Herbas (mažas4)

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO (VEIKLOS) 2022 METAIS ATASKAITAI

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. TS-76

Kupiškis

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  36 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano  įgyvendinimo (veiklos) 2022 metais ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                    Dainius Bardauskas