LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 341 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. XIV-1425

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

Papildyti 341 straipsnį 21 dalimi:

21. Lietuvos Respublikoje draudžiama retransliuoti ir (ar) platinti internete Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir (ar) atskiras programas, išskyrus atvejus, kai Komisija suteikia leidimą retransliuoti ir (ar) platinti tokias programas arba kai jos retransliuojamos ir (ar) platinamos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių.

 

2 straipsnis. 341 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 341 straipsnio 21 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2024 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_4a2d5772101e45b58399591007de6788_end