Mazeikiu herbas po derinimo su Heraldikos komisija 2011_11

 

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS MAŽEIKIŲ MIESTE“ RENGIMUI, ĮGYVENDINIMUI, FINANSAVIMUI, TĘSTINUMO UŽTIKRINIMUI IR ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO MAŽEIKIŲ MIESTE PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 15 d. Nr. T1-336

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3-173(1.5E) „Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“ 20, 23 ir 24 punktais, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti projekto „Elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros įrengimas Mažeikių mieste“ rengimui, įgyvendinimui, finansavimui, tęstinumo užtikrinimui.

2. Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų reikalingų projekto įgyvendinimui.

3. Patvirtinti Elektromobilių įkrovimo prieigų planą Mažeikių mieste (pridedama).

4. Apie sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje ir Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vidmantas Macevičius