LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymO Nr. 3-562DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 22 d. Nr. 3-468

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 2.6 papunkčiu:

2.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis reglamentas);“.

2.   Papildau 2.7 papunkčiu:

2.7. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas).“

3.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 29 875 642 (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 29 875 642 (dvidešimt devynių milijonų aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.“

4.   Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.

5.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

ES struktūrinių fondų lėšų suma su veiklos lėšų rezervu, Eur

Alytaus

1 567 660

1 686 602

Kauno

6 546 119

7 042 786

Klaipėdos

3 548 030

3 817 226

Marijampolės

844 573

908 653

Panevėžio

1 641 135

1 765 651

Šiaulių

1 845 156

1 985 152

Tauragės

656 401

706 204

Telšių

1 445 313

1 554 972

Utenos

1 210 838

1 302 707

Vilniaus

8 463 543

9 105 689

Iš viso:

27 768 768

29 875 642

 

10.2. Projektams, planuojamiems įgyvendinti 5 didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), turi būti skirta ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamam regionui paskirstytų Priemonės finansavimo lėšų; kiekvieno kito miesto projektams turi būti skirta ne mažiau kaip 300 000 Eur Priemonės finansavimo lėšų.

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014–2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

1 108 660

577 942

1 686 602

Kauno

0

2 058 816

4 983 970

7 042 786

Klaipėdos

0

0

3 817 226

3 817 226

Marijampolės

0

844 572

64 081

908 653

Panevėžio

0

0

1 765 651

1 765 651

Šiaulių

0

0

1 985 152

1 985 152

Tauragės

0

656 401

49 803

706 204

Telšių

0

1 222 464

332 508

1 554 972

Utenos

0

0

1 302 707

1 302 707

Vilniaus

0

0

9 105 689

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

5 890 913

23 984 729

29 875 642

 

10.4. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015–2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

1 018 979

432 474

156 766

78 383

1 686 602

Kauno

0

3 254 978

2 805 891

654 612

327 305

7 042 786

Klaipėdos

0

1 900 000

1 285 021

454 803

177 402

3 817 226

Marijampolės

0

506 744

275 223

84 457

42 229

908 653

Panevėžio

0

766 739

652 743

264 113

82 056

1 765 651

Šiaulių

0

1 107 094

601 285

184 516

92 257

1 985 152

Tauragės

0

426 661

181 083

65 640

32 820

706 204

Telšių

0

939 454

398 722

144 531

72 265

1 554 972

Utenos

0

651 354

469 727

121 084

60 542

1 302 707

Vilniaus

0

3 000 000

4 000 000

1 682 512

423 177

9 105 689

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

13 572 003

11 102 169

3 813 034

1 388 436

29 875 642“.

 

6.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Visi numatomi finansuoti pagal Priemonę projektai į regionų projektų sąrašus turi būti įtraukti iki 2020 m. vasario 28 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, Ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.“

7.   Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

25.1. produkto tipo rodiklio „Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“, kodas P.S.323;

25.2. produkto tipo rodiklio „Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“, kodas P.S.324;

25.3 produkto tipo rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, kodas P.B.214.“

8.   Pakeičiu 28.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.3.2. pateiktas fizinio ar juridinio asmens rašytinis sutikimas (kopija) vykdyti projekto veiklas, jeigu statinys ir (ar) žemės sklypas, kuriame bus vykdoma projekto veikla, priklauso ne pareiškėjui ar partneriui, o kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;“.

9.   Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, neteikiama, išskyrus:

32.1. atvejus, kai įrengiama nauja ar pertvarkoma esama Aprašo 36.5 papunktyje numatyta upių ir kitų vandens telkinių prieplaukų infrastruktūra, kai ji yra suderinama su vidaus rinka, vadovaujantis  Bendrojo bendrosios išimties reglamento, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), 15 skirsnio 56c straipsniu;

32.2. investicinę pagalbą vietos infrastuktūroms, jeigu tenkinamos visos Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje ir 56 straipsnyje nustatytos sąlygos;

32.3. de minimis pagalbą veiklai visuose sektoriuose, išskyrus De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo  panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.“

10. Papildau 321 punktu:

321. Jeigu valstybės pagalba teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, pareiškėjas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 23 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos neturi būti prisiėmęs įsipareigojimų, dėl kurių investicija tampa neatšaukiama, t. y. neturi būti pasirašytos prekių tiekimo ar rangos darbų sutartys.

11. Pakeičiu 36.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.3. autobusų stočių keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai;“.

12. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. pritaikomi susisiekimui (ne rekreacijai) skirti esami šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų viadukai ir tiltai, pėsčiųjų estakados, pėsčiųjų perėjos (įskaitant požemines);“.

13. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Pagal Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.“

14. Papildau 431 punktu:

431. Valstybės pagalbos atveju, vertinant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7, 56 ir 56c straipsnių nuostatos arba De minimis reglamento nuostatos.

15. Papildau 432 punktu:

432. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje ir 56 c straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl valstybės pagalbos dydžio, diskontuotas investicijos veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų bus atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis. Palūkanų normą, naudojamą diskontuojant, sudaro Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma, skelbiama adresu http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, plius 100 bazinių punktų.“

16. Papildau 433 punktu:

433.  Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

17. Papildau 434 punktu:

434. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, pagal kurį teikiama valstybės pagalba, Ministerija duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.“

18. Papildau 435 punktu:

435. Išsamūs duomenys, reikalingi siekiant nustatyti, kad tenkinamos visos Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytos sąlygos, saugomi 10 metų nuo ad hoc pagalbos suteikimo dienos arba nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos.

19. Papildau 436 punktu:

436. Tais atvejais, kai skiriama pagalbos suma viršija 500 000 Eur, informacija apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos turi būti pateikta į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

20. Papildau 437 punktu:

437. Bendrasis bendrosios išimties reglamentas nėra taikomas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnyje nurodytais atvejais:

437.1. pagalbos schemoms, į kurias neįtrauktas individualios pagalbos mokėjimas įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti;

437.2. ad hoc pagalbai Aprašo 437.1 papunktyje nurodytai įmonei;

437.3. pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti.

21. Papildau 438 punktu:

438..  Kai pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

438.1. De minimis gali būti finansuojamos visos Aprašo 12 punkte numatytų veiklų išlaidos, išskyrus nurodytas De minimis reglamento 1 straipsnyje. Vadovaujantis De minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) Eur. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=1487.

438.2. Įgyvendinančioji institucija vertinimo metu patikrina, ar pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-priemones-dalinis-palukanu-kompensavimas-vienos-imones-deklaracija paskelbtą rekomenduojamą formą. Ministerija, prieš priimdama sprendimą finansuoti projektą, Registre patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta De minimis reglamento 3 straipsnyje. Susisiekimo ministrui priėmus sprendimą finansuoti projektą, laikoma, kad pareiškėjui ir partneriams yra suteikiama de minimis pagalba, o Ministerija duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de  minimis) pagalbą per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.“

22. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (įskaitant valstybės pagalbą ir nereikšmingą pagalbą (de minimis) sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

23. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 2019/8-214 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 eurų. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – investicijų projektų skaičiuoklės MS Excel formatu. Sąnaudų veiksmingumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės metodas pasirenkamas atsižvelgiant į Investicijų projektų rengimo metodikos 3.5 papunktyje aprašytas nuostatas dėl analizės metodo pasirinkimo. Jeigu projektas yra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, turi būti išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų teritorijų vystymo programoje. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti išnagrinėtas ir palygintas minimalus vertinamų alternatyvų skaičius, ne mažesnis, nei numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas.“

24. Papildau 521 punktu:

„521. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai, socialiniai ar kt. apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėtos visos projekto įgyvendinimo alternatyvos, kaip numatyta Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priedo lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objektus ir galimų veiklų sąrašas“, šie apribojimai turi būti paaiškinti nurodant priežastis investicijų projekto aprašomojoje dalyje, tačiau visais atvejais investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos bent dvi alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendiniais ir / ar įgyvendinimo būdais.“

25. Papildau 522 punktu:

522. Jeigu optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirenkama naudojant sąnaudų naudos analizės metodą, investicijų projekte turi būti įvertinta projekto socialinė ekonominė nauda (žala), taikant šiuos (pasirenkant tinkamus) socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentus:

522.1. oro taršos sumažėjimas;

522.2. anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

522.3. kelionės laiko sutaupymai;

522.4. kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai;

522.5. triukšmo taršos sumažėjimas.“

26. Pakeičiu 59.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.9. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžetą (sudarytas pirkimo sutartis, statinio statybos projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, bent 2 rangovų / tiekėjų / gamintojų komercinius pasiūlymus, atitinkančius pagal Aprašo 28.4 papunktį reikalaujamos pateikti įrangos, įrenginių ir (arba) statybos darbų technines specifikacijas, ar kt.);“.

27. Pripažįstu netekusiu galios 59.10 papunktį.

28. Papildau 59.12 papunkčiu:

59.12. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, kurios reikia vienos įmonės, kaip nurodyta De minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą rekomenduojamą formą);“.

29. Papildau 59.13 papunkčiu:

59.13. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) (taikoma, kai projektui teikiama valstybės pagalba; pildoma interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbta rekomenduojama forma);“.

30. Papildau 59.14 papunkčiu:

59.14. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną (taikoma, kai projektui teikiama valstybės pagalba; pildoma interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbta rekomenduojama forma).“

31. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 20 punkte.

 

Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą. 

 

32. Pakeičiu 1 priedo 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba;

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  reglamentą (ES) Nr. 651/2014);

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama).

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka De minimis reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 32.3 papunktyje, 431, 433 ir 438 punktuose ir Aprašo 5 priede. Pildomas Aprašo 5 priedas „Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 32.1, 32.2 papunkčiuose, 321, 431, 432, 433 ir 437 punktuose ir Aprašo 4 priede. Pildomas Aprašo 4 priedas „Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas“.

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei projektui valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama ir toks finansavimas nėra neteisėta valstybės pagalba. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo.“

 

 

 

 

 

33. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

34. Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Jaroslav Narkevič

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                         SUDERINTA

 

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros              Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2019 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 2019/2-5102 2019 m. liepos 31 d. raštu Nr. (9.8E-35) 6V-1591

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2019 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 1D-4465

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.5.1-TID-R-514

priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PROJEKTO ATITIKTIES valstybės PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), 56 ir 56c straipsniai.

 

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas
(-ai)

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Bendrajam bendrosios išimties reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netai-koma

 

3.1.

Bendrieji reikalavimai

 

 

 

3.1.1.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas?

 

 

 

3.1.1.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.1.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.1.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.

Kokiai kategorijai priskiriamas partneris?

 

 

 

3.1.2.1.

Maža įmonė

 

 

 

 

3.1.2.2.

Vidutinė įmonė

 

 

 

 

3.1.2.3.

Didelė įmonė

 

 

 

 

3.1.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.4.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.5.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.1.6.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.1.7.

Ar valstybės pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte?

 

 

 

 

3.1.8.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje (t. y. įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)?

 

 

 

 

3.1.9.

Ar valstybės pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

 

 

 

 

3.1.10.

Ar valstybės pagalbos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.11.

Ar teikiama valstybės pagalba yra skaidri pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 straipsnio nuostatas?

 

 

 

 

3.1.12.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

 

 

 

 

3.1.13.

Ar teikiama valstybės pagalba turi skatinamąjį poveikį pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 3 dalies b punktą?

 

 

 

 

3.1.14.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.1.15.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalis?

 

 

 

 

3.2. Reikalavimai pagalbai vidaus vandenų uostų infrastruktūroms

3.2.1.

Ar išlaidos atitinka išlaidas, nurodytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 2 punkte?

 

 

 

 

3.2.2.

Ar išlaidos neatitinka išlaidų, nurodytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 3 punkte?

 

 

 

 

3.2.3.

Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos arba dugno gilinimo veiklos pelno skirtumo pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 4 punkto nuostatas?

 

 

 

 

3.2.4.

Ar investicinė valstybės pagalba vidaus vandenų uostų infrastruktūroms neviršija sumos, nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies ff punkte?

 

 

 

 

3.2.5.

Ar koncesija arba bet koks kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti, eksploatuoti arba nuomoti remiamą vidaus vandenų uostų infrastruktūrą atitinka reikalavimus, nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 6 punkte?

 

 

 

 

3.2.6.

Ar remiamos vidaus vandenų uostų infrastruktūros prieinamumas atitinka reikalavimus, nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56c straipsnio 7 punkte?

 

 

 

 

3.3. Reikalavimai pagalbai vietos infrastruktūroms

3.3.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 1 dalį?

 

 

 

 

3.3.2.

Ar infrastruktūros panaudojimas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 3 dalį?

 

 

 

 

3.3.3.

Ar koncesija ar kitas patikėjimas trečiajai šaliai eksploatuoti infrastruktūrą suteikiami pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 4 dalį?

 

 

 

 

3.3.4.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma išlaidoms, kurios yra tinkamos finansuoti pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 5 dalį?

 

 

 

 

3.3.5

Ar nėra viršijama investicinė valstybės pagalba vietos infrastruktūroms: 10 mln. Eur arba visos išlaidos, viršijančios 20 mln. Eur tai pačiai infrastruktūrai (kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies cc punkte)?

 

 

 

 

3.3.6.

Ar valstybės pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 56 straipsnio 6 dalyje?

 

 

 

 

4.

Ar projektas atitinka valstybės pagalbos taisykles?

 

 

 

 

 

_____________________________________

(patikrą atlikusios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

____________

(data)

 

___________

(vardas ir pavardė, parašas*)

 

 

* Jeigu pildoma popierinė versija.

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos

efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.5.1-TID-R-514

priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

PRIEMONĖ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ NR. 04.5.1-TID-R-514

 

I. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis reglamentas)

 

II. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

 

 

 

III. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties De minimis reglamentui

 

Eil. Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013[1]?

 

2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) vykdo veiklą 3–6 punktuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu  bent viename sektoriuje, kuriam taikomas De minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal De minimis reglamentą? (jei taikoma)

 

8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta De minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai)) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (jei taikoma)

 

12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (De minimis reglamento 4 straipsnis)

(Nurodyti De minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento reikalavimus (De minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į De minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

IV. Finansavimo atitikties De minimis reglamentui vertinimas

 

16.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka De minimis reglamentą?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

    (parašas)

 

____________

       (data)

 

 

 

 

 [1] 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

OJ L 354, 28.12.2013, p. 1–21)