantiems savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų pokyčiams kompensuoti, taip pat pajamų mažėjimui kompensuoti gautos lėšos.

Bendroji dotacija savivaldybėms (1.3.4.1.1.3 ir 1.3.4.2.1.3) – į savivaldybių biudžetus iš valstybės biudžeto gautos lėšos.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (1.3.4.1.1.4 ir 1.3.4.2.1.4) lėšos, kurias savivaldybių įstaigos ir institucijos gauna iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų savo vykdomiems projektams finansuoti ir kurios turi būti įtraukiamos į savivaldybių biudžetus.

Kitoms dotacijoms (1.3.4.1.1.5 ir 1.3.4.2.1.5) priskiriamos kitos dotacijos, kurias gauna valstybės ir (arba) savivaldybių institucijos ir įstaigos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų.

1.4. Kitos pajamos.

1.4.1. Turto pajamas sudaro įvairių formų pajamos, uždirbtos valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų ir įstaigų, kada jos valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį ir (arba) materialųjį ir nematerialųjį turtą perduoda naudotis (nuomoja) kitiems subjektams.

Palūkanos (1.4.1.1) – valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų ir įstaigų uždirbtos pajamos už paskolintas lėšas (paskolas) arba finansų institucijose laikomus indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius, už valstybės ar savivaldybių įgytus skolos vertybinius popierius, taip pat mokestinių paskolų palūkanos.

Dividendai ir kitos pelno įmokos (1.4.1.2). Dividendai apima įmonių, kuriose valstybės ir (arba) savivaldybių institucijos ir įstaigos įgyvendina savininko teises, akcininkams arba savininkams paskirstomą pelną, įskaitant Lietuvos banko pelno įmokas, pervedamą į valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetus, valstybės ir (arba) savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.

Draudėjų (draudimo poliso savininkų) (1.4.1.3) pajamos, gautos investavus draudimo techninius atidėjinius. Draudimo įmonės arba pensijų fondai investuoja draudimo techninius atidėjinius į finansinį turtą arba žemę (iš kurių yra gaunamos pajamos grynąja verte, t. y. atskaičius sumokėtas palūkanas) ar į pastatus.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę (1.4.1.4) – nuomos mokestis už nuomojamą pagal teisės aktus, nustatančius valstybinės žemės nuomos tvarką, valstybinę žemę (išskyrus tarptautinių oro uostų ir valstybinių jūrų uostų žemę). Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (1.4.1.5) – pajamos už išgaunamus gamtos išteklius. Prie šio straipsnio priskiriamos verslo subjektų, atliekančių gavybos darbus valstybinėje žemėje, įmokos, taip pat įmokos už teisę imti mėginius gręžiant žemę arba kitaip tirti požeminių išteklių buvimą ir išsidėstymą.

Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (1.4.1.6) – pajamos, gautos iš valstybės įmonių už valstybės joms patikėjimo teise perduoto turto, kurio vertė prilyginama valstybės įmonės savininko kapitalui, išskyrus žemę, naudojimą.

1.4.2. Pajamos už prekes ir paslaugas. Šiai grupei priskiriamos:

valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir parduotas prekes įmokos (neįskaitant pajamų iš mokesčių dalies) į valstybės ar savivaldybės biudžetą, kurios gali būti naudojamos atitinkamos įstaigos programoms vykdyti,

pajamos už ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus žemę, ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą,

konsulinis mokestis,

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose,

žyminis mokestis,

valstybinės ir vietinės rinkliavos, kurios mokamos pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą,

mokestis už eismo ribojimą (priskiriamas mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas),

kelių naudotojų mokestis (priskiriami kelių naudotojų mokesčiai ir mokesčiai (gali būti vienkartinis) už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais),

iš tabako bendrovių gaunamos lėšos,

mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą.

1.4.3. Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų. Pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto – sumos, kurios buvo pervestos valstybės ir (arba) savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal teismų ir kitų įgaliotų institucijų sprendimus už teisės aktų pažeidimus. Pajamos iš baudų už administracinius nusižengimus (1.4.3.1.1.1) – administracinių baudų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, pajamos.

1.4.4. Kitos neišvardytos pajamos. Į šią grupę įtraukiamos visos pajamos, kurios nebuvo įtrauktos į kitas grupes, pvz., valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių atlygis (1.4.4.1.1.1) ir kitos neišvardytos pajamos (1.4.4.1.1.2) – joms galėtų būti priskiriama:

gautos žalos atlyginimo sumos,

gautos draudimo išmokos,

gautos dovanos, kitos nei dotacijos (lėšos ir kitos dovanos iš kitų šaltinių (iš ne valdžios sektoriaus subjektų), pvz., dovanos iš fizinių asmenų, nevalstybinių fondų, įmonių ir kitų šaltinių, išskyrus valstybės institucijas bei įstaigas ir tarptautines organizacijas, taip pat valstybei tiekiamas maistas, užklotai, medikamentai, tiekiami pagalbos tikslais), ir panašiai.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, Finansinio turto sumažėjimo IR Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos

 

4.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos. Į šią kategoriją įtraukiamos gautos sumos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo. Ši grupė apima ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas (4.1.1), nematerialiojo turto realizavimo pajamas (4.1.2), atsargų realizavimo pajamas (4.1.3) ir biologinio turto ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamas (4.1.4).

Atsargų realizavimo pajamų (4.1.3) grupei priskiriamos:

strateginių ir neliečiamųjų atsargų, pvz., teisės aktais nustatytų ir pavestų viešojo sektoriaus subjektui kaupti ir tvarkyti valstybės rezervo materialinių išteklių ir privalomųjų materialinių išteklių atsargų bei specialios svarbos produktų, pvz., grūdų ir naftos, realizavimo pajamos (4.1.3.1.1.1),

žaliavų ir medžiagų, kurios skirtos tarpiniam naudojimui gamyboje (kuras, atsarginės dalys, maisto atsargos), realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.1),

nebaigtos gaminti produkcijos, apimančios prekes, kurios iš dalies apdorotos, pagamintos arba surinktos gamintojo, tačiau kurios paprastai neparduodamos, pateikiamos arba perduotos kitiems asmenims toliau nebus apdorojamos ir kurių gamybą tęs tas pats gamintojas kitą laikotarpį, realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.2),

pagamintos produkcijos realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.3)

prekių, skirtų parduoti arba perduoti, realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.4)

karinių atsargų, apimančių šaudmenų, raketų, bombų ir kitų vienkartinių karinių objektų, panaudojamų ginkluose ir karinėje įrangoje, realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.5),

kitų atsargų realizavimo pajamos (4.1.3.2.1.6).

4.2. Finansinio turto sumažėjimo pajamos (grįžusios finansinės investicijos). Įtraukiamos visos pajamos dėl finansinio turto sumažėjimo (pardavimo). Šios pajamos skirstomos pagal skolininko (debitoriaus) rezidentiškumo požymį į vidaus, kai skolininkas yra rezidentas (4.2.1), ir užsienio, kai skolininkas yra nerezidentas (4.2.2). Finansinės priemonės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p.1) ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme. Finansinės priemonės (išskyrus grynuosius pinigus, akcijas ir kitą nuosavą kapitalą bei draudimo techninius atidėjinius) klasifikuojamos pagal pradinę trukmę į trumpalaikes (iki 1 metų ir 1 metų trukmės) ir ilgalaikes (virš 1 metų trukmės). 4.2. straipsnyje „Finansinio turto sumažėjimo pajamos (grįžusios finansinės investicijos)“ nefiksuojamos pajamos už naudojimąsi finansiniu turtu (palūkanos ir kt. mokesčiai). Jos fiksuojamos klasifikacijos I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“.

4.2.1. Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas).

4.2.1.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

4.2.1.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Pinigų leidyba yra centrinių bankų funkcija. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

4.2.1.1.2. Pervedamieji indėliai – rezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.1.1.2.1) ir ilgalaikius (4.2.1.1.2.2).

4.2.1.1.3. Kiti indėliai – visi kiti rezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai (tarp jų ir taupymo lakštai), indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.1.1.3.1) ir ilgalaikius (4.2.1.1.3.2).

4.2.1.2. Vertybiniai popieriai (parduoti) – visi anksčiau įsigyti iš rezidentų ir parduoti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.1.2.1.1) ir ilgalaikius (4.2.1.2.1.2).

4.2.1.3. Išvestinės finansinės priemonės (parduotos) – visos anksčiau įsigytos iš rezidentų ir parduotos išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.1.3.1.1) ir ilgalaikes (4.2.1.3.1.2).

4.2.1.4. Paskolos (surinktos) – visos paskolos, surinktos iš skolininkams rezidentams suteiktų paskolų, – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.1.4.1.1) ir ilgalaikes (4.2.1.4.1.2).

4.2.1.5. Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas. Apima parduotas rezidentų akcijas, dalininko įnašus, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

4.2.1.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima rezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto teises, pensines teises, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensines teises.

4.2.1.7. Kitos gautinos sumos (surinktos) – visos kitos, surinktos iš rezidentų, finansinio turto sumos, neįtrauktos į kitus straipsnius, taip pat parduoti prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.1.7.1.1) ir ilgalaikes (4.2.1.7.1.2).

4.2.2. Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas).

4.2.2.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

4.2.2.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos nerezidentės išleistus kaip užsienio valiutą ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

4.2.2.1.2. Pervedamieji indėliai – nerezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.2.1.2.1) ir ilgalaikius (4.2.2.1.2.2).

4.2.2.1.3. Kiti indėliai – visi kiti nerezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai, taupymo lakštai, indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.2.1.3.1) ir ilgalaikius (4.2.2.1.3.2).

4.2.2.2. Vertybiniai popieriai (parduoti) – visi anksčiau įsigyti iš nerezidentų ir parduoti skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.2.2.2.1.1) ir ilgalaikius (4.2.2.2.1.2).

4.2.2.3. Išvestinės finansinės priemonės (parduotos) – visos anksčiau įsigytos iš nerezidentų ir parduotos išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.2.3.1.1) ir ilgalaikes (4.2.2.3.1.2).

4.2.2.4. Paskolos (surinktos) – visos paskolos, surinktos iš skolininkams nerezidentams suteiktų paskolų, – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.2.4.1.1) ir ilgalaikes (4.2.2.4.1.2).

4.2.2.5. Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas. Apima parduotas nerezidentų akcijas, dalininko įnašus, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

4.2.2.6. Draudimo techniniai atidėjiniai. Apima nerezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto teises, pensines teises, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensines teises.

4.2.2.7. Kitos gautinos sumos (surinktos) – visos kitos, surinktos iš nerezidentų, finansinio turto sumos, neįtrauktos į kitus straipsnius, taip pat parduoti prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.2.2.7.1.1) ir ilgalaikes (4.2.2.7.1.2).

 

4.3. Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis). Įtraukiamos visos pajamos dėl finansinių įsipareigojimų prisiėmimo, t. y. lėšų įplaukos prisiėmus finansinius įsipareigojimus (pasiskolinus). Šios pajamos skirstomos pagal kreditoriaus rezidentiškumo požymį į vidaus, kai kreditorius yra rezidentas (4.3.1), ir užsienio, kai kreditorius yra nerezidentas (4.3.2). 4.3 straipsnyje nefiksuojamos pajamos už prisiimtus įsipareigojimus (palūkanos ir kiti mokesčiai). Jos fiksuojamos klasifikacijos I skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“.

4.3.1. Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų).

4.3.1.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

4.3.1.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Paprastai tai yra centrinių bankų funkcija. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

4.3.1.1.2. Pervedamieji indėliai – rezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.1.1.2.1) ir ilgalaikius (4.3.1.1.2.2).

4.3.1.1.3. Kiti indėliai – visi kiti rezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai (išleisti taupymo lakštai), indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.1.1.3.1) ir ilgalaikius (4.3.1.1.3.2).

4.3.1.2. Vertybiniai popieriai (išleisti) – visi nuosavi išleisti vidaus rinkoje skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.1.2.1.1) ir ilgalaikius (4.3.1.2.1.2).

4.3.1.3. Išvestinės finansinės priemonės (gautos) – visos gautos rezidentų išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.1.3.1.1) ir ilgalaikes (4.3.1.3.1.2).

4.3.1.4. Paskolos (gautos) – visos gautos iš rezidentų paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.1.4.1.1) ir ilgalaikes (4.3.1.4.1.2).

4.3.1.5. Akcijos (išleistos). Apima išleistas vidaus rinkoje akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

4.3.1.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima rezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimus, pensinius įsipareigojimus, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensinius įsipareigojimus, standartinių garantijų atidėjinius.

4.3.1.7. Kitos gautinos sumos (gautos) – visi kiti prisiimti finansiniai įsipareigojimai rezidentams, neįtraukti į kitus straipsnius, taip pat prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.1.7.1.1) ir ilgalaikes (4.3.1.7.1.2).

4.3.2. Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų).

4.3.2.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

4.3.2.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Paprastai tai yra centrinių bankų funkcija. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

4.3.2.1.2. Pervedamieji indėliai – nerezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.2.1.2.1) ir ilgalaikius (4.3.2.1.2.2).

4.3.2.1.3. Kiti indėliai – visi kiti nerezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai (išleisti taupymo lakštai), indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.2.1.3.1) ir ilgalaikius (4.3.2.1.3.2).

4.3.2.2. Vertybiniai popieriai (išleisti) – visi nuosavi išleisti užsienio rinkose skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (4.3.2.2.1.1) ir ilgalaikius (4.3.2.2.1.2).

4.3.2.3. Išvestinės finansinės priemonės (gautos) – visos gautos nerezidentų išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.2.3.1.1) ir ilgalaikes (4.3.2.3.1.2).

4.3.2.4. Paskolos (gautos) – visos gautos iš nerezidentų paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.2.4.1.1) ir ilgalaikes (4.3.2.4.1.2).

4.3.2.5. Akcijos (išleistos). Apima išleistas užsienio rinkoje akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

4.3.2.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima rezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimus, pensinius įsipareigojimus, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensinius įsipareigojimus, standartinių garantijų atidėjinius.

4.3.2.7. Kitos gautinos sumos (gautos) – visi kiti prisiimti finansiniai įsipareigojimai nerezidentams, neįtraukti į kitus straipsnius, taip pat prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (4.3.2.7.1.1) ir ilgalaikes (4.3.2.7.1.2).

 

 


 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDŲ EKONOMINĖ

KLASIFIKACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDOS

 

2. IŠLAIDOS

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.1. Darbo užmokestis.

Darbo užmokestį sudaro visas darbo užmokestis, išmokamas institucijos darbuotojams, išskyrus darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas (2.1.2). Darbo užmokesčio išlaidas sudaro užmokestis pinigais ir (arba) natūra. Socialinio draudimo įmokos, išskaitomos iš darbo užmokesčio, taip pat įtraukiamos į šią kategoriją.

Į darbo užmokesčio pinigais straipsnį (2.1.1.1.1.1) įtraukiamos visos subjekto išlaidos, susijusios su jo darbo santykiais, t. y. atlyginimai, priedai, premijos ir kitos išmokos, kurios priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“. Prie darbo užmokesčio pinigais priskiriamos ir socialinio draudimo įmokos, išskaitomos iš darbo užmokesčio, ir gyventojų pajamų mokesčio dalis, išskaitoma iš darbo užmokesčio, ir kiti išskaitymai, išskyrus įmokas, nurodytas darbdavių socialinės paramos straipsnyje (2.7.3).

Darbo užmokestis pinigais apima: pagrindinį darbo užmokestį, papildomą užmokestį už viršvalandžius, naktinį darbą ir darbą savaitgaliais, priedus ir premijas, metinį papildomą atlyginimą, išmokamus atostoginius, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, išeitines išmokas.

Pajamos natūra (2.1.1.1.2) – neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (dirbančiajam dėl tam tikrų interesų arba sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti tam tikram asmeniui), kai gauto turto, paslaugų arba kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.

Prie darbo užmokesčio nepriskiriama būtinos darbdavių išlaidos, susijusios su gamybos procesu, pvz., išmokos arba kompensacijos, kuriomis atlyginamos darbuotojų kelionių, perkėlimo į kitą darbo vietą, persikraustymo ir pramogų išlaidos, kurias jie patiria vykdydami savo pareigas; darbo vietos įrengimo, dėl darbo pobūdžio būtino sveikatos tikrinimo ir darbo drabužių, dėvimų darbe, įsigijimo išlaidos; apgyvendinimo darbo vietoje paslaugos, kuriomis negali naudotis darbuotojų namų ūkių nariai (statybininkų vagonėliai, bendrabučiai ir pan.); specialaus maisto arba gėrimų, kurių reikia dėl ypatingų darbo sąlygų, įsigijimo išlaidos; darbuotojams mokamos išmokos už įrankių, įrangos arba specialių drabužių, kurių reikia darbui, pirkimą. Šios išlaidos priskiriamos prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų grupei.

2.1.2. Socialinio draudimo įmokos – iš subjekto lėšų draudėjų (darbdavių) mokamos įstatymų nustatyto dydžio įmokos nuo darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus tas įmokas, kurios išskaičiuojamos iš darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1).

Socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1) straipsnį sudaro visos įmokos už apdraustuosius asmenis Valstybinio socialinio draudimo fondui, Privalomojo sveikatos draudimo fondui, Garantiniam fondui, Ilgalaikio darbo išmokų fondui, draudimo įmonėms, pensijų fondams arba kitoms institucijoms, atsakingoms už socialinio draudimo sistemos administravimą ir valdymą.

2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas.

Šią kategoriją sudaro prekių ir paslaugų išlaidos, kurios grupuojamos (rodomos) pagal jų pobūdį. Prie šio straipsnio nepriskiriamos prekės, įsigytos kaip ilgalaikis turtas (3.1.1), prekės ir paslaugos, panaudotos materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti (3.1.1; 3.1.2), atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos (3.1.3).

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidas, kurias institucija patiria vykdydama savo veiklą, sudaro šie išlaidų straipsniai:

2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos. Maisto produktų ir maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos, išskyrus tas, kurios skirtos reprezentacijai. Nemokamo maitinimo išlaidos priskiriamos socialinei paramai natūra (2.7.2.1.1.2).

2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos. Išlaidos medikamentams, medicininėms prekėms ir medicininėms paslaugoms įsigyti (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą).

2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos. Ryšio priemonių paslaugų (interneto, telefono, fakso ir kitų ryšio priemonių), pašto siuntimo, ryšio linijos įrengimo ir kitos su ryšių paslaugomis susijusios išlaidos.

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos. Nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, naudojamų pagal nuomos arba panaudos sutartis automobilių ir kitų transporto priemonių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo, parkavimo, apsaugos sistemos (signalizacijos) įrengimo ir kitos panašios išlaidos. Taip pat priskiriamos kompensacijos darbuotojams, naudojantiems netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų išlaidos (įskaitant taksi paslaugas), išskyrus atvejus, kai komandiruotės metu transporto paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių arba mokama kompensacija degalų įsigijimo ir automobilio nusidėvėjimo išlaidoms padengti (2.2.1.1.1.11), ir atvejus, kai perkamos transporto paslaugos užsienio valstybių asmenims, delegacijoms, svečiams ir juos lydintiems asmenims vežti (2.2.1.1.1.22).

2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos. Specialių drabužių, uniformų ir kitos aprangos bei avalynės įsigijimo, skalbimo ir tvarkymo išlaidos, neįskaitant tų išlaidų, kurios priskiriamos pajamoms natūra, taip pat patalynės įsigijimo ir tvarkymo išlaidos.

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos. Institucijos darbuotojų komandiruočių šalies viduje ir užsienyje ir su jomis susijusios apgyvendinimo, maitinimo, dienpinigių sąnaudos, įskaitant transporto paslaugų pirkimo iš trečiųjų šalių išlaidas Taip pat šiam straipsniui priskiriamos komandiruotės metu patirtos šios išlaidos: tarnybinio transporto degalų, kai naudojant netarnybinį transportą mokama kompensacija degalams įsigyti ir automobilio nusidėvėjimo išlaidoms padengti, ryšio paslaugų išlaidos, taip pat ir kitos su komandiruote susijusios patirtos išlaidos, kurių apmokėjimas nustatytas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse. Jei komandiruotė susijusi su kvalifikacijos kėlimu, visos su komandiruote susijusios išlaidos, išskyrus mokestį už kvalifikacijos kėlimą (2.2.1.1.1.16), priskiriamos prie šio straipsnio. Šiam straipsniui nepriskiriamas komandiruotės metu mokamas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.

2.2.1.1.1.12. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos. Lėšos, skiriamos gyvenamųjų vietovių tvarkymo, gatvių ir jų apšvietimo, parkų, žaliųjų plotų ir želdinių priežiūrai (išskyrus išlaidas parkų ir skverų želdiniams, kurios pagal 16-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“, nuostatas pripažįstamos biologiniu turtu (3.1.5.1.1.3)), vandens telkinių ir paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir kitiems priežiūros darbams atlikti. Taip pat priskiriamos lėšos prekėms, kurios reikalingos minėtiems darbams atlikti (išskyrus tas prekes, kurios priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui), ir kitos gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio einamosios išlaidos.

2.2.1.1.1.14. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos. Šiam straipsniui priskiriamos turto (pramonės, prekybos įrangos, medicininės įrangos, žemės ūkio technikos, įrenginių, statybinės technikos, nekilnojamojo turto ir kito) nuomos išlaidos, kai perduodant turtą nuomininkui neperduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto valdymu ir naudojimu. Taip pat priskiriamas institucijų ir įstaigų, sudariusių administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugų sutartis su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju, mokamas atlygis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas, apimantis ir nuo jo apskaičiuotą pridėtinės vertės mokestį, ir turto nusidėvėjimo sąnaudas. Šiam straipsniui nepriskiriamos ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (3.1.4), transporto priemonių nuomos išlaidos, kurios yra priskiriamos transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms (2.2.1.1.1.06), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.21).

2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos. Materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos. Taip pat priskiriamos priežiūros ir paprastojo remonto darbų, kurie atliekami siekiant naudoti materialųjį turtą jo numatyto tarnavimo laikotarpiu ir kurie nekeičia turto vertės ir jo funkcinių galimybių, bet palaiko jo gerą arba atkuria ankstesnę būklę, išlaidos. Šiam išlaidų straipsniui nepriskiriamos išlaidos transporto priemonių remonto darbams, kurios rodomos straipsnyje 2.2.1.1.1.06. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“, taip pat nepriskiriamos išlaidos kompiuterinės technikos remonto darbams, kurios rodomos straipsnyje 2.2.1.1.1.21.Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“.

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos apima darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo išlaidas. Prie šių išlaidų taip pat priskiriamos išlaidos darbuotojų stažuotėms organizuoti, seminarams, konferencijoms, kursams, pratyboms, paskaitoms rengti ir pan.

2.2.1.1.1.17. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos. Taip pat priskiriamos išlaidos už turto vertinimo paslaugas, teisines, konsultacines ir draudimo tarpininkavimo paslaugas, audito įmonių atliekamus auditus, mokslinius tyrimus ir pan.

2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos. Šildymo išlaidos, įskaitant šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimo (atvežimo, paruošimo) išlaidos; elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos, vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų apmokėjimo, šiukšlių išvežimo išlaidos.

2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos apima kompiuterinės technikos ir kompiuterinės technikos dalių įsigijimo išlaidas.

Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos apima:

taikomosios programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugų išlaidas,

sisteminės programinės įrangos administravimo paslaugų išlaidas,

informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros priežiūros, remonto ir administravimo paslaugų išlaidas,

programinės įrangos licencijų nuomos (licencijų termino pratęsimo) išlaidas, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ nuostatas tokia nuoma būtų laikoma licencijų įsigijimu,

programinės įrangos licencijų priežiūros ir palaikymo paslaugų ir kitų panašių paslaugų išlaidas.

Taikomosios programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugos suprantamos kaip valstybės informacinių sistemų, valstybės registrų (kadastrų) ir kitų naudojamų informacinių sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugos.

Sisteminė programinė įranga – operacinės sistemos, duomenų bazių valdymo sistemos, programavimo sistemos, aptarnaujančios sistemos bei kontrolės ir diagnostikos sistemos.

Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros priežiūra ir administravimas suprantama kaip tarnybinių stočių (fizinių ir virtualių), elektroninių ryšių tinklų (fizinių ir loginių), ugniasienių, minėtos įrangos valdymui atlikti skirtos programinės įrangos, tokios kaip operacinės sistemos, priežiūros ir administravimo veikla.

Taikomosios ir sisteminės programinės įrangos priežiūros ir modifikavimo paslaugų, kai didinama nematerialiojo turto vertė, išlaidos priskiriamos nematerialiojo turto straipsniui 3.1.2.1.1.2. „Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos“.

2.2.1.1.1.22. Reprezentacinės išlaidos. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, skiriamos reprezentacijai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl reprezentavimo fondų“, išskyrus iš reprezentavimo fondų skiriamas pašalpas asmenims, patyrusiems sužalojimų stichinių nelaimių metu, kurios rodomos kitų išlaidų straipsnyje (2.8).

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos. Šiam straipsniui priskiriamos kanceliarinių prekių, spaudinių, smulkių įrankių, ūkinių medžiagų, baldų ir kitos ūkinio inventoriaus išlaidos.

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Šis straipsnis apima visas kitas, nepaminėtas 2.2.1.1.1.01–2.2.1.1.1.23 straipsniuose, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidas. Šiam straipsniui priskiriami mokesčiai bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas, komisiniai mokesčiai, kasmetiniai (periodiniai) narystės mokesčiai (mokami siekiant gauti tam tikras paslaugas) tarptautinėms ir kitoms organizacijoms.

2.3. Palūkanos

2.3.1. Palūkanos – suma, kurią debitorius įsipareigoja sumokėti kreditoriui per sutartyje nurodytą laikotarpį nemažindamas pagrindinės paskolos sumos. Palūkanos gali būti iš anksto nustatyta pinigų suma arba iš anksto nuo pagrindinės paskolos sumos nustatyta suma procentais.

Valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės moka palūkanas, kai jos veikia kaip kitų institucijų paskolų ir kitų įsipareigojimų laiduotojai. Tik tada, kai valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės prisiima įsipareigojimus, tokios palūkanų išmokos turėtų būti klasifikuojamos kaip palūkanos. Bendra palūkanų suma, kurią reikia mokėti, skirstoma į palūkanas nerezidentams (2.3.1.1), rezidentams (2.3.1.2) ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams (2.3.1.3).

2.3.2. Žemės nuoma. Jei nėra objektyvaus pagrindo, kuriuo remiantis būtų atskirtas žemės nuomos mokestis ir pastatų nuomos mokestis, visa suma nurodoma kaip žemės nuomos mokestis, kai žemės vertė viršija pastatų vertę, arba kaip materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (2.2.1.1.1.14), kai pastatų vertė viršija žemės vertę.

2.4. Subsidijos. Subsidijos yra einamiesiems tikslams neatlygintinai skiriamos lėšos, kurias valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas skirstančios institucijos šias lėšas priskiria 2.9.1) skiria gamintojams rezidentams norėdamos paveikti jų gamybos lygį, produktų kainas arba atlyginti už gamybą skatinančius veiksnius.

Subsidijos mokamos tik gamintojams, o ne galutiniams vartotojams. Lėšos, pervedamos valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių tiesiogiai namų ūkiams, kaip vartotojams, arba institucijoms, aptarnaujančioms namų ūkius, laikomos socialinėmis išmokomis (pašalpomis) (2.7). Lėšos, pervedamos kitiems valdžios sektoriaus subjektams, įtraukiamos į dotacijas (2.5). Įmonėms mokamos sumos, finansuojant jų turto įsigijimą arba kompensuojant įmonėms ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuostolius, įtraukiamos į kitų išlaidų grupę (2.8).

Subsidijas importui (2.4.1.1.1.1) sudaro prekių ir paslaugų subsidijos, kurių gavimo teisė yra įgaunama, kai užsienio tiekėjų prekės, skirtos naudoti Lietuvos Respublikos ekonominėje teritorijoje, yra pervežamos per sieną arba kai užsienio paslaugų teikėjų paslaugos yra suteikiamos rezidentams.

Subsidijos gaminiams (2.4.1.1.1.2) – tai mokėjimai, kuriuos gauna Lietuvos įmonė konkrečios prekės ar paslaugos vieneto gamybai arba gamybos bei rinkos kainos skirtumui padengti.

Subsidijas gaminiams sudaro:

- subsidijos už šalies viduje naudojamus produktus. Šias subsidijas sudaro gamintojams rezidentams mokamos subsidijos už jų produktus, kurie yra naudojami arba suvartojami ekonominėje teritorijoje;

- subsidijos kompensuoti nuolatiniams valstybės įmonių gamybinės veiklos nuostoliams, kuriuos jos patiria nustatydamos kainas, nepadengiančias vidutinių gamybos sąnaudų, laikydamosi Vyriausybės arba Europos ekonominės ir socialinės politikos, pvz., kompensuojami nuostoliai vežėjams, vežantiems keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;

- tiesioginės subsidijos eksportui, tiesiogiai mokamos gamintojams rezidentams, kai prekės išvežamos iš ekonominės teritorijos arba paslaugos suteikiamos nerezidentams, išskyrus pasienio muitinėje grąžinamus anksčiau sumokėtus mokesčius ir mokesčius, kuriuos reikėtų mokėti, jei prekės būtų parduodamos arba naudojamos ekonominėje teritorijoje.

Subsidijas gamybai (2.4.1.1.1.3) sudaro subsidijos, kurias gamintojai rezidentai gali gauti vykdydami gamybinę veiklą, išskyrus subsidijas už gaminius:

-         darbo jėgos subsidijos, įskaitant neįgaliųjų ar ilgą laiką buvusių be darbo asmenų įdarbinimo išlaidas, arba įmonės surengtų profesinių mokymų išlaidos;

-         aplinkos užterštumo mažinimo, aplinkos tvarkymo subsidijos, pvz., paviršinio vandens, patenkančio į kanalizacijos tinklus, surinkimo išlaidos, kompensuojamos bendrovei, teikiančiai vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

2.5. Dotacijos – pervedamos lėšos tarp skirtingų valdžios sektoriaus subjektų arba tarp valstybės ir tarptautinės organizacijos. Dotacijos skirstomos į mokamas užsienio valstybėms (2.5.1), tarptautinėms organizacijoms (2.5.2), kitiems valdžios sektoriaus subjektams (2.5.3).

Kiekviena dotacijų grupė skirstoma į dotacijas einamiesiems tikslams ir į dotacijas turtui įsigyti.

2.5.1. Dotacijas užsienio valstybėms (2.5.1.1.1.1 – einamiesiems tikslams, 2.5.1.1.1.2 – turtui įsigyti) sudaro pervedimai pinigais arba pagalba prekėmis, paslaugomis ar turtu konkretiems užsienio valstybių projektams arba programoms, bendrai biudžeto pagalbai, nuostoliams atlyginti ar tam tikrai išlaidų rūšiai padengti.

2.5.2. Dotacijas tarptautinėms organizacijoms (2.5.2.1.1.1 – einamiesiems tikslams, 2.5.2.1.1.2 – turtui įsigyti) sudaro lėšos, pervedamos tarptautinėms organizacijoms pinigais arba pagalba prekėmis, paslaugomis ar turtu, įskaitant pašalpas pabėgėliams, maisto, kelių tiesimo išlaidas.

Taip pat šiame straipsnyje rodomi negrąžintini įnašai tarptautinėms organizacijoms. Šiam straipsniui nepriskiriami mokėjimai tarptautinėms organizacijoms, kai įsigyjamos tos organizacijos akcijos arba kitas finansinis turtas, kurie, pasibaigus narystės terminui, turi būti grąžinami, jie turi būti rodomi užsienio finansinio turto įsigijimo išlaidų straipsnyje „Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)“ (3.2.2.5.1.1).

2.5.3. Dotacijas kitiems valdžios sektoriaus subjektams (2.5.3.1 – dotacijas kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams, 2.5.3.2 – dotacijas kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti) sudaro pervedamos lėšos pinigais arba pagalba prekėmis, paslaugomis ar turtu teikiant bendrą paramą kitiems valdžios sektoriaus subjektams arba savivaldybėms finansuojant valstybės perduotas ir savivaldybių savarankiškas funkcijas, kurias administruoja lėšas gaunanti savivaldybė. Į šią grupę taip pat įtraukiamos valstybės institucijų ir įstaigų ir tos pačios valstybės socialinio draudimo ir kitų fondų pervedamos lėšos (įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, pervedamus į Rezervinį (stabilizavimo) fondą).

2.6. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą, t. y. Europos Komisijos nustatytais terminais pervedamos į Europos Sąjungos biudžetą privalomos įmokėti sumos.

Šią kategoriją sudaro tradicinių nuosavų išteklių (2.6.1), pridėtinės vertės mokesčio nuosavų išteklių (2.6.2.), bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavų išteklių (2.6.3) mokamos sumos, biudžeto disbalansų korekcijos Jungtinės Karalystės naudai sumos (2.6.4), su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos (2.6.5).

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos)

2.7.1. Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) – išmokos, kurios pervedamos per socialinio draudimo sistemą: apdraustiesiems mokamos pensijos, ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos bei Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymuose numatytos draudimo išmokos.

Socialinio draudimo išmokas (pašalpas) natūra sudaro išlaidos medicininiam arba odontologiniam gydymui, chirurginėms operacijoms, farmacijos produktams, slaugai namuose ir panašios prekės bei paslaugos. Taip pat į šią grupę įtrauktos ir kompensacijos namų ūkiams už patvirtintas išlaidas specialioms prekėms ir paslaugoms, pvz., vaistams, medicininiam arba odontologiniam gydymui, ligoninių sąskaitoms apmokėti.

2.7.2. Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos – pervedamos lėšos namų ūkių poreikiams patenkinti ne per socialinio draudimo sistemą. Socialinės paramos pašalpos gali būti išmokėtos tada, kai socialinio draudimo sistema neturi galimybių išspręsti ypatingų atvejų, atitinkami namų ūkiai nedalyvauja esamoje socialinio draudimo sistemoje arba socialinio draudimo pašalpos pasirodo netinkamos konkretiems poreikiams patenkinti. Šiam straipsniui priskiriama:

teisės aktų nustatyta tvarka skiriamos kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams,

išmokos mokinio reikmėms,

socialinio draudimo įmokos, pervedamos į pensijų fondus, ir draudimo valstybės lėšomis socialinio draudimo pensijai ir nedarbingumui gauti įmokos,

valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, socialinio draudimo pensijos kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšos ir kitos teisės aktuose nustatytos kompensacijos,

rentos (Prezidentui, signatarams, sportininkams ir kt.),

valstybinės pensijos ir kitos pensijos, mokamos ne per socialinio draudimo sistemą.

socialinei paramai (socialinės paramos pašalpoms) natūra priskiriamos išlaidos:

nemokamo maitinimo,

nemokamo vežimo,

kompensacijų už šildymą ir pan.

Prie socialinės paramos pašalpų nepriskiriamos lėšos, pervedamos ypatingais atvejais arba aplinkybėmis, kurios paprastai nėra įtrauktos į socialinio draudimo sistemas, pvz., stichinių nelaimių pasekmėms kompensuoti. Tokios išmokos rodomos kitų išlaidų straipsnyje (2.8.).

2.7.3. Darbdavių socialinė parama – išmokos, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, t. y. valstybės institucijų ir įstaigų mokama socialinė parama pinigais arba teikiama natūra savo darbuotojams (arba darbuotojų, gaunančių pašalpas, paveldėtojams ir išlaikytiniams). Gali būti teikiamos tokios paramos rūšys:

nenutrūkstamas darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju (už pirmas dvi ligos dienas);

išmokos įvykus nelaimingam atsitikimui;

išmokos namų ūkiams, išmokos studijoms ir kt. išmokos;

su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos;

parama esant sunkiai materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais;

bendros medicininės išlaidos, nesusijusios su darbuotojų darbu;

išlaidos už buvimą sanatorijose ir pensionuose;

žalos dėl profesinės ligos atlyginimo lėšos.

2.8. Kitos išlaidos – kitos išlaidos gali būti teikiamos valdžios ir ne valdžios sektoriams.

Šiame straipsnyje rodomos išlaidos, kurios nepriskirtos anksčiau išvardytoms išlaidų grupėms.

Kitos išlaidos klasifikuojamos į kitas išlaidas einamiesiems tikslams (2.8.1.1) ir kitas išlaidas turtui įsigyti (pervedamas lėšas) (2.8.1.2).

Kitoms išlaidoms einamiesiems tikslams (2.8.1.1) gali būti priskiriamos:

- stipendijos (2.8.1.1.1.1);

- išlaidos dėl neigiamos valiutos kurso įtakos (priskiriamos visos išlaidos dėl valiutos pokyčio) (2.8.1.1.1.3).

Kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams (2.8.1.1.1.2) priskiriama:

išmokos ne pelno institucijoms, aptarnaujančioms namų ūkius, savanoriškos aukos ir kitos reguliariai arba periodiškai mokamos išmokos. Tokias lėšas turėtų sudaryti ne pelno institucijų, aptarnaujančių namų ūkius, gamybos išlaidos arba lėšos, iš kurių einamieji pervedimai būtų atliekami rezidentų arba nerezidentų šeimoms socialinės paramos pašalpos forma. Ši kategorija taip pat apima pervedimus natūra – maistą, drabužius, užklotus ir vaistus labdaros organizacijoms, kurios išskirsto šią paramą namų ūkiams;

tikslinės paskirties negrąžintinos lėšos, skirtos konkrečiai veiklai ar funkcijoms vykdyti ir pervedamos įmonėms ir ne pelno institucijoms siekiant visiškai ar iš dalies padengti jų veiklos einamąsias išlaidas;

kompensacijos už nuostolius arba sužalojimus. Taip pat kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą. Šios kompensacijos gali būti privalomos, paskirtos teismų arba savanoriškos;

baudos ir delspinigiai. Šiam straipsniui nepriskiriamos mokesčių administratoriaus skiriamos baudos ir delspinigiai už tyčinį vengimą arba vėlavimą mokėti mokesčius, jeigu jų negalima atskirti nuo mokesčių;

apdovanojimai ir premijos (sportininkams, kultūros ir meno atstovams, t. t.);

nelegaliai atvykusių žmonių išsiuntimo iš šalies išlaidos.

Į kitas išlaidas einamiesiems tikslams neįtraukiamas projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir bendrojo finansavimo programų, išlaidų pridėtinės vertės mokestis, kuris turi būti nurodomas tuose išlaidų straipsniuose, iš kurių numatoma atsiskaityti už įsigytas prekes, turtą, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus.

Į kitų išlaidų turtui įsigyti (pervedamų lėšų) (2.8.1.2) straipsnį įtraukiama:

išlaidos atidėjiniams pagal standartines garantijas (garantijos studentų paskoloms, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamos garantijos);

prisiimta skola abipusiu susitarimu; mokamos garantijos, kai įmonė, gavusi paskolą su valstybės ar savivaldybės garantija, negali laiku sumokėti kreditoriui;

pervedamos lėšos įmonėms, ūkininkams, fiziniams asmenims (privačių miško valdų savininkams, kaimo gyventojams, įregistravusiems žemės ūkio ir kaimo valdas teisės aktų nustatyta tvarka) ir juridiniams asmenims (mokymo institucijoms, kooperatinėms bendrovėms, valstybinių miškų valdytojams, žemės ūkio bendrovėms, kaimo bendruomenėms), kitiems ūkio subjektams finansuojant visas išlaidas arba dalį išlaidų, atsiradusių įsigyjant turtą, t. y. perkant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, jį statant, modernizuojant ar rekonstruojant.

2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos. Šią kategoriją sudaro subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) (2.9.1) ir pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (2.9.2).

Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) (2.9.1) naudojamos tiesioginėms išmokoms, pvz., tiesioginėms išmokoms iš Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių žemės ūkio veiklos subjektams.

Pervedamas Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo (nacionalinių) lėšas (2.9.2) naudoja Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimų valdytojai, kurie perveda Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas projektams įgyvendinti. Prie šių išlaidų priskiriamos:

Išlaidos einamiesiems tikslams (2.9.2.1), t. y. einamiesiems tikslams savivaldybėms (2.9.2.1.1.1), einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams (2.9.2.1.1.2), einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui (2.9.2.1.1.3),

Išlaidos turtui įsigyti (2.9.2.2), t. y. investicijų, skirtų savivaldybėms turtui įsigyti (2.9.2.2.1.1), investicijų kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (2.9.2.2.1.2) ir investicijų ne valdžios sektoriui turtui įsigyti (2.9.2.2.1.3).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, Finansinio turto padidėjimo IR Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos

 

3. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, Finansinio turto padidėjimo IR Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos

 

3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

Prie ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų priskiriami mokėjimai už tokį turtą ir atliktų šio turto esminio pagerinimo darbų išlaidos, išskyrus kultūros vertybių tvarkomųjų statybos ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas, kurios priskiriamos prie 2.2.1.1.1.15 straipsnio „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“.

Esminio pagerinimo darbai – darbai, kuriais padidinama turimo ilgalaikio turto funkcijų apimtis arba reikšmingai pailginamas nustatytas jo naudingo tarnavimo laikas ir (arba) pagerinamos naudingosios savybės.

3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, t. y. prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą; jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams, išskyrus vienkartinio naudojimo.

Nebaigta statyba. Projektavimo, statybos, konservavimo, montavimo ir kitos panašios išlaidos, padarytos, iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas naudoti, kaip yra numatęs subjektas.

Žemės įsigijimo išlaidos (3.1.1.1.1.1) – žemės įsigijimo išlaidoms nepriskiriami pastatų ir kitų statinių, pastatytų ant šios žemės arba nutiestų per tą žemę, kaip administraciniai pastatai, keliai ir tuneliai; sodai; žemės gelmių ištekliai; neįdirbti ar nekultivuoti biologiniai ištekliai; vandens ištekliai, kiti mineraliniai ištekliai žemės gilumoje.

Didesnio žemės pagerinimo, kai tai negali būti fiziškai atskirta nuo žemės, vertė įskaitoma į žemės įsigijimo išlaidų straipsnį. Tokiu pagerinimu laikomas žemės kiekio, kokybės arba derlingumo padidinimas arba kelio jos pablogėjimui užkirtimas. Tai galėtų būti iš jūros numelioruota žemė pastatant užtvankas, pylimus nuo jūros potvynių arba dambas; iškirsti miškai, kad žemė būtų panaudota gamyboje pirmą kartą; nusausintos pelkės; molai, pylimai arba kitos užkardos, pastatytos nuo potvynių.

Nereikšmingų (trumpalaikio naudingumo) žemės gerinimo darbų išlaidos priskiriamos prie straipsnių 2.2.1.1.1.15. „Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos“ arba 2.2.1.1.1.12. „Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos.

Prie pastatų ir statinių įsigijimo išlaidų priskiriamos gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.1), negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.2), infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.3). Prie pastatų ir statinių priskiriami ir statiniai bei pastatai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą, ir kiti kultūrinę vertę ar visuomeninę reikšmę turintys statiniai.

Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.1) – pastatų, kurie dažniausiai arba visada naudojami kaip gyvenamoji vieta, įskaitant garažus ir kitus susijusius statinius, kurie naudojami kaip pagrindinė gyvenamoji vieta, įsigijimo išlaidos. Šiam straipsniui taip pat priskiriami gyvenamosios paskirties (skirti įvairių socialinių grupių asmenims) pastatų (namų) – bendrabučių, vaikų namų, prieglaudų, globos namų, šeimos namų, vienuolynų ir pan., gyvenamųjų namų, įsigytų kariniam personalui, nes jie naudojami taip pat kaip ir civilių gyventojų įsigyti gyvenamieji namai, įsigijimo išlaidos.

Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (3.1.1.2.1.2) – visų pastatų, išskyrus gyvenamuosius namus, įsigijimo išlaidos. Į šį straipsnį gali būti įtraukiami šių paskirčių pastatų įsigijimo išlaidos: administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios paskirties, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties.

Į infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidų (3.1.1.2.1.3) straipsnį įtraukiamos visų statinių, išskyrus gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, įsigijimo išlaidos. Tai:

- greitkelių, gatvių, kelių, tiltų, estakadų, tunelių ir kitų kelio statinių, geležinkelių;

- uostų, dambų;

- kanalizacijos ar nutekamųjų vamzdžių ir kitų vandentiekio įrenginių;

- melioracijos statinių;

- šachtų, tunelių ir kitų statinių, susijusių su iškasenų gavyba;

- ryšių linijų, elektros linijų, naftotiekių; statinių, susijusių su sportu ir poilsiu (aikštynai, stadionai).

Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (3.1.1.3) skirstomos į transporto priemonių įsigijimo išlaidas (3.1.1.3.1.1), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidas (3.1.1.3.1.2), ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidas (3.1.1.3.1.3). Gamybos mašinos ir įrenginiai, kurie yra pastato arba kitokio statinio sudėtinė dalis, įtraukiami į pastato arba statinio, o ne į mašinų ir įrenginių vertę.

Transporto priemonių įsigijimo išlaidos (3.1.1.3.1.1) – lengvųjų ir krovininių automobilių, autobusų ir kitų motorinių transporto priemonių, kurių privaloma teisinė registracija, skirtų žmonėms ir kroviniams pervežti; įskaitant priekabų ir puspriekabių, laivų, geležinkelių lokomotyvų ir riedmenų, lėktuvų, motociklų ir kitų, įsigijimo išlaidos.

Į kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų (3.1.1.3.1.2) straipsnį įtraukiamos visų mašinų ir įrenginių, išskyrus transporto priemones, – bendros ir specialios paskirties mašinų; biuro, apskaitos įrangos, kompiuterinės technikos (fizinės informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros (duomenų centrų, elektroninių ryšių tinklų įrangos, kompiuterinių darbo vietų įrangos ir kitos informacinių technologijų technikos)); elektros mašinų; radijo, televizijos ir ryšių įrenginių; medicinos prietaisų; tikslių (precizinių) ir optinių instrumentų; baldų; sieninių ir rankinių laikrodžių; muzikos instrumentų; sporto prekių įsigijimo išlaidos.

Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos (3.1.1.3.1.3). Karinės įrangos – transporto priemonių ir kitos įrangos, kurias galima naudoti tik kariniais tikslais, pvz., karo laivai, povandeniniai laivai, karo orlaiviai, tankai, raketų transportavimo ir leidimo įrenginiai ir kiti, įsigijimo išlaidos. Taip pat į šį straipsnį įtraukiamos didelę naikinamąją galią turinčių balistinių raketų, galinčių turėti ilgalaikį atgrasomąjį poveikį puolančioms pajėgoms įsigijimo išlaidos.

Transporto priemonių, įrangos ir objektų, kuriuos galima panaudoti ir civiliniais, ir kariniais tikslais, pvz., karinių aerodromų, dokų, karo specialiųjų mokyklų, ligoninių ir buveinių, įsigijimas laikomas ilgalaikio turto įsigijimu ir jo išlaidos rodomos atitinkamuose straipsniuose.

Šaudmenų, raketų, bombų ir kitų vienkartinių objektų, panaudojamų ginkluose ar ginklų sistemose, įsigijimas priskiriamas karinėms atsargoms (3.1.3.2.1.5. straipsnis „Karinės atsargos“).

Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (3.1.1.4) – į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų vertybių, nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo, kurį siekiama išsaugoti kaip kultūros paveldą, bibliotekos fondo, apimančio senus, retus ir ypač vertingus spaudinius ir rankraščius, kitus senus vertingus dokumentus, muziejų fondo vertyb, išskyrus biologinį turtą, gamybai ir vartojimui nenaudojamų vertingų dirbinių ir jų kolekcijų, kurie normaliomis jų laikymo sąlygomis ilgai negenda ir kurių vertė, tikimasi, didės, įsigijimo išlaidos.

Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (3.1.1.4) skirstomos į muziejinių vertybių įsigijimo išlaidas (3.1.1.4.1.1), antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidas (3.1.1.4.1.2) ir kitų vertybių įsigijimo išlaidas (3.1.1.4.1.3).

Prie kitų vertybių įsigijimo išlaidų priskiriami gamybai ir vartojimui nenaudojamų vertingų dirbinių ir jų kolekcijų, išskyrus kultūros vertybes, kurie normaliomis jų laikymo sąlygomis ilgai negenda ir kurių vertė, tikimasi, didės, pvz., vertingų kolekcijų ir juvelyrinių dirbinių, pagamintų iš brangakmenių ir tauriųjų metalų, įsigijimo išlaidos.

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidų (3.1.1.5) straipsniui priskiriama įvairaus kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos, kai turtas nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių (pvz., bibliotekų fondai, scenos meno priemonės ir pan., jeigu jie nepriskirti prie kilnojamųjų kultūros vertybių).

3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos. Nematerialiojo turto įsigijimo išlaidas sudaro kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų (3.1.2.1.1.2); patentų (3.1.2.1.1.3); autorinių teisių į literatūros ir meno kūrinių originalus (3.1.2.1.1.4) ir kito nematerialaus turto (3.1.2.1.1.5) įsigijimo išlaidos. Vienas iš nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų – subjektas turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti. Subjektas kontroliuoja turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Galimybė kontroliuoti turtą gali priklausyti nuo juridinių teisių į tą turtą atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo.

Kito nematerialiojo turto įsigijimo straipsniui (3.1.2.1.1.5) priskiriama žemėlapių originalų, geodezinių tinklų planų, teritorijų planavimo detaliųjų ir specialiųjų dokumentų ir pan. ir kito 3.1.2.1.1.2–3.1.2.1.1.4 straipsniuose nepaminėto nematerialaus turto įsigijimo išlaidos.

3.1.3. Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos. Atsargos – subjekto turtas, kurį subjektas per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Prie atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidų nepriskiriamos darbdavių išlaidos, skirtos specialiems darbuotojų darbo reikmenims įsigyti, pvz., darbo drabužių, avalynės, uniformų, higienos reikmenų ir įrangos, jei ji būtina dėl darbo specifikos. Šios išlaidos priskiriamos prekių ir paslaugų naudojimo išlaidų grupei. Taip pat prie atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidų nepriskiriamos ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (2.2.1.1.1.23).

Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos (3.1.3.) skirstomos į išlaidas strateginėms ir neliečiamosioms atsargoms (3.1.3.1.) ir išlaidas kitoms atsargoms (3.1.3.2).

Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos (3.1.3.1) – teisės aktų nustatytų ir pavestų viešojo sektoriaus subjektui kaupti ir tvarkyti valstybės rezervo materialinių išteklių ir privalomųjų materialinių išteklių atsargų bei specialios svarbos produktų, pvz., grūdų ir naftos, įsigijimo išlaidos.

Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos (3.1.3.2.1.1) – atsargų, skirtų tarpiniam naudojimui gamyboje (kuras, atsarginės dalys, maisto atsargos (išskyrus nurodytas 2.2.1.1.1.01 straipsnyje „Mitybos išlaidos“ ir pan.) įsigijimo išlaidos. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos valdžios sektoriaus atsargų įsigijimo išlaidos. Auksas, deimantai ir pan. šiai kategorijai priskiriami tada, kai juos ketinama naudoti pramonėje arba kitokioje gamyboje.

Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos (3.1.3.2.1.2) apima prekių ir paslaugų, kurios iš dalies apdorotos, pagamintos arba surinktos gamintojo, tačiau kurios paprastai neparduodamos, pateikiamos arba perduodamos kitiems toliau nebus apdorojamos ir kurių gamybą tęs tas pats gamintojas kitą laikotarpį, įsigijimo išlaidas.

Karinių atsargų įsigijimo išlaidos (3.1.3.2.1.5) apima šaudmenų, raketų, bombų ir kitų vienkartinių karinių objektų, naudojamų ginkluose ir karinėje įrangoje, įsigijimo išlaidas. Į šį straipsnį neįtraukiamos 3.1.1.3.1.3. straipsniui „Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ priskiriamos ilgalaikio turto išlaidos.

3.1.4. Ilgalaikio turto finansinė nuomos (lizingo) išlaidos. Šiam straipsniui priskiriamos išmokos pagal nuomos, kai perduodant turtą nuomininkui perduodama didžioji dalis turto nuosavybės rizikos ir naudos, sutartis. Nuosavybės teisė į turtą vėliau gali būti perduodama arba neperduodama. Priskiriant išmokas materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms (2.2.1.1.1.14) ar finansinei nuomai (lizingui) vadovaujamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-176 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19-ojo standarto patvirtinimo“.

3.1.5. Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių išlaidas sudaro:

žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (3.1.5.1.1.1) – išlaidos naftos, gamtinių dujų, akmens anglių išteklių, metalų, mineralinių išteklių žvalgymui atlikti;

gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos (3.1.5.1.1.2) – gyvulių ir kitų gyvūnų (socialiniams, kultūriniams, pažintiniams ar visuomeniniams tikslams) įsigijimo išlaidos;

miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos (3.1.5.1.1.3) – želdinių, sukultūrintų medžių, krūmų įsigijimo išlaidos ta dalimi, kuri nepriskiriama kitoms išlaidoms (2.8).

 

3.2. Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos). Šias išlaidas sudaro visos išlaidos dėl finansinio turto įsigijimo (investavimo). Šios išlaidos skirstomos pagal skolininko (debitoriaus) rezidentiškumo požymį į vidaus, kai skolininkas yra rezidentas (3.2.1), ir užsienio, kai skolininkas yra nerezidentas (3.2.2). 3.2. Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo /investavimo išlaidos). Šiam straipsniui nepriskiriamos patirtos išlaidos dėl finansinio turto nuosavybės (palūkanos ir kt. mokesčiai). Šios išlaidos priskiriamos klasifikacijos II skyriaus „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ išlaidoms.

3.2.1. Vidaus finansinio turto padidėjimo (investavimo į rezidentus išlaidos).

3.2.1.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

3.2.1.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus kaip nacionalinę valiutą ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

3.2.1.1.2. Pervedamieji indėliai – rezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kt. tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.1.1.2.1) ir ilgalaikius (3.2.1.1.2.2).

3.2.1.1.3. Kiti indėliai – visi kiti suteikti rezidentams indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai (tarp jų ir taupymo lakštai), indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.1.1.3.1) ir ilgalaikius (3.2.1.1.3.2).

3.2.1.2. Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) – visi įsigyti rezidentų skolos vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.1.2.1.1) ir ilgalaikius (3.2.1.2.1.2).

3.2.1.3. Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) – visos įsigytos iš rezidentų išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.1.3.1.1) ir ilgalaikes (3.2.1.3.1.2).

3.2.1.4. Paskolos (suteiktos rezidentams) – visos skolininkams rezidentams suteiktos paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.1.4.1.1) ir ilgalaikes (3.2.1.4.1.2).

3.2.1.5. Akcijos (įsigytos iš rezidentų). Apima įsigytas rezidentų akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

3.2.1.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima rezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto teises, pensines teises, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensines teises.

3.2.1.7. Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) – visos kitos finansinio turto, investuoto rezidentams, sumos, neįtrauktos į kitus straipsnius, taip pat prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.1.7.1.1) ir ilgalaikes (3.2.1.7.1.2).

3.2.2. Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos).

3.2.2.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

3.2.2.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos nerezidentės išleistus kaip užsienio valiutą ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai. Nepriskiriama įsigyti apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

3.2.2.1.2. Pervedamieji indėliai – nerezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.2.1.2.1) ir ilgalaikius (3.2.2.1.2.2).

3.2.2.1.3. Kiti indėliai – visi kiti suteikti nerezidentams indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai, taupymo lakštai, indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios grąžinamosios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.2.1.3.1) ir ilgalaikius (3.2.2.1.3.2).

3.2.2.2. Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) – visi įsigyti iš nerezidentų skolos vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.2.2.2.1.1) ir ilgalaikius (3.2.2.2.1.2).

3.2.2.3. Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) – visos įsigytos iš nerezidentų išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.2.3.1.1) ir ilgalaikes (3.2.2.3.1.2).

3.2.2.4. Paskolos (suteiktos nerezidentams) – visos suteiktos skolininkams nerezidentams paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.2.4.1.1) ir ilgalaikes (3.2.2.4.1.2).

3.2.2.5. Akcijos (įsigytos iš nerezidentų). Apima įsigytas nerezidentų akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus

3.2.2.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima nerezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto teises, pensines teises, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensines teises.

3.2.2.7. Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) – visos kitos finansinio turto, investuoto nerezidentams, sumos, neįtrauktos į kitus straipsnius, taip pat prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.2.2.7.1.1) ir ilgalaikes (3.2.2.7.1.2).

 

3.3. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos). Įtraukiamos visos išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo, t. y. skolų grąžinimo išmokos. Šis pogrupis skirstomas pagal kreditoriaus rezidentiškumo požymį į vidaus, kai kreditorius yra rezidentas (3.3.1), ir užsienio, kai kreditorius yra nerezidentas (3.3.2). 3.3. Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas). Nepriskiriamos patirtos išlaidos dėl įsipareigojimų vykdymo (palūkanos ir kt. mokesčiai). Šios išlaidos priskiriamos klasifikacijos II skyriaus „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ išlaidoms.

3.3.1. Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos).

3.3.1.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

3.3.1.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Paprastai tai yra centrinių bankų funkcija. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

3.3.1.1.2. Pervedamieji indėliai – rezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.1.1.2.1) ir ilgalaikius (3.3.1.1.2.2).

3.3.1.1.3. Kiti indėliai – visi kiti rezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai (tarp jų ir taupymo lakštai), indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.1.1.3.1) ir ilgalaikius (3.3.1.1.3.2).

3.3.1.2. Vertybiniai popieriai (išpirkti) – visi vidaus rinkoje išpirkti nuosavi skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.1.2.1.1) ir ilgalaikius (3.3.1.2.1.2).

3.3.1.3. Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) – visos grąžintos rezidentams išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.1.3.1.1) ir ilgalaikes (3.3.1.3.1.2).

3.3.1.4. Paskolos (grąžintos) – visos grąžintos kreditoriams rezidentams paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.1.4.1.1) ir ilgalaikes (3.3.1.4.1.2).

3.3.1.5. Akcijos (išpirktos). Apima išpirktas vidaus rinkoje akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

3.3.1.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima rezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimus, pensinius įsipareigojimus, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensinius įsipareigojimus, standartinių garantijų atidėjinius.

3.3.1.7. Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) – visi kiti įvykdyti finansiniai įsipareigojimai rezidentams, neįtraukti į kitus straipsnius, taip pat grąžinti prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.1.7.1.1) ir ilgalaikes (3.3.1.7.1.2).

3.3.2. Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos).

3.3.2.1. Grynieji pinigai ir indėliai.

3.3.2.1.1. Grynieji pinigai – banknotai ir monetos, kurie yra fiksuotos nominaliosios vertės ir yra išleisti pinigų institucijos arba jos patvirtinti. Apima pinigų institucijos rezidentės išleistus ir apyvartoje esančius banknotus ir monetas, kuriuos turi rezidentai ir nerezidentai. Paprastai tai yra centrinių bankų funkcija. Nepriskiriama apyvartoje nesantys banknotai ir monetos, nenaudojamos proginės monetos.

3.3.2.1.2. Pervedamieji indėliai – nerezidentų indėliai, kurie pagal pirmą pareikalavimą gali būti konvertuojami nominaliąja verte į pinigus be jokio apribojimo arba delspinigių ir naudojami mokėjimams čekiu, vekseliu, bankiniu pavedimu, debetiniu įrašu ir kita tiesioginio apmokėjimo forma. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.2.1.2.1) ir ilgalaikius (3.3.2.1.2.2).

3.3.2.1.3. Kiti indėliai – visi kiti nerezidentų indėliai, kurie nėra pervedamieji, t. y. yra nelikvidūs, pvz., terminuotieji indėliai, taupomieji indėliai, taupymo lakštai, indėliai iki pareikalavimo, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios garantinės įmokos ir kt. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.2.1.3.1) ir ilgalaikius (3.3.2.1.3.2).

3.3.2.2. Vertybiniai popieriai (išpirkti) – visi užsienio rinkose išpirkti nuosavi skolos vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Jie skirstomi į trumpalaikius (3.3.2.2.1.1) ir ilgalaikius (3.3.2.2.1.2).

3.3.2.3. Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) – visos grąžintos nerezidentams išvestinės finansinės priemonės pagal apsikeitimo, pasirinkimo (opcionas), išankstinius ir ateities sandorius. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.2.3.1.1) ir ilgalaikes (3.3.2.3.1.2).

3.3.2.4. Paskolos (grąžintos) – visos grąžintos kreditoriams nerezidentams paskolos – vartojamosios, hipotekinės (būstui įsigyti) ir kitos paskolos, taip pat finansinė nuoma (lizingas). Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.2.4.1.1) ir ilgalaikes (3.3.2.4.1.2).

3.3.2.5. Akcijos (išpirktos). Apima išpirktas užsienio rinkoje akcijas, pajus, depozitoriumo pakvitavimus, dalyvavimo ar panašius dokumentus.

3.3.2.6. Draudimo techniniai atidėjiniai – apima nerezidentų ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimus, pensinius įsipareigojimus, pensinių fondų reikalavimus pensijų valdytojams, nepensinius įsipareigojimus, standartinių garantijų atidėjinius.

3.3.2.7. Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) – visi kiti įvykdyti finansiniai įsipareigojimai nerezidentams, neįtraukti į kitus straipsnius, taip pat grąžinti prekybos kreditai. Jos skirstomos į trumpalaikes (3.3.2.7.1.1) ir ilgalaikes (3.3.2.7.1.2).


 

III SKYRIUS

Valstybės funkcijų klasifikacija

 

Valstybės funkcijų klasifikacija gali būti taikoma valstybės išlaidoms ir ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms. Klasifikaciją sudaro trys dalys: skyriai, grupės ir klasės. Į skyrius galėtų būti atsižvelgta kaip į svarbiausius valstybės tikslus, o į grupes ir klases – kaip į priemones, kuriomis vadovaujantis šie tikslai pasiekiami.

Asignavimų valdytojo išlaidos priskiriamos tai valstybės funkcijai, kuriai priskiriama pagrindinė asignavimų valdytojo veikla. Jei asignavimų valdytojas vykdo kelias valstybės funkcijas, jo išlaidos priskiriamos keliems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. Asignavimų valdytojo padaliniai ar pavaldžios įstaigos, kurie atlieka kitas valstybės funkcijas nei asignavimų valdytojas, tačiau daugiau nei pusė šių funkcijų nukreipta asignavimų valdytojo sistemos poreikiams tenkinti ir tikslams pasiekti, jos yra priskiriamos tam valstybės funkcijų klasifikacijos skyriui, kuriam priskiriama pagrindinė asignavimų valdytojo veikla. Pavyzdžiui, jei asignavimų valdytojas ir (ar) jam pavaldi įstaiga vykdo darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugas savo sistemos darbuotojams, ši sveikatos tikrinimo paslaugų veikla priskiriama asignavimų valdytojo pagrindinės veiklos funkcijai, tačiau jei asignavimų valdytojo ir (ar) jam pavaldžios įstaigos vykdoma sveikatos tikrinimo paslauga gali pasinaudoti ne tik asignavimų valdytojo sistemos darbuotojai, tačiau ir privatūs asmenys arba kitų valstybės funkcinių sričių darbuotojai ir jie sudaro daugiau nei pusę paslaugos naudotojų – teikiamos paslaugos priskiriamos sveikatos priežiūros funkcijai.

Norėdami daugiau sužinoti apie Valstybės funkcijų klasifikaciją, žiūrėkite vadovą „Išlaidų klasifikavimas pagal tikslus“, Jungtinės Tautos, Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas, Statistinių duomenų skyrius, statistiniai duomenys, serija M, Nr. 84, Niujorkas, 2000.

 

01. BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS

01.01. Valstybės valdžios organai, finansiniai ir fiskaliniai reikalai, užsienio reikalai

01.01.01. Valstybės valdžios organai (bendros paslaugos (toliau BP). Valstybės valdžios organų administravimas, veikla arba jai teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: prezidentas, ministras pirmininkas, meras ir kt.; visi valdymo organai – Seimas, Vyriausybė, savivaldybių tarybos ir kt.; patariamasis, administracinis ir politinis personalas prie valstybės valdžios organų; bibliotekų ir kitų panašių paslaugų teikimas išimtinai valstybės valdžios organams; nuolatinės ir atitinkamam tikslui valstybės valdžios organų sudarytos komisijos ir komitetai. Į šią klasę neįtraukta: ministerijos, savivaldybių administravimo subjektai, tarpžinybinės komisijos ir kiti, susiję su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.01.02. Finansiniai ir fiskaliniai reikalai (BP). Finansinių ir fiskalinių reikalų bei paslaugų administravimas; valstybės lėšų ir valstybės skolos valdymas; apmokestinimo sistemos veikimas. Finansų ministerijos (iždo), biudžeto, mokesčių administratoriaus, muitinės veikla. Bendrosios informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie finansinius ir fiskalinius reikalus rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: visų valdymo lygių finansiniai ir fiskaliniai reikalai ir paslaugos. Į šią klasę neįtraukta: palūkanos už valstybės skolą (01.07.01.01.); bankininkystės priežiūra.

01.01.03. Užsienio reikalai (BP). Užsienio reikalų ir paslaugų administravimas. Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių bei konsulinių atstovybių, esančių užsienyje arba tarptautinėse organizacijose, veikla; informacijos ir kultūros institucijų, skleidžiančių informaciją už šalies ribų, veikla arba joms teikiama parama; bibliotekų, skaityklų ir užsienyje esančių informacijos tarnybų veikla arba joms teikiama parama. Reguliarios įmokos ir specialūs įnašai padengiant bendras tarptautinių organizacijų veiklos išlaidas. Į šią klasę neįtraukta: ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (01.02.01.), ekonominės pagalbos misijos, akredituotos užsienio atstovybėse (01.02.01.); įnašai tarptautinių arba vietos organizacijų administruojamoms paramos programoms (01.02.02.); užsienyje dislokuoti kariniai daliniai (02.01.01.); karinė pagalba užsieniui (02.03.01.); bendri užsienio ekonomikos ir prekybos reikalai (04.01.01.); turizmas (04.07.03.).

01.02. Ekonominė pagalba užsieniui

01.02.01. Ekonominė pagalba besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims (BP). Ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis administravimas. Ekonominės pagalbos misijų, akredituotų užsienio atstovybėse, veikla; techninės pagalbos programų, mokymo programų, doktorantų, mokslinių bendradarbių ir studentų stipendijų mokėjimo sistemų veikimas arba jiems teikiama parama. Ekonominė pagalba dotacijomis (pinigais arba natūra) arba paskolomis (mokant palūkanas). Į šią klasę neįtraukta: įnašai į tarptautinių arba vietos organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus, (01.02.02); karinė pagalba užsieniui (02.03.01.).

01.02.02. Ekonominė pagalba, teikiama per tarptautines organizacijas (BP). Ekonominės pagalbos, teikiamos per tarptautines organizacijas, administravimas. Įnašai pinigais arba natūra į tarptautinių ir daugiašalių organizacijų administruojamus ekonominės plėtros fondus. Į šią klasę neįtraukta karinė pagalba užsieniui, susijusi su tarptautinėmis taikos palaikymo operacijomis (02.03.01.).

01.03. Bendros paslaugos. Į šią grupę įtrauktos paslaugos, nesusijusios su konkrečia funkcija, kurias paprastai teikia įvairių valdymų lygių centrinės įstaigos. Į minėtą grupę taip pat įtrauktos paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija, kurias teikia minėtos centrinės įstaigos. Pavyzdžiui, į šią grupę galima būtų įtraukti centrinės statistikos institucijos atliekamą duomenų apie pramonę, aplinkos apsaugą, sveikatos apsaugą arba švietimą rinkimą.

01.03.01. Bendros personalo paslaugos (BP). Bendrų personalo paslaugų administravimas, įskaitant bendros personalo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, apimantį darbuotojų atrankos, paaukštinimo procedūras, darbo įvertinimo metodus, darbuotojų vertinimą ir klasifikavimą, valstybės tarnybos nuostatų administravimą ir panašius klausimus. Į šią klasę neįtraukta personalo administravimas ir paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.03.02. Bendros planavimo ir statistinių duomenų paslaugos (BP). Bendro ekonominio ir socialinio planavimo ir bendrų statistinių duomenų paslaugų administravimas, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų bei bendrų statistinių duomenų planų ir programų sudarymą, koordinavimą ir kontrolę. Į šią klasę neįtrauktos ekonominio ir socialinio planavimo ir statistinių duomenų paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.03.03. Kitos bendros paslaugos (BP). Kitų bendrų paslaugų, tokių kaip centralizuotų tiekimo ir pirkimo paslaugų, valstybės dokumentų ir archyvų tvarkymo ir saugojimo, valstybei nuosavybės teise priklausančių arba nuomojamų pastatų naudojimo, administravimas ir veikla ir kitos bendros paslaugos, nesusijusios su konkrečia funkcija. Į šią klasę neįtrauktos kitos bendros paslaugos, susijusios su konkrečia funkcija (klasifikuojama pagal funkciją).

01.04. Pagrindiniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir esamai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

01.04.01. Pagrindiniai tyrimai (BP). Valstybės įstaigų ir mokslo institucijų, atliekančių pagrindinius tyrimus, administravimas ir veikla. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems pagrindinius tyrimus. Į šią klasę neįtraukti taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (klasifikuojama pagal funkciją).

01.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti. Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus arba įdiegtus.

01.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra bendrų valstybės paslaugų srityje (BP). Valstybės įstaigų ir institucijų, įtrauktų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su bendromis valstybės paslaugomis.

Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

01.06. Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos

01.06.01. Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos (BP). Joms priskiriama bendrų valstybės paslaugų, tokių kaip rinkėjų registravimas, rinkimų ir referendumų rengimas, valstybės globojamų teritorijų administravimas, valdymas arba joms teikiama parama, taip pat žmogaus teisių apsauga, valstybinės kalbos priežiūra, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimai, civilinės būklės aktų registravimas, piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimas bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimas, pirminė teisinė pagalba, valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas. Į šią klasę įtrauktos bendros valstybės paslaugos, kurios negali būti priskirtos 01.01., 01.02., 01.03., 01.04. ir 01.05. grupėms. Į šią klasę neįtraukta: palūkanos už valstybės skolą (01.07.); bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (01.08.).

01.07. Palūkanos

01.07.01. Palūkanos (BP). Mokamos palūkanos už valstybės skolą. Į šią klasę neįtrauktos administracinės valstybės skolos valdymo (01.01.02.) išlaidos.

01.08. Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių.

01.08.01. Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių (BP). Bendri pervedimai tarp įvairių valstybės valdymo lygių, kurie nepriskiriami konkrečiai funkcijai.

 

Funkcinės klasifikacijos skyriuje „01. Bendros valstybės paslaugos“ esančiose klasifikacijos grupėse 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.02.01, 01.02.02, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03, 01.06.01 yra išskirta klasė „Institucijos valdymo išlaidos“ su vienodu paskutiniu skaičiumi "09".

Šiuose funkcinės klasifikacijos straipsniuose parodomos atitinkamų institucijų, esančių minėtose klasifikacijos grupėse valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą bei institucijos ar įstaigos, kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

02. GYNYBA

02.01. Karinė gynyba

02.01.01. Karinė gynyba (BP). Karinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas. Gynybos pajėgų valdymas ir jų palaikymas. Į šią klasę įtraukta: karo atašė biurai užsienyje; karo lauko ligoninės. Į šią klasę neįtraukta: karinė pagalba užsieniui (02.03.01.); stacionarinės ligoninės (07.03.); karo mokyklos ir specialiosios karo mokyklos, kuriose mokymo programos panašios į civilinių įstaigų mokymo programas, įskaitant ir tas mokymo įstaigas, kurias galima lankyti tik kariniam personalui ir jų šeimų nariams (09.01.), (09.02.), (09.03.), (09.04.); pensijų

sistemos kariniam personalui (10.02.).

02.02. Civilinė sauga

02.02.01. Civilinė sauga (BP). Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas. Į šią klasę neįtraukta civilinės apsaugos paslaugos (03.02.01.); maisto, įrangos ir kitų atsargų įsigijimas ir saugojimas nenumatytiems kritiniams atvejams taikos metu (10.09.01.).

02.03. Karinė pagalba užsieniui ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose

02.03.01. Karinė pagalba užsieniui (BP). Karinės pagalbos administravimas ir karinės pagalbos misijų, akredituotų užsienio valstybėse arba esančių prie tarptautinių karinių organizacijų, valdymas. Karinė pagalba dotacijomis (pinigais arba natūra), paskolomis (mokant palūkanas) arba skolinant įrangą; įnašai tarptautinėms taikos palaikymo pajėgoms, įskaitant žmonių paskyrimą ir dalyvavimas tarptautinėse operacijose.

02.04. Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

02.04.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje (BP). Valstybės įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą gynybos srityje, administravimas ir valdymas. Mokslinio tyrimo institutų ir universitetų, atliekančių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su gynyba, rėmimas.

Į šią klasę įtraukta: pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

02.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai

02.05.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP). Tokių reikalų, kaip bendros gynybos politikos, planų, programų ir biudžetų, susijusių su gynyba, sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė, valdymas arba minėtai veiklai teikiama pagalba; įstatymų, susijusių su gynyba, rengimas ir įgyvendinimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie gynybą rengimas ir platinimas, valstybės sienos apsaugos, vadovybės apsaugos išlaidos ir t. t. Į šią klasę įtraukti gynybos reikalai ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 02.01., 02.02., 02.03. ir 02.04. grupėms. Į šią klasę neįtrauktas karo veteranų reikalų administravimas (10.02).

02.05.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 02.05.01. grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai (BP)“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

03. VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA

03.01. Policija

03.01.01. Policija (BP). Policijos reikalų ir paslaugų, įskaitant užsieniečių registravimą, darbo ir kelionės dokumentų išdavimą imigrantams, arešto dokumentų ir statistinių duomenų, susijusių su policijos darbu, laikymą, kelių eismo reguliavimą ir kontrolę, kelio kontrabandai užkirtimą ir žvejybos pakrantės vandenyse kontrolę, administravimas ir kita policijos veikla. Į šią klasę įtraukti eismo prižiūrėtojai. Į šią klasę neįtrauktos specialiosios policijos mokyklos, be specialybės žinių, suteikiančios bendrąjį išsilavinimą 09.01., 09.02., 09.03., 09.04. grupėse.

03.02. Priešgaisrinė sauga

03.02.01. Priešgaisrinės sauga (BP). Miestų ir rajonų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, jų teikiamos pagalbos gyventojams buityje, autoavarijose, vandenyje, įvykus cheminiams incidentams finansavimas, ugniagesių gelbėtojų mokymo programų bei gaisrų tyrimo finansavimas. Į šią klasę įtrauktos civilinės apsaugos paslaugos, pavyzdžiui, evakuacija iš potvynių apsemtų vietovių. Į šią klasę neįtraukta civilinė sauga (02.02.01.); pajėgos, specialiai apmokytos ir aprūpintos kovos su gaisrais miškuose arba priešgaisrinės miškų apsaugos įranga (04.02.02.).

03.03. Teismai

03.03.01. Teismai (BP). Lietuvos Respublikos teismų sistemos administravimas, veikla arba parama jiems (įskaitant teismo paskirtų mokesčių surinkimą ir baudų sumokėjimą bei išleidimo iš įkalinimo įstaigų pirma laiko). Teisinės konsultacijos ir valstybės atlyginamas atstovavimas valstybės arba kitų asmenų vardu. Į šią klasę neįtrauktas įkalinimo įstaigų administravimas (03.04.01.).

03.04. Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos

03.04.01. Kriminalines bausmes vykdančios įstaigos (BP). Įkalinimo įstaigos (BP). Kriminalines bausmes (išskyrus baudą) ir kardomąją priemonę - suėmimą, nuteistųjų asmenų socialinę reabilitaciją ir rengimą integruoti į visuomenę vykdančių įstaigų administravimas, veikla ir parama.

03.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

03.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse (BP). Valstybės įstaigų, dalyvaujančių taikomuosiuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje, susijusioje su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga, administravimas ir veikla. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga. Į šią

klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

03.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai

03.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalai (BP). Bendros politikos, planų, programų ir biudžetų, susijusių su viešąja tvarka ir visuomenės apsauga, sudarymas, administravimas, koordinavimas ir kontrolė arba minėtai veiklai teikiama parama; įstatymų ir standartų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos reikalams spręsti rengimas ir įgyvendinimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie viešąją tvarką ir visuomenės apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos veikla ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 03.01., 03.02., 03.03., 03.04. ir 03.05. grupėms.

03.06.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos grupėse 03.01.01, 03.02.01, 03.04.01, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04. EKONOMIKA

04.01. Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai

04.01.01. Bendri ekonomikos ir prekybos reikalai (BP). Bendrų ekonomikos ir prekybos reikalų bei paslaugų, įskaitant bendrus užsienio prekybos reikalus, administravimas; bendros ekonomikos ir prekybos politikos suformulavimas ir įgyvendinimas; ryšių tarp įvairių valstybės valdymo lygių ir tarp valstybės bei verslo administravimas. Bendrų ekonomikos ir prekybos reikalų, tokių kaip eksportas ir importas, prekių ir akcijų rinkos, bendrųjų pajamų kontrolė, bendros prekybos skatinimo veikla, reguliavimas arba minėtiems reikalams teikiama parama; bendras monopolijų ir kitų apribojimų, taikomų prekybai ir įėjimui į rinką, reguliavimas ir t. t.; bankininkystės priežiūra. Institucijų, veikiančių patentų suteikimo, prekinių ženklų išdavimo, autorinių teisių, įmonių registravimo, oro prognozių pateikimo, standartų nustatymo, hidrologinių, geodezinių apžvalgų pateikimo ir kitose srityse, valdymas arba joms teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos bendrai ekonominei ir prekybos politikai ir programoms paremti. Į šią klasę įtrauktas vartotojų švietimas ir apsauga, taip pat su narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės įstatymais susijusių teisės aktų kontrolė, viešųjų pirkimų koordinavimas ir priežiūra, bankroto ir duomenų apsaugos valdymas, rinkų tyrimas, reguliavimas, turto rinkos kainų nustatymas, turto vertinimo plėtra, ekonominis vartotojų interesų gynimas, apskaitos plėtra ir kiti bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai. Į šią klasę neįtraukti konkrečios pramonės šakos ekonomikos ir prekybos reikalai (klasifikuojama 04.02.-04.07.).

04.01.01.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.01.01 grupėje „Bendri ekonomikos, prekybos ir darbo reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.01.02. Bendri darbo reikalai (BP). Bendrų darbo reikalų ir paslaugų administravimas; bendros darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas; darbo sąlygų (darbo valandų, darbo užmokesčio, saugumo ir t. t.) priežiūra ir reguliavimas; ryšys tarp skirtingų valstybės valdymo lygių ir tarp valstybės ir verslo, prekybos bei darbo organizacijų. Bendrų programų arba projektų, tokių, kaip padidinti darbo mobilumą, sumažinti lyčių, rasių, amžiaus ir kitokią diskriminaciją, sumažinti nedarbo lygį nelaimių ištiktuose rajonuose, pakelti dideliu nedarbu išsiskiriančių grupių asmenų įdarbinimo lygį ir t. t., vykdymas; darbo biržų valdymas; arbitražų ir tarpininkavimo paslaugų teikimas arba joms teikiama parama. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie bendrus darbo reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos bendrai darbo politikai ir programoms paremti. Į šią klasę neįtraukta: konkrečios pramonės šakos darbo reikalai (klasifikuojama 04.02.-04.07.); socialinės paramos nedirbantiems asmenims teikimas pinigais ir natūra (10.05.01.).

04.01.02.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.01.02 grupėje „Bendri darbo reikalai (BP)“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.02. Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė

04.02.01. Žemės ūkis (BP). Žemės ūkio reikalų ir paslaugų administravimas; ariamos žemės išlaikymas, melioravimas ir plėtra, agrarinė reforma ir žemės padalijimas; žemės ūkio pramonės priežiūra ir reguliavimas. Potvynių kontrolės, drėkinimo ir sausinimo sistemų sukūrimas arba veikla, įskaitant dotacijų, paskolų arba subsidijų tokiems darbams atlikti teikimą. Programų arba projektų vykdymas ir parama jiems, siekiant palaikyti žemės ūkio produkcijos kainas ir ūkininkų pajamas; papildomų paslaugų teikimas ūkiams, kenkėjų kontrolės paslaugų, grūdinių kultūrų derliaus tikrinimo ir rūšiavimo paslaugų teikimas ūkiams ir parama jiems. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žemės ūkio veiklą ir paslaugas rengimas ir platinimas. Kompensacijų, dotacijų, paskolų arba subsidijų ūkininkams teikimas ryšium su vykdoma žemės ūkio veikla, įskaitant išmokas už atitinkamo derliaus auginimo apribojimą arba skatinimą arba už leidimą laikyti nedirbamą žemę. Į šią klasę neįtraukti daugiatiksliai plėtros projektai (04.07.04.).

04.02.02. Miškininkystė (BP). Miškininkystės reikalų ir paslaugų administravimas; miškų išteklių išsaugojimas ir plėtra bei jų racionalus naudojimas; miškų priežiūra, leidimų kirsti mišką išdavimo priežiūra ir reguliavimas. Miško sodinimo, kenkėjų ir ligų kontrolės, miško gaisrų gesinimo ir priešgaisrinių tarnybų veikla ir papildomų paslaugų miškų savininkams arba paramos teikimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie miškininkystę ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komercinei miškų panaudojimo veiklai paremti. Į šią klasę įtrauktos miškų gėrybės, mediena.

04.02.03. Žvejyba ir medžioklė (BP). Į šią klasę įtraukta tiek komercinė žvejyba ir medžioklė, tiek sportinė žvejyba ir medžioklė. Žvejyba ir medžioklė priskiriamos veiklai, kuri vykdoma ne natūraliuose parkuose ir rezervatuose. Žvejybos ir medžioklės reikalų ir paslaugų administravimas; žuvų ir faunos bei floros apsauga, veisimas ir racionalus eksploatavimas; žvejybos gėluosiuose ir pakrantės vandenyse ir vandenyne, medžioklės ir žvejybos leidimų išdavimo priežiūra ir reguliavimas, žuvininkystės ūkių valdymas. Žuvivaisos ūkių, jų plėtros, žuvų veisimo arba rūšiavimo valdymas arba jiems teikiama parama. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie žvejybos ir medžioklės veiklą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos komercinei žvejybai ir medžioklei, įskaitant žuvininkystės ūkių statybą arba naudojimą, paremti. Į šią klasę neįtraukta: žvejybos atviroje jūroje ir vandenyne kontrolė (03.01.01.); parkų ir rezervatų administravimas, veikla arba paramos jiems išlaikyti teikimas(05.04.01.).

04.02.04. Kiti jokiai grupei nepriskirti su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle susiję reikalai.

04.02.04.09. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.02 grupėje „Žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba ir medžioklė“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.03. Kuras ir energija

04.03.01. Akmens anglys ir kitas kietasis kuras (BP). Į šią klasę įtrauktos visų rūšių akmens anglys, lignitas ir durpės nepriklausomai nuo jų išgavimo būdo arba šių kuro rūšių sodrinimo ir perdirbimo į kitas formas, pavyzdžiui, į koksą arba dujas. Reikalų ir paslaugų, susijusių su kietuoju kuru, administravimas; kietojo kuro išteklių išlaikymas, atradimas, paruošiamųjų darbų atlikimas ir racionalus eksploatavimas; kietojo kuro išgavimo, apdorojimo, tiekimo ir naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie veiklą ir paslaugas, susijusias su kietuoju kuru, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos kietojo kuro pramonei ir kokso, briketo arba perdirbtų dujų pramonės šakoms paremti. Į šią klasę neįtrauktas kietojo kuro pervežimas (klasifikuojama atitinkamoje 04.05. grupėje).

04.03.02. Nafta ir gamtinės dujos (BP). Į šią klasę įtrauktos gamtinės dujos, suskystintos automobilinės dujos ir perdirbtos dujos, nafta iš gręžinių arba kitų šaltinių bei dujų paskirstymas mieste nepriklausomai nuo jų sudėties. Veiklos ir paslaugų, susijusių su nafta ir gamtinėmis dujomis, administravimas; naftos ir gamtinių dujų išteklių paieška, plėtra ir racionalus eksploatavimas; naftos ir gamtinių dujų išgavimo, apdorojimo, tiekimo ir naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie naftos ir gamtinių dujų reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos naftos gavybos pramonei, naftos žaliavos perdirbimo ir susijusių skystųjų produktų ir dujų perdirbimo pramonei remti. Į šią klasę neįtrauktas benzino arba dujų pervežimas (klasifikuojama atitinkamoje 04.05. kategorijoje).

04.03.03. Branduolinis kuras (BP). Veiklos ir paslaugų, susijusių su branduoliniu kuru, administravimas; branduolinių medžiagų išteklių saugojimas, paieška, paruošiamųjų darbų atlikimas ir racionalus išteklių eksploatavimas; branduolinio kuro išteklių gavybos bei apdorojimo ir branduolinio kuro elementų gamybos, tiekimo bei naudojimo priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie branduolinio kuro reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos branduolinio kuro gavybos ir jo perdirbimo pramonei remti. Į šią klasę neįtraukta: branduolinio kuro pervežimas (klasifikuojama atitinkamoje 04.05. grupėje); radioaktyvių atliekų sunaikinimas (05.01.01.).

04.03.04. Kitas kuras (BP). Alkoholio, medienos ir medienos atliekų, cukrinių runkelių išspaudų ir kito nekomercinio kuro administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie tokio kuro turėjimą, gamybą ir panaudojimą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokio kuro panaudojimui energijos gamyboje paremti. Į šią klasę neįtraukta: miškininkystė (04.02.02.); vėjo ir saulės energija (04.03.05.), (04.03.06.); geoterminiai ištekliai (04.03.06.).

04.03.05. Elektros energija (BP). Į šią klasę įtraukti abu tradiciniai elektros energijos šaltiniai – šiluminės ir vandens energijos atsargos ir naujesni šaltiniai, kaip vėjas arba saulė. Elektros energijos reikalų ir paslaugų administravimas; elektros energijos saugojimas, gamyba ir racionalus naudojimas; elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo priežiūra ir tvarkymas. Ne įmonių tipo elektros energijos tiekimo sistemų kūrimas ir veikla. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie elektros energijos reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos elektros energijos tiekimo pramonei, įskaitant išlaidas užtvankų statybai ir kitiems darbams, dažniausiai skirtiems tiekti elektros energijai, remti. Į šią klasę neįtraukta ne elektros energija, t. y. vėjo arba saulės energija (04.03.06.).

04.03.06. Ne elektros energija (BP). Ne elektros energijos reikalų ir paslaugų, susijusių su šilumos gamyba, paskirstymu ir panaudojimu garo, karšto vandens arba karšto oro pavidalu, administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie ne elektros energijos turėjimą, gamybą ir panaudojimą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos ne elektros energijos naudojimui remti. Į šią klasę įtraukta: geoterminiai ištekliai; vėjo arba saulės energija.

04.03.07. Kiti jokiai grupei nepriskirti su kuru ir energija susiję reikalai.

04.03.07.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.03 grupėje „Kuras ir energija“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.04. Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba

04.04.01. Mineralinių išteklių, išskyrus kurą, gavyba (BP). Į šią klasę įtraukti metalo turintys mineralai, smėlis, molis, akmenys, chemijoje ir mineralinių trąšų gamyboje naudojamos mineralinės medžiagos, druska, brangakmeniai, asbestas, gipsas ir kita. Reikalų ir paslaugų, susijusių su mineralinių išteklių gavyba, mineraliniais ištekliais, administravimas; mineralinių išteklių išsaugojimas, gavyba, plėtra ir racionalus panaudojimas; žvalgybos bei gavybos, rinkodaros ir kitų mineralinės produkcijos gavybos aspektų priežiūra ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie paslaugas ir veiklą, susijusią su mineralinių išteklių gavyba, mineraliniais ištekliais, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komercinei mineralinių išteklių gavybai paremti. Į šią klasę įtrauktas nuomos licencijų ir leidimų išdavimas, produkcijos apimčių reguliavimas, kasyklų atitikties saugumo reikalavimams tikrinimas ir t. t. Į šią klasę neįtraukta: akmens anglys ir kitas kietasis kuras (04.03.01.), nafta ir gamtinės dujos (04.03.02.) ir branduolinis kuras (04.03.03.).

04.04.02. Apdirbamoji pramonė (BP). Apdirbamosios pramonės administravimas; gamybos plėtra arba tobulinimas; apdirbamosios pramonės įmonių kūrimo ir veiklos priežiūra bei reguliavimas; bendradarbiavimas su gamintojų asociacijomis ir kitomis organizacijomis, besidominčiomis gamybos reikalais ir paslaugomis. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie apdirbamąją pramonę ir gaminius rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos elektros gamybos įmonėms paremti. Į šią klasę įtrauktas gamybos patalpų tikrinimas, ar jos atitinka saugumo reikalavimus, vartotojų apsauga nuo pavojingų produktų ir t. t. Į šią klasę neįtraukti reikalai ir paslaugos, susiję su akmens anglių gavybos pramone (04.03.01.), naftos perdirbimo pramone (04.03.02.) ir branduolinio kuro pramone (04.03.03.).

04.04.03. Statyba (BP). Statybos reikalų ir paslaugų administravimas; statybos priežiūra; statybos standartų tobulinimas ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie statybų paslaugas ir veiklą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtrauktas leidimų užimti žemę išdavimas, statybviečių tikrinimas, ar jos atitinka saugumo reikalavimus, ir t. t. Į šią klasę neįtraukta: dotacijos, paskolos arba subsidijos būsto, pramoninių pastatų, gatvių tiesimui, komunalinių įstaigų, kultūros įstaigų ir kitai statybai (klasifikuojama pagal funkciją); būsto standartų tobulinimas ir tvarkymas (06.01.01.).

04.04.04. Kiti jokiai grupei nepriskirti su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba susiję reikalai.

04.04.04.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.04 grupėje „Išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė ir statyba“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

04.05. Transportas

04.05.01. Kelių transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su kelių transporto sistemų ir įrenginių (kelių, tiltų, tunelių, automobilių stovėjimo aikštelių, autobusų stočių ir t. t.) valdymu, naudojimu, statyba ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių kelių eismo dalyviams nustatymas (transporto priemonių ir vairuotojų pažymėjimų išdavimas, transporto priemonių techninė apžiūra, krovinių dydžio ir apkrovos nustatymas keleivių ir krovininiam kelių transportui, darbo valandų miesto ir tarpmiestinių autobusų bei sunkvežimių vairuotojams ir kitiems nustatymas ir t. t.), kelių transporto sistemų veiklos priežiūra (specialių teisių suteikimas, krovinių tarifų ir mokesčių už važiavimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko ir dažnumo nustatymas ir kita); kelių tiesimas, techninė priežiūra ir tvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie kelių transporto sistemos valdymą, kelių tiesimą ir su jais susijusių statinių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos kelių transporto sistemų ir priemonių valdymui, tiesimui, techninei priežiūrai arba atnaujinimui remti. Į šią klasę įtraukti greitkeliai, miesto keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai. Į šią klasę neįtraukta: kelių eismo kontrolė (03.01.01.); dotacijos, paskolos arba subsidijos kelių transporto priemonių gamintojams (04.04.02.); gatvių valymas (05.01.01.); triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kt. triukšmą mažinančių įrenginių statyba, įskaitant greitkelių atkarpų miestuose pertiesimą naudojant triukšmą mažinančius paviršius (05.03.01.), gatvių apšvietimas (06.04.01.).

04.05.02. Vandens transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su vidaus vandenų ir pakrančių vandens transporto sistemų ir įrenginių (uostų, dokų, navigacijos priemonių ir įrenginių, kanalų, tiltų, tunelių, molų, sąsiaurių, prieplaukų, terminalų ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių vandens transporto naudotojams nustatymas (laivų ir įgulų registravimas, licencijų išdavimas ir kontrolė, tikrinimas, susiję su keleivių saugumu ir krovinių gabenimo saugumu, ir t. t.), vandens transporto sistemų veiklos priežiūra (specialių teisių suteikimas, krovinių gabenimo tarifų ir mokesčių už plaukimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko ir dažnumo patvirtinimas ir t. t.) ir vandens transporto priemonių statyba bei techninė priežiūra. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vandens transporto sistemų ir vandens transporto įrenginių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos vandens transporto sistemoms ir įrenginiams valdyti, statyti, prižiūrėti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: radijo ir palydovinės navigacijos įranga; gelbėjimo ir vandens transporto priemonės vilkimo tarnybos. Į šią klasę neįtrauktos dotacijos, paskolos ir subsidijos laivų statytojams (04.04.02.).

04.05.03. Geležinkelių transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su geležinkelių transporto sistemų ir įrangos (geležinkelių sankasų, stočių, tunelių, tiltų, iškasų ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu arba išlaikymu, administravimas. Taisyklių geležinkelių transporto naudotojams nustatymas (riedmenų būklės, kelio sankasų stabilumo, keleivių saugumo, krovinių saugumo ir t. t. tikrinimas), geležinkelių transporto sistemų veiklos priežiūra (lengvatų teikimas, krovinių pervežimo ir mokesčių už važiavimą patvirtinimas, paslaugų teikimo laiko bei dažnumo patvirtinimas ir kita) ir geležinkelių tiesimo bei išlaikymo priežiūra. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie geležinkelių transporto sistemas ir geležinkelio transporto įrenginių statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos geležinkelių transporto sistemoms ir įrangai valdyti, statyti, prižiūrėti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: tolimųjų ir tarpmiestinių geležinkelių transporto sistemos, greito pervežimo mieste geležinkelių transporto sistemos ir tramvajų transporto sistemos; riedmenų įsigijimas ir išlaikymas. Į šią klasę neįtraukta: dotacijos, paskolos arba subsidijos riedmenų gamintojams (04.04.02.); triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kitų triukšmą slopinančių įrenginių, įskaitant geležinkelių ruožų mieste pertiesimą iš naujo padengiant juos triukšmą mažinančiu paviršiumi (05.03.01.), statyba.

04.05.04. Oro transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su oro transporto sistemų ir įrenginių (oro uostų, pakilimo ir nusileidimo takų, terminalų, angarų, navigacijos pagalbos priemonių ir įrangos, oro kontrolės įrenginių ir t. t.) valdymu, naudojimu, įrengimu ir išlaikymu, administravimas. Taisyklių oro transporto naudotojams nustatymas (lėktuvų, pilotų, lėktuvų ekipažo registravimas, licencijų išdavimas ir tikrinimas, kad būtų laikomasi keleivių saugumo reikalavimų, oro transporto avarijų, gedimų tyrimas ir t. t.), oro transporto sistemų veiklos priežiūra (maršrutų nustatymas, krovinių tarifų, mokesčių už pervežimą, paslaugų teikimo dažnumo ir lygio patvirtinimas ir t. t.) ir oro transporto įrangos statyba ir priežiūra bei reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie oro transporto sistemas ir oro transporto konstrukcijų statybą rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos oro transporto sistemoms ir konstrukcijoms įrengti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę įtraukta: radijo ir palydovinės navigacijos įranga; gelbėjimo tarnybos; keleivių vežimo ir krovinių gabenimo paslaugos pagal tvarkaraštį arba ne; privačių asmenų skridimo lėktuvais reguliavimas ir kontrolė. Į šią klasę neįtrauktos dotacijos, paskolos ir subsidijos lėktuvų gamintojams (04.04.02.).

04.05.05. Vamzdynai ir kitas transportas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su vamzdynų ir kito transporto sistemų (funikulierių, liftų kabinų ir t. t.) valdymu, naudojimu, statyba ir technine priežiūra, administravimas. Taisyklių vamzdynų ir kito transporto sistemų naudotojams nustatymas (įrangos, mechanikų meistriškumo ir mokymų registravimas, pažymėjimų išdavimas ir kontrolė; saugumo standartai ir t. t.), vamzdynų ir kito transporto sistemų veiklos priežiūra (lengvatų teikimas, tarifų nustatymas, paslaugų teikimo dažnumo ir lygio nustatymas ir t. t.) ir šio transporto sistemų įrengimo ir išlaikymo priežiūra bei reguliavimas. Vamzdynų ir kito transporto sistemų įrengimas arba valdymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vamzdynų ir kito transporto sistemų naudojimą ir įrengimą platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos vamzdynams ir kito transporto sistemoms įrengti, išlaikyti arba atnaujinti.

04.05.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su transportu susiję reikalai

04.05.06.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.05 grupėje „Transportas“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.06. Ryšiai

04.06.01. Ryšiai (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su ryšių sistemų (pašto, telefonų, telegrafo, radijo ir palydovinio ryšio sistemų) kūrimu, plėtimu, tobulinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Ryšių sistemos veiklos (lengvatų teikimo; dažnių skyrimo, aptarnaujamų rinkų ir tarifų nustatymo ir t. t.) reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie ryšių reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos ryšių sistemoms kurti, naudoti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukta: vandens transporto radijo ir palydovinės navigacijos priemonės (04.05.02.) ir oro transportas (04.05.04.); radijo ir televizijos transliavimo sistemos (08.03.01.).

04.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.06 grupėje „Ryšiai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.07. Kita ekonominė veikla

04.07.01. Skirstomoji prekyba, prekių laikymas ir sandėliavimas (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su skirstomąja prekyba ir prekių laikymo bei sandėliavimo veikla, administravimas. Didmeninės ir mažmeninės prekybos (licencijų išdavimas, prekyba, etikečių ant supakuotų maisto ir kt. namų ūkio apyvokos daiktų klijavimo, svarstyklių ir kitų svėrimo prietaisų kontrolė ir t. t.), prekių laikymo bei sandėliavimo veiklos (įskaitant muitinės sandėlių kontrolę ir t. t.) priežiūra ir kontrolė. Kainų kontrolės ir pramoninių prekių normavimo sistemų, kuriomis naudojasi mažmenininkai arba didmenininkai nepriklausomai nuo prekių rūšies arba vartotojų grupės, administravimas; maisto tiekimas ir kitų panašių subsidijų visuomenei teikimas ir administravimas. Informacijos prekybos darbuotojams ir visuomenei apie kainas, esamas prekes ir kitus skirstomosios prekybos, prekių laikymo ir sandėliavimo veiklos aspektus rengimas ir platinimas; statistinių duomenų apie skirstomąją prekybą, prekių laikymą ir sandėliavimą rengimas ir skelbimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos prekybai, prekių laikymo ir sandėliavimo veiklai paremti. Į šią klasę neįtraukta: kainų ir kitokia gamintojui taikoma kontrolė (klasifikuojama pagal funkciją); maisto produktų ir kitos panašios subsidijos, teikiamos tam tikroms visuomenės grupėms arba asmenims (priskiriama 10 skyriaus atitinkamai grupei).

04.07.02. Viešbučiai ir restoranai (BP). Reikalų ir paslaugų, susijusių su viešbučių ir restoranų statyba, plėtimu, gerinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Viešbučių ir restoranų valdymo (vyraujančių kainų reguliavimo, tvarkos palaikymo, paslaugų pardavimo, viešbučių bei restoranų licencijų išdavimo ir t. t.) priežiūra ir reguliavimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie viešbučių ir restoranų veiklą ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos viešbučių ir restoranų statybai, naudojimui, išlaikymui arba atnaujinimui.

04.07.03. Turizmas (BP). Turizmo reikalų ir paslaugų administravimas; turizmo skatinimas ir plėtra; ryšys su transporto, viešbučių ir restoranų veikla ir kita veikla, turinčia naudos iš turizmo. Turizmo įstaigų valdymas šalyje ir užsienyje; reklamos kampanijų organizavimas, įskaitant informacijos apie lankytinas vietas leidimą bei platinimą. Statistinių duomenų apie turizmą rengimas ir leidimas.

04.07.04. Daugiatiksliai plėtros projektai (BP). Daugiatiksliai plėtros projektai sudaro palankias sąlygas energijos, potvynių kontrolės, drėkinimo, navigacijos ir poilsio paslaugoms plėtoti. Reikalų ir paslaugų, susijusių su daugiatikslių plėtros projektų kūrimu, plėtimu, gerinimu, naudojimu ir išlaikymu, administravimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie veiklą ir paslaugas, susijusias su daugiatiksliais plėtros projektais, rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos daugiatiksliams plėtros projektams kurti, naudoti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukti projektai, turintys vieną funkciją, o kitos funkcijos tik antraeilės (klasifikuojama pagal funkciją).

04.07.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti su kita ekonomine veikla susiję reikalai.

04.07.05.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.07 grupėje „Kita ekonominė veikla“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

04.08. Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

04.08.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra ekonomikos, prekybos ir darbo srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ekonomine, komercine ir darbine veikla, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ekonomikos, prekybos ir darbo reikalais. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.02. Moksliniai tyrimai ir plėtra žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir medžioklės srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusių su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su žemės ūkiu, miškininkyste, žvejyba ir medžiokle. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.03. Moksliniai tyrimai ir plėtra kuro ir energijos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kuru ir energija, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kuru ir energija. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.04. Moksliniai tyrimai ir plėtra išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės ir statybos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su išgaunamąja ir apdirbamąja pramone ir statyba. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra transporto srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su transportu, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su transportu. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.06. Moksliniai tyrimai ir plėtra ryšių srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę ryšių plėtrą, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su ryšių plėtra. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.08.07. Moksliniai tyrimai ir plėtra kitose ekonominės veiklos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kitomis ekonominės veiklos sritimis, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su kitomis ekonominės veiklos sritimis. Į šią klasę įtraukta: skirstomoji prekyba, prekių saugojimas ir sandėliavimas; viešbučiai ir restoranai; turizmas ir daugiatiksliai plėtros projektai. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

04.09. Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai

04.09.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai (BP). Veikla, susijusi su bendra ir sektorių ekonomine veikla, kuri negali būti priskirta 04.01., 04.02., 04.03., 04.04.,

04.05., 04.06., 04.07. ir 04.08. grupėms. Į šią klasę įtrauktas valstybės rezervo tvarkymas.

04.09.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 04.09 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti ekonomikos reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

05. APLINKOS APSAUGA. Aplinkos apsaugos sritis suskirstyta vadovaujantis Europos informacijos surinkimo apie aplinkos apsaugą Aplinkos apsaugos veiklos rūšių klasifikatoriumi.

05.01. Atliekų tvarkymas. Į šią grupę įtraukiamas atliekų rinkimas, apdorojimas ir naikinimas. Į atliekų rinkimą įtrauktas gatvių, aikščių, kelių, turgaviečių, viešųjų parkų, parkų ir t. t. valymas; visų rūšių atliekų surinkimas ir jų nuvežimas į jų apdorojimo ir naikinimo vietą. Atliekos gali būti apdorojamos visokiais būdais, siekiant pakeisti jų fizinę, cheminę arba biologinę sudėtį arba savybes, norint jas neutralizuoti, padarant jas nepavojingas, saugesnes pervežti, kad jas būtų lengviau perdirbti, saugoti arba sumažinti jų apimtį. Atliekų naikinimas – galutinis atliekų sunaudojimas, t. y. jų užkasimas, laikymas numatytoje vietoje arba kitas atitinkamas naikinimo būdas.

05.01.01. Atliekų tvarkymas (BP). Atliekų surinkimo, tvarkymo ir naikinimo sistemų administravimas, priežiūra, tikrinimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokioms sistemoms valdyti, kurti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę įtrauktas branduolinių atliekų surinkimas, tvarkymas ir naikinimas.

05.02. Nutekamojo vandens valymas. Ši grupė apima kanalizacijos sistemos veikimą ir nutekamojo vandens valymą. Kanalizacijos sistemų eksploatavimas apima kolektorių, vamzdynų, vandentiekių ir siurblių pašalinti nutekamajam vandeniui (lietaus, panaudoto buityje, ir kitam) sistemų statybą, t. y. nuotekų apdorojimo įrenginių gamybą arba nuotekų nuleidimą į vandens telkinius. Į nutekamojo vandens valymą įtrauktas jo mechaninis, biologinis arba sudėtingesnis valymas, siekiant, kad jis atitiktų taikomus aplinkosaugos standartus arba kitas kokybės normas.

05.02.01. Nutekamojo vandens valymas (BP). Kanalizacijos ir nutekamojo vandens valymo sistemų administravimas, priežiūra, kontrolė, eksploatavimas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos tokioms sistemoms naudoti, statyti, išlaikyti arba atnaujinti.

05.03. Aplinkos teršimo mažinimas. Į šią grupę įtraukta veikla, susijusi su mus supančio oro ir klimato apsaugojimu, dirvožemio ir vandens telkinių saugojimu, triukšmo ir vibracijos mažinimu ir apsauga nuo radiacijos. Šios veiklos rūšys – kontrolės sistemų ir stočių (ne meteorologinių) statyba, priežiūra ir naudojimas; triukšmą mažinančių įrenginių, aptvarų ir kitos triukšmą sugeriančios įrangos, įskaitant priemiesčių arba geležinkelių ruožų perklojimą naudojant triukšmą mažinančius paviršius, įrengimas; vandens telkinių valymas, priemonių, taikomų kontroliuojant arba užkertant kelią nuodingų medžiagų ir teršalų patekimui į orą, naudojimas; įrenginių, naudojamų užterštai dirvai dezinfekuoti ir užterštiems produktams laikyti, statyba, techninė priežiūra ir naudojimas; užterštų produktų pervežimas.

05.03.01. Aplinkos teršimo mažinimas (BP). Veiklos, susijusios su teršimo mažinimu ir kontrole, administravimas, priežiūra, tikrinimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti veiklai, susijusiai su teršimo mažinimu ir kontrole.

05.04. Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga. Į šią grupę įtraukta veikla, susijusi su gyvūnijos ir augmenijos rūšių (įskaitant išnykusių rūšių atgaivinimą ir rūšių, kurioms gresia išnykimas, atnaujinimą) apsauga, augalų, augimviečių arba gyvūnų buvimo vietų apsauga (įskaitant natūralių parkų ir rezervatų priežiūrą) ir kraštovaizdžio estetinės vertės apsauga (įskaitant pažeisto kraštovaizdžio atkūrimą siekiant padidinti jo estetinę vertę, taip pat apleistų kasyklų bei karjerų teritorijų rekonstravimą).

05.04.01. Biologinės įvairovės ir gamtos apsauga (BP). Veiklos, susijusios su biologinės įvairovės ir gamtos apsauga, administravimas, priežiūra, kontrolė, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti veiklai, susijusiai su biologinės įvairovės ir gamtos apsauga.

05.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

05.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra aplinkos apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su aplinkos apsauga, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su aplinkos apsauga. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

05.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai

05.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai (BP). Veiklos rūšių, susijusių su bendros politikos, planų, programų ir biudžeto aplinkos apsaugos paramai sudarymu, administravimu ir kontrole, priežiūra, naudojimas arba teikiama parama; teisės aktų ir standartų aplinkos apsaugos paslaugoms teikti rengimas bei įdiegimas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie aplinkos apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukti aplinkos apsaugos reikalai ir paslaugos, kurie negali būti priskirti 05.01., 05.02., 05.03., 05.04. ir 05.05. grupėms.

05.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 05.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su aplinkos apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

06. BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS

06.01. Būsto plėtra

06.01.01. Būsto plėtra (BP). Būsto plėtros reikalų ir paslaugų administravimas; būsto plėtros skatinimas, kontrolė ir vertinimas nepriklausomai, ar šią veiklą remia valstybės institucijos ir įstaigos; būsto standartų rengimas ir reguliavimas. Lūšnų naikinimas, susijęs su aprūpinimu būstu; žemės, reikalingos gyvenamųjų namų statybai, įsigijimas; gyvenamųjų namų statyba arba įsigijimas ir pertvarkymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie būsto plėtros reikalus ir paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti būsto plėtrai, tobulinimui arba išlaikymui. Į šią klasę neįtraukta: statybos standartų rengimas ir reguliavimas (04.04.03.); pašalpos pinigais ir natūra namų ūkiams mokant už būstą (10.06.01.).

06.02. Komunalinio ūkio plėtra

06.02.01. Komunalinio ūkio plėtra (BP). Komunalinio ūkio plėtros reikalai, administravimas; komunalinio ūkio veiklą, žemės ir pastatų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų administravimas. Naujų komunalinių paslaugų planavimas; gyvenamųjų namų, pramonės bei komunalinių įmonių, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros, poilsio ir kitų sąlygų bendruomenei pagerinimo ir tobulinimo planavimas; planuojamų patobulinimų finansavimo projektų rengimas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie komunalinio ūkio plėtros reikalus ir paslaugas bendruomenei rengimas ir platinimas. Į šią klasę neįtraukta: plano įgyvendinimas, t. y. faktiška būsto, pramoninių pastatų statyba, gatvių tiesimas, komunalinių patalpų, kultūros įstaigų pastatų ir t. t. statyba (klasifikuojama pagal funkciją); agrarinė reforma ir žemės padalijimas (04.02.01.); statybos standartų (04.04.03.) ir būsto standartų (06.01.01.) administravimas.

06.03. Vandens tiekimas

06.03.01. Vandens tiekimas (BP). Vandens tiekimo paslaugų administravimas; poreikių įvertinimas ir galimybių nustatymas atsižvelgiant į poreikius; visų geriamojo vandens tiekimo aspektų, įskaitant vandens švarumą, kainą ir kokybės kontrolę, priežiūra ir reguliavimas. Vandens tiekimo sistemų statyba arba valdymas. Bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie vandens tiekimo paslaugas rengimas ir platinimas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos vandens tiekimo sistemoms statyti, išlaikyti arba atnaujinti. Į šią klasę neįtraukta: drėkinimo sistemos (04.02.01.); daugiatiksliai plėtros projektai (04.07.04.); nutekamojo vandens surinkimas ir valymas (05.02.01.).

06.04. Gatvių apšvietimas

06.04.01. Gatvių apšvietimas (BP). Gatvių apšvietimo paslaugų administravimas; gatvių apšvietimo standartų tobulinimas ir reguliavimas. Gatvių apšvietimo įrengimas, naudojimas, išlaikymas, atnaujinimas ir kita. Į šią klasę neįtrauktos apšvietimo paslaugos, susijusios su greitkelių tiesimu ir naudojimu (04.05.01.).

06.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

06.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra būsto ir komunalinio ūkio srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su būstu ir komunaliniu ūkiu, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su būstu ir komunaliniu ūkiu. Į šią klasę neįtraukta: pagrindiniai tyrimai (01.04.01.); taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skirti statybinėms medžiagoms ir statybos metodams (04.08.04.).

06.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai

06.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai (BP). Veiklos, susijusios su būsto ir komunalinio ūkio bendros politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymu, koordinavimu ir kontrole, administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; teisės aktų ir standartų, susijusių su būstu ir komunaliniu ūkiu, rengimas ir vykdymas; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų, susijusių su būstu ir komunaliniu ūkiu, rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtrauktas veiklos, susijusios su būstu ir komunaliniu ūkiu, kuri negali būti priskirta 06.01., 06.02., 06.03., 06.04. ir 06.05. grupėms, administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama.

06.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 06.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su būstu ir komunaliniu ūkiu susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

07. SVEIKATOS APSAUGA. Į valstybės išlaidas sveikatai įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims, ir paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos individualioms paslaugoms, teikiamoms atskiriems asmenims, priskiriamos 07.01.- 07.04. grupėms; paslaugos, teikiamos visuomenei, priskiriamos 07.05. ir 07.06 grupėms. Sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos visuomenei, susijusios su valstybės politikos formavimu ir administravimu; standartų rengimu ir taikymu gydytojams bei viduriniajam personalui ir ligoninėms, klinikoms, medicinos kabinetams ir kt., taip pat su sveikatos apsaugos paslaugų teikėjų reguliavimu ir licencijavimu; taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra medicinos ir sveikatos apsaugos srityje. Tačiau papildomos išlaidos, susijusios su ligoninių, klinikų, operacinių ir kt. administravimu ir funkcionavimu, laikomos išlaidomis atskiriems asmenims ir klasifikuojamos pagal atitinkamas grupes (07.01.-07.04.).

07.01. Medikamentai, prietaisai ir įranga. Į šią grupę įeina vaistai, protezai, medicinos prietaisai ir įranga bei kiti su sveikatos priežiūra susiję reikmenys, kuriuos asmenys perka ir kuriuos dažniausiai parduoda vaistininkai arba medicinos įrangos tiekėjai. Jie skiriami vartoti ne medicinos įstaigose. Tokių produktų tiekimas tiesiogiai ambulatoriškai medicinos, odontologijos arba gydytojų specialistų gydomiems ligoniams arba stacionariai gydomiems ligoniams – ligoninėse ir panašiai yra priskiriamas ambulatorinių ligonių paslaugoms (07.02.) arba ligoninių paslaugoms (07.03.).

07.01.01. Vaistai (individualios paslaugos (toliau - IP). Vaistų – medicinos preparatų, serumų ir skiepų, vitaminų ir mineralinių medžiagų, žuvų taukų, geriamų kontraceptinių priemonių tiekimas. Vaistų tiekimo administravimas, valdymas arba parama jam.

07.01.02. Kiti medicinos produktai (IP). Medicinos produktų – klinikinių termometrų, tvarsčių, poodinių švirkštų, pirmosios pagalbos vaistinėlių, karšto vandens butelių ir ledo maišelių, trikotažinių medicinos priemonių, tokių kaip elastingų kojinių ir kelio apsaugos priemonių, taip pat mėginių nėštumui nustatyti, prezervatyvų ir kitų mechaninių kontraceptinių priemonių tiekimas. Kitų paskirtų medicinos produktų tiekimo administravimas, valdymas arba parama jam.

07.01.03. Terapiniai prietaisai ir įranga (IP). Terapinių prietaisų ir įrangos, tokios kaip korekciniai akiniai ir kontaktiniai lęšiai, klausos aparatai, stiklinės akys, dirbtinės galūnės ir kiti protezai, ortopediniai įtvarai, ortopedinė avalynė, chirurginiai diržai, išvaržos tvarsčiai, kaklo įtvarai, medicininio masažo įranga ir gydomosios lempos, automatiniai ir ne automatiniai vežimėliai ir invalidų vežimėliai, specialios paskirties lovos, ramentai, elektroniniai ir kitokie prietaisai kraujospūdžiui matuoti ir kt., tiekimas. Terapinių prietaisų ir įrangos tiekimo administravimas, valdymas ir parama jiems. Į šią klasę įtraukta: dantų protezai be jų įdėjimo kainos; terapinių prietaisų ir įrangos taisymas. Į šią klasę neįtraukta terapinės įrangos nuoma.

07.02. Ambulatorinės paslaugos. Į šią grupę įtrauktos medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos gydytojų, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojų, praktikuojančių specialistų ir pagalbinio personalo ambulatoriškai gydomiems ligoniams. Paslaugos gali būti teikiamos namuose, individualių arba grupinių konsultacijų įstaigose, dispanseriuose arba ligoninių klinikose ir panašiose įstaigose. Prie paslaugų ambulatoriškai gydomiems ligoniams priskiriami vaistai, protezai, medicinos reikmenys bei įranga ir kiti su sveikata susiję reikmenys, kuriuos ambulatoriškai gydomiems ligoniams tiesiogiai tiekia medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojai, praktikuojantys specialistai ir pagalbinis personalas. Medicinos, odontologijos ir viduriniojo medicinos personalo paslaugos stacionariai gydomiems ligoniams, teikiamos ligoninėse, priskiriamos ligoninių paslaugoms (07.03.).

07.02.01. Bendros medicinos paslaugos (IP). Į šią grupę įeina paslaugos, teikiamos bendros paskirties medicinos klinikų ir bendros praktikos gydytojų. Bendros paskirties medicinos klinikos apibrėžiamos kaip įstaigos, teikiančios ambulatorines paslaugas, nesusijusias su konkrečia medicinos sritimi ir teikiamas kvalifikuotų medicinos specialistų. Bendrų medicinos paslaugų teikimas. Bendrų medicinos paslaugų, kurias teikia bendros paskirties medicinos klinikos ir bendros praktikos gydytojai, administravimas, kontrolė, valdymas arba parama joms. Į šią klasę neįtrauktos medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos (07.02.04.).

07.02.02. Specializuotos medicinos paslaugos (IP). Į šią grupę įtrauktos paslaugos, teikiamos specializuotų medicinos klinikų ir gydytojų specialistų. Specializuotos medicinos paslaugos. Specializuotų medicinos klinikų ir gydytojų specialistų teikiamų paslaugų administravimas, kontrolė, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos burnos ertmės ir ortodontijos specialistų paslaugos. Į šią klasę neįtraukta: odontologijos klinikos ir odontologai (07.02.03.); medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos

(07.02.04.).

07.02.03. Odontologinės paslaugos (IP). Į šią grupę įtrauktos bendros arba specialių odontologijos klinikų ir odontologų, burnos higienistų arba kitų pagalbinių specialistų teikiamos paslaugos. Odontologinių paslaugų teikimas ambulatoriniams ligoniams. Bendrų ir specialių odontologijos klinikų ir odontologų, burnos higienistų arba kito pagalbinio personalo teikiamų paslaugų administravimas, kontrolė, valdymas ir tuo tikslu teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos protezų pritaikymo išlaidos (ne protezų gamybos). Į šią klasę neįtraukta: protezai (07.01.03.); ortodontijos specialistų paslaugos (07.02.02.); medicininės analizės laboratorijų ir rentgeno centrų paslaugos (07.02.04.).

07.02.04. Viduriniojo medicinos personalo paslaugos (IP). Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ambulatoriniams ligoniams. Klinikų teikiamų paslaugų: seselių, akušerių, fizioterapijos specialistų, darbo terapijos specialistų, logopedų arba kt. paslaugų, taip pat seselių, akušerių ir kitų specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų ne konsultacijose, pacientų namuose arba kitose ne medicinos įstaigose administravimas, kontrolė, valdymas arba tam teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: akupunktūros, manualinės terapijos specialistai, specialistai, parenkantys akinius, tradicinės medicinos specialistai ir pan.; medicininės analizės laboratorijos ir rentgeno centrai; terapinės įrangos nuoma; korekcinės gimnastikos terapija; ambulatorinių ligonių gydymas karštomis voniomis arba jūros vandeniu; greitosios pagalbos tarnybos. Į šią klasę neįtraukta: valstybės sveikatos priežiūros laboratorijos (07.04.01.); laboratorijos, įtrauktos į ligų priežasčių nustatymo darbą (07.05.01.).

07.03. Ligoninės. Paguldymas į ligoninę apibrėžtas kaip atvejis, kada pacientas paguldomas ligoninėje atitinkamai gydymo trukmei. Įtraukta gydymo priežiūra ir namuose. Į šią grupę įtrauktos bendros paskirties ir specializuotų ligoninių paslaugos, medicinos centrų paslaugos, motinystės centrai, slaugos namai bei medicinos reabilitacijos centrai, kurie daugiausia teikia paslaugas stacionariai gydomiems ligoniams, taip pat karinių ligoninių paslaugos, įstaigų teikiamos paslaugos pagyvenusiems žmonėms, kur medicininė priežiūra yra pagrindinė, reabilitacijos centrų paslaugos, teikiamos stacionariai gydomiems ligoniams, ir reabilitacinė terapija, kurios tikslas gydyti pacientus, o ne teikti ilgalaikę paramą. Į šią grupę neįtrauktos karo lauko ligoninės (02.01.), operacinės, klinikos ir dispanseriai, skirti tik ambulatoriškai gydomų ligonių priežiūrai (07.02.), įstaigos žmonėms su negalia ir reabilitacijos centrai, teikiantys pirmiausia ilgalaikę pagalbą (10.01.02.), pensionai (10.02.01.). Į ligoninės paslaugas įtraukti medikamentai, protezai, medicinos prietaisai ir įranga bei kiti produktai, teikiami ligoninės pacientams. Taip pat įtrauktos ne medicininės ligoninių išlaidos, padarytos dėl ligoninių administravimo.

07.03.01. Bendros paskirties ligoninių paslaugos (IP). Bendrų ligoninės paslaugų teikimas. Ligoninių, kurios neapsiriboja konkrečia medicinos sritimi, administravimas, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtraukti medicinos centrai, kurių tiesiogiai neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.03.03.).

07.03.02. Specializuotų ligoninių paslaugos (IP). Specializuotose ligoninėse gydomi tam tikros būklės arba tam tikromis ligomis sergantys ligoniai. Specializuotų ligoninių paslaugos. Ligoninių, kurios apsiriboja konkrečia medicinos sritimi, administravimas, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtraukti motinystės centrai, kurių tiesiogiai neprižiūri kvalifikuoti gydytojai (07.03.03.).

07.03.03. Medicinos ir motinystės centrų paslaugos (IP). Medicinos ir motinystės centrų paslaugų teikimas. Medicinos ir motinystės centrų paslaugų administravimas, tikrinimas, valdymas arba jiems teikiama parama.

07.03.04. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos (IP). Slaugos namai ir medicinos reabilitacijos centrai teikia paslaugas stacionariai gydomiems ligoniams, kurie sveiksta po operacijos arba nusilpę po sunkios ligos arba yra tokios būklės, kada reikia priežiūros bei vaistų, psichoterapinio gydymo, reikia mokytis iš naujo atlikti atitinkamas funkcijas arba pailsėti. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugos. Slaugos namų ir medicinos reabilitacijos centrų paslaugų administravimas, tikrinimas, valdymas arba jiems teikiama parama. Į šią klasę įtraukta: institucijos, teikiančios paslaugas pagyvenusio amžiaus žmonėms, kuriose medicininė priežiūra yra pagrindinė dalis; reabilitacijos centrai, teikiantys stacionarių ligonių sveikatos priežiūros paslaugas ir reabilitacinę terapiją, kurių tikslas – gydyti ligonį, o ne teikti ilgalaikę pagalbą.

07.04. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos

07.04.01. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos (IP). Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugų teikimas. Visuomenės sveikatos apsaugos paslaugos, tokios kaip kraujo banko tvarkymas (kraujo surinkimas, apdorojimas, laikymas, pervežimas), ligos nustatymas (vėžio, tuberkuliozės, venerinių ligų), prevencija (imunizavimas, kenksmingumo šalinimas), priežiūra (kūdikio maitinimo, vaiko sveikatos), epidemiologinių duomenų rinkimas, šeimos planavimo paslaugos ir kita. Informacijos visuomenės sveikatos priežiūros klausimais rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos klientų, kurių dauguma yra geros sveikatos, grupėms jų darbo vietoje, mokyklose arba kitose ne medicinos įstaigose; visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, nesusijusios su ligonine, klinika arba gydytoju specialistu; visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, neteikiamos kvalifikuotų gydytojų; valstybės sveikatos priežiūros paslaugų laboratorijos. Į šią klasę neįtraukta: medicininės analizės laboratorijos (07.02.04.); laboratorijos, nustatančios ligos priežastis (07.05.01.).

07.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

07.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sveikatos apsaugos srityje, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su sveikatos apsauga. Į šią klasę įtrauktos laboratorijos, nustatančios ligos priežastis. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

07.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai

07.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai (BP). Veikla, susijusi su bendros sveikatos apsaugos politikos, planų, programų ir biudžeto formavimu, koordinavimu ir priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; sveikatos priežiūros įstatymų ir standartų, įskaitant licencijų išdavimą medicinos įstaigoms, gydytojams ir viduriniojo medicinos personalo darbuotojams, rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie sveikatos priežiūrą rengimas ir platinimas. Taip pat priskiriama valstybės lėšomis draudžiamų asmenų privalomasis sveikatos draudimas; valstybės biudžeto asignavimai į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą (įskaitant asignavimus ortopedijos technikos priemonėms įsigyti, paslaugų, skirtų gyvybei gelbėti ir išsaugoti, išlaidoms apmokėti ir kitoms teisės aktais Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui deleguotoms valstybės funkcijoms vykdyti); narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija. Papildomiems valstybės biudžeto asignavimams priskiriamos išmokamos kompensacijos kraujo donorams, kitų asmenų sveikatos priežiūros išlaidos. Į šią klasę įtraukta valstybės rezervo tvarkymas, taip pat sveikatos apsauga ir paslaugos, kurios negali būti priskirtos 07.01., 07.02., 07.03., 07.04. ir 07.05. grupėms.

07.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 07.06 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su sveikatos apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

08. POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA. Į valstybės išlaidas poilsiui, kultūrai ir religijai įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims ir šeimoms, bei išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos pavieniams asmenims priskiriamos 08.01. ir 08.02. grupėms; išlaidos visuomenei priskiriamos 08.03.-08.06. grupėms. Kolektyvinės paslaugos teikiamos visai visuomenei. Į šias paslaugas įtraukta tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; poilsio ir kultūrinės veiklos, paslaugų teikimo, teisės aktų ir standartų kūrimas ir jų vykdymo priežiūra; taikomųjų tyrimų bei eksperimentinės plėtros pritaikymas poilsiui, kultūrai ir religijai bei jų paslaugoms.

08.01. Poilsio ir sporto paslaugos

08.01.01. Poilsio ir sporto paslaugos (IP). Sporto ir sveikatingumo paslaugų teikimas; sporto ir sveikatingumo vietų priežiūra. Aktyviam sportui arba sporto renginiams skirtų vietų (žaidimo aikštelių, teniso kortų, bėgimo takelių, aikštynų, bokso ringų, čiuožyklų, gimnastikos salių ir t. t.) priežiūra ir tuo tikslu teikiama parama; pasyviam sportui arba sporto renginiams skirtų vietų (specialiai aprūpintų įranga varžybų vietų, pvz., kortų žaidimui, šaškių, šachmatų partijoms ir t. t.) priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; poilsio vietų (parkų, paplūdimių, stovyklaviečių ir apgyvendinimo vietų, įrengtų ne komerciniais tikslais, baseinų, viešų pirčių ir t. t.) priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, skirtos komandoms, atskiriems varžybų dalyviams arba žaidėjams remti. Į šią klasę įtraukta: vietos žiūrovams; šalies, rajono arba vietos komandos reprezentacija sporto renginiuose. Į šią klasę neįtraukta: zoologijos arba botanikos sodai, akvariumai ir panašios įstaigos (08.02.01.); sporto ir poilsio vietos, susijusios su mokslo institucijomis (klasifikuojama atitinkamoje 09 skyriaus grupėje).

08.01.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 08.01 grupėje „Poilsio ir sporto paslaugos“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

08.02. Kultūros paslaugos

08.02.01. Kultūros paslaugos (IP). Kultūros paslaugų teikimas; kultūrinės veiklos administravimas; kultūros veiklai skirtų vietų priežiūra ir reguliavimas. Kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, meno galerijų, teatrų, parodų salių, paminklų, istorinių namų ir vietų, zoologijos ir botanikos sodų, akvariumų ir t. t.) priežiūra ir tuo tikslu teikiama parama; kultūrinių renginių (koncertų, spektaklių ir filmų, meno šou ir t. t.) rengimas, vadovavimas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti pavieniams dailininkams, rašytojams, dizaineriams, kompozitoriams ir kitiems menininkams arba organizacijoms, remiančioms kultūrą. Į šią klasę įtrauktos šalies, rajono arba vietos šventės, jeigu jos nėra organizuojamos norint pritraukti turistų. Į šią klasę neįtraukta: kultūriniai renginiai, organizuojami prezentacijoms užsienyje (01.01.03.); šalies, rajono arba vietos šventės, organizuojamos norint pritraukti turistų (04.07.03.); kultūrinės informacijos rengimas ir platinimas per žiniasklaidą (08.03.01.).

08.02.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 08.02 grupėje „Kultūros paslaugos“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

08.03. Viešosios informacijos tarnybos

08.03.01. Viešosios informacijos tarnybos (BP). Viešosios informacijos reikalų administravimas; viešosios informacijos tarnybų priežiūra ir reguliavimas. Viešosios informacijos tarnybų valdymas arba joms teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos, kuriomis remiama: televizijos arba radijo transliavimo įrangos konstrukcijų įsigijimas arba įrengimas; spaustuvės, įrangos arba medžiagų laikraščiams, žurnalams arba knygoms spausdinti įsigijimas, spaustuvių įrengimas; naujienų ir kitos informacijos rinkimas ir platinimas žiniasklaidoje; spaudinių platinimas. Į šią klasę neįtraukta: redakcijos ir spaustuvės (01.03.03.); švietimas per radiją arba televiziją (09).

08.04. Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos

08.04.01. Religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos (BP). Religinių bendrijų ir kitų visuomeninių reikalų administravimas. Pastatų suteikimas religinėms bendrijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant paramą jų naudojimui, išlaikymui ir remontui. Išmokos religinėms bendrijoms, dvasininkijai arba patarnautojams; parama religinių apeigų atlikimui; dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti brolijoms, piliečių, jaunimo ir socialinėms organizacijoms arba profesinėms sąjungoms ir politinėms partijoms.

08.05. Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

08.05.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra poilsio, kultūros ir religijos srityse (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su poilsiu, kultūra ir religija, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su poilsiu, kultūra ir religija. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

08.06. Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai

08.06.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti poilsio, kultūros ir religijos reikalai (BP). Bendros politikos, planų, programų ir biudžetų, skirtų sportui, poilsiui, kultūrai ir religijai paremti, sudarymo, koordinavimo ir priežiūros administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; poilsio ir kultūros paslaugų teikimo įstatymų bei standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistinių duomenų apie poilsį, kultūrą ir religiją rengimas ir platinimas; kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimas; etninės kultūros valstybinė globa; kitos kultūros paslaugos. Į šią klasę įtraukti reikalai ir paslaugos, susiję su poilsiu, kultūra ir religija, kurie negali būti priskirti 08.01., 08.02., 08.03., 08.04. ir 08.05. grupėms.

08.06.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos grupėje „08. Poilsis, kultūra ir religija“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

09. ŠVIETIMAS. Į valstybės išlaidas švietimui įtrauktos išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams mokiniams ir studentams, bei išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos paslaugoms, teikiamoms pavieniams asmenims, priskiriamos 09.01.-09.06. grupėms; išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei, priskiriamos 09.07. ir 09.08. grupėms. Bendros švietimo paslaugos susijusios su tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; standartų nustatymas ir jų vykdymo priežiūra; licencijų išdavimas švietimo įstaigoms; taikomųjų tyrimų bei eksperimentinės plėtros pritaikymas švietimo reikalams ir paslaugoms. Tačiau išlaidos, susijusios su atitinkamų mokyklų administravimu arba funkcionavimu, laikomos pavienėmis išlaidomis ir klasifikuojamos atitinkamai 09.01.-09.06. grupėse. Karinių ir policijos mokyklų, kurių mokymo programos sutampa su civilinių įstaigų (mokyklų) programomis, išlaidos ir išlaidos susijusios su mokymu per radiją arba televiziją klasifikuojamos atitinkamai 09.01.-09.05. grupėse.

Išlaidų grupėse 09.01-09.04., remiantis Tarptautiniu standartizuotu švietimo klasifikatoriumi ISCED 97 (toliau – ISCED), nurodomi mokyklų vykdomų švietimo programų lygmenys.

09.01. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas

09.01.01. Ikimokyklinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą (lopšelių, lopšelių-darželių, darželių, specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirtų lopšelių, lopšelių-darželių ir darželių), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Lopšeliai-darželiai ir darželiai vykdo ikimokyklinio ugdymo (ISCED 0 lygmuo; toliau - ISCED 0) programas.

09.01.02. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių priešmokyklinį ir pradinį ugdymą (darželių, pradinių mokyklų, mokyklų-darželių), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Į šią klasę įtrauktos raštingumo ugdymo programos mokiniams, pagal savo amžių nebegalintiems mokytis pradinėse mokyklose. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Darželiai vykdo ikimokyklinio (ISCED 0 ) ir priešmokyklinio (ISCED 0) ugdymo programas. Į šią klasę įtrauktos tik darželių vykdomo priešmokyklinio ugdymo išlaidos mokinio krepšeliui. Pradinės mokyklos ir mokyklos-darželiai vykdo pradinio ugdymo (ISCED 1) programas ir priešmokyklinio ugdymo (ISCED 0) programą.

09.02. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

09.02.01. Pagrindinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių pagrindinį ugdymą (pagrindinių mokyklų, jaunimo mokyklų, vaikų socializacijos centrų, ligoninės mokyklų), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams.

Pagrindinės mokyklos vykdo pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programą, pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio (ISCED 1) ugdymo programas, atskirais atvejais - pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programą, pagrindinio ugdymo programos I dalį (ISCED 2). Jaunimo mokyklos vykdo pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programą. Vaikų socializacijos centrai vykdo vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2), pradinio ugdymo (ISCED 1) ir (ar) pirminio profesinio mokymo (ISCED 2, ISCED 3) programas. Ligoninės mokyklos vykdo pradinio (ISCED 1) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas.

09.02.02. Vidurinis ugdymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių vidurinį ugdymą (vidurinių mokyklų, gimnazijų, menų gimnazijų, konservatorijų, nacionalinių menų mokyklų, suaugusiųjų mokyklų, specialiųjų mokyklų, sanatorinių mokyklų), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms suteikta parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams. Į šią klasę įtrauktas vidurinis ugdymas, teikiamas suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01.).

Vidurinės mokyklos vykdo vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2) ir vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą; vidurinio (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas. Gimnazijos vykdo akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą; akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą ir pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2); tarptautinio bakalaureato programą, akredituota vidurinio ugdymo (ISCED 3) programą ir pagrindinio ugdymo programos II dalį (ISCED 2); atskirais atvejais – akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3) ir pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas; akredituotą vidurinio ugdymo (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 2) programas. Menų gimnazijos vykdo akredituotą vidurinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir muzikinio (ISCED 2), pradinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 1) programas; akredituotą vidurinio ir dailės ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir dailės (ISCED 2), pradinio ir dailės ugdymo (ISCED 1) programas. Konservatorijos vykdo akredituotą vidurinio ir muzikinio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ugdymo programos II dalį ir muzikinio ugdymo (ISCED 2) programą. Nacionalinės menų mokyklos vykdo akredituotą vidurinio ir meninio ugdymo (ISCED 3) programą, pagrindinio ir meninio ugdymo (ISCED 2) programą, pradinio ir meninio ugdymo (ISCED 1) programą. Suaugusiųjų mokyklos vykdo suaugusiųjų vidurinio (ISCED 3), suaugusiųjų pagrindinio (ISCED 2) ir suaugusiųjų pradinio ugdymo (ISCED 1) programas; suaugusiųjų vidurinio (ISCED 3) ir suaugusiųjų pagrindinio ugdymo (ISCED 2) programas. Specialiosios mokyklos teikia vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2), pradinio (ISCED 1) specialiojo ugdymo programas. Sanatorinės mokyklos vykdo vidurinio (ISCED 3), pagrindinio (ISCED 2) ir pradinio ugdymo (ISCED 1) programas.

09.03. Profesinis mokymas

09.03.01. Profesinis mokymas (IP). Mokyklų ir kitų įstaigų, teikiančių profesinį mokymą, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms suteikta parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų mokiniams. Į šią klasę įtrauktas profesinis mokymas, teikiamas suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

Profesinės mokymo įstaigos (pagrindinė veikla yra profesinis mokymas pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas) vykdo profesinio mokymo programas skirtas: mokiniams neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo (ISCED 2), turintiems pagrindinį išsilavinimą (ISCED 3), turintiems vidurinį išsilavinimą (ISCED 4).

09.04. Aukštojo mokslo studijos

09.04.01. Koleginės studijos (IP). Aukštųjų mokyklų (kolegijų), vykdančių koleginių studijų (ISCED 5B) programas, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų studentams. Į šią klasę įtrauktos koleginės studijos, teikiamos suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne aukštojoje mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

09.04.02. Universitetinės studijos (IP). Aukštųjų mokyklų (universitetų), vykdančių universitetinių studijų (ISCED 5A) programas arba doktorantūrą (ISCED 6), administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba joms teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, pašalpos ir kita parama jų studentams. Į šią klasę įtrauktos universitetinės studijos, teikiamos suaugusiesiems ir jauniems žmonėms ne aukštojoje mokykloje. Į šią klasę neįtrauktos papildomos paslaugos švietimui (09.06.01).

09.05. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.05.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP). Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.), neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, liaudies aukštųjų mokyklų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, įvairių kursų ir pan.) ir švietimo pagalbos (pedagoginių psichologinių tarnybų, mokytojų švietimo centrų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrų), nepriskirtinų kitiems klasifikacijos lygiams, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos besimokantiems, dalyvaujantiems švietimo programose, nepriskirtinose kitiems klasifikacijos lygiams.

09.06. Papildomos švietimo paslaugos

09.06.01. Papildomos švietimo paslaugos (IP). Papildomų švietimo paslaugų teikimas. Maisto, apgyvendinimo, medicinos bei odontologijos ir kitų papildomų paslaugų, teikiamų daugiausia studentams nepriklausomai nuo lygio, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama, dažniausiai – transportas. Į šią klasę neįtraukta: mokyklos sveikatos priežiūros kontrolės ir prevencinės tarnybos (07.04.01.); stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos grynaisiais pinigais padengti papildomų paslaugų išlaidoms (09.01., 09.02., 09.03., 09.04. ir 09.05).

09.07. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla švietimo srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04 ir 01.05 grupėse.

09.07.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra švietimo srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su švietimu, administravimas, veikla ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su švietimu. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01).

09.08. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai

09.08.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (BP). Bendros švietimo politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymo, administravimo, koordinavimo ir priežiūros administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama; švietimo įstatymų ir standartų rengimas, įskaitant licencijų išdavimą švietimo įstaigoms, ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie švietimą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukti švietimo reikalai ir paslaugos, kurie negali būti priskirti 09.01, 09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06 ir 09.07 grupėms.

09.08.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 09.08 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

 

10. SOCIALINĖ APSAUGA. Į valstybės išlaidas socialinei apsaugai įtrauktos išlaidos paslaugoms ir lėšoms, pervedamoms pavieniams asmenims ir namų ūkiams, taip pat išlaidos paslaugoms, teikiamoms visuomenei. Išlaidos paslaugoms pavieniams asmenims ir namų ūkiams priskiriamos 10.01.-10.07. grupėms; išlaidos visuomenei priskiriamos 10.08. ir 10.09. grupėms.

Socialinės apsaugos paslaugos, teikiamos visuomenei, susijusios su tokia veikla, kaip valstybės politikos formavimas ir administravimas; socialinės apsaugos teisės aktų ir standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros pritaikymas socialinės apsaugos reikalams ir paslaugoms. Socialinės apsaugos funkcijos ir jų apibrėžimai remiasi 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS) (OL 2007 L 113, p. 3). Europos Bendrijų Statistinių duomenų skyriaus (Eurostat) paruoštos Integruotos socialinės apsaugos statistikos duomenų Europos sistemoje į socialinę apsaugą įtraukta sveikatos priežiūra, bet į šį suskirstymą sveikatos priežiūra yra neįtraukta. Sveikatos priežiūra priskirta 07 skyriui "Sveikatos apsauga". Medicinos prekės ir paslaugos, teikiamos asmenims, kurie gauna pašalpas pinigais arba natūra ir kurie nurodyti 10.01.-10.07. grupėse, klasifikuojamos atitinkamai 07.01., 07.02. ir 07.03. grupėse.

10.01. Liga ir negalia

10.01.01. Liga (IP). Socialinės paramos teikimas natūra arba pinigais, kurių suma visiškai arba iš dalies padengia darbo užmokesčio sumą, kai asmuo laikinai negali dirbti dėl ligos arba sužalojimo. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, mokamos tam tikro dydžio arba pagal darbo užmokestį ligos atveju, įvairios išmokos, mokamos siekiant padėti žmonėms, laikinai negalintiems dirbti dėl ligos arba sužeidimo. Pašalpos natūra, kai atliekami kasdieniai darbai asmenims, laikinai negalintiems dirbti dėl ligos arba sužeidimo (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.).

10.01.02. Negalia (IP). Socialinės pagalbos teikimas natūra arba pinigais žmonėms, kurie visiškai arba iš dalies negali įsitraukti į ekonominę veiklą arba gyventi pilnavertį gyvenimą dėl nuolatinės negalios arba ilgai trunkančios ligos. Socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Išmokos grynaisiais pinigais, pvz., negalios pensijos, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos neįgaliems asmenims socialinės apsaugos tikslais. Išmokos natūra, pavyzdžiui, neįgalių asmenų apgyvendinimas ir maitinimas atitinkamose įstaigose, pagalba, teikiama neįgaliems asmenims padedant atlikti kasdienius darbus (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.), pašalpos, mokamos asmeniui, kuris prižiūri neįgalų asmenį, mokymas atostogų metu arba kitoks mokymas, tęsiant neįgalių asmenų socialinę reabilitaciją, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos neįgaliems asmenims, suteikiant jiems galimybę dalyvauti pramogų ir kultūrinėje veikloje, keliauti arba dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Į šią klasę neįtrauktos pašalpos pinigais ir natūra, suteikiamos neįgaliems pensinio amžiaus asmenims (10.02.01.).

10.02. Senatvė

10.02.01. Senatvės socialinės paramos išmokos (IP). Socialinių išmokų grynaisiais pinigais ir išmokų natūra nuo rizikos, susijusios su vyresniu amžiumi (pajamų praradimu, neadekvačiomis pajamomis, savarankiškumo, atliekant kasdienius darbus, trūkumu, sumažėjusiu aktyvumu dalyvaujant socialiniame ir visuomeniniame gyvenime ir t. t.), teikimas. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Išmokos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, pensijos, mokamos pensinio amžiaus asmenims, pensinio amžiaus vyresniems darbuotojams, kuriems sutrumpintas darbo laikas, rūpybos pašalpos, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos, mokamos išėjus į pensiją arba atsižvelgiant į senyvą amžių. Išmokos natūra, pavyzdžiui, maistas, teikiamas vyresnio amžiaus žmonėms specialiose įstaigose arba gyvenant su šeimomis atitinkamose įstaigose, pagalba, teikiama vyresnio amžiaus žmonėms padedant atlikti kasdienius darbus (pagalba namuose, transporto lengvatos ir t. t.), išmokos, mokamos asmeniui, kuris prižiūri vyresnio amžiaus asmenį, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos vyresnio amžiaus žmonėms, suteikiant jiems galimybę dalyvauti pramogų ir kultūrinėje veikloje, keliauti arba dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Į šią klasę įtrauktos pensijų sistemos kariniam personalui ir politikams bei valstybės tarnautojams. Į šią klasę neįtrauktos pensijos, mokamos vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie išeina į pensiją ne pensinio amžiaus dėl negalios (10.01.02.) arba dėl nedarbo (10.05.01.).

10.03. Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju

10.03.01. Socialinė parama maitintojo netekimo ir mirties atveju (IP). Socialinės pašalpos pinigais ir natūra mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniui, buvusiam sutuoktiniui, vaikams, anūkams, tėvams arba kitiems artimiesiems). Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, pensijos mirusiojo artimiesiems, valstybinė išmoka laidotuvių išlaidoms padengti, kitos periodiškos arba vienkartinės išmokos. Pašalpos natūra, pvz., išmokos laidotuvių išlaidoms, įvairios prekės ir paslaugos, teikiamos mirusiojo artimiesiems, suteikiant jiems galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

10.04. Šeima ir vaikai

10.04.01. Šeimos ir vaikų socialinė apsauga (IP). Socialinės apsaugos pašalpų pinigais ir natūra mokėjimas šeimoms, turinčioms išlaikytinų vaikų. Socialinės apsaugos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos pinigais, pavyzdžiui, motinystės ir gimdymo pašalpos, pašalpos šeimai arba vaikui, kitos periodinės arba vienkartinės išmokos socialiai remtinoms šeimoms padedant joms patenkinti specifines reikmes (pavyzdžiui, toms šeimoms, kuriose yra tik vienas iš tėvų, arba šeimoms, auginančioms vaikus su negalia). Pašalpos natūra, pavyzdžiui, pastogė ir maistas, suteikiami ikimokyklinio amžiaus vaikams visą arba ne visą dieną arba vaikams ir šeimoms nuolatinai (našlaičiams, šeimoms, priglaudusioms vaikus, ir t. t.), prekės ir paslaugos, teikiamos namuose vaikams arba tiems, kurie jais rūpinasi, įvairios paslaugos ir prekės, teikiamos šeimoms, jauniems žmonėms arba vaikams (atostogų ir poilsio centrai). Į šią klasę neįtrauktos šeimos planavimo paslaugos (07.04.01.).

10.05. Nedarbas

10.05.01. Nedarbas (IP). Socialinės paramos teikimas pinigais ir natūra darbingiems asmenims, negalintiems rasti tinkamo darbo. Socialinės paramos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, visos arba dalinės nedarbo pašalpos, išmokos gyventojams, kurie dalyvauja apmokymo programose, skirtose padidinti galimybę rasti darbą, kitos periodinės išmokos nedirbantiems asmenims, ypač ilgą laiką nedirbusiems. Pašalpos natūra, pavyzdžiui, profesinis mokymas asmenims, neturintiems darbo, arba perkvalifikavimas asmenų, rizikuojančių prarasti darbą, apgyvendinimas, maistas arba apranga, teikiami bedarbiams ir jų šeimoms. Į šią klasę neįtraukta: bendros programos arba sistemos, sukurtos turint tikslą sumažinti nedarbą arba padėti susirasti darbą tiems, kurie priskiriami aukšto nedarbingumo grupėms (04.01.02.); pašalpos pinigais ir natūra, teikiamos pensinio amžiaus nedirbantiems asmenims (10.02.01.).

10.06. Būstas

10.06.01. Būstas (IP). Socialinės paramos teikimas natūra padedant šeimoms padengti buto statybos išlaidas (šių pašalpų gavėjai - asmenys, kuriems tikrai reikia paramos). Socialinės pagalbos sistemų administravimas, valdymas arba tuo tikslu teikiama parama. Pašalpos natūra, pvz., laikinai arba ilgą laiką padėti nuomininkams padengti nuomos išlaidas, sumažinti einamąsias butų statybos išlaidas (t. y. padedant mokėti užstatą arba palūkanas), nuomoti socialinį būstą.

10.07. Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys

10.07.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti socialiai pažeidžiami asmenys (IP). Socialinės pašalpos pinigais ir natūra asmenims, kurie yra socialiai pažeidžiami arba yra rizika, kad jie bus socialiai pažeidžiami (pavyzdžiui, asmenys, kurie skursta, gauna mažas pajamas, imigrantai, pabėgėliai, piktnaudžiaujantieji alkoholiu, kriminalinių nusikaltimų aukos ir kt.). Tokių socialinės pagalbos sistemų administravimas ir valdymas. Pašalpos pinigais, pavyzdžiui, šalia gaunamų pajamų ir kitos išmokos skurstantiems ir mažas socialines garantijas turintiems asmenims siekiant sumažinti skurdą arba padėti sunkiose situacijose. Pašalpos natūra, pavyzdžiui, pastogės ir maisto suteikimas skurstantiems ir mažas socialines garantijas turintiems asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, paslaugos ir prekės padedant mažas socialines garantijas turintiems asmenims, pvz., pastogės suteikimas dieną, pagalba atlikti kasdienius darbus, maistas, drabužiai, kuras ir t.t.

10.08. Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje. Pagrindinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimai pateikti 01.04. ir 01.05. grupėse.

10.08.01. Moksliniai tyrimai ir plėtra socialinės apsaugos srityje (BP). Valstybės institucijų ir įstaigų, įtrauktų į taikomuosius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine apsauga, administravimas ir valdymas. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti mokslinio tyrimo institutams ir universitetams, atliekantiems taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine apsauga. Į šią klasę neįtraukti pagrindiniai tyrimai (01.04.01.).

10.09. Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai

10.09.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai (BP). Bendros socialinės apsaugos politikos, planų, programų ir biudžetų sudarymas, administravimas, koordinavimas ir priežiūra arba tuo tikslu teikiama parama; socialinės apsaugos įstatymų ir standartų rengimas ir jų vykdymo priežiūra; bendros informacijos, techninės dokumentacijos ir statistikos duomenų apie socialinę apsaugą rengimas ir platinimas. Į šią klasę įtraukta: socialinės apsaugos pašalpų pinigais ir pašalpų natūra teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro, potvynio, žemės drebėjimo arba kitų nelaimių, patirtų ne karo metu; maisto, įrangos ir kt. atsargų nenumatytiems atvejams ne karo metu pirkimas ir saugojimas; valstybės rezervo tvarkymas, kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės ir kiti socialinės apsaugos reikalai, kurie negali būti priskirti 10.01., 10.02., 10.03., 10.04., 10.05., 10.06., 10.07. ir 10.08. grupėms.

10.09.01.09. Institucijos valdymo išlaidos. Šiame funkcinės klasifikacijos straipsnyje parodomos atitinkamų institucijų, esančių klasifikacijos 10.09 grupėje „Kiti jokiai grupei nepriskirti su socialine apsauga susiję reikalai“, valdymo išlaidos. Šias išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Kiekviename funkcijų skyriuje išskirta klasė „Institucijos valdymo išlaidos“ su vienodu paskutiniu skaičiumi „09“. Išlaidos, kurios priskiriamos valstybės valdžios institucijų ir įstaigų valdymo išlaidoms, ir valstybės valdžios institucijų, kurios turi programų sąmatose išskirti „Institucijos valdymo išlaidas“ sąrašas pateikiamas šios klasifikacijos 2 priede „Valstybės valdžios institucijų ir įstaigų valdymo išlaidos ir valstybės valdžios institucijų, kurios turi išskirti valdymo išlaidas, sąrašas“.“

 

_________________

 


 

Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių biudžetų pajamų ir

išlaidų klasifikacijos

2 priedas

 

 

VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VALDYMO IŠLAIDOS IR VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ, KURIOS TURI IŠSKIRTI VALDYMO IŠLAIDAS, SĄRAŠAS

 

Valdymo išlaidas išskiria institucijos ar įstaigos, kurios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą bei institucijos ar įstaigos, kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

I. SKYRIUS

Valstybės valdžios institucijų ir įstaigų, kurios turi išskirti valdymo išlaidas, sąrašas

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos ir įstaigos

 

1.   Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

2.   Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

3.   Vyriausioji rinkimų komisija

4.   Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

5.   Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

6.   Valstybinė lietuvių kalbos komisija

7.   Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

8.   Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

9.   Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

11. Nacionalinė sveikatos taryba

12. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

13. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

14. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

16. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

17. Etninės kultūros globos taryba

18. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

19. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

20. Viešųjų pirkimų tarnyba

 

Ministerijos

 

21. Aplinkos ministerija

22. Energetikos ministerija

23. Finansų ministerija

24. Krašto apsaugos ministerija

25. Kultūros ministerija

26. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

27. Susisiekimo ministerija

28. Sveikatos apsaugos ministerija

29. Švietimo ir mokslo ministerija

30. Teisingumo ministerija

31. Ūkio ministerija

32. Užsienio reikalų ministerija

33. Vidaus reikalų ministerija

34. Žemės ūkio ministerija

 

Atitinkamam ministrui pavestos valdymo srities institucijos ir įstaigos

 

35. Lietuvos statistikos departamentas

36. Lietuvos Vyriausiojo archyvaro tarnyba

37. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

38. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

39. Valstybės tarnybos departamentas

40. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

Vietos valdžios institucijos ir įstaigos, kurios turi išskirti valdymo išlaidas

1.   Savivaldybės taryba (įskaitant merą)

2.   Savivaldybės administracija

 

 

II. SKYRIUS

Sąraše nurodytų institucijų ir įstaigų valdymo išlaidoms priskiriamos šios jų vykdomoms programoms/priemonėms numatytos lėšos

 

1. Priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

2. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos;

3. darbdavių socialinės pašalpos;

4. materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir išlaikymo išlaidos (išskyrus bendro naudojimo informacinių technologijų sprendimus (centralizuotas informacines sistemas), kuriais naudojasi ir kitos institucijos bei įstaigos).