TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO NORMATYVų IR SOCIALINĖS GLOBOS įKAINių TELŠIŲ CENTRE „VILTIS“ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-371

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Telšių centro „Viltis“ 2019 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. S-61 „Dėl klientų maitinimo paslaugos kainos nustatymo“ ir 2019 m. rugsėjo 20 d. raštą Nr. S-67 „ Dėl Telšių centro „Viltis“ socialinės globos kainos patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti vienos paros maitinimo normatyvą asmeniui Telšių centre „Viltis“:

1.1. dienos socialinės globos – 4,00 Eur;

1.2. trumpalaikės socialinės globos (iki 5 parų per savaitę) – 5,20 Eur;

2. Maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms padengti – iki 10 procentų sumos, skirtos maisto produktams įsigyti.

3. Patvirtinti Telšių centro „Viltis“ vieno mėnesio socialinės globos paslaugų teikimo kainą asmeniui:

3.1.dienos socialinės globos:

3.1.1. asmeniui su sunkia negalia –786,55 Eur, kurią sudaro 181,03 Eur bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 605,52 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis;

3.1.2. asmeniui su negalia – 605,15 Eur, kurią sudaro 181,03 Eur bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 424,12 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis;

3.2. trumpalaikės socialinės globos (iki 5 parų per savaitę):

3.2.1. asmeniui su sunkia negalia – 1145,05 Eur, kurią sudaro 181,03 Eur bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 964,02 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis;

3.2.2. asmeniui su negalia – 749,01 Eur, kurią sudaro 181,03 Eur bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 567,98 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis.

4. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. T1-232 „Dėl socialinės globos kainos Telšių centre „Viltis“ nustatymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas