LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. V-340

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos mokslo tarybos nuostatų 23.20 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2018 m. birželio 13 d. siūlymą (protokolo Nr. 12V-06):

1. T v i r t i n u   Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad valstybinės mokslo ir studijų institucijos turi nustatyti, viešai paskelbti ir pradėti taikyti mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, atitinkančius Apraše nustatytus ar aukštesnius, ne vėliau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                        Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340

 

VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato žemiausius kvalifikacinius reikalavimus, taikomus asmenims, kurie viešo konkurso būdu siekia užimti valstybinės mokslo ir studijų institucijos (toliau – Institucija (-os)) mokslo darbuotojų pareigas.

2. Institucijų mokslo darbuotojų pareigybėms nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti šiame Apraše nustatytus arba būti aukštesni.

3. Asmens, siekiančio užimti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį (kryptis) vertina Institucijos priėmimo (atestacinė, priėmimo-atestacinė) komisija, kuri ir nusprendžia, ar asmuo atitinka Institucijos nustatytus mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.

 

II SKYRIUS

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRIČIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

 

4. Į mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybes gali pretenduoti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie:

4.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbia:

4.1.1. mokslo monografijose ir (ar) studijose;

4.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, toliau – recenzuojami mokslo leidiniai);

4.1.3. mokslo straipsniuose kultūros ar profesiniuose leidiniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose, toliau – kultūros ar profesiniai leidiniai);

4.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ir (ar) mokslo darbų analitinėse recenzijose recenzuojamuose mokslo ar kultūros ar profesiniuose leidiniuose;

4.1.5. pranešimuose ir (ar) plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose.

4.2. Atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) kitą taikomąją mokslinę veiklą:

4.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinių tekstų vertimus, rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius;

4.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos ir kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.;

4.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba mokslo programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; vadovauja doktorantūros komitetui, daktaro disertacijos gynimo tarybai arba yra tokio komiteto ar tarybos narys);

4.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas);

4.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.

4.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:

4.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ir (ar) metodinių priemonių;

4.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja podoktorantūros stažuotėms;

4.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir visai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose;

4.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus;

4.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.

5. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti mokslo darbuotojų pareigas:

5.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 4.1 papunktyje ir bent penkis iš 4.2 ir 4.3 papunkčiuose išvardytų darbų.

5.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba monografijoje ar studijoje ir ne mažiau kaip 5 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent tris iš 4.1 papunktyje ir bent keturis iš 4.2 ir 4.3 papunkčiuose išvardytų darbų.

5.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, mokslinių tyrimų rezultatus turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 2 mokslo straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

5.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vykdyti mokslinius tyrimus.

6. Institucijos mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per pastaruosius 5 metus nustato institucijos senatas (taryba). Rekomenduojama vadovautis 4.1–4.3 papunkčiuose išvardytais darbais ir 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytais atitinkamų pareigybių reikalavimais.

 

III SKYRIUS

FIZINIŲ, ŽEMĖS ŪKIO, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRIČIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

 

7. Į mokslo darbuotojų, dirbančių fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse, pareigybes gali pretenduoti mokslininkai ir kiti tyrėjai, kurie:

7.1. vykdo mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbia leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (angl. Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje (toliau – tarptautiniai mokslo leidiniai);

7.2. yra išradimų, kuriems išduoti Europos patentų tarnybos (angl. EPO – European Patent Office), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnybos (angl. USPTO – United States Patent and Trademark Office) ar Japonijos patentų tarnybos (angl. JPO – Japan Patent Office) patentai, autoriai arba bendraautoriai;

7.3. yra augalų ar gyvūnų veislių, perėjusių Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę, autoriai;

7.4. mokslo rezultatus skelbia mokslo leidyklose išleistose mokslinėse monografijose;

7.5. vykdo eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;

7.6. rengia mokslo daktarus;

7.7. vykdo mokslo populiarinimo veiklą ir kitus šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai svarbius darbus.

8. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti mokslo darbuotojų pareigas:

8.1. į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslo straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.2. į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslo straipsniuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.3. į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie mokslinių tyrimų rezultatus paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslo straipsniuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.4. į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą ir atliekantys mokslinius tyrimus.

9. Kaip darbai, išvardyti 7.27.7 papunkčiuose, prilyginami mokslinių tyrimų rezultatams, paskelbtiems mokslo straipsniuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turi būti aprašyta Institucijų mokslo darbuotojų pareigybėms nustatytuose kvalifikaciniuose reikalavimuose. Šis prilyginimas gali būti taikomas tik tai mokslo straipsnių daliai, kuri viršija Apraše nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų dydžius. Institucijų mokslo darbuotojų pareigybėms nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turi būti viešai paskelbti (paprastai – Institucijų svetainėse).

10. Pretendento mokslo darbų ir kitos veiklos reikšmingumą vertina Institucijos priėmimo (atestacinė, priėmimo-atestacinė) komisija. Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per kadenciją nustato institucijos senatas (taryba) pagal 7.1–7.7 papunkčiuose išvardytus darbus.

_________________