herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d Nr. T-270

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisiją:

Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja – komisijos pirmininkė;

Eglė Damalakaitė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – komisijos sekretorė;

Inga Augustauskaitė, Joniškio rajono švietimo centro socialinė pedagogė;

Vilma Bartašienė, Joniškio moterų asociacijos pirmininkė;

Sondra Bartkienė, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro koordinatorė;

Audronė Briedienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Joniškio Viltis“ pirmininkė;

Juventa Jurgelienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro socialinė pedagogė;

Diana Kidelienė, Stungių kaimo bendruomenės atstovė;

Vaclovas Martinaitis, Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ pirmininkas;

Žaneta Stubailienė, Joniškio paramos šeimai centro pirmininkė.

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-270

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS šeimos KOMISIJOS VEIKLOS

NUOSTATAI

 

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisijos veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja prie Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos veikiančios komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Joniškio rajono savivaldybės šeimos komisija (toliau – Šeimos komisija) – visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas.

3. Šeimos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Vykdydama savo veiklą Šeimos komisija bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja.

 

II SKYRIUS

šeimos KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5. Šeimos komisijos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

6. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Šeimos komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

6.2. teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl šeimos stiprinimo programų ir priemonių įtraukimo į Joniškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą;

6.3. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos komitetams, savivaldybės administracijai siūlymus dėl:

6.3.1. šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu;

6.3.2. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) savivaldybėje plėtros;

6.3.3. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo;

6.3.4. šeimos gerovės ir materialinio saugumo užtikrinimo;

6.3.5. neįgalių šeimos narių globos ir darbo derinimo;

6.3.6. saugios aplinkos šeimoje ir šeimai kūrimo ir stiprinimo;

6.3.7. kitų šeimoms aktualių klausimų;

6.4. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje įgyvendinimo tobulinimo;

6.5. kartą per metus informuoja savivaldybės tarybą apie savo veiklą;

6.6. informuoja visuomenę apie Šeimos komisijos tikslus ir veiklą;

6.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ŠeimoS KOMISIJOS TEISĖS

 

7. Šeimos komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. dalyvauti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai;

7.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei savivaldybės įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms Šeimos komisijos funkcijoms vykdyti;

7.3. dalyvauti stebėtojo teise savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;

7.4. kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

7.5. skleisti ir dalytis savo patirtimi su kitų savivaldybių šeimos komisijomis;

7.6. bendradarbiauti su kitomis savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis, komisijomis;

7.7. organizuoti diskusijas šeimoms aktualiais klausimais savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

Šeimos KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Šeimos komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

9. Šeimos komisija sudaroma pariteto principu: pusė narių atstovauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kita pusė – nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ar joms atstovaujančioms.

10. Šeimos komisijos pirmininkas ir sekretorius skiriami savivaldybės tarybos. Komisijos pirmininko pavaduotojas išrenkamas pirmojo posėdžio metu.

11. Šeimos komisijos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

11.1. Šeimos komisijos narys atsistatydina savo noru;

11.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

11.3. jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

12. Pagrindinė Šeimos komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

13. Šeimos komisijos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.

14. Šeimos komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

15. Šeimos komisijos pirmininkas:

15.1. organizuoja Šeimos komisijos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. nustato Šeimos komisijos posėdžio laiką ir vietą;

15.3. pasirašo Šeimos komisijos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Šeimos komisijos veikla;

15.4. kontroliuoja Šeimos komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

15.5. veikia Šeimos komisijos vardu, atstovauja jai savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus komisijos narius;

15.6. prireikus duoda pavedimus kitiems Šeimos komisijos nariams.

16. Šeimos komisijos sekretorius:

16.1. informuoja Šeimos komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę;

16.2. parengia ir pateikia Šeimos komisijos svarstomu klausimu būtinus dokumentus;

16.3. rašo ir pasirašo Šeimos komisijos posėdžio protokolą.

17. Šeimos komisija sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Šeimos komisijos pirmininko (jo nesant – Šeimos komisijos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Šeimos komisijos narys nesutinka su Šeimos komisijos narių priimtu sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė įrašoma Šeimos komisijos posėdžio protokole.

18. Šeimos komisijos sprendimai įforminami Šeimos komisijos posėdžių protokolais.

19. Šeimos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

20. Šeimos komisijos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Šeimos komisijos protokolai ir kiti dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Šeimos komisijos veiklos nuostatai keičiami, pildomi savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________