TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ NAUJOS REDAKCIJOS

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. S1-112

Trakai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsniu Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti naujos redakcijos atliekų tvarkymo taisykles (pridedamos).

2. Nustatyti, kad naujos redakcijos taisyklės įsigalioja, įvedus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

3. Pripažinti netekusiu galios 2013 m. gruodžio 5 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. S1-309 „Dėl Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                  Edita Rudelienė


 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-112

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.    Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – paslauga) teikimo reikalavimus Savivaldybės teritorijoje, atliekų turėtojų ir paslaugos teikėjų teises, pareigas ir atsakomybę, kontrolės tvarką.

2.    Taisyklių tikslas – įgyvendinti valstybės politiką komunalinių atliekų tvarkymo srityje visoje Trakų rajono savivaldybės teritorijoje užtikrinant, kad:

2.1.   komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius, higienos, sanitarinius reikalavimus, nustatytus Atliekų tvarkymo įstatyme bei kituose teisės aktuose;

2.2.   būtų įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane Vilniaus regioniniame atliekų tvarkymo plane ir Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane nustatyti reikalavimai bei tikslai;

2.3.   atliekų turėtojai būtų tinkamai informuoti apie savo teises ir pareigas, tvarkant komunalines atliekas.  

3.    Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 ir kitais teisės aktais.

4.    Taisyklės galioja Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5.    Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.

6.    Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.

7.    Atliekų priėmimo punktas - įrenginys, kuriame iš komunalinių atliekų turėtojų laikinai saugoti priimamos atskirai surinktos naudoti, apdoroti ir atskirai šalinti skirtos atliekos: antrinės žaliavos, didžiosios atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, pavojingos buities atliekos, žaliosios atliekos, statybos ir griovimo atliekos ir kuriame iš komunalinių atliekų turėtojų (fizinių asmenų) šios atliekos priimamos be papildomo mokesčio.

8.    Atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje – atliekų atskyrimas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į jų rūšį ir pobūdį, siekiant jas atskirai surinkti.

9.    Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

10.  Atliekų susidarymo vieta – įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūkinės ar kitos veiklos susidaro atliekų.

11.  Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų.

12.  Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra.

13.  Atliekų tvarkytojas - įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą.

14.  Atliekų vežimas – atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui.

15.  Baterijos (galvaninis elementas) ar akumuliatoriaus (toliau – baterija ar akumuliatorius) atliekos – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminančio šaltinio, susidedančio iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų, atliekos.

16.  Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.

17.  Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos – buityje susidarančios, taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kituose šaltiniuose susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, savo pobūdžiu ar sudėtimi ir kiekiu panašios į buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

18.  Didelių gabaritų atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai.

19.  Gaminių platintojas – asmuo, verslo tikslais vartotojams tiekiantis alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) apmokestinamuosius gaminius.

20.  Individualus konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

21.  Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

22.  Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

23.  Komunalinių atliekų surinkimo aikštelė – apibrėžta ar neapibrėžta teritorija konteinerių mišrioms atliekoms ir/ar antrinėms žaliavoms statymui arba įrengimui.

24.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje.

25.  Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo administravimas – Savivaldybės veikla nustatant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo taisykles, priimant kitus teisės aktus, reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymą, taip pat savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolė.

26.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, Savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir teikiantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.  Trakų rajono savivaldybėje Administratoriaus pareigas vykdo Savivaldybės administracija.

27.  Komunalinių atliekų tvarkymo regionas – teritorija, apimanti daugiau negu vienos savivaldybės teritoriją, kurioje savivaldybės bendradarbiauja siekdamos užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, kokybiškų ir prieinamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą visiems regiono komunalinių atliekų turėtojams.

28.  Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka.

29.  Regioninis sąvartynas – atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar po žeme. (Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas yra Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių kaime).

30.  Regioniniai viešieji atliekų tvarkymo įrenginiai – regioninis sąvartynas, atliekų priėmimo punktai, kompostavimo aikštelės, statiniai ir kiti atliekų tvarkymo įrenginiai, reikalingi šiose taisyklėse nurodytoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti.

31.  Sąvartyno „vartų mokestis“ – regioninį sąvartyną eksploatuojančio juridinio asmens nustatytas pagrįstas užmokestis už priimamų šalinti sąvartyne komunalinių atliekų svorio vienetą. Į šį mokestį yra įskaičiuotos visos regioninės sistemos eksploatavimo sąnaudos, įskaitant sąvartynų uždarymo ir priežiūros po uždarymo, regioninių atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo, surinktų atskirų atliekų srautų - specifinių atliekų (buities pavojingų, didžiųjų atliekų, biologiškai skaidžių, žaliųjų atliekų) tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo, regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo, investicijų, reikalingų plėtoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą ir kitas sąnaudas.

32.  Savivaldybės viešieji atliekų tvarkymo įrenginiai – atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo priemonės, konteinerių aikštelės, atliekų priėmimo punktai, buities pavojingų atliekų surinkimo įrenginiai (punktai), kompostavimo aikštelės ir kiti atliekų tvarkymo įrenginiai, savo nuosavybės teise priklausantys Savivaldybei, komunalinių atliekų tvarkytojui ar kitam juridiniam asmeniui ir reikalingi šiose taisyklėse nurodytoms Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms teikti.

33.  Specifinės atliekos – iš komunalinių atliekų atskirai surenkamos ir tvarkomos atliekos: antrinės žaliavos, didžiosios atliekos (netelpančios į komunalinių atliekų konteinerius) pavojingos buities atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, biologiškai skaidžios (žaliosios), namų valdose susidarantis šlakas ir kitos atskirai surenkamos atliekos.

34.  Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės teritorijoje atliekų turėtojams nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą.

35.  Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą.

36.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

37.  Savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Kai kurių atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų vykdymui Savivaldybė kartu su kitomis 7 Vilniaus regiono savivaldybėmis yra įsteigusi uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, kurios veikla apibrėžta šios įmonės įstatuose ir kituose šios įmonės steigėjų sudarytuose dokumentuose.

38.  Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas, kurios teikiamos visiems Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams.   

39.  Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos esama būklė, organizavimo bei plėtros tikslai ir priemonės aprašomi Savivaldybės atliekų tvarkymo plane, kuris rengiamas atsižvelgiant į Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą ir į Vilniaus regiono atliekų tvarkymo planą.

40.  Savivaldybės administracija rengia, o savivaldybės taryba tvirtina Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles ir planus.

41.  Savivaldybės administracija pateikia Savivaldybės institucijai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimą, o savivaldybės taryba ją tvirtina . 

42.  Savivaldybė organizuoja ir plėtoja atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojas pagal principą „teršėjas moka“.

43.  Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema gali būti finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto, investicinių projektų, gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo programos bei kitų specialių fondų ir programų lėšomis.

44.  Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema yra privaloma visiems atliekų turėtojams (išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro komunalinės atliekos ir kurie gali atsisakyti naudotis savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir naudotis kitomis atliekų surinkimo, rūšiavimo ir išvežimo priemonėmis, kurios atitinka atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus).

45.  Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo prioritetiniai tikslai yra: atliekų surinkimo išplėtimas, apimant visą savivaldybės teritoriją ir visus fizinius bei juridinius asmenis; surenkamų antrinių žaliavų kiekio didinimas ir jų paruošimas perdirbimui į tinkamus naudoti produktus ir gaminius, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įdiegimas ir plėtojimas.

46.  Atliekos renkamos į konteinerius. Konteinerių kiekis, tipas ir konteinerių aptarnavimo dažnis nustatomas atsižvelgus į patvirtintas metines komunalinių atliekų susikaupimo normas, gyventojų skaičių name (individualioje valdoje), įmonių, įstaigų, organizacijų, esančių atitinkamoje teritorijoje, skaičių.

47.  Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo užduočių vykdymo bei atliekų tvarkymo paslaugų kokybės kontrolę vykdo Savivaldybės administracija.

48.  Seniūnai yra pagrindinė koordinacinė grandis savivaldybės nustatytoms atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Seniūnai užtikrina ir atsako už bendrą tvarką seniūnijos teritorijoje, sprendžia klausimus susijusius su atliekų išvežimu, kontroliuoja atliekų tvarkytojo teikiamos paslaugos kokybę, atliekų turėtojų prievoles bei užtikrina komunalinių ir specifinių atliekų apskaitos kontrolę.

49.  Vykdant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas savivaldybėms užduotis, bendrųjų mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo vietų schema tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

50.  Konteinerių stovėjimo aikštelėse ir jų aptarnavimo zonoje draudžiama statyti transporto priemones.

51.  Atliekoms surinkti gali būti naudojamos ir kitos priemonės – specialūs polietileniniai maišai; didžiosios atliekos ir pavojingos atliekos, esančios buityje, surenkamos apvažiavimo būdu, prieš tai paskelbus grafiką arba didžiųjų ar specifinių atliekų surikimo aikštelėse.

 

IV. MIŠRIŲ komunalinių atliekų surinkimas

 

52.  Komunalinės atliekos yra renkamos visoje savivaldybės teritorijoje iš visų komunalinių atliekų turėtojų. Savivaldybės teritorijoje esantys atliekų turėtojai (išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 56 p.) gali naudotis tik tų atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais Savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartis. Savivaldybės administracija teikia atliekų turėtojams informaciją apie atliekų tvarkytojus skelbimais spaudoje arba kitose žiniasklaidos priemonėse.

53.  Komunalinių atliekų turėtojai yra skirstomi į šias grupes:

53.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

53.2. įmonės, įstaigos, organizacijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrijos) ir kiti juridiniai asmenys, kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro buitinės ar į jas panašios atliekos ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame Leidime arba juridinis asmuo Leidimo neturi/neprivalo turėti;

53.3. įmonės, įstaigos, organizacijos (juridiniai asmenys), kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro atliekos, panašios į buitines atliekas ir kurių tvarkymas yra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame Leidime. 

54.  Tam tikrų komunalinių atliekų turėtojų atžvilgiu (pvz. turgaviečių, kapinių) ir/ar atliekų susidarymo atvejais (masiniai renginiai, mugės, gatvės prekyba) savivaldybė gali nustatyti atskiras atliekų tvarkymo  instrukcijas.   

55.  Komunalinių atliekų turėtojams nurodytiems 53.1 ir 53.2 gyventojai (fiziniai asmenys).

įmonės, įstaigos, organizacijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrijos) ir kiti juridiniai asmenys, kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro buitinės ar į jas panašios atliekos ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame Leidime arba juridinis asmuo Leidimo neturi/neprivalo turėti.  

56.  Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti 53.3 punkte gali nesinaudoti Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos paslaugomis ir savo komunalines atliekas tvarkyti patys, jei tokia galimybę numato Leidimuose nustatytos sąlygos.

57.  Atliekų turėtojai, kurie pagal Taisyklių 53.3 punktą nesinaudoja Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos paslaugomis privalo: raštu apie tai pranešti Savivaldybės administracijai ir pateikti atliekų surinkimo, rūšiavimo ir išvežimo į Regioninį sąvartyną tvarką, atitinkančią atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir šių Taisyklių reikalavimus, kiekvienais metais pateikti Savivaldybės administracijai ataskaitą apie susidarančių atliekų kiekius ir jų tvarkymą. Ataskaitos formą nustato Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijai pareikalavus šie atliekų turėtojai taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tinkamą komunalinių atliekų tvarkymą (pirminės atliekų apskaitos žurnalus, atliekų naudojimo ir šalinimo techninius reglamentus, sutarčių su atliekų tvarkymo įmonėmis kopijas, dokumentus, įrodančius, kuriuose įrenginiuose atliekos buvo priimtos, ir pan.).

58.  Atliekų turėtojai privalo susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti ir perduoti jas atliekų tvarkytojui (pvz. išmesti į tam komunalinių atliekų srautui surinkti skirtą konteinerį, pristatyti į atliekų priėmimo aikšteles) tik Taisyklėse nustatyta tvarka. Su atliekų rūšiavimu susijęs mokestis (vietinė rinkliava) keičiama savivaldybės nustatyta tvarka.

59.  Reikalavimus konteinerių aikštelėms nustato ir jų įrengimą organizuoja Savivaldybės administracija. Konteinerių aikštelių skaičius, kolektyvinių konteinerių kiekiai ir talpa, pastatymo vietos bei individualių konteinerių skaičius, pastatymo vietos yra suplanuojamos Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane, atsižvelgiant į aptarnaujamų atliekų turėtojų skaičių, apskaičiuotą atliekų susidarymą bei aptarnavimo grafiką (ištuštinimo dažnumą). Konkrečias vietas konteinerių aikštelėms įrengti nustato seniūnijos seniūnas ir savivaldybės architektas, atsižvelgdamas į savivaldybės teritorijoje veikiančių atliekų tvarkytojų rekomendacijas. Savivaldybės atliekų tvarkytojai informuoja atliekų turėtojus (tiesiogiai arba per daugiabučių namų savininkų bendrijas (toliau – Bendrijas) ar butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius (toliau – Administratorius) apie jiems priskirtų konteinerių aikštelių buvimo vietą, jose esančių konteinerių kiekį/talpas ir surenkamas komunalines atliekas.

60.  Didžiosios ir kitos specifinės komunalinės atliekos, išskyrus biologiškai skaidžias yra priimamos iš atliekų turėtojų atliekų priėmimo aikštelėje, esančioje Lentvario mieste, Trakų gatvėje, Nr. 1.

61.  Atliekų turėtojai susidariusias mišrias (nerūšiuotas) komunalines atliekas (toliau – komunalinės atliekos) privalo išmesti tik į tam skirtus komunalinių atliekų konteinerius. Ant komunalinių atliekų konteinerių mišrioms atliekoms privalomi užrašai „Nerūšiuotos komunalinės atliekos“.

62.  Atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 53.1 ir 53.2 punktuose, komunalinių atliekų konteinerius (be atskiro mokesčio) teikia savivaldybės teritorijoje veikiantys atliekų tvarkytojai. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.3 punkte, naudojasi komunalinių atliekų konteineriais sutartyje su atliekų tvarkymo įmone nustatytomis sąlygomis.

63.  Mišrios komunalinės atliekos Savivaldybės teritorijoje iš atliekų turėtojų surenkamos 0,12, 0,14,  0,24, 0,66,  0,75 ir 1,1  3,0 ir 5,0  m3 talpos konteineriais:

63.1. gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose, kituose namuose/pastatuose, išskyrus individualius namus, aptarnaujami ir 0,24, 0,66,  0,75,  1,1,  3,0 ir 5,0  m3 talpos konteineriais, pastatytais konteinerių aikštelėse;

63.2. gyventojai, gyvenantys individualiose namuose, yra aptarnaujami individualiais 0,12, 0,14,  0,24, 0,66,  0,75 ir  1,1 m3 talpos konteineriais (t. y. atliekų tvarkytojai, kiekvienam individualaus namo/valdos savininkui pateikia atskirą konteinerį), jei nuolatinė individualaus konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie gyventojai aptarnaujami 0,66,  0,77, 1,1 m3  talpos kolektyviniais konteineriais, pastatytais konteinerių aikštelėse;

63.3. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.2 punkte, yra aptarnaujami individualiais 0,12, 0,14, 0,24, 0,66, 0,75 ir 1,1 m3 talpos konteineriais (t. y. atliekų tvarkytojai kiekvienam atliekų turėtojui (juridiniam asmeniui) pateikia atskirą konteinerį), jei nuolatinė atskiro konteinerio buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype. Kitais atvejais, šie atliekų turėtojai aptarnaujami 0,66, 0,75 1,1 m3 kolektyviniais konteineriais, pastatytais konteinerinėse aikštelėse.

64.  Atliekų turėtojai, aptarnaujami individualiais konteineriais, pasirenka konteinerių kiekį ir talpą patys, atsižvelgdami į aptarnavimo grafiką ir atliekų tvarkytojų rekomendacijas. Atliekų turėtojams, aptarnaujamiems kolektyviniais konteineriais, reikalinga konteinerių kiekis ir talpa yra nustatoma pagal apskaičiuotą atliekų susidarymą bei aptarnavimo grafiką (ištuštinimo dažnumą).

65.  Atliekų tvarkytojai informuoja atliekų turėtojus apie konkretų konteinerių ištuštinimo laiką (grafiką). Apie laiko pasikeitimus privaloma informuoti atliekų turėtojus (tiesiogiai arba per bendrijas ir/ar administratorius) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki pasikeitimo.

66.  Ne dažniau kaip kartą per metus atliekų turėtojai gali raštu kreiptis į Savivaldybės administraciją su motyvuotu prašymu pakeisti konteinerių kiekį ir/ar talpą. Savivaldybės administracijos nurodymu, Atliekų tvarkytojas privalo pakeisti konteinerių kiekį ir/ar talpa ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo datos.

67.  Atliekų turėtojai, naudojantis individualius konteinerius yra atsakingi už konteinerių stovėjimo vietos tvarkos ir švaros palaikymą laikotarpiu tarp konteinerių ištuštinimo. Atliekų turėtojams  draudžiama:

67.1. palikti atliekas šalia konteinerių, perpildyti atliekų konteinerius, grūsti į juos atliekas. Konteineris laikomas perpildytu tada, jei pilnai neužsidaro jo dangtis arba atliekos suslegiamos taip, kad jas sunku išpilti;

67.2. šalinti mišrias komunalines atliekas į konteinerius, skirtus kitų komunalinių atliekų surinkimui, šalinti į konteinerius atliekas, kurių tvarkymui yra netaikomi šių Taisyklių reikalavimai, pilti į atliekų konteinerius žemės gruntą, pelenus, skystas, degančias ir/ar karštas atliekas, mesti juos galinčius pažeisti daiktus, medžiagas ar chemikalus, šalinti visas kitas komunalines atliekas, kurias pagal šias Taisykles atliekų turėtojai privalo rinkti atskirai;

67.3. perstumti, perkelti kolektyvinius konteinerius į kitas vietas, blokuoti (pvz. transporto priemonėmis) privažiavimą prie konteinerių aikštelių ar individualių konteinerių;

67.4. deginti atliekas, raustis atliekų konteineriuose, išimti iš jų atliekas.

68.  Atliekų turėtojai privalo užtikrinti, kad šiukšliavežės galėtų netrukdomai privažiuoti prie atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal nustatytą grafiką. Atliekų turėtojai, aptarnaujami individualiais konteineriais, privalo savo konteinerius ištuštinimo dieną nustatytu laiku išridenti į su atliekų tvarkytoju suderintas vietas, prie kurių netrukdomai ir saugiai galėtų privažiuoti šiukšliavežės arba užtikrinti, kad šiukšliavežės ir/ar šiukšliavežes aptarnaujantys darbuotojai galėtų netrukdomai pasiekti atliekų konteinerius, kurių nuolatinė buvimo vieta yra atliekų turėtojo privačioje valdoje ar kitais pagrindais (pvz. nuoma, panauda) valdomame žemės sklype.

69.  Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal nustatytus teisės aktų ir sudarytų sutarčių dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų reikalavimus užtikrina atliekų tvarkytojas, teikiantis šią paslaugą. Už atliekų tvarkytojo teikiamos paslaugos kokybės priežiūrą ir kontrolę, už šios paslaugos nepertraukiamą teikimą atsakingi savivaldybės administracijos įgalioti asmenys.

70.  Atliekų tvarkytojas privalo:

70.1. aptarnauti atliekų turėtojus tiksliai pagal nustatytą grafiką;

70.2. sutvarkyti atliekas, iškritusias iš konteinerių jų ištuštinimo metu;

70.3. sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka prižiūrėti atliekų surinkimo konteinerius; 

70.4. per 3 dienas turi pakeisti susidėvėjusius ar sugadintus konteinerius;

70.5. sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka registruoti Taisyklių pažeidimus ir apie tai informuoti savivaldybės administraciją bei atliekų turėtojus;

70.6. Savivaldybės administracijos nurodymu nedelsiant (per protingą laikotarpį) pašalinti ir sutvarkyti susikaupusias didelių gabaritų ir kitas specifines atliekas.

71.  Atliekų tvarkytojo teisės apibrėžtos Atliekų tvarkytojo sutartyje su Savivaldybės administracija.  

 

V. antrinių žaliavų surinkimo ir tvarkymo organizavimas

 

72.  Atliekų turėtojai susidariusias antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų, rūšiuoti pagal medžiagas ir šalinti tik į tam skirtus antrinių žaliavų surinkimo konteinerius arba atliekų tvarkytojų pateiktus maišus antrinių žaliavų surinkimui. Pagal medžiagas yra išskiriamos stiklo, plastmasės, popieriaus, kartono ir metalo antrinės žaliavos.

73.  Stiklo antrines žaliavas (stikliniai buteliai, langų stiklas, stiklo dūžis) atliekų turėtojai išmeta konteinerį arba maišą su užrašu „Stiklo atliekos“, plastmasės antrines žaliavas (plastmasiniai maišeliai, indeliai, buteliai, polietileno plėvelė, įvairūs smulkūs plastmasiniai daiktai) - į konteinerį arba maišą su užrašu „Plastmasės atliekos“, popieriaus ir kartono antrinės žaliavas (makulatūra (t.y. spaudos leidiniai, knygos, sąsiuviniai ir pan.), popierinės pakuotės, kartoninės dėžės - į konteinerį arba maišą su užrašu „Popieriaus ir kartono atliekos“, metalo antrines žaliavas (gėrimų pakuotės, kepimo ir pakavimo folija, kamščiai, smulkūs metaliniai daiktai) – į konteinerį su užrašu „Metalo atliekos“.

74.  Išrūšiuotos ir į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius šalinamos antrinės žaliavos turi būti sausos, be priemaišų (pvz. be maisto, kitų medžiagų likučių).

75.  Atliekų turėtojams, nurodytiems Taisyklių 53.1 ir 53.2 punktuose, antrinių žaliavų surinkimo priemones (be atskiro mokesčio) teikia atliekų tvarkytojai.

76.  Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.3 punkte, naudojasi antrinių žaliavų konteineriais ar kitomis surinkimo priemonėmis sutartyje su atliekų tvarkymo įmone nustatytomis sąlygomis.

77.  Antrinių žaliavų konteinerių (konteinerių aikštelių) skaičius, konteinerių kiekiai ir talpa pastatymo vietos yra nustatomos Taisyklių 59 punkte nustatyta tvarka. Atliekų tvarkytojai informuoja atliekų turėtojus (tiesiogiai arba per bendrijas ar administratorius) apie jiems priskirtų antrinių žaliavų konteinerių (konteinerinių aikštelių) buvimo vietą.

78.  Antrinių žaliavų konteineriai ištuštinami atliekų tvarkytojų nuožiūra su sąlyga, kad užpildyta ne mažiau kaip 2/3 ir ne daugiau kaip 3/4 konteinerio talpos.

79.  Visi atliekų turėtojai gali nemokamai pristatyti išrūšiuotas antrines žaliavas į Taisyklių 60 punkte nurodytą atliekų priėmimo aikštelę.

 

VI. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

80.  Individualių valdų savininkai turi kompostuoti žaliąsias atliekas savo privačių valdų teritorijose, o tie žaliųjų atliekų  turėtojai, kurie šios galimybės neturi – jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Atliekų tvarkytojai aprūpina žaliųjų atliekų turėtojus tam skirtomis žaliųjų atliekų surinkimo priemonėmis.

81.  Fiziniai asmenys ir Bendrijos be atskiro mokesčio bei kiti juridiniai asmenys surinktas žaliąsias atliekas gali pristatyti į šių atliekų surinkimo aikšteles, esančias Trakų mieste, Gedimino gatvėje ir/ar Lentvario mieste, Trakų gatvėje Nr.1.

82.  Juridiniai asmenys – žaliųjų atliekų turėtojai – šias atliekas gali perduoti atliekų tvarkytojams, vykdantiems tokių atliekų tvarkymo veiklą.

 

VII. SPECIFINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 

83.  Specifinės komunalinės atliekos – tai atliekos, kurios susidaro pas atliekų turėtojus, nurodytus Taisyklių 53.1 punkte (atskirais atvejais, ir pas Taisyklių 53.2 punkte nurodytus atliekų turėtojus), nereguliariai (sezoniškai, mažais kiekiais) ar dėl savo pavojingumo (priskyrimo pavojingoms atliekoms pagal Atliekų tvarkymo įstatymą), fizinių savybių (pvz. didelių gabaritų), negalimumo šalinti sąvartynuose ar reikalavimų taikyti specialias atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar šalinimo technologijas privalo būti surenkamos atskirai ir negali būti maišomos ar šalinamos kartu su Taisyklių IV – V skyriuose išskirtomis komunalinėmis atliekomis. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.3 punkte tvarko šias atliekas Leidimuose nurodytomis sąlygomis.  

84.  Taisyklėse išskiriamos šios specifinės komunalinės atliekos:

84.1. statybos ir griovimo atliekos;

84.2. gaminių atliekos;

84.3. kitos pavojingos buities atliekos, išskyrus gaminių atliekas.

85.  didžiosios atliekos.

 

VIII. STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

 

86.  Statybos ir griovimo atliekos – nepavojingos inertinės atliekos, susidarančios pas atliekų turėtojus, nurodytus Taisyklių 53.1 ir 53.2 punktuose, dažniausiai savo jėgomis atliekant smulkius gyvenamojo būsto/patalpų statybos (griovimo), remonto darbus, kurių vykdymui nėra privalomas statybos leidimai.

87.  Susidariusias statybos ir griovimo atliekas atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų, sudėti į patvarius atliekų maišus (ar kitas izoliuotas talpas) ir pristatyti į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Lentvario mieste, Trakų gatvėje Nr.1.

88.  Statybos darbų metu susidarančias pavojingas atliekas (įvairūs dažai, lakai, tirpikliai, savyje asbesto, gyvsidabrio turinčios (ar, atliekų turėtojo nuomone,  galinčios turėti) medžiagas atliekų turėtojas surenka ir perduoda Taisyklių X  skyriuje nustatyta tvarka.  

 

 

IX. KITŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

89.  Alyvų atliekos – bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, kurios tapo netinkamos naudoti tam, kam jos buvo pradžioje skirtos, taip pat netinkamos naudoti vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos – surenkamos taip: 

89.1. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.1 punkte, pristato susidariusias alyvų atliekas į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Lentvario mieste, Trakų gatvėje Nr.1;

89.2. Kiti atliekų turėtojai tvarko alyvų atliekas, vadovaudamiesi LR Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 698 patvirtintomis Alyvų atliekų tvarkymo taisyklėmis.

90.  Elektros ir elektroninės įrangos (įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai; pvz. įvairi buitinė technika, namų apyvokos daiktai, kompiuteriai, elektriniai prietaisai, įrankiai, žaislai) atliekos surenkamos taip:

90.1.  Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 53.1 punkte, gali (be papildomo mokesčio) susidariusias atliekas:

90.1.1 pristatyti į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Lentvario mieste, Trakų gatvėje Nr.1;

90.1.2 perduoti atliekas įrangos platintojui pagal principą „vienas už vieną“ t. y. atliekų turėtojai, pirkdami naują elektros ir elektronikos įrangą, gali perduoti susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas naujos įrangos platintojui prekybos vietoje be papildomo mokesčio tuo atveju, jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip perkama nauja elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį;

90.1.3 perduoti atliekų tvarkytojams, kurie reguliariai vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas.

90.2.  kiti atliekų turėtojai vadovaujasi Atliekų tvarkymo įstatymu bei Elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481.

91.  Padangų, akumuliatorių, dujošvyčių lempų ir  galvaninių elementų, turinčių gyvsidabrio, vidaus degimo variklių tepalų, oro filtrų, hidraulinių amortizatorių) atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 54.1 punkte, gali:

91.1.  nemokamai pristatyti į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Lentvario mieste, Trakų gatvėje, Nr.1;

91.2.  perduoti atliekų tvarkytojams, kurie reguliariai vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas.

 

 

X. BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ (IŠSKYRUS GAMINIŲ ATLIEKAS) SURINKIMAS

 

92.  Buityje susidarančios pavojingos atliekos – buitinės chemijos produktų, lakų, dažų, skiediklių atliekos, pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, naftos produktų atliekos, gyvsidabrio, asbesto turinčios atliekos yra surenkamos iš atliekų turėtojų, nurodytų 53.1 ir 53.2. punkte taip:

92.1.  nemokamai priimamos atliekų priėmimo aikštelėje, esančioje Lentvario mieste, Trakų gatvėje Nr.1.;

92.2.  perduodamos atliekų tvarkytojams, kurie reguliariai vykdo šių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu sutartyje su Savivaldybės administracija nustatytomis sąlygomis ir informuoja atliekų turėtojus apie surinkimo laiką ir kitas sąlygas.   

 

XI. MOKĖJIMAS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMĄ

 

93.  Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymas yra finansuojamas iš Savivaldybės Tarybos nustatyto mokesčio (vietinės rinkliavos) – , kurį moka atliekų turėtojai už komunalinių atliekų tvarkymą.

94.  Mokesčio – rinkliavos dydį ir atliekų susikaupimo normas tvirtina Trakų rajono savivaldybės taryba.

95.  Komunalinių atliekų susikaupimo normos diferencijuojamos (mažinamos arba didinamos) pagal atliekų tvarkytojų pateikiamas ataskaitas, suderintas 49 Taisyklių punkte nustatyta tvarka periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą į metus priklausomai nuo faktiškai sutvarkytų antrinių žaliavų kiekio atitinkamoje savivaldybės teritorijoje.

96.  Vietinės rinkliavos vietinės už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  vykdo Savivaldybės administracija.

 

XII. KOMUNALINIŲ Atliekų tvarkyMO APSKAITA

 

97.  Komunalinių atliekų tvarkymo apskaitos duomenis tvarko Savivaldybės administracija.

98.  Savivaldybės teritorijoje veikiančios atliekų tvarkymo įmonės teikia duomenis apie atliekų susidarymą bei tvarkymą sutartyje su Savivaldybės administracija nustatyta tvarka.

99.  Savivaldybės administracija gali gauti pirminės atliekų apskaitos duomenis iš savivaldybės teritorijoje veikiančių atliekas naudojančių, šalinančių ar eksportuojančių įmonių, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2003 m. gruodžio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 722, pirminės atliekų apskaitos žurnalus turi pateikti Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų pareigūnams, jiems pareikalavus.

 

XIII. Visuomenės informavimas

 

100.  Komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybėje reglamentuojantys teisės aktai ir dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi piliečiai, įmonių ir organizacijų atstovai turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.

101.  Kiekvienais metais atliekų tvarkytojai bei savivaldybės administracija turi parengti ir viešai paskelbti ataskaitą apie komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie susidariusias, surinktas, panaudotas ir pašalintas komunalines atliekas, duomenys apie Savivaldybės atliekų tvarkytojų pajamas, išlaidas, investicijas ir jų šaltinius, aplinkosauginį, techninį ir ekonominį savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos įvertinimą, savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos tikslus ir uždavinius kitiems metams ir tolimesniam laikotarpiui, planuojamas priemones atliekų tvarkymo sistemai plėsti ir tobulinti.

 

XIV. SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

102. Atliekų turėtojų skundus dėl atliekų tvarkymo sistemos teikiamų paslaugų kokybės nagrinėja Savivaldybės administracija ir atliekų tvarkytojai.

103.  Atliekų tvarkytojai pagal sutartį su Savivaldybės administracija privalo registruoti visus atliekų turėtojų skundus, gautus raštu arba žodžiu, registracijos žurnale nurodydamas datą, pavardę, priežastį, veiksmus trūkumams pašalinti, įvykdymo terminus ir patvirtinimą apie įvykdymą ar neįvykdymą.

104.  Gavęs pakartotinį skundą iš to paties atliekų turėtojo tuo pačiu klausimu, atliekų tvarkytojas privalo apie tai pranešti Savivaldybės administracijai, kuri sprendžia, ar skundas pagrįstas ir imasi atitinkamų priemonių. Pagrįsto skundo atveju atliekų tvarkytojas privalo pašalinti trūkumus savo lėšomis.

 

XV. atliekų tvarkymo taisyklių VYKDYMO užtikrinimas ir atsakomybė už jų pažeidimus

 

105.  Taisyklių vykdymą užtikrina Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijos darbuotojai tiesiogiai atsakingi už šių taisyklių vykdymo užtikrinimą seniūnijų teritorijose.

106.  Įmonėms, privalančioms gauti Leidimus, paraiškos Savivaldybėje derinamos tik tada, kai įmonės visiškai atsiskaito už praėjusio laikotarpio komunalinių atliekų tvarkymą. Juridiniams ir fiziniams asmenims leidimai prekiauti savivaldybėje išduodami (pratęsiami) tik tada, kai jie visiškai atsiskaito už praėjusio laikotarpio komunalinių atliekų tvarkymą.

107.  Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

108.  Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

___________________________