PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-273

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-102 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – sprendimas):

1. Pakeisti sprendimu patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (toliau – nuostatai) 26 punktą ir išdėstyti jį taip:

26. Vietinės rinkliavos mokėtojais taip pat gali būti:

26.1. asmenys, nesantys nekilnojamojo turto objekto savininkais, ar jų įgalioti asmenys;

26.2. objekte registruoti ar faktiškai veiklą vykdantys  juridiniai asmenys.

Tokiais atvejais mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuojama vadovaujantis šių Nuostatų tais pačiais principais, kaip ji būtų apskaičiuojama nekilnojamojo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui arba objekte registruotam ar faktiškai veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui.“

2. Papildyti sprendimu patvirtintų nuostatų 37 punktą 37.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

37.4. Už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą Vietinę rinkliavą Vietinės rinkliavos mokėtojai už kiekvieną pradelstą dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius. Delspinigiai už nesumokėtą laikotarpį pradedami skaičiuoti pasibaigus kalendoriniams metams ne ilgiau kaip 180 dienų. Papunktis įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.“

3. Pakeisti sprendimu patvirtintų nuostatų 43.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

43.2. Kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra ne gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objekto savininkas arba įgaliotas asmuo, teikti Administratoriui duomenis apie darbuotojų pasiskirstymą nekilnojamo turto objektuose pagal paskirtį.“

4. Pakeisti sprendimu patvirtintų nuostatų 48.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

48.4. Mokosi mokymo įstaigoje ir gyvena ne pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą (bendrabutyje, nuomoja būstą ir kt.).“

5. Pakeisti sprendimu patvirtintų nuostatų 1 priedo „Nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai“ pastraipą dėl apmokestinamųjų parametrų taikymo nekilnojamojo turto objektams ir jį išdėstyti taip:

„Apmokestinamasis parametras pagal darbuotojų skaičių taikomas tuo atveju, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo yra juridinis asmuo arba fizinis asmuo, turintis samdomų darbuotojų.

Apmokestinamasis parametras pagal nekilnojamojo turto objekto bendrąjį plotą taikomas tuo atveju, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo neturi samdomų darbuotojų arba nepateikia Rinkliavos administratoriui nuostatų 43.2 papunktyje nurodytų duomenų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas