LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1537

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5 (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA SUDERINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2019 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. 5V-529            2019 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. (9.8-35)6V-2238

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1537

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 5

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2018)6019) (toliau – Veiksmų programa), 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) I skyriaus ir 25 straipsnio nuostatas;

2.4. 2014 m. birželio 27 d. Europos Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ (OL 2014 C 198, p. 1) (toliau – Komunikatas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.8. Lietuvos Respublikos patentų įstatymą.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, pateikto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.2. Ekonominė veikla – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme;

4.3. Eksperimentinė plėtra – atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 86 dalyje;

4.4. „Eureka“ bendradarbiavimo projektai – tai projektai įgyvendinami pagal „Eureka“ bendradarbiavimo priemonę, kuri yra tarpvalstybinė, į rinką orientuota priemonė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams įgyvendinti;

4.5. „Eureka“ klasterių projektai – tai projektai įgyvendinami pagal „Eureka“ klasterių priemonę, kuri yra ilgalaikė strateginės reikšmės iniciatyva ir kurios tikslas – sukurti pažangias technologijas Europos konkurencingumui didinti;

4.6. „Eureka“ projekto statusas – Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“ (toliau – „Eureka“ programa, „Eureka“) valstybių narių valstybių institucijų atstovų posėdyje arba „Eureka“ klasterio valdymo organo projektui suteiktas statusas. „Eureka“ projekto statuso suteikimo data laikoma valstybių institucijų atstovų posėdžio arba klasterio ženklo suteikimo data;

4.7. Labai maža įmonė – suprantama taip, kaip apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.8. Maža įmonė – suprantama taip, kaip apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.9. Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 85 dalyje;

4.10. Mokslinių tyrimų infrastruktūra – suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 91 punkte;

4.11. Mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinė veikla – suprantama taip, kaip apibrėžta Komunikato 19 dalyje;

4.12. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektas – Apraše suprantama kaip mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų, kuriomis siekiama išbandyti moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra grįstą, komercinį potencialą turinčią idėją ir sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje, visuma;

4.13. Mokslo ir studijų institucija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

4.14. Neekonominė veikla – suprantama taip, kaip apibrėžta Europos Komisijos pranešimo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (2016/C 262/01) 2.5 dalies „Švietimas ir mokslinių tyrimų veikla“ 31 ir 32 punktuose ir Komunikato 19 dalyje;

4.15. Nepriklausomi moksliniai tyrimai – suprantama taip, kaip apibrėžta Komunikato 19 dalyje;

4.16. Produktas – suprantama taip, kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“; 

4.17. Tarptautinis partneris – Apraše suprantamas kaip partneris, priklausantis tarpvalstybiniam tinklui, ir atitinkantis „Eureka“ programos reikalavimus, skelbiamus „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org;

4.18. Tarpvalstybinis tinklas – suprantamas kaip „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bendradarbiavimo tinklas;

4.19. Technologija – suprantama taip, kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“;

4.20. Valstybės pagalbos gavėjas – suprantamas kaip ūkio subjektas, kuriam suteikta valstybės pagalba;

4.21. Veiksmingas bendradarbiavimas – suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 90 dalyje.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija arba MITA).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu, projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso dviem etapais būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 895 415,86 eurų (vieno milijono aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos eurų ir 86 ct) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

9. Pagal Aprašą 2019 ir 2020 metais numatoma skelbti po 1 kvietimą teikti paraiškas. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. IV ketvirtį. Esant lėšų likučiui po pirmojo kvietimo, antrasis kvietimas pagal Aprašą bus skelbiamas  2020 m. I ketvirtyje. Pirmajam 2019 m. kvietimui numatoma skirti iki 1 895 415,86  eurų (vieno milijono aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos eurų ir 86 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų, nepanaudotų po 2019 m. balandžio 30 d. paskelbto kvietimo teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-354 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“. Po pirmojo kvietimo teikti paraiškas likusi nepanaudota suma skiriama antrajam kvietimui teikti paraiškas 2020 m. I ketvirtyje. Tuo atveju, kai kvietimų teikti paraiškas suma yra panaudojama per pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, antrasis kvietimas teikti paraiškas 2020 m. I ketvirtį nėra skelbiamas. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

10. Pagal Aprašą nėra skiriamų finansavimo lėšų paskirstymo regionams.

11. Priemonės tikslas – skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą nuo maketo patikrinimo iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą).

12. Pagal Aprašą remiama veikla – MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

13. Aprašo 12 punkte nurodytos remiamos veiklos tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio mokslo-verslo projektus.

14. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnyje. Pagal Aprašą valstybės pagalbos taisyklės taikomos tik tiek, kiek skiriamas finansavimas padengia su projektų vykdytojų ekonomine veikla susijusias išlaidas. Mokslo ir studijų institucijų ekonominė ir neekonominė veiklos bei jų metinės apimtys institucijoje yra pagrindžiamos pateikus atitinkamus tai įrodančius dokumentus (atitinkamo subjekto finansinės ataskaitos apie ekonominės ir neekonominės veiklos pobūdžio išlaidas, finansavimą ir pajamas per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos teikimo pagal Aprašą ar pan.). Mokslo ir studijų institucijoms valstybės pagalbos taisyklės nebus taikomos tik teikiant finansavimą nepriklausomų mokslinių tyrimų vykdymui – priešingu atveju, mokslo ir studijų institucijoms bus teikiama valstybės pagalba, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties 25 straipsnio reikalavimais.

15. Pagal Aprašą finansuojami projektai yra laikomi veiksmingu mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimu su įmonėmis, mokslo ir studijų institucijoms vykdant nepriklausomus MTEP, jeigu tenkinama ši sąlyga: visos su projektu susijusios intelektinės nuosavybės teisės, taip pat susijusios naudojimosi teisės suteikiamos skirtingiems bendradarbiaujantiems partneriams tokiu būdu, kuris tinkamai atspindi jų darbo projekte dalį, įnašus ir atitinkamus interesus.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

16. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

17. Pagal Aprašą galimi partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:

17.1. privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga);

17.2. mokslo ir studijų institucijos.

18. Projekte turi dalyvauti bent vienas Lietuvos privatus juridinis asmuo ir bent vienas tarptautinis partneris. Tarptautinis partneris turi turėti savo valstybės pritarimą „Eureka“ projektiniam pasiūlymui. Tarptautinis partneris projekte dalyvauja Aprašo 41 punkte nustatytomis sąlygomis.

19. Valstybės pagalbos gavėjai vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės, kaip jos suprantamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 3 straipsnio 1 dalyje. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas sunkumų patiriančiai įmonei, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

20. Prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios bendradarbiavimo su partneriu (-iais) (įskaitant tarptautinį partnerį (-ius) sutarties kopija. Bendradarbiavimo sutartį pasirašo pareiškėjas ir visi projekto partneriai (įskaitant tarptautinį (-ius) partnerį (-ius).

21. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti sutarties šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodyta: kiekvienos sutarties šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekvienas projekto dalyvis, kokios kiekvieno projekto dalyvio teisės į bendrai sukurtą ir (arba) įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, kokie planuojami projekto rezultatai, rodikliai (nacionaliniai ir stebėsenos); intelektinės nuosavybės pasidalijimas atsižvelgiant į šalių įsipareigojimus ir finansinius įnašus, nuosavybės naudojimas, valdymas ir disponavimo ja teisės bei tvarka, kiti su nuosavybe susiję klausimai, viešos rezultatų sklaidos būdai ir kita); šalių atsakomybė ir įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

21.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką, susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

21.2. projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

21.3. turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai įgyvendinant ir valdant projektą, dalinantis informacija, siekiant bendrų projekto tikslų, rodiklių, nustatytos projekto rezultatų intelektinės nuosavybės ir sklaidos nuostatos;

21.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

21.5. į bendradarbiavimo sutartį turi būti įtrauktos nuostatos, kurios įgyvendinančiajai institucijai sudarytų galimybę įvertinti tarptautinio partnerio atitikimą bendriesiems reikalavimams, nustatytiems Aprašo 1 priede;

21.6. Lietuvos partnerių finansinė dalis projekte negali būti didesnė kaip 75 procentai ar mažesnė kaip 25 procentai viso su tarptautiniais partneriais planuojamo projekto biudžeto.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

22. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Laikoma, kad visi pagal Priemonę įgyvendinami projektai atitinka šiuos bendruosius reikalavimus / bendrųjų reikalavimų vertinimo aspektus ir jie atskirai nebetikrinami atliekant paraiškų vertinimą: kai atitinka Aprašo 12 (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 16 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 17 (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) punktuose, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.3, 7.3 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus, nes laikoma, kad visuose projektuose įvertintos pagrindinės rizikos, suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai, jeigu projektai atitinka Aprašo 1 priedo 1.2 ir 1.3 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

23. Projektas turi atitikti Aprašo 12, 16, 17, 21.6 ir 46 punktuose nustatytus reikalavimus.

24.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. balandžio 21 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-14.1(16) ir pakeistus 2019 m. rugsėjo 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9(45):

24.1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 12 punkte numatytą veiklą, turi atitikti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Sumaniosios specializacijos programa), nuostatas ir bent vieno prioriteto įgyvendinimo tematiką. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei projektas prisideda prie Sumaniosios specializacijos programos įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną Sumaniosios specializacijos programos prioriteto įgyvendinimo tematiką;

24.2. pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“ 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus;

24.3. pareiškėjas ir partneris turi turėti MTEP infrastruktūrą, skirtą vykdyti MTEP veiklą srityje, atitinkančioje planuojamu projektu įgyvendinamą Sumaniosios specializacijos programos prioritetą. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jei pareiškėjas ir partneris turi MTEP infrastruktūrą, t. y. pareiškėjas ir partneris turi įsigijęs (arba nuomoja) MTEP veikloms vykdyti skirtą įrangą, o MTEP veiklos, vykdomos naudojant turimą infrastruktūrą, atitinka projektu įgyvendinamą Sumaniosios specializacijos programos prioritetą ir  priskiriamos nuo penkto iki septinto (įskaitytinai) MTEP veiklos etapams pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

25. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS), atnaujintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 galutinis, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

26. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimali ir minimali privaloma surinkti balų suma pagal kiekvieną kriterijų nurodyta Aprašo 2 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 49 balai.

27. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 26 punkte nurodytos minimalios balų sumos ir minimalios privalomos surinkti balų sumos pagal kiekvieną kriterijų nurodytą Aprašo 2 priede, paraiška atmetama.

28. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

29. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

30. Projektų taisyklių nustatyta tvarka tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte (ilgiau nei 6 mėnesiai), projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

31. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse ir už ES ribų, kai vykdomos veiklos, susijusios su teminiu tikslu, pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046, 9 straipsnio 1 punktą. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Kadangi tarptautinių projekto partnerių veiklos nėra finansuojamos  projekto lėšomis, sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda proporcingai atitenka projekto dalyviams pagal jų indėlį. Projektų veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32. Projektu turi būti siekiama bent dviejų iš žemiau šiame punkte išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

32.1. produkto stebėsenos rodiklio „Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“ (rodiklio kodas P.B.226). Minimali siektina rodiklio reikšmė – viena įmonė;

32.2. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“ (rodiklio kodas P.S.305). Minimali siektina rodiklio reikšmė – viena paraiška;

32.3. produkto stebėsenos rodiklio „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396). Minimali siektina rodiklio reikšmė – vienas projektas.

33. Aprašo 32 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jeigu, atsižvelgiant į vykdomo projekto pobūdį, projektu nėra įmanoma pasiekti Aprašo 32.2 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio, projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių rezultatų, kurių pasiekimas įrodomas registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais:

33.1. Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);

33.2. pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruota gyvūnų veislė;

33.3. nauja technologija, kuri arba turi įdiegimo aktą, arba yra išbandyta gamyboje;

33.4. veislė ir (arba) mikroorganizmų kamienas, įregistruotas ne Lietuvoje;

33.5. prekės ir (arba) dizaino ženklai;

33.6. mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo programinė įranga, tinkama panaudoti MTEP;

33.7. kitas MTEP veiklos produktas (moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu pagrįstas procesas, sistema, paslauga, metodas, meno objektas arba kultūros ir (arba) visuomenės problemų sprendinys).

34. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų:

34.1. pirmajame konkurso etape, jeigu nėra:

34.1.1. suformuotas projekto konsorciumas su tarptautiniu (-iais) partneriu (-iais) ir su juo (-ais) pasirašyta bendradarbiavimo sutartis;

34.1.2. „Eureka“ bendradarbiavimo projektams parengtas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, užpildytas anglų kalba pagal formą, kuri skelbiama „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org;

34.1.3. „Eureka“ klasterių projektams parengta paraiška pagal klasterio reikalavimus, jos įvertinimas.

34.2. antrajame konkurso etape, jeigu projektui nėra suteiktas „Eureka“ projekto statusas.

35. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

36. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

37. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

38. Didžiausia galima Lietuvos dalies projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 eurų (trys šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 000 eurų (vienas šimtas tūkstančių eurų).

39. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis mokslo ir studijų institucijai sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (ar) partneris vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP. Mokslo ir studijų institucija privalo pateikti: 1) pagrindžiančius dokumentus  dėl ekonominės ar neekonominės veiklos institucijoje atskyrimo (privačiam juridiniam asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, pastarasis reikalavimas dėl veiklų atskyrimo netaikomas) ir reinvesticijų į MTEP infrastruktūrą pagrindimą, 2) laisva forma pagrįsti institucijoje vykdomus nepriklausomus tyrimus ir  planuojamą veiksmingą bendradarbiavimą projekto įgyvendinimo metu. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (skaičiuojama nuo Aprašo 12 punkte nurodytai veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų) nurodyta Aprašo lentelėje „Projekto finansuojamoji dalis“.

 

Lentelė. Projekto finansuojamoji dalis

 

Eil. Nr.

 

 

Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas valstybės pagalbos gavėjui, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Didžiausia galima finansuojamoji dalis ne valstybės pagalbos gavėjui

Bazinė finansuojamoji dalis valstybės pagalbos gavėjui

Padidinama vidutinėms įmonėms

Padidinama labai mažoms ir mažoms įmonėms

Padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje nurodytos sąlygos.

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ir maža įmonė

1.

Moksliniai tyrimai

50 proc.

+10 procentinių punktų

+20 procentinių

+15 procentinių punktų

65 proc.

75 proc.

80 proc.

100 proc.

2.

Eksperimentinė plėtra

25 proc.

+10 procentinių punktų

+20 procentinių punktų

+15 procentinių punktų

40 proc.

50 proc.

60 proc.

100 proc.

 

40. Projekto finansuojamoji dalis kiekvienam projekto vykdytojui (įskaitant partnerį (-ius) Lietuvoje) nustatoma atskirai.

41. Tarptautiniai partneriai nėra finansuojami projekto lėšomis pagal šį Aprašą, tačiau  prisideda prie projekto finansavimo pagal Aprašo 21.6 papunkčio reikalavimą ir pretenduoja į projekto rezultatus ir intelektinę nuosavybę proporcingai savo indėliui.

42. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra:

42.1. projekto biudžeto penktoji išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“, į kurią gali būti įtraukiamos projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidos. Projekto vykdymo darbo užmokesčio išlaidoms apskaičiuoti taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai, apskaičiuojami pagal Aprašo 49 punktą;

42.2. projekto biudžeto septintoji išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“, į kurią gali būti įtraukiamos:

42.2.1. netiesioginės projekto išlaidos, kurios apskaičiuojamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projektų taisyklių 433.2 papunktį;

42.2.2. tiesioginės projekto vykdymo išlaidos pagal fiksuotąją normą, kuri apskaičiuojama pagal Aprašo 50 punktą.

43. Įgyvendinant projektą laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per mokslo ir studijų instituciją kitiems projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

43.1. rezultatai, kuriems netaikomos intelektinės nuosavybės teisės, gali būti plačiai skleidžiami ir visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus, susijusius su mokslo ir studijų institucijos veikla projekte, yra visiškai suteikiamos mokslo ir studijų institucijai, t. y. mokslo ir studijų institucija gauna visą šių teisių teikiamą ekonominę naudą ir pasilieka teisę jomis visomis naudotis, ypač nuosavybės teise ir licencijos teise; šios sąlygos taip pat gali būti įvykdytos, jeigu mokslo ir studijų institucija nusprendžia toliau sudaryti sutartis dėl šių teisių, įskaitant jų licencijavimą projekto partneriui;

43.2. kai mokslo ir studijų institucija gauna projekte dalyvaujančio juridinio asmens kompensaciją, lygią intelektinės nuosavybės teisių, kurios yra susijusios su mokslo ir studijų institucijos veikla įgyvendinant projektą ir kurios perduodamos projekte dalyvaujantiems juridiniams asmenims, rinkos kainai, t. y. kompensaciją už visą tų teisių teikiamą ekonominę naudą; vadovaujantis bendraisiais valstybės pagalbos principais ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės teisių rinkos kainą objektyviai nustatyti sunku, ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu mokslo ir studijų institucija, kaip pardavėja, derėsis, kad gautų didžiausią naudą sutarties sudarymo metu. Bet kuris projekte dalyvaujančio juridinio asmens įnašas dengiant mokslo ir studijų institucijos sąnaudas yra atimamas iš tokios kompensacijos.

44. Netiesioginės valstybės pagalbos taip pat gali nebūti, jeigu įvertinusi tarp partnerių pasirašytą bendradarbiavimo sutartį įgyvendinančioji institucija padaro išvadą, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į MTEP ir naujovių diegimo rezultatus ir galimybės pasinaudoti teisėmis į tokius rezultatus yra priskiriamos skirtingiems partneriams ir tinkamai atspindimas jų atitinkamas suinteresuotumas projektu, darbo krūvis, finansinis ir kitoks įnašas į projekto įgyvendinimą.

45. Jeigu nėra tenkinama nė viena iš Aprašo 43 punkte nurodytų sąlygų ir atlikusi individualų projekto įvertinimą dėl valstybės pagalbos pagal Aprašo 44 punktą įgyvendinančioji institucija nustato, kad buvo suteikta valstybės pagalba, visa mokslo ir studijų institucijos įnašo į projekto (tinkamos išlaidos) įgyvendinimą vertė laikoma valstybės pagalba, ir įgyvendinančioji institucija jos dydžiu mažina finansavimo dydį partneriui (valstybės pagalbos gavėjui) priklausomai nuo to, kuris tą pagalbą gavo.

46. Lietuvos privačiam (-tiems) juridiniam (-s) asmeniui (-ims), dalyvaujančiam (-tiems) projekte, turi tekti ne mažiau kaip 30 procentų projekto biudžeto (Lietuvos dalies). Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

47. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

48. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

49. Projekto veikloms vykdyti reikalingos mokslo ir studijų institucijų personalo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.  Projekto veikloms vykdyti reikalingos privačiųjų juridinių asmenų personalo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Atnaujinus tyrimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatyti fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai, ir pasikeitus fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiams, atnaujinti fiksuotųjų vieneto įkainių dydžiai bus taikomi naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

50. Projekto vykdymo išlaidos apmokamos taikant Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai. Atnaujinus tyrimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatyti fiksuotųjų normų dydžiai, ir pasikeitus fiksuotųjų normų dydžiams, atnaujinti fiksuotieji normų dydžiai bus taikomi naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

51. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 49 ir 50 punktuose nurodytus fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius, turi atitikti šias nuostatas:

51.1. pagal fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

51.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

51.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti fiksuotaisiais projekto išlaidų dydžiais, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius projekto išlaidų dydžius apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodyti dotacijos sutartyje (Aprašo 6 priedas).

52. Norėdamas, kad išlaidos būtų apmokėtos pagal skirtą dotaciją, projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 6 priede nustatytos formos mokėjimo prašymą (-us). Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija patikrina mokėjimo prašymą ir išmoka lėšas dotacijos gavėjui per Projektų taisyklių 237 punkte nurodytą terminą. Projekto rezultatų pasiekimą vertina MITA ekspertų tarybos ir ekspertai, kurių veikla organizuojama Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Įgyvendinančiajai institucijai atlikus paskutinį mokėjimą dotacijos gavėjui, projekto finansavimas laikomas baigtu.

53. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

53.1. nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje;

53.2. neišvardytos Aprašo 42 punkte;

53.3. projektinio siūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

54. Projektų konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame konkurso etape vertinama atitiktis bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.6 papunkčiuose ir Aprašo 24.124.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus ir atliekamas projekto naudos ir kokybės vertinimas Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Pirmajame konkurso etape atrenkamos paraiškos, atitikusios šiame Aprašo punkte nustatytus reikalavimus ir laikantis projektų naudos ir kokybės vertinimo metu sudarytos projektų, surinkusių Aprašo 26 punkte nustatytą minimalią balų sumą, pirmumo eilės, kurioms pagal prašomą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, nurodytos Aprašo 10 punkte. Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape, kurio metu atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

55. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 5 priedas), kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

56. Pareiškėjas pildo:

56.1. pirmajam konkurso etapui paraiškos 1–3, 5, 6, 16, 17, 20 punktus ir kartu su Aprašo 59.1–59.6 ir 59.9 papunkčiuose nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto pirmojo konkurso etapo termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka;

56.2. antrajam konkurso etapui pareiškėjas, kuriam įgyvendinančioji institucija pasiūlė dalyvauti antrajame konkurso etape, papildo pirmajam konkurso etapui teiktą paraišką, užpildydamas likusius paraiškos punktus, kartu su Aprašo 59.7, 59.8, 59.10 ir 59.11 papunkčiuose nurodytais priedais, ir teikia šiame Aprašo punkte nustatyta tvarka iki įgyvendinančiosios institucijos siūlyme teikti paraišką antrajam etapui nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija „Projekto biudžeto formos pildymas“, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

57. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

58. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

59. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 59.2 ir 59.10 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

59.1. Lietuvos partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

59.2. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

59.3. bendradarbiavimo sutartį su tarptautiniu (-iais) partneriu (-iais), kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Aprašo 4.17 papunktyje;

59.4. „Eureka“ programos projektinį siūlymą, užpildytą anglų kalba pagal formą, kuri skelbiama „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org „Eureka“ bendradarbiavimo projektams arba paraišką, parengtą pagal atitinkamo klasterio reikalavimus su jos įvertinimu „Eureka“ klasterių projektams;

59.5. projekto veiklų darbo grupės sąrašą, jos narių gyvenimo aprašymus (CV) bei jos narių įgyvendintų (įgyvendinamų) nacionalinių ir (ar) tarptautinių mokslo-verslo bendradarbiavimui skirtų projektų teikiamo projekto tematikoje sąrašą.

59.6. projekto rezultato komercinimo strategiją pagal Projekto rezultato komercinimo strategijos rengimo rekomendacijas (Aprašo 7 priedas);

59.7. projekto biudžeto paskirstymo pagal fiksuotus dydžius lentelę ir lentelę pagal projekto biudžeto išlaidų pasiskirstymą kiekvienam Lietuvos projekto dalyviui (netaikoma užsienio partneriui);

59.8. dokumentus, pagrindžiančius įvardytų projekto biudžeto išlaidų poreikį (suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotus įkainius);

59.9. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas);

59.10. pareiškėjo ir partnerių Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjai gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms);

59.11. pagrindžiančius dokumentus dėl ekonominės ar neekonominės veiklos institucijoje atskyrimo ir reinvesticijų į MTEP infrastruktūrą (atitinkamo subjekto finansinės ataskaitos apie ekonominės ir neekonominės veiklos pobūdžio išlaidas, finansavimą ir pajamas per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paraiškos teikimo pagal Aprašą ar pan.) ir laisvos formos pagrindimas dėl institucijoje vykdomų nepriklausomų tyrimų ir planuojamo veiksmingo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo metu. Šiame papunktyje nurodyti paraiškos priedai teikiami, kai pareiškėjas ir (ar) partneris vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP.

60. Paraiškų pirmajam konkurso etapui pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Apie paraiškų pateikimo antrajam konkurso etapui terminą po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai informuojami per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

61. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

62. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Naudos ir kokybės vertinimo metu MITA papildomai pasitelkia MITA ekspertų tarybas ir ekspertus, kurių veikla organizuojama Projektų taisyklių 1411 punkte ir Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Tiems projektams, kurie ankstesniuose kvietimuose teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu buvo įvertinti ekspertų ir įgyvendinančios institucijos vertinimu naujai teikiamoje kito kvietimo paraiškoje ar paraiškos prieduose nepasikeitė informacija (kurios pagrindu ekspertai skyrė vertinimo balus), MITA ekspertinio vertinimo pakartotinai neorganizuoja, išnagrinėja jau turimas ekspertų išvadas bei vertinimus ir į juos atsižvelgia atliekant naudos ir kokybės vertinimą.

63. Paraiškos vertinimo metu paraiškas vertinantys ekspertai arba įgyvendinančioji institucija iki patvirtinant ekspertų išvadas gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, patikslinančius paraiškoje esamus duomenis. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

64. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia arba pateikia neužpildytus arba ne visus Aprašo 56 punkte nurodytus dokumentus.

65. Pirmojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos. Antrojo etapo paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 45 dienas nuo įgyvendinančiosios institucijos siūlyme teikti paraišką antrajam etapui nustatyto termino paskutinės dienos.

66. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

67. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo ir atrankos pabaigos įgyvendinančioji institucija ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai per DMS (arba nurodomas kitas informavimo būdas, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) taip pat informuoja pareiškėjus.

68. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

69. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi šios grupės darbo reglamente.

70. Baigusi paraiškų vertinimą, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengia ir pateikia atrinktam pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

71. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

71.1. kaip pasirašytas raštu popierinis dokumentas;

71.2. kaip pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu dokumentas.

72. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą duomenys registruojami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), vadovaujantis Registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 18 punktu. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

73. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

74. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, Įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

75. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas ir ne mažiau kaip 5 metams nuo projekto finansavimo pabaigos teisės aktų nustatyta tvarka. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

76. Dotacijos sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y. nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 6, 12, 18 ir 24 mėnesius nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo termino šių terminų skaičius kas 6 mėnesius gali būti mažinamas arba didinamas skaičiuojant terminą, kol iki projekto veiklų dotacijos sutartyje įgyvendinimo pabaigos lieka 6 mėnesiai). Svarstant sutaupytų lėšų panaudojimo projekte klausimą įvertinama, kaip projekto vykdytojas vykdo projekto sutartyje nustatytus įsipareigojimus: ar laikosi nustatyto projekto veiklų įgyvendinimo pirminio grafiko ir lėšų įsisavinimo spartos rodiklio. Jeigu veiklų įgyvendinimo terminų yra laikomasi, lėšų įsisavinimo spartos rodiklis atitinka sutartyje numatytąjį rodiklį, sutaupytos lėšos skiriamos Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytais atvejais. Papildomas finansavimas Projektui neskiriamas.

77. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) MTEP darbams skirtas išlaidas privalo nurodyti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje, kurią teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai), teikdamas informaciją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka, įsipareigoja pateikti informaciją ir apie MTEP darbams skirtas išlaidas.

79. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) įsipareigoja teikti sumaniosios specializacijos įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui atlikti reikalingą informaciją stebėseną ir poveikio vertinimą atliekančiai įgaliotai (-oms) institucijai (-oms) bei Ministerijai.

80. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie projekto veiklų įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

81. Pagal Priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas. Avansas išmokamas vadovaujantis dotacijos sutartimi, kurioje numatytas avanso išmokėjimo terminas ir dydis. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

82. Jeigu projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucija vykdo neekonominę veiklą, žinių perdavimo veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja, visos šių veiklų pajamos turi būti reinvestuojamos į mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūros pagrindinę veiklą, t. y. į mokslo ir studijų institucijos vykdomus MTEP arba MTEP veiklą užtikrinančią infrastruktūrą. Už tinkamą dotacijos sutarties įgyvendinimo metu ir penkerius metus po projekto veiklų pabaigos mokslo ir studijų institucijų vykdomos reinvestavimo veiklos priežiūrą atsakinga įgyvendinančioji institucija. Įgyvendinančioji institucija iki naujų kalendorinių metų vasario mėnesio pabaigos teikia informaciją Ministerijai apie priemonės (projektų) įgyvendinimą ir reinvesticijas už praėjusius metus.  

83. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

84. Projekto vykdytojas ir partneris turi užtikrinti, kad projekto įgyvendinimo metu ir naudojant projekto metu sukurtus rezultatus nebus teikiama netiesioginė valstybės pagalba kitiems juridiniams asmenims.

85. Laikoma, kad netiesioginė valstybės pagalba per mokslo ir studijų instituciją ar privatų juridinį asmenį kitiems juridiniams asmenims neperduodama, jeigu tenkinama bent viena iš Aprašo 43 punkte nustatytų sąlygų.

86. Projektų patikros vietose vykdomos atrankos būdu Projektų taisyklių 24 skirsnyje ir Ministerijos procedūrose nustatyta tvarka.

87. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių 42 skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau  ne trumpiau kaip 5 metus po projekto pabaigos.

88. Penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

89. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už 5 metų po projekto finansavimo pabaigos laikotarpį, privalo per DMS įgyvendinančiajai institucijai teikti ataskaitas pagal Projektų taisyklių 8 priede nustatytą formą, kuri skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos turi būti teikiamos kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

90. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

91. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus paskelbto kvietimo projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

___________________