LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-250 „DĖL NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2019 m. vasario 19 d. Nr. A1-104

Vilnius

 

 

Pakeičiu Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1‑250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Uždavinys – organizuoti mokymus nediskriminavimo skatinimo, tolerancijos ir socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo temomis

4.1.

Priemonė – rengti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymus nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus

6

6

6

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)

 

Priemonės veiklos: regionuose organizuojami jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mokymai, kurių tikslas – padėti jauniems žmonėms ir su jaunimu dirbantiems asmenims įvaldyti ir lavinti nediskriminacinio ir pagarbaus bendravimo būdus, ugdyti tolerantišką elgesį, atvirą požiūrį į žmones, gebėjimą atpažinti savyje stereotipus ir išankstines nuostatas, kurios lemia mūsų santykį su kitais žmonėmis, pagal tai koreguoti savo elgesį ir bendravimą su aplinkiniais; atpažinti patyčių užuomazgas ir įgalinti aktyviai veikti, siekiant minimizuoti jų atsiradimo galimybes, o jau esant patyčioms – adekvačiai reaguoti, kovoti su jų priežastimis savo gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje; mokymų metu pateikiama teorinė medžiaga ir interaktyviai mokoma praktinių įgūdžių

4.2.

Priemonė – rengti darbdaviams ir jų atstovams mokymus ir švietėjiškus renginius lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo darbo rinkoje klausimais

6

6

6

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

 

Priemonės veiklos: rengiami mokymai, kuriuose darbdaviai informuojami apie labiausiai diskriminuojamų grupių padėties skirtumus darbo santykių srityje

4.3.

Priemonė – rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje, mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo bei radikalizacijos klausimais

28

18,1

28

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas)

 

Priemonės veiklos: savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, dirbančių užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, mokymai, konferencijos ir kiti švietėjiški renginiai, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, gerosios praktikos prieglobsčio gavėjų integracijos, nediskriminavimo ir lygių galimybių bei radikalizacijos klausimais sklaida

4.4.

Priemonė – organizuoti mokymus policijos pareigūnams apie neapykantos nusikaltimus LGBT bendruomenės asmenims

-

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)

 

Priemonės veiklos: organizuojami mokymai policijos pareigūnams neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos LGBT bendruomenės asmenų atžvilgiu klausimais, vadovaujantis Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijomis CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos ir Europos Tarybos Seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės departamento parengta metodine medžiaga

4.5.

Priemonė – organizuoti mokymus teisėsaugos pareigūnams apie neapykantos nusikaltimų tyrimą

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonės veiklos: siekiant kovoti su neapykantos nusikaltimais, organizuojamas teisėsaugos pareigūnų kompetencijų neapykantos nusikaltimų tyrimų srityje tobulinimas, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamąsias pastabas dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų, įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo; mokymai bus organizuojami bendradarbiaujant su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (ODIHR)

4.6.

Priemonė – mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus

-

-

50

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: siekiant didinti socialinių paslaugų neįgaliesiems, vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams), senyvo amžiaus asmenims bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, prieinamumą ir kokybę, bus vykdomi teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti“.

 

2. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

464

 

739,1

656

 

6.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

6.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

265

 

500

357“.

 

 

3. Pakeičiu V skyriaus lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Uždavinys – organizuoti mokymus nediskriminavimo skatinimo, tolerancijos ir socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo temomis

4.1.

Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, skaičius

3

3

3

Jaunimo reikalų departamentas

4.2.

Darbdavių ir jų atstovų, patobulinusių savo kompetenciją lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo ir diskriminacijos mažinimo klausimais, skaičius

100

100

100

Užimtumo tarnyba

4.3.

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, patobulinusių savo kompetenciją užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, skaičius

180

70

180

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

4.4.

Mokymuose apie neapykantos nusikaltimus asmenims, priklausantiems LGBT bendruomenei, dalyvavusių policijos pareigūnų skaičius

15

 

-                     

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,

Policijos departamentas

4.5.

Mokymuose apie neapykantos nusikaltimus dalyvavusių teisėsaugos pareigūnų skaičius

15

-

-

Užsienio reikalų ministerija

4.6.

Mokymuose dalyvavusių socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius

-

-

350

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis